Įeiti
Publikuota: 2022-05-26. Atnaujinta: 2022-05-26

VERT pakeitė Ginčų neteisminio sprendimo procedūrų taisyklesValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pritarė Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių pakeitimui. Taisyklės keičiamos atsižvelgiant į Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimus bei į Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimus, įsigaliosiančius 2023 m. sausio 1 d.

Esminiai pakeitimai:

​- kai prašymas pateikiamas elektroniniu būdu, jis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba prašymą pateikiančio asmens tapatybė turi būti patvirtinta per valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos paslaugų portalą. Elektroninių ryšių priemonėmis taip pat gali būti pateikiama prašymo skaitmeninė kopija;

- atsisakoma nuostatos, kad tuo atveju, jeigu  pareiškėją atstovauja vartotojų asociacija, VERT nėra privaloma pateikti dokumentų, patvirtinančių asociacijos įregistravimą Juridinių asmenų registre bei veiklos tikslą – vartotojų teisių ir teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas, kopijas;

- netekusiu galios pripažįstamas atsisakymo nagrinėti ginčą pagrindas – kai pareiškėjo prašyme nagrinėti ginčą nenurodytas jo vardas ir pavardė (pavadinimas), adresas ar prašymą pareiškėjo vardu pateikė neįgaliotas asmuo;

- atsisakoma nagrinėti ginčą, jei ginčo suma yra mažesnė negu 20 eurų, išskyrus atvejus, kai ginčas turi reikšmės formuojant naują praktiką ir (ar) yra kitų svarbių aplinkybių;

- atsisakoma nagrinėti ginčą, jei pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;

- jeigu yra gautas abiejų ginčo šalių prašymas, kai vykdomas šalių taikinimas, procedūriniu sprendimu ginčo nagrinėjimas sustabdomas ne ilgiau kaip 60 dienų;

- VERT sprendime dėl ginčo privalo būti nurodyta ginčo šalių pareiga pranešti VERT, kai pareiškiamas ieškinys bendrosios kompetencijos teisme prašant nagrinėti ginčą iš esmės, taip pat skundžiamos įmonės pareiga per nustatytą terminą pranešti VERT apie sprendimo įvykdymą arba neįvykdymą;

- papildyta nuostatomis dėl Pareiškėjo (vartotojo) reikalavimų pagrįstumo ir galimybės nustatyti ne ilgesnį negu 6 mėnesių reikalavimų įgyvendinimo terminą, taip pat dėl patirtų išlaidų, susijusių su vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūra (įrodymų surinkimo išlaidų, įskaitant būtinas ekspertizės ar laboratorinių tyrimų išlaidas, išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti, vertimo išlaidų), atlyginimo proporcingai patenkintų vartotojo reikalavimų daliai, taip pat dėl įmonės pareigos atlyginti Tarybos patirtas ginčo nagrinėjimo išlaidas;

Atsižvelgiant į Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimus, įsigaliosiančius 2023 m. sausio 1 d., siūloma Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisykles papildyti, numatant, kad taisyklių nuostatos taikomos ne teismo tvarka sprendžiant tarp bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojo ir regioninio atliekų tvarkymo centro kylančius ginčus dėl bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojo taikomų komunalinių atliekų deginimo vienos tonos įkainių.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-05-26 posėdžio medžiaga galite ČIA