Įeiti
Publikuota: 2022-05-27. Atnaujinta: 2022-05-27

VERT pritarė elektros energetikos sektoriaus kainų nustatymo metodikos pakeitimams dėl kompensavimo kaštų vartotojamsVERT pritarė elektros energetikos sektoriaus kainų nustatymo metodikos pakeitimams  dėl kompensavimo kaštų vartotojams

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pritarė nutarimo „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimui, kuris buvo inicijuotas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (EĮ) ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (EEĮ) pakeitimo projektus bei Metodikos taikymo praktiką.

Esminiai pakeitimai:

  1. Į skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomos dedamosios, skirtos skirtumui tarp visuomeninio tiekėjo faktinių ir prognozuotų pagrįstų sąnaudų kompensuoti (Papildoma dedamoji), skaičiavimą papildomai įtrauktas dalinis kompensavimas, nustatytas pagal EĮ pakeitimo projekto nuostatas. Taip pat patikslinta Papildomos dedamosios apskaičiavimo formulėje nurodytų dviejų kintamųjų skirtumo apibrėžtis.
  2. Nustatant Papildomą dedamąją, joje papildomai įvertinamas skirtumas, susidaręs tarp VERT nustatytos elektros energijos įsigijimo kainos ir prognozuojamos už likusį laikotarpį, kuriam galioja nustatyti einamųjų metų visuomeninės elektros energijos tarifai, elektros energijos įsigijimo kainos.
  3. Nustatant Papildomą dedamąją, joje papildomai įvertinamas skirtumas, susidaręs tarp t-2 metais į Papildomą dedamąją įskaičiuotų sąnaudų ir faktiškai t-2 metais surinktų lėšų.
  4. Nustatant Papildomą dedamąją, joje papildomai įvertinamos elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus, kurio veiklos teritorijoje esančių vartotojų skaičius didesnis kaip 100 tūkstančių, patirtos pagrįstos sąnaudos, susijusios su EĮ pakeitimo projekte nurodyto dalinio kompensavimo apskaičiavimo ir išmokėjimo administravimu.
  5. Papildoma dedamoji nustatoma ne dažniau kaip du kartus per metus. Jei kompensacijų dydžiai yra patvirtinami pirmoje metų pusėje, nustatytos metinės Papildomos dedamosios dydis nėra perskaičiuojamas, o ateinančiam laikotarpiui Papildoma dedamoji nustatoma kaip metinės galiojančios Papildomos dedamosios ir Papildomos dedamosios, apskaičiuotos atskirai ateinančiam laikotarpiui, suma.
  6. Patikslinta, kad Metodikos 97 punkte nurodyto skirtumo kompensavimo laikotarpis turi baigtis ne vėliau kaip 2027 m. gruodžio 31 d. Taip pat patikslintas pinigų kainos nustatymas, kai minėtas skirtumas išdėstomas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį.
  7. Papildyta duomenų teikimo tvarka ir terminai Papildomai dedamajai apskaičiuoti.
  8. Papildyta visuomeninės elektros energijos kainos viršutinės ribos apskaičiavimo principų nuostata dėl dalinės kompensacijos įvertinimo sąlygos, kad visuomeninis tiekėjas įvertina kompensacinį dydį diferencijuodamas galutinius elektros energijos tarifus bei dėl minėtos kainos atvaizdavimo.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-05-26 posėdžio medžiaga galite ČIA .  ​