Įeiti
Publikuota: 2022-06-28. Atnaujinta: 2022-06-28

Įvertintas elektros energetikos sektoriaus įmonių finansinis pajėgumas ir nustatytos žemutinės reikšmėsValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), vykdydama licencijuojamų ir leidimais reguliuojamų energetikos įmonių veiklos priežiūrą bei siekdama užtikrinti, kad vartotojai gautų nepertraukiamas bei kokybiškas paslaugas, atliko elektros energetikos sektoriuje veikiančių ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimą ir konstatavo, kad:

  • LITGRID AB, UAB „Dainavos elektra“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, „Ignitis gamyba“ AB, AB „Achema“, UAB „Ignitis“ 2021 m. finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti.
  •  AB „Akmenės cementas“ finansinis pajėgumas vertinamas kaip nepakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti. AB „Akmenės cementas“ įpareigotas per 30 kalendorinių dienų nuo VERT nutarimo įsigaliojimo dienos pateikti paaiškinimus, kas lėmė, kad bendrovės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis buvo mažesnis nei VERT nustatyta elektros energetikos sektoriaus tiekimo veiklos normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė. Taip pat per 30 kalendorinių dienų nuo VERT nutarimo įsigaliojimo dienos bendrovė pakartotiniam vertinimui turi pateikti finansines ataskaitas, sudarytas 2022 m. birželio 30 dienai, bei kitus duomenis, pagrindžiančius, jog bendrovės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis viršija VERT nustatytą elektros energetikos sektoriaus tiekimo veiklos normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę.
  • AB „Lifosa“ nepateikė finansinių ataskaitų (balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos, pinigų srautų ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos, aiškinamojo rašto) ir audito išvados už 2021 m. laikotarpį bei Bendrovė įpareigota per 30 kalendorinių dienų pateikti VERT finansines ataskaitas bei audito išvadas. Finansinio pajėgumo vertinimas atliekamas ir žemutinė reikšmė atskirai nustatoma elektros energijos perdavimo, skirstymo veiklą vykdančioms įmonėms (infrastruktūra), taip pat tiekimo veiklą vykdantiems ūkio subjektams (tiekimas).

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-06-28 posėdžio medžiaga galite ČIA.​