Įeiti
Publikuota: 2022-09-07. Atnaujinta: 2022-09-07

VERT pakeitė Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros energijos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodiką


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakeitė Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo ir totalios elektros energetikos sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo, izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodiką. Pakeitimai aiškiau reglamentuos prognozuotų, laukiamų ir faktinių su dujų saugojimu susijusių sąnaudų bei papildomo dujų kiekio sandorio prognozuoto, laukiamo ir faktinio rezultato vertinimą, padės išvengti staigaus izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos reguliuojamos kainos viršutinės ribos svyravimo (staigaus kritimo ir staigaus šuolio kitais metais). 

Esminiai pakeitimai:

1. Numatyta galimybė vertinant faktinės investicijų grąžos, palyginti su nustatyta investicijų grąža, neatitikimo dydį įvertinti didesniam nei perdavimo operatoriaus užsakytam antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo kiekiui patirtas konkretaus įrenginio (agregato) pagrįstas sąnaudas, jei antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo teikimui buvo užsakomi konkretūs įrenginiai (agregatai) ir šių įrenginių (agregatų) pagal nustatytas technines charakteristikas nebus galima panaudoti kitų paslaugų teikimui. Antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugą teikiantys ūkio subjektai pagrindžiančią informaciją privalo pateikti VERT iki kiekvienų metų rugpjūčio 15 d.

2. Nustatant izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kainos viršutinę ribą įvertinamas izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos prognozuojamą kuro atsargų, kurios įsigytos Metodikoje nurodytu pagrindu perdavimo sistemos operatoriaus užsakyme nustatytam laikotarpiui, realizavimo rezultatas (skirtumą tarp patirtų kuro įsigijimo sąnaudų ir planuojamų pardavimo pajamų), darant prielaidą, jog kuro realizavimas būtų vykdomas laikotarpio, kuriam nustatoma kainos viršutinė riba, pabaigoje. Vertinant ataskaitinio laikotarpio kuro realizavimo rezultatą atsižvelgiama į ankstesniųjų laikotarpių paslaugos kainos viršutinėse ribose įvertintą prognozuojamą realizavimo rezultato apimtį.


Išsamiai susipažinti su VERT 2022-09-07 posėdžio medžiaga galite ČIA.