Įeiti
Publikuota: 2022-10-14. Atnaujinta: 2022-10-14

Viešoji konsultacija dėl Asmenų prašymų išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus įrengiant saulės energijos elektrines


​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryb​a (VERT) viešajai konsultacijai skelbia Asmenų pateiktų prašymų išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus įrengiant saulės šviesos energijos elektrines vertinimo tvarko aprašo pakartotinio derinimo projektą. Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki 2022 m. spalio 18 d.

Pagrindiniai Aprašo projekto pakeitimai po pirmosios viešosios konsultacijos:

1. Atsisakyta numatyto reikalavimo, kad asmenys VERT privalo pateikti dokumentus, įrodančius asmens turimas finansines galimybes išplėtoti prašyme nurodytus elektros energijos gamybos pajėgumus (paskolų sutartys, garantijos, laidavimo raštai arba kita finansinį pajėgumą pagrindžianti informacija ar dokumentai). Naujai teikiamu Aprašo projektu siūloma numatyti, kad asmuo VERT privalo pateikti VERT pateiktame prašyme nurodytos galios saulės šviesos energijos elektrinės plėtojimo planą, kuriame būtų nurodyti elektrinės plėtojimo etapai (planuojami atlikti darbai ir jų įgyvendinimo terminai) bei prašyme nurodytos galios saulės šviesos energijos elektrinių plėtojimo finansavimo poreikis ir šaltiniai.

2. Atsižvelgdama į viešosios konsultacijos metu asmenų pateiktas pastabas bei pasiūlymus, VERT atitinkamai pakoregavo Aprašą, pagal kurį asmenys galėtų ne tik turėti juridiniame asmenyje dirbančius atitinkamus darbuotojus, bet ir pasitelkti paslaugas iš išorės (angl. outsourcing), t. y. sudaryti sutartis su kitais, ne juridiniame asmenyje dirbančiais asmenimis dėl atitinkamų darbų/paslaugų suteikimo ar atlikimo (su projektų vadovu bei dėl asmens apskaitos tvarkymo).

3. Vietoje buvusio 10 kalendorinių dienų termino, per kurį asmenys VERT turi pateikti dokumentus bei informaciją, patvirtinančią jų atitiktį Aprašo reikalavimams, nustatytas ilgesnis, 10 darbo dienų terminas tokiems dokumentams bei informacijai pateikti.

4. Aprašo projekte atsisakyta pro rata principo taikymo. Naujai teikiamu Aprašo projektu siūloma nustatyti, kad:

1) tuo atveju, jeigu vadovaujantis šio Aprašo nuostatomis sudarant sąrašą paaiškėtų, kad pagal asmenų VERT pateiktus prašymus sąraše esantys asmenys ketina išplėtoti saulės šviesos energijos elektrines, kurių suminė įrengtoji galia viršija Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ar kitame teisės akte nustatytą didžiausią saulės šviesos energijos elektrinių suminės įrengtosios galios ribą, į VERT tvirtinamą sąrašą būtų įtraukiami asmenys taikant principą „pirmas atėjai, pirmas gavai“. Šis principas būtų taikomas atsižvelgiant į asmens elektros energijos perdavimo sistemos operatoriui ar skirstomųjų tinklų operatoriui pateikto prašymo sudaryti ketinimų protokolą pateikimo datą. Tokiu atveju sąrašas sudaromas užtikrinant, kad sąraše esantiems asmenims išdavus leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, nebūtų viršyta riba; 

2) tuo atveju, jeigu vadovaujantis šio Aprašo nuostatomis sudarant sąrašą paaiškėtų, kad pagal asmenų VERT pateiktus prašymus sąraše esantys asmenys ketina išplėtoti saulės šviesos energijos elektrines, kurių suminė įrengtoji galia neviršija ribos, sąraše esančių asmenų prašymai nagrinėjami ir, atitikus teisės aktuose nustatytus reikalavimus, atitinkamas leidimas išduodamas tokiai galiai, kuri nurodyta asmens VERT pateiktame prašyme, neatsižvelgiant į tai, kada asmuo elektros energijos perdavimo sistemos operatoriui ar skirstomųjų tinklų operatoriui pateikė prašymą sudaryti ketinimų protokolą. 

⁎⁎⁎⁎⁎

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".