Įeiti
Publikuota: 2022-11-21. Atnaujinta: 2022-11-21

Viešoji konsultacija dėl Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba viešajai konsultacijai skelbia Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių projektą. Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki lapkričio 23 d.

Pakeitimais siekiama užtikrinti efektyvų neatidėliotinos rinkos krovinių išdujinimo pajėgumų paskirstymą bei tuo pat metu užtikrinti pajėgumų paskirstymo tvarką energijos gamintojų, teikiančių izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugą perdavimo sistemos operatoriui, gamtinių dujų vartojimo poreikių tenkinimui.

AB „Klaipėdos nafta“, atsižvelgdama į geopolitinę situaciją bei susiklosčiusios situacijos poveikį gamtinių dujų rinkai ir gamtinių dujų importo šaltiniams Lietuvoje ir regiono valstybėse, t. y. Bendrovės valdomam suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalui tapus pagrindiniu gamtinių dujų importo šaltiniu, identifikavo poreikį ir atliko pakeitimus taisyklėse. Taisyklėmis taip pat įgyvendinamos pareigos vykdant terminalo pajėgumų paskirstymą.​​

Esminiai pasikeitimai:

  • Bendrovė AB „Klaipėdos nafta“ siekia patikslinti taisyklių nuostatas, kurios nustato laikotarpį, kada Neatidėliotinos rinkos krovinių pajėgumai turi būti paskirstyti keičiant laikotarpio skaičiavimo atskaitos tašką.

  • Šiai dienai neatidėliotinos rinkos krovinių pajėgumai yra paskirstomi terminus skaičiuojant nuo mėnesio, kuriame numatytas neatidėliotinos rinkos krovinio pristatymas, pradžios datos. Dėl šios priežasties susidaro nepagrįstai ilgas laikotarpis, kada pajėgumai turi būti paskirstyti ir tai lemia neigiamą įtaką apraše numatytų pareigų efektyviam vykdymui bei tuo pat metu neatidėliotinos rinkos pajėgumų paskirstymui. Atsižvelgiant į tai, bendrovė siekia atlikti minimalias korekcijas taisyklėse bei numatyti, kad neatidėliotinos rinkos krovinių paskirstymo terminai yra pradedami skaičiuoti nuo konkrečios neatidėliotinos rinkos krovinio pristatymo pradžios datos. Dėl šių pakeitimų bendrovė nenumato poveikio rinkos dalyviams, ar galimybėms įsigyti ir pristatyti SGD krovinius. Nustatomas terminas bendrovės ir rinkos dalyvių laikomas saugiu ir pakankamu.

  • Bendrovės koreguoja Taisyklėse numatytą ir planavimo tikslais naudojamą viršutinę gamtinių dujų šilumingumo vertę. Šiai dienai taisyklėse pateiktose norminėse sąlygose numatyta šilumingumo vertė keičiama iš 11,9 kWh/m3 į 11,35 kWh/m3. Nenumatoma, kad šis pakeitimas turėtų įtakos rinkos dalyviams ar naudojimuisi SGD terminalo paslaugomis.​