Įeiti
Publikuoti: 2022-11-28. Atnaujinta: 2022-11-28

AB „ACHEMA" PERSIUNTIMO TARIFAI NUO 2023 M. SAUSIO 1 D.


Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. lapkričio 10 d.

                                                                                          nutarimo Nr. O3E-1542    

                                                                                          1 priedas

 

PATVIRTINTA

AB „Achema“ generalinio direktoriaus

2022 m. spalio 27 d. įsakymu

Nr. KAI1-2022/1.27 – KAI1A032/56

 

 

AB „Achema“ elektros energijos PERSIUNTIMO PASLAUGOS kainos ir  jų taikymo tvarka

 

I   skyrius

bendrosios nuostatos

 

1. Akcinės bendrovės „Achema“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos ir jos taikymo tvarka (toliau – Tvarka) nustatoma elektros energijos persiuntimo kaina ir jos taikymo tvarka galutiniams elektros energijos vartotojams, prijungtiems prie AB „Achema“ skirstomųjų tinklų.

2. Tvarka įsigalioja nuo 2023 m. sausio 1 d.

 

II   skyrius

VARTOJAMOS SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

 

3. Tvarkoje vartojamos sąvokos:

Bendrovė – akcinė bendrovė „Achema“.

Tarifas – persiųstos elektros energijos kaina, kurią sudaro viena ar kelios energijos dedamosios.

Energijos dedamoji – vartotojui persiųstos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina.

Vienos laiko zonos tarifas – tarifas, kurį be kitų galimų dedamųjų sudaro visą parą nekintančio (vienodo) dydžio energijos dedamoji – vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina.

Žemoji įtampa – ne didesnė nei 0,4 kV vardinė įtampa.

Vidutinioji įtampa – 6 kV vardinė įtampa.

Aukštoji įtampa – 110 kV vardinė įtampa.

4. Kitos Tvarkoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse ir (ar) kituose teisės aktuose.

5. Tvarkoje nurodytas laikas atitinka Grinvičo laiką, plius 2 valandos, t. y. laiką, Lietuvos Respublikoje taikomą laikotarpiais, kuriais galioja žiemos laikas. Vasaros laiku prie šioje Tvarkoje nurodyto laiko pridedama viena valanda.

6. Keičiant laiką iš vasaros į žiemos ir atvirkščiai, laiko parametrai, nustatyti elektros skaitikliuose, nekeičiami.

 

III   skyrius

Vartotojų grupės

 

7. AB „Achema“ elektros energijos vartotojai yra įmonės ir organizacijos, esančios Bendrovės skirstymo teritorijoje, kuri apibrėžta 2005 m. gegužės 5 d. išduotoje elektros energijos skirstymo Licencijoje Nr. ES-4 (Kauno apskrities Jonavos rajono savivaldybėje).

IV   skyrius

Elektros energijos tarifai

 

8.     Elektros energijos skirstymo 0,4 kV įtampos elektros tinklais paslaugos kaina:

 

Tarifo pavadinimasMato vienetaiTarifas (be PVM)
Vienos laiko zonos energijos ded​amoji
Eur/kWh0,0133

           

9.     Elektros energijos persiuntimo 0,4 kV įtampos elektros tinklais paslaugos kaina:

 

Tarifo pavadinimas​
Mato vienetaiTarifas (be PVM)
Vienos laiko zonos energijos dedamojiEur/kWh0,02223

 

V   skyrius

Elektros energijos tarifų taikymas

 

 1. Kai apskaitos prietaiso įrengimo vieta nesutampa su elektros tinklo nuosavybės riba, nesutampančiai tinklo daliai pagal tarpusavyje suderintą ir tiekėjo patvirtintą metodiką papildomai apskaičiuojami elektros energijos nuostoliai (kWh), kuriuos sumoka tos tinklo dalies savininkas.

 2. Vartotojai, kurių įrenginiai prijungti prie skirstomojo tinklo ir kurie elektros energiją perka iš nepriklausomo tiekėjo, atsiskaitydami su skirstomųjų tinklų operatoriumi už elektros energijos persiuntimo paslaugą skirstomaisiais ir perdavimo tinklais, moka:

  11.1. Perdavimo paslaugos kainą, taikomą skirstomojo tinklo operatoriui, nustatytą galiojančioje elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkoje;

  11.2. Papildomų paslaugų įsigijimo kainą, taikomą skirstomojo tinklo operatoriui, nustatytą galiojančioje elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkoje;

  Skirstymo paslaugos kainą, nustatytą Tvarkos 8 punktu;

  12.  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 44 straipsnio 5 dalimi ir 46 straipsnio 5 dalimi, vartotojai, atsiskaitydami su Bendrove už elektros energijos persiuntimo paslaugas, taip pat privalo atsiskaityti ir už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas teisės aktų tvarka nustatyta kaina, kuri nėra įtraukta į šioje Tvarkoje nurodytas energijos dedamųjų kainas.

   13.  Vartotojai, kurie pagal Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą turi pareigą mokėti akcizą už perkamą elektros energiją, sumoka Bendrovei jos išrašytoje sąskaitoje nurodyto dydžio akcizą. Mokėtina suma apskaičiuojama Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

  14.  Vartotojai, nepasirinkę nepriklausomo tiekėjo, už elektros energiją atsiskaito kaina, kurią sudaro elektros energijos persiuntimo paslaugos kaina ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 44 straipsnio 2 dalies 3 punktu nustatyta garantinio elektros energijos tiekimo kaina, kuri apskaičiuojama vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos kainai, susiformavusiai Lietuvos kainų zonoje, pritaikius koeficientą 1,25.

  15. Pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams ar jų nuostatoms, reglamentuojančioms elektros energijos kainas ir tarifus bei mokesčius, taikomus elektros energijai, ši Tvarka nekeičiama, о atitinkamos kainos nustatomos taikant Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas.


  _______________________________