Įeiti
Publikuoti: 2022-06-28. Atnaujinta: 2022-06-28

AB Litgrid elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašas 2019 m.


ELEKTROS ENERGIJOS GAMINTOJŲ PASINAUDOJIMO ELEKTROS PERDAVIMO TINKLAIS TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašas (toliau — Aprašas) nustato elektros energiją gaminančių įrenginių, kuriuose elektros energija bus naudojama ne tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams tenkinti, naudojančių bet kurios rūšies pirminę energiją, įskaitant energiją iš atsinaujinančių neiškastinių išteklių (vėjo, saulės energijos, aeroterminių, geoterminių, hidroterminių išteklių ir vandenynų energijos, hidroenergijos, biomasės, biodujų, įskaitant sąvartynų ir nuotekų perdirbimo įrenginių dujas, taip pat kitų atsinaujinančių neiškastinių išteklių), prijungimo prie elektros tinklų tvarką ir sąlygas, elektros perdavimo sistemos operatoriaus (toliau — operatorius), elektros energijos gamintojų teises ir pareigas, jų tarpusavio santykius.
2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:
2.1. Elektros tinklai — elektros energijos perdavimo tinklai, tai yra visuma tarpusavyje suderintu režimu veikiančių elektros įrenginių, skirtų elektros energijai perduoti.
2.2. Gamintojas – juridinis ar fizinis asmuo, norintis prijungti elektros energiją generuojančius įrenginius prie operatoriaus elektros tinklų arba savo vidaus tinklų, arba esamas elektros energijos gamintojas, pageidaujantis padidinti generuojančių įrenginių galią, kad į operatoriaus tinklus būtų patiekta pagaminta elektros energija. Gamintoju nelaikomas juridinis ar fizinis asmuo, kuris pageidauja įsirengti autonominius elektros energiją generuojančius įrenginius, užtikrinančius elektros energijos tiekimą tik sutrikusio aprūpinimo elektra iš operatoriaus tinklų atkūrimo laikotarpiui (rezervuojantys šaltiniai).
2.3. Prijungimo išlaidos — pinigų suma,  reikalinga gamintojo elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti prie operatoriaus valdomų elektros tinklų.
2.4. Prijungimo paslauga — įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka operatoriaus gamintojui teikiama paslauga, kurios metu gamintojo elektrinė prijungiama prie elektros tinklų ir (ar) kitos teisės aktuose nustatytos operatoriaus gamintojui teikiamos paslaugos, susijusios su gamintojo elektrinės prijungimu prie elektros tinklų.
2.5. Prijungimo paslaugos sutartis — operatoriaus ir gamintojo sudaroma elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartis, atitinkanti suderintą techninį projektą, kuri nustato prijungimo paslaugos teikimo sąlygas ir tvarką bei atsiskaitymą už operatoriaus suteiktas paslaugas.
2.6. Prijungimo sąlygos — techninės sąlygos, kuriose nustatomi privalomieji elektros tinklų tiesimo, pertvarkymo ir (ar) plėtros reikalavimai, prijungiant gamintojo elektrinę prie operatoriaus valdomų elektros tinklų ar teikiant kitas teisės aktuose nustatytas paslaugas. Prijungimo sąlygos skirtos gamintojui prijungimo prie elektros tinklų dalies ir gamintojo elektrinės dalies techniniams projektams parengti bei nustatyti reikalavimus statomiems objektams, kuriuos gamintojai turi įvykdyti. Prijungimo sąlygos savo turiniu  atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nurodytas prisijungimo sąlygas.
2.7. Plėtros projektas — valstybinės svarbos energetikos objekto plėtros projektas, parengtas ir suderintas pagal Valstybinės svarbos energetikos objektų plėtros projektų rengimo ir derinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. I-23 (su visais vėlesniais pakeitimais ir redakcijomis), reikalavimus.
3. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.


II. ELEKTRINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ PAGRINDINĖS NUOSTATO

4. Operatoriaus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus, kitus teisės aktus bei šį Aprašą teikiama prijungimo paslauga grindžiama objektyviais, skaidriais ir nediskriminaciniais principais, kuriais vadovaujantis atsižvelgiama į visą naudą ir sąnaudas, susijusias su gamintojų elektrinių prijungimu prie elektros tinklų.
5. Pagrindiniai gamintojų, išskyrus nurodytų Aprašo 6 punkte, elektrinės prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų etapai:
5.1. skirstomųjų tinklų operatoriaus atsisakymo prijungti gamintojo įrenginius, esančius skirstomųjų tinklų operatoriaus licencijoje nurodytoje veiklos teritorijoje, prie skirstomųjų tinklų gavimas;
5.2. išankstinių prijungimo sąlygų gavimas;
5.3. plėtros projekto, jei toks reikalingas, rengimas ir derinimas;
5.4. ketinimų protokolo sudarymas;
5.5. prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimas;
5.6. dalyvavimas skatinimo kvotų paskirstymo aukcione (toliau — aukcionas), jei gamintojas ketinimų protokolą pasirašė siekdamas dalyvauti aukcione;
5.7. leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus gavimas;
5.8. prijungimo sąlygų gavimas;
5.9. techninių projektų prijungimo prie elektros tinklų daliai ir gamintojo elektrinės daliai parengimas;
5.10. prijungimo prie elektros tinklų dalies techninio projekto projektinių sprendinių suderinimas su operatoriumi;
5.11. prijungimo paslaugos sutarties sudarymas;
5.12. elektrinės prijungimo prie elektros tinklų išlaidų apmokėjimas prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka;
5.13. operatoriaus pritarimas gamintojo elektrinės dalies techniniam projektui;
5.14. statybas leidžiančių dokumentų gavimas;
5.15. prijungimo paslaugos vykdymas, įskaitant ir elektros tinklų pajėgumų padidinimą (esant tokiai būtinybei);
5.16. elektros energijos perdavimo paslaugos ir balansavimo elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymas;
5.17. prijungimo prie elektros tinklų dalies ir gamintojo elektrinės dalies objektų techninio vertinimo atlikimas, vykdomas techninio vertinimo komisijos;
5.18. elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymų (derinimo ir bandymo darbams) gavimas;
5.19. įjungimas bandomajai objektų eksploatacijai — objektų derinimas, testavimas, atitikimo išduotoms prijungimo sąlygoms vertinimas;
5.20. statybų užbaigimas Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis;
5.21. galutinės Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos, liudijančios apie gamintojui nuosavybės teise priklausančių įrengtų elektros įrenginių techninės būklės atitiktį teisės aktų reikalavimams, gavimas;
5.22. elektros įrenginių prijungimo akto pasirašymas;
5.23. leidimo gaminti elektros energiją gavimas.
6. Pagrindiniai gamintojų, statančių valstybinės svarbos energetikos objektus, esančius valstybei svarbių ekonominių projektų teritorijose ir (ar) valstybinės svarbos energetikos objektus, skirtus valstybei svarbių ekonominių projektų įgyvendinimo metu sukurtai (kuriamai) infrastruktūrai ir (ar) statiniams aptarnauti, ir pageidaujančių, kad operatoriaus elektros tinklų dalies projektavimo darbus, pagal gamintojo pateiktus privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus, ir derinimo procedūras, susijusias su šia infrastruktūra ir (ar) statiniais bei jų prijungimą prie operatoriaus elektros tinklų organizuotų ir statybos užbaigimo procedūras vykdytų operatorius, elektrinės prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų etapai:
6.1. skirstomųjų tinklų operatoriaus atsisakymo prijungti gamintojo įrenginius, esančius skirstomųjų tinklų operatoriaus licencijoje nurodytoje veiklos teritorijoje, prie skirstomųjų tinklų gavimas;
6.2. išankstinių prijungimo sąlygų gavimas;
6.3. plėtros projekto, jei toks reikalingas, rengimas ir derinimas;
6.4. ketinimų protokolo sudarymas;
6.5. prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimas;
6.6. dalyvavimas aukcione, jei gamintojas ketinimų protokolą pasirašė siekdamas dalyvauti aukcione;
6.7. leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus gavimas;
6.8. prijungimo sąlygų gavimas;
6.9. prijungimo paslaugos sutarties sudarymas;
6.10. elektrinės prijungimo prie elektros tinklų išlaidų apmokėjimas prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka;
6.11. prijungimo paslaugos vykdymas, įskaitant ir elektros tinklų pajėgumų padidinimą (esant tokiai būtinybei);
6.12. techninio projekto gamintojo elektrinės daliai parengimas;
6.13. operatoriaus pritarimas gamintojo elektrinės dalies techniniam projektui;
6.14. statybas leidžiančių/-io dokumentų/-o gavimas gamintojo elektrinei;
6.15. elektros energijos perdavimo paslaugos ir balansavimo elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymas;
6.16. prijungimo prie elektros tinklų dalies ir gamintojo elektrinės dalies objektų techninio vertinimo atlikimas, vykdomas techninio vertinimo komisijos;
6.17. elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymų (derinimo ir bandymo darbams) gavimas;
6.18. įjungimas bandomajai objektų eksploatacijai — objektų derinimas, testavimas, atitikimo išduotoms prijungimo sąlygoms vertinimas;
6.19. statybų užbaigimas Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis;
6.20. galutinės Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos, liudijančios apie gamintojui nuosavybės teise priklausančių įrengtų elektros įrenginių techninės būklės atitiktį teisės aktų reikalavimams, gavimas;
6.21. elektros įrenginių prijungimo akto pasirašymas;
6.22. leidimo gaminti elektros energiją gavimas.


III. IŠANKSTINIŲ PRIJUNGIMO SĄLYGŲ AR PATVIRTINIMO APIE GALIMYBĘ PRIJUNGTI GAMINTOJO ELEKTROS ĮRENGINIUS IŠDAVIMAS

7. Išankstinėse prijungimo sąlygose nurodomi preliminarūs gamintojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų reikalavimai yra skirti gamintojo būsimų investicijų dydžiui preliminariai įvertinti ir nesukuria nei gamintojui, nei operatoriui jokių teisių ir pareigų. Išankstinės prijungimo sąlygos galioja 6 mėnesius nuo jų išdavimo gamintojui dienos. Pavyzdinės išankstinės prijungimo sąlygos yra skelbiamos operatoriaus interneto svetainėje (www.litgrid.eu).
8. Gamintojas, ketinantis plėtoti gamybos pajėgumus ir pageidaujantis gauti išankstines prijungimo sąlygas, kreipiasi į operatorių pateikdamas:
8.1. nustatytos formos prašymą išduoti išankstines prijungimo sąlygas (1 priedas) arba užpildydamas prašymą operatoriaus interneto svetainėje  (www.litgrid.eu)
8.2. teritorijos ir pajėgumų išdėstymo preliminarų planą su transformatorių pastotės planuojama vieta (koordinatėmis) prijungimui prie elektros tinklų;
8.3. skirstomųjų tinklų operatoriaus atsisakymą prijungti gamintojo įrenginius, esančius skirstomųjų tinklų operatoriaus licencijoje nurodytoje veiklos teritorijoje, prie skirstomųjų tinklų. Atsisakymas turi būti išduotas ne seniau kaip prieš 1 metus. Atsisakyme nurodyta planuojama elektrinės įrengtoji galia turi būti mažesnė arba lygi prašyme nurodytai.
9. Operatorius, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo išduoti išankstines prijungimo sąlygas (su visa reikalaujama pateikti informacija, nurodyta šio Aprašo 8 punkte) gavimo dienos, pateikia gamintojui:
9.1. informaciją apie veiksmus, kuriuos gamintojas turi atlikti dėl jo elektrinės prijungimo prie elektros tinklų;
9.2. informaciją apie planuojamus elektros tinklų išplėtimo darbų terminus;
9.3. informaciją apie tai, ar būtina prieš elektrinės prijungimą atlikti elektros tinklų pajėgumo didinimo veiksmus.
10. Operatorius ir gamintojas keičiasi visa gamintojo elektrinei prijungti prie elektros tinklų reikalinga technine ir kita informacija.
11. Išankstinėse prijungimo sąlygose negali būti kitų reikalavimų išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti patikimą, saugų ir tinkamos kokybės elektros energijos perdavimą ir elektros energetikos sistemos darbą.
12. Gamintojas turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka pateikti skundą Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau —Tarybai)[1] dėl operatoriaus išduotų išankstinių prijungimo sąlygų. Jeigu Taryba[2] nustato, kad išankstinės prijungimo sąlygos neatitinka šio Aprašo reikalavimų, operatorius privalo per ne ilgesnį nei 30 kalendorinių dienų laikotarpį išduoti gamintojui naujas išankstines prijungimo sąlygas.
13. Išankstinės prijungimo sąlygos išduodamos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų, nurodytų šio Aprašo 8 punkte, gavimo dienos, įvertinus:
13.1. galiojančius ketinimų protokolus;
13.2. operatoriaus kitiems gamintojams išduotas prijungimo sąlygas;
13.3. operatoriaus sudarytas prijungimo paslaugos sutartis;
13.4. atvirkštinę skirstomųjų tinklų generaciją.
14. Pagal operatoriaus išduotas vienas išankstines prijungimo sąlygas galima sudaryti tik vieną ketinimų protokolą.
15. Preliminariai įsivertinti savo elektrinės prijungimo prie elektros tinklų galimybes gamintojai gali ir pasinaudodami operatoriaus interneto svetainėje viešai skelbiamu prijungimo prie elektros tinklų galimybių žemėlapiu.

IV. KETINIMŲ PROTOKOLO SUDARYMAS

16. Prašymą pasirašyti ketinimų protokolą gamintojas operatoriui teikia:
16.1. turėdamas galiojančias išankstines prijungimo sąlygas ir apsisprendęs dėl investicijų tikslingumo bei pateikęs prašymą pasirašyti ketinimų protokolą (2 priedas);
16.2. turėdamas leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir (ar) prijungimo sąlygas ir (ar) su operatoriumi suderintą elektrinės įrengimo ir prijungimo prie esamų elektros tinklų projektą ir neturėdamas pasirašytos prijungimo paslaugos sutarties bei pateikęs užpildytą prašymą pasirašyti ketinimų protokolą (3 priedas)[1].
17. Gamintojas operatoriui pateikia:
17.1. nustatytos formos prašymą pasirašyti ketinimų protokolą arba užpildo prašymą operatoriaus interneto svetainėje  (www.litgrid.eu);
17.2. savivaldybės, kurioje numatoma statyti elektrinę, administracijos patvirtinimą, kad planuojamos nurodytos galios ir tipo elektrinės įrengimas ar statyba pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus yra galima;
17.3. kai gamintojas planuoja statyti vėjo elektrines, Lietuvos kariuomenės ir (arba) kitos nacionalinį saugumą užtikrinančios institucijos patvirtinimą, kad atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, teritorijose galima projektuoti ir statyti vėjo elektrines.
18. Ketinimų protokolas gali būti sudaromas tik tokiu atveju, jei gamintojui išduotose išankstinėse prijungimo sąlygose nurodytai planuojamai įrengtosios galios elektrinei prijungti esamas elektros tinklų pralaidumas, prašymo sudaryti ketinimų protokolą metu, yra pakankamas, įvertinus:
18.1. gamintojų, neketinančių dalyvauti aukcione, galiojančius ketinimų protokolus;
18.2. gamintojų, ketinančių dalyvauti aukcione, galiojančiuose ketinimų protokoluose nurodytą galių sumą, neviršijančią esamo tinklo pralaidumo (vertinama tik pasirašant ketinimų protokolą su gamintoju neketinančiu dalyvauti aukcione);
18.3. aukcioną laimėjusių gamintojų arba gamintojų nelaimėjusių aukciono, kuriems operatorius suteikė elektros tinklų galią ir pralaidumus, ketinimų protokolus;
18.4. kitiems gamintojams išduotas prijungimo sąlygas[2];
18.5. operatoriaus sudarytas prijungimo paslaugos sutartis su gamintojais neturinčiais ketinimų protokolo;
18.6. atvirkštinę skirstomųjų tinklų generaciją;
18.7. elektros tinkle atsiradusius techninius ribojimus.
19. Jei prašymo pasirašyti ketinimų protokolą metu nėra galimybės prijungti gamintojo elektrinės prie elektros tinklų pagal jam išduotas išankstines prijungimo sąlygas dėl Aprašo 18 punkte nurodytų priežasčių,  operatorius gamintojui nurodo, kad pasirašyti ketinimų protokolą prijungiant jo elektrinę pagal išduotas išankstines prijungimo sąlygas nebėra galimybės. Nurodytu atveju gamintojas turi kreiptis dėl naujų išankstinių prijungimo sąlygų gavimo.
20. Operatorius, gavęs gamintojo prašymą pasirašyti ketinimų protokolą (su visa reikalaujama pateikti informacija, nurodyta šio Aprašo 17 punkte), per 15 kalendorinių dienų parengia ir elektroniniu paštu pateikia gamintojui ketinimų protokolo projektą (5-7 priedai) bei paskiria laiko intervalą atvykti pasirašyti ketinimų protokolą. Ketinimų protokolo tipinės formos skelbiamos operatoriaus interneto svetainėje (www.litgrid.eu). Gamintojas, gavęs operatoriaus parengtą ketinimų protokolą, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų pasirašo du jo egzempliorius bei originalą atsiunčia ar pristato operatoriui arba paskirtu laiku atvyksta pasirašyti ketinimų protokolo. Gamintojui nepasirašius ketinimų protokolo per nustatytą terminą ir nepateikus jo Operatoriui, Operatorius neturi prievolės pasirašyti ketinimų protokolą, jei nuo prašymo pasirašyti ketinimų protokolą pateikimo dienos praėjo daugiau nei 30 kalendorinių dienų.
21. Operatorius privalo per 30 kalendorinių dienų nuo gamintojo prašymo (su visa reikalaujama pateikti informacija, nurodyta šio Aprašo 17 punkte) pateikimo dienos pasirašyti su gamintoju ketinimų protokolą.
22. Nuo ketinimų protokolo pasirašymo su gamintoju dienos, operatorius rezervuoja ketinimų protokole nurodytos galios ir tipo elektros įrenginiams prijungti reikalingą elektros tinklų galią ir pralaidumus:
22.1. paskelbtam aukcionui, kai gamintojas ketinimų protokolą pasirašė ketindamas dalyvauti aukcione;
22.2. gamintojui, kai gamintojas ketinimų protokolą pasirašė neketindamas dalyvauti aukcione.
23. Su galiojančiu ketinimų protokolu gamintojas turi teisę dalyvauti tik viename, paskelbtame aukcione, jei ketinimų protokolas pasirašytas siekiant dalyvauti aukcione.
24. Ketinimų protokolas galioja visą prijungimo paslaugos sutarties galiojimo laikotarpį, bet ne ilgiau nei galioja gamintojui išduotas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.
25. Elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas ir ketinimų protokolas netenka galios, o operatorius netenka prievolės prijungti gamintojo planuojamus statyti įrenginius, esant bent vienai iš šių aplinkybių, kai gamintojas:
25.1. pasirašęs ketinimų protokolą, per 10 kalendorinių dienų operatoriui nepateikia prievolių įvykdymo užtikrinimo;
25.2. pasirašęs ketinimų protokolą, per vieną mėnesį nesikreipia į Tarybą[3] su prašymu dalyvauti organizuojamame aukcione arba su prašymu išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;
25.3. pasirašęs ketinimų protokolą siekdamas dalyvauti aukcione, nuo aukciono dokumentų vertinimo pradžios iki pasiūlymų dėl kainos priedo vertinimo pabaigos atsisako dalyvauti aukcione;
25.4. per 3 mėnesius nuo aukciono laimėtojų paskelbimo dienos nesikreipia dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo;
25.5. Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis negauna leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, išskyrus atvejus, kai leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus negaunamas dėl valstybės, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių;
25.6. ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos Tarybai[4] nepateikia prašymo ir tokį prašymą pagrindžiančių dokumentų pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimą;
25.7. teisės aktuose ir (ar) ketinimų protokole nustatyta tvarka ir sąlygomis nesudaro su elektros tinklų operatoriumi elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties;
25.8. dalyvavęs aukcione jo nelaimi ir neketina toliau tęsti veiklos;
25.9. dalyvavęs aukcione jo nelaimi ir ketina toliau tęsti veiklą, tačiau šio asmens planuojamos statyti ar įrengti elektrinės prijungimas prie elektros tinklų riboja asmenų, laimėjusių aukcioną, galimą prijungimą;
25.10. dalyvavęs aukcione jo nelaimi ir ketina toliau tęsti veiklą, tačiau per 3 darbo dienas nuo aukciono laimėtojų patvirtinimo dienos prašymą suteikti aukcionui rezervuotus elektros tinklų galią ir pralaidumus pateikė ir kiti aukciono dalyviai ir (arba) prašymą pasirašyti ketinimų protokolą pateikė asmenys, ketinantys statyti ar įrengti elektrines, kuriems netaikomos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1–3 punktuose nurodytos skatinimo priemonės, ir dėl to elektros tinklų galios ir pralaidumų neužtenka visų šių asmenų planuojamų statyti ar įrengti elektrinių prijungimui;
25.11. užbaigia ketinimų protokole numatytos įrengtosios galios elektrinės statybą Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir gamintojui išduodamas leidimas gaminti elektros energiją.
26. Aukcioną laimėjęs gamintojas gali mažinti ketinimų protokole nurodytą elektrinės įrengtąją galią, kai aukcione nustatomas daugiau nei vienas aukciono laimėtojas ir pasikeičia gamintojo pateiktas elektros energijos gamybos kiekio pasiūlymas, ir dėl to turi būti pakeista ketinimų protokole nurodyta elektrinės galia, gamintojas per 5 darbo dienas nuo aukciono laimėtojų patvirtinimo kreipiasi į operatorių dėl ketinimų protokolo pakeitimo ir gamintojo pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo grąžinimo ta dalimi, kuria sumažėja ketinimų protokole nurodyta elektrinės galia, o operatorius per 5 darbo dienas nuo tokio kreipimosi gavimo patikslina ketinimų protokolą.

V. PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

27. Gamintojas, pasirašęs ketinimų protokolą per 10 kalendorinių dienų privalo pateikti operatoriui gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą, garantuojantį operatoriui gamintojo įsipareigojimų vykdymą, pastatyti ketinimų protokole nurodytosios įrengtosios galios elektrinę.
28. Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo dydis apskaičiuojamas dauginant numatomų įrengti elektrinės pajėgumų dydį (kW) iš 15 eurų už 1 kW. Norint pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos terminą, kaip tai nustatyta Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 7 dalyje, prievolių įvykdymo užtikrinimo dydis padidinamas dydžiu, kuris apskaičiuojamas dauginant numatomų įrengti elektrinės pajėgumų dydį (kW) iš 15 eurų už 1 kW ir laikotarpio, kuriam norima pratęsti šio leidimo galiojimo terminą, trukmės, išreikštos metais.
29. Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimas privalo galioti 30 kalendorinių dienų ilgiau negu ketinimų protokolas.
30. Prievolių įvykdymo užtikrinimas pateikiamas neatšaukiama, pirmo pareikalavimo finansų įstaigos garantija, arba finansų įstaigos laidavimu, išduotu finansų įstaigos, kuriai (arba kurią valdančiam subjektui, turinčiam ne mažiau kaip 50% tos finansų įstaigos akcijų) suteiktas tarptautinės reitingų agentūros ilgalaikio skolinimo reitingas, ne mažesnis kaip Standard & Poor’s reitingo agentūros – „BBB-“ arba Fitch reitingo agentūros – „BBB-“ arba Moody’s reitingo agentūros – „Baa3“.
31. Operatorius per 5 darbo dienas nuo ketinimų protokole nurodyto gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo gavimo dienos, gamintojui pateikia patvirtinimą, kad gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimas operatoriui pateiktas.
32. Operatorius, gavęs gamintojo prašymą grąžinti prievolių įvykdymo užtikrinimą, atsisako savo teisių pagal gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį gamintojui ar gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui, o šalių teisės ir pareigos pagal ketinimų protokolą pasibaigia, kai gamintojas:
32.1.  nelaimi aukciono ir neketina tęsti veiklos;
32.2. nelaimi aukciono ir ketina toliau tęsti veiklą, tačiau šio asmens planuojamos statyti ar įrengti elektrinės prijungimas prie elektros tinklų riboja asmenų, laimėjusių aukcioną, galimą prijungimą;
32.3. nelaimėjęs aukciono ir pateikęs prašymą operatoriui suteikti jam aukcionui rezervuotus elektros tinklų galią ir pralaidumus, jų negauna, nes per 3 darbo dienas nuo aukciono laimėtojų patvirtinimo dienos prašymą suteikti aukcionui rezervuotus elektros tinklų galią ir pralaidumus pateikė ir kiti aukciono dalyviai ir (arba) prašymą pasirašyti ketinimų protokolą pateikė asmenys, ketinantys statyti ar įrengti elektrines, kuriems netaikomos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1–3 punktuose nurodytos skatinimo priemonės, ir dėl to elektros tinklų galios ir pralaidumų neužtenka visų šių asmenų planuojamų statyti ar įrengti elektrinių prijungimui;
32.4. nuo aukciono dokumentų vertinimo pradžios iki pasiūlymų dėl kainos priedo vertinimo pabaigos atsisako dalyvauti aukcione;
32.5. užbaigia ketinimų protokole numatytos įrengtosios galios elektrinės statybą Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir gauna leidimą gaminti elektros energiją.
33. Operatorius pasinaudoja visu gamintojo pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu, jeigu gamintojas per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, neįvykdo ketinimų protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ketinimų protokole nurodytos įrengtosios galios elektrinę, išskyrus atvejus, kai tokie įsipareigojimai neįvykdomi dėl aplinkybių, kurių šis gamintojas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti ketinimų protokolo ir (ar) elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, taip pat dėl įstatymų nustatytų kitų aplinkybių, kai nėra šio gamintojo kaltės. Tais atvejais, kai yra šiame punkte nurodytos aplinkybės, gamintojas pateikia operatoriui dokumentus, įrodančius, kad yra šiame punkte nurodytos aplinkybės, o operatorius įvertina pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo grąžinimo.
34. Operatorius pasinaudoja gamintojo pateikta prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi proporcinga neįvykdytiems įsipareigojimams, jeigu gamintojas per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, pastato mažesnės galios elektrinę, negu buvo įsipareigojęs pagal ketinimų protokolą, jeigu gamintojas nepasinaudoja savo teise numatyta Aprašo 29 punkte nustatyta tvarka ir terminais.
35. Operatorius pasinaudoja gamintojo pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi, kai gamintojas nutraukia ketinimų protokolą, išskyrus šio Aprašo 32 punkte nurodytus atvejus. Ketinimų protokolo nutraukimo diena laikoma:
35.1. gamintojo prašymo nutraukti ketinimų protokolą gavimo diena;
35.2. pirma kalendorinė diena po termino, per kurį gamintojas turėjo kreiptis į Tarybą[1] dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus gavimo ar pratęsimo, pabaigos;
35.3. pirma kalendorinė diena po termino, per kurį gamintojas turėjo kreiptis į Tarybą[2] su prašymu dalyvauti aukcione, pabaigos;
35.4. diena, kai gamintojui Taryba[3] pateikė atsakymą, kad leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus neišduodamas, išskyrus atvejus, kai leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus negaunamas dėl valstybės, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių;
35.5. pirma kalendorinė diena po termino, per kurį gamintojas ketinimų protokole nustatyta tvarka ir sąlygomis turėjo su elektros tinklų operatoriumi sudaryti elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį, pabaigos.
36. Prievolių įvykdymo užtikrinimo dalis, nurodyta 35 punkte, apskaičiuojama 0,0123 Eur/kW dauginant iš laikotarpio nuo prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos iki dienos, kai gamintojas nutraukia ketinimų protokolą, išreikšto dienomis. Tarybai informavus apie įsiteisėjusį teismo sprendimą pripažinti Tarybos atsisakymą išduoti leidimą plėtoti gamybos pajėgumus neteisėtu, Operatorius grąžina panaudotą prievolių įvykdymo užtikrinimo dalį.
37. Pagal gamintojo pateiktą prievolių įvykdymo užtikrinimą tinklų operatoriaus gautos lėšos įvertinamos nustatant perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą.
38. Pakeitus ketinimų protokolą Aprašo 26 punkte nurodytais atvejais, gamintojas gali pakeisti gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ta dalimi, kuria ketinimų protokole buvo sumažinta elektrinės įrengtoji galia. Operatorius, gavęs naują patikslintą gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą, senąjį gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą grąžina gamintojui ar gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui.

VI. DALYVAVIMAS AUKCIONE

39. Aukcione turi teisę dalyvauti gamintojai, ketinantys plėtoti gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių, turintys galiojantį ketinimų protokolą, pasirašytą siekiant dalyvauti aukcione, ir operatoriui pateikę prievolių įvykdymo užtikrinimą.
40. Aukcionai organizuojami Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka. Operatorius rezervuotus pralaidumus visam ketinimų protokole numatytam elektrinės galingumui prijungti garantuoja tik vienam aukciono laimėtojui, kai paskelbiamas vienas laimėtojas, o aukciono laimėtojais paskelbus kelis gamintojus, esami rezervuoti elektros tinklų pralaidumai suteikiami:
40.1. proporcingai jų pateikto elektros energijos gamybos kiekio pasiūlymams, jei laimėtojo elektrinės prijungimas prie elektros tinklų riboja kitų laimėtojų elektrinių prijungimą;
40.2. visam ketinimų protokole numatytam elektrinės galingumui prijungti, jei laimėtojo elektrinės prijungimas prie elektros tinklų neribos kitų laimėtojų elektrinių prijungimo.
41. Gamintojas dalyvavęs aukcione ir jo nelaimėjęs, tačiau ketinantis toliau tęsti veiklą, kai jo planuojamai statyti elektrinei netaikomos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1-3 punktuose nurodytos skatinimo priemonės, per 3 darbo dienas nuo aukciono laimėtojų patvirtinimo dienos, pateikia operatoriui laisvos formos prašymą suteikti aukcionui rezervuotus elektros tinklų galią ir pralaidumus. Aukcionui rezervuoti elektros tinklų galia ir pralaidumai suteikiami gamintojui, jei tenkinamos šios sąlygos:
41.1. gamintojo planuojamos statyti ar įrengti elektrinės prijungimas prie elektros tinklų neriboja asmenų, laimėjusių aukcioną, galimo prijungimo;
41.2. jei per 3 darbo dienas nuo aukciono laimėtojų patvirtinimo dienos asmenims, dalyvavusiems aukcione ir jo nelaimėjusiems, pateikus prašymą suteikti aukcionui rezervuotus elektros tinklų galią ir pralaidumus ir (arba) asmenims, ketinantiems statyti ar įrengti elektrines, kuriems netaikomos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1–3 punktuose nurodytos skatinimo priemonės, pateikus prašymą pasirašyti ketinimų protokolą, elektros tinklų galios ir pralaidumų užtenka visų šių asmenų planuojamų statyti ar įrengti elektrinių prijungimui.
42. Nuo aukciono dokumentų vertinimo pradžios iki pasiūlymų dėl kainos priedo vertinimo pabaigos atsisakiusiems jame dalyvauti ar įvykus aukcionui ir esant paskelbtam laimėtojui ar laimėtojams, gamintojams, nelaimėjusiems aukciono , operatoriaus išduotos išankstinės prijungimo sąlygos ir pasirašyti ketinimų protokolai netenka galios, išskyrus, jei operatorius gamintojui suteikė aukcionui rezervuotus elektros tinklų galią ir pralaidumus Aprašo 41 punkte nurodytu atveju. Gamintojai, norintys dalyvauti naujame aukcione ar statyti elektrinę nesinaudodami skatinimo priemonėmis, išskyrus jei operatorius gamintojui suteikė aukcionui rezervuotus elektros tinklų galią ir pralaidumus Aprašo 41 punkte nurodytu atveju, iš operatoriaus turi gauti naujas išankstines prijungimo sąlygas, privalomųjų elektros tinklų tiesimo ir (ar) pertvarkymo reikalavimų nustatymui, bei pasirašyti naują ketinimų protokolą ir pateikti gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą.

VII. LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS GAVIMAS

43. Gamintojas teisės aktų nustatyta tvarka kreipiasi į Tarybą[1] dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus:
43.1. per 1 mėnesį nuo ketinimų protokolo pasirašymo dienos, pateikdamas prašymą gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, jei gamintojas ketinimų protokolą pasirašė nesiekdamas dalyvauti aukcione;
43.2. per 3 mėnesius nuo aukciono laimėtojų patvirtinimo dienos, pateikdamas prašymą gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir jį gaudamas, jei gamintojas laimėjo aukcioną arba jei gamintojui buvo suteikti aukcionui rezervuoti elektros tinklų galia ir pralaidumai.
44. Gamintojas, pateikęs prašymą Tarybai[2] išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, taip pat turi pateikti prašymą operatoriui, kad operatorius ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų pateiktų informaciją Tarybai15 apie prognozuojamą generuojamos ar perdavimo galios trūkumą arba ribojimus, susijusius su gamintojo prašymu gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus. Jei tokiai prašomai informacijai pateikti reikalingi elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus duomenys, elektros skirstomųjų tinklų operatorius tokius duomenis privalo pateikti operatoriui per 10 kalendorinių dienų po operatoriaus prašymo pateikimo dienos. Šis punktas netaikomas, kai gamintojas yra laimėjęs aukcioną.
45. Gamintojui per nustatytą terminą, nepateikus prašymo leidimui plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus gauti ar negavus leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas gamintojui bei su juo pasirašytas ketinimų protokolas netenka galios, o operatorius netenka prievolės prijungti gamintojo planuojamą statyti elektrinę. Operatorius pasinaudoja gamintojo pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi, kuri apskaičiuojama 0,0123 Eur/kW dauginant iš laikotarpio nuo prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos iki dienos, kai nutrūksta ketinimų protokolo galiojimas, išreikšto dienomis.
46. Gamintojas norėdamas pratęsti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos, Tarybai[3] pateikia prašymą pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimą ir tokį prašymą pagrindžiančius dokumentus.

VIII. PRIJUNGIMO SĄLYGOS

47. Gamintojas, gavęs leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kreipiasi į operatorių dėl prijungimo sąlygų išdavimo pateikdamas nustatytos formos prašymą išduoti prijungimo sąlygas (4 priedas) arba užpildydamas prašymą operatoriaus interneto svetainėje  (www.litgrid.eu).
48. Operatorius parenka ir prijungimo sąlygose nustato gamintojo elektrinės prijungimo tašką.
49. Elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojas, turi teisę pasirinkti kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą elektrinės prijungimo tašką, atsižvelgdamas į operatoriaus nurodytą elektros tinklų pajėgumo lygį ir elektrinės įrengtąją galią. Gamintojo pasirinkto prijungimo taško atitiktį nustatytiems technologiniams ir ekonominiams kriterijams kiekvienu konkrečiu atveju įvertina operatorius. Jeigu prijungiant elektrinę gamintojo pasirinktame prijungimo taške padidėja prijungimo sąnaudos, šias padidėjusias sąnaudas padengia gamintojas šio Aprašo 72 punkte nustatyta tvarka.
50. Operatorius turi teisę savo nuožiūra paskirti ir kitą elektrinės prijungimo tašką, nepaisydamas elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojo pasirinkto prijungimo taško, kaip nurodyta 49 punkte. Dėl šio paskyrimo atsirandančias papildomas sąnaudas padengia operatorius šio Aprašo 73 punkte nustatyta tvarka.
51.  Operatorius išduoda gamintojui prijungimo sąlygas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų dokumentų, nurodytų šio Aprašo 47 punkte, gavimo dienos.
52. Operatorius neprisiima atsakomybės, jei išduotose prijungimo sąlygose numatyti atlikti privalomieji esminiai elektros tinklų tiesimo, pertvarkymo ir (ar) plėtros reikalavimai dėl objektyvių priežasčių nesutampa su išankstinėse prijungimo sąlygose nurodytais reikalavimais arba jei aukciono laimėtojui elektros tinklų galia ir pralaidumai buvo paskirstyti proporcingai dėl kelių aukciono laimėtojų, ribojančių vienas kito elektrinės prijungimą, patvirtinimo.
53. Gamintojas pagal prijungimo sąlygas parengia prijungimo prie elektros tinklų dalies techninį projektą, kurį suderina su operatoriumi, ir gamintojo elektrinės dalies techninį projektą, kuris patikrinamas teisės aktų nustatyta tvarka.
54. Operatoriaus išduotos prijungimo sąlygos galioja iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos su galimais jo pratęsimais teisės aktų nustatyta tvarka.
55. Operatorius įsipareigoja prijungti gamintojo elektros įrenginius prie elektros tinklų pagal išduotose prijungimo sąlygose numatytus reikalingus atlikti privalomuosius elektros tinklų tiesimo, pertvarkymo ir (ar) plėtros reikalavimus iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos, įskaitant galimus jo pratęsimus teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.
56. Operatorius, esant būtinumui, turi teisę tikslinti išduotas ar prijungimo paslaugos sutartyje nurodytas prijungimo sąlygas, jei šioms prijungimo sąlygoms vykdyti neišduotas statybą leidžiantis dokumentas (kai jis privalomas pagal teisės aktus). Jei statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, prijungimo sąlygos gali būti tikslinamos iki projekto suderinimo teisės aktų nustatyta tvarka.

IX. PRIJUNGIMO PASLAUGOS SUTARTIES SUDARYMAS

57. Ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo su operatoriumi suderinto prijungimo prie elektros tinklų dalies techninio projekto pateikimo dienos, laikant, kad suderinto techninio projekto pateikimo diena yra operatoriaus patvirtinimo, kad techninis projektas suderintas, diena, operatorius parengia prijungimo paslaugos sutarties projektą ir pateikia jį gamintojui.
58. Gamintojas privalo ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo dienos, kai operatorius pateikia elektrinės prijungimo paslaugos sutarties projektą, atitinkantį suderintą techninį projektą, pasirašyti prijungimo paslaugos sutartį.
59. Gamintojui per 1 mėnesį nuo operatoriaus pateikto elektrinės prijungimo paslaugos sutarties projekto nepasirašius prijungimo paslaugos sutarties, elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas gamintojui bei su juo pasirašytas ketinimų protokolas netenka galios operatorius netenka prievolės prijungti asmens planuojamus statyti ar įrengti įrenginius. Operatorius pasinaudoja gamintojo pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi, kuri apskaičiuojama 0,0123 Eur/kW dauginant iš laikotarpio nuo prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos iki dienos, kai nutrūksta ketinimų protokolo galiojimas, išreikšto dienomis.
60. Tipinės prijungimo paslaugos sutarties sąlygos yra viešai skelbiamos operatoriaus interneto svetainėje (www.litgrid.eu).

X. PRIJUNGIMO PASLAUGOS VYKDYMAS

61.     Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojo elektrinę prie operatoriaus valdomų elektros tinklų operatorius privalo prijungti ne vėliau kaip per 22 mėnesius arba per laikotarpį, per kurį gamintojas įsipareigoja pastatyti elektrinę, jeigu tas laikotarpis yra ilgesnis kaip 22 mėnesiai, pirmumo teise prijungti šio gamintojo elektrinę prie elektros tinklų prijungimo taške, kuris atitinka reikiamą įtampos lygį ir yra arčiausiai statomos elektrinės, jeigu kiti elektros tinklai technologiniu ir ekonominiu požiūriu nėra tinkamesni elektrinės prijungimo taškui. Nurodyta statomos elektrinės prijungimo prie elektros tinklų pirmumo teisė užtikrinama kitų gamintojų elektros įrenginių, naudojančių ne atsinaujinančius energijos išteklius, prijungimo prie elektros tinklų atžvilgiu.
62. Elektros energijos iš neatsinaujinančių išteklių gamintojo elektrinę prie operatoriaus valdomų elektros tinklų operatorius privalo prijungti ne vėliau kaip per 22 mėnesius arba per laikotarpį, per kurį gamintojas įsipareigoja pastatyti elektrinę, jeigu tas laikotarpis yra ilgesnis kaip 22 mėnesiai.
63. Prijungimo prie elektros tinklų laikotarpis skaičiuojamas nuo prijungimo paslaugos sutarties pasirašymo dienos. Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų momentu laikomas elektrinės prijungimas technologiniams bandymams elektros tinkluose atlikti (paleidimo derinimo darbams).
64. Šio Aprašo 61 ir 62 punktuose nurodyti terminai gali būti pratęsti, operatoriaus ir gamintojo susitarimu prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka, kai operatorius nustatytais terminais negali prijungti gamintojo elektrinės technologiniams bandymams elektros tinkluose atlikti tuo atveju, kai vėluoja darbai gamintojo elektros tinklų dalyje ar dėl kitų nuo operatoriaus nepriklausančių priežasčių. Kiekvienu konkrečiu atveju elektrinės prijungimo prie elektros tinklų terminas gali būti pratęstas prijungimo paslaugos sutartyje ir teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
65. Elektrinės prijungimo darbus operatoriaus valdomų elektros tinklų dalyje, įskaitant elektros energijos apskaitos prietaisų įrengimą, atlieka operatorius arba jo pavedimu kitas asmuo, pasirinktas įstatymų nustatyta tvarka.
66. Prie elektros tinklų prijungiami gamintojo elektros įrenginiai, atliekami prijungimo darbai ir elektros tinklų saugumui užtikrinti būtini įrenginiai turi atitikti techninių norminių dokumentų, prijungimo sąlygų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

XI. ELEKTROS TINKLŲ PAJĖGUMŲ DIDINIMAS

67. Tuo atveju, jeigu gamintojo elektrinės prijungimas prie elektros tinklų galimas tik techniškai atnaujinus elektros tinklus, juos optimizavus, išplėtus elektros tinklus, padidinus elektros tinklų pajėgumą ar kitaip juos rekonstravus, gamintojo elektrinė turi būti prijungiama prie elektros tinklų per šalių sutartą protingą terminą, įvertinus elektros tinklų atnaujinimo ar plėtros poreikį, kiek tai pagrįstai reikalinga elektrinei prijungti.
68. Kai gamintojas ir operatorius sudaro prijungimo paslaugos sutartį, operatorius nedelsdamas, atsižvelgiant į esamą elektros tinklų techninę būklę, imasi visų pagrįstai reikalingų priemonių operatoriaus valdomiems tinklams, įskaitant tinklams eksploatuoti reikalingus elektros įrenginius ir objektus, optimizuoti, išplėsti ir (ar) rekonstruoti ir didinti elektros tinklų pajėgumą tam, kad būtų galima užtikrinti saugų ir patikimą elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, priėmimą, perdavimą ir paskirstymą. Šiuo atveju gamintojas kompensuoja operatoriaus patiriamas sąnaudas šio Aprašo 71 punkte nustatyta tvarka.
69. Jeigu yra duomenų, leidžiančių teigti, kad operatorius nevykdo Aprašo 68 punkte nurodytų savo įsipareigojimų, gamintojas turi teisę reikalauti, kad operatorius pateiktų informaciją apie tai, dėl kokių priežasčių ir kokiu mastu operatorius nevykdė savo įsipareigojimo optimizuoti ir plėsti savo elektros tinklus ir didinti elektros tinklų pajėgumą.

XII. PRIJUNGIMO IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS

70. Gamintojas operatoriui apmoka visas (rangovo, laimėjusio operatoriaus paskelbtą viešąjį pirkimą dėl gamintojo elektrinės prijungimo prie elektros tinklų, faktiškai atliktų darbų su įranga kainą ir kitas operatoriaus patirtas išlaidas, susijusias su prijungimo paslaugos suteikimu (pvz., išlaidų valstybės institucijų leidimams, pažymoms, notarinių sandorių sudarymui, servituto registravimui, archeologiniams tyrinėjimams, techninei priežiūrai, techninio prižiūrėtojo draudimui, projekto ekspertizei)) sąnaudas, susijusias su elektrinės prijungimu prie elektros tinklo.
71. Sąnaudos, patirtos dėl elektros tinklų pajėgumo didinimo, numatyto šio Aprašo 68 punkte, elektros tinklų, įskaitant jam eksploatuoti reikalingas įrenginių ir objektų įsigijimo sąnaudos, optimizavimo, plėtros ir (ar) rekonstrukcijos, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą elektros energijos perdavimą ir paskirstymą, taip pat laikomos prijungimo prie elektros tinklų sąnaudomis.
72. Šio Aprašo 49 punkte numatytais atvejais, kai gamintojas pasirenka kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą elektrinės prijungimo tašką ir dėl to padidėja prijungimo sąnaudos, gamintojas padengia šias padidėjusias pagrįstas sąnaudas 100 procentų.
73. Šio Aprašo 51 punkte numatytais atvejais, kai operatorius savo nuožiūra paskiria kitą elektrinės prijungimo tašką, ir dėl to padidėja elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojo elektrinės prijungimo prie elektros tinklų išlaidos, operatorius padengia visas pagrįstas dėl tokio paskyrimo papildomai atsiradusias sąnaudas 100 procentų.

XIII. ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO IR BALANSAVIMO SUTARČIŲ SUDARYMAS

74. Ne vėliau kaip iki elektrinės prijungimo technologiniams bandymams perdavimo tinkluose atlikti (paleidimo derinimo darbams) gamintojas privalo sudaryti elektros energijos perdavimo paslaugos sutartį su operatoriumi. Elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinės sąlygos yra viešai skelbiamos operatoriaus interneto svetainėje (www.litgrid.eu).
75. Ne vėliau kaip iki elektrinės prijungimo technologiniams bandymams perdavimo tinkluose atlikti (paleidimo derinimo darbams) gamintojas privalo sudaryti balansavimo elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį su operatoriumi ar kitu balansavimo energijos tiekėju.

XIV. ELEKTRINIŲ PRIJUNGIMO REGULIAVIMAS

76. Nepažeisdamas savo pareigos pirmumo teise priimti ir perduoti visą gamintojo, kuris yra įgijęs ir turi teisę į skatinimo priemonę — kainos priedą, pasiūlytos elektros energijos kiekį, pagamintą iš atsinaujinančių energijos išteklių skaidriais ir nediskriminaciniais tarifais, operatorius turi teisę reguliuoti prie jo elektros tinklų prijungiamos vėjo elektrinės ir hidroelektrinės, pagaminamos ir į elektros tinklus patiekiamos elektros energijos kiekį ar atidėti tokios elektrinės prijungimą toliau nurodytais atvejais:
76.1. jeigu nesiimant tokių veiksmų būtų perkraunami elektros tinklai, į kuriuos priimama elektrinės pagaminta elektros energija;
76.2. nenugalimos jėgos atvejais;
76.3. tais atvejais, kai siekiama išvengti avarinės situacijos elektros tinkluose ar energetikos sistemoje arba likviduoti elektros tinkluose ar energetikos sistemoje susidariusią avarinę situaciją;
76.4. kitais įstatymų nustatytais atvejais.
77. Elektrinės reguliavimas, 76 punkte nurodytais atvejais, atliekamas pagal operatoriaus su gamintoju pasirašytos elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties nuostatas. Elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinės sąlygos yra viešai skelbiamos operatoriaus interneto svetainėje (www.litgrid.eu).

XV. ELEKTROS ENERGIJOS PRIĖMIMAS IR PERSIUNTIMAS ELEKTROS TINKLAIS

78. Perdavimo sistemos operatorius, atlikdamas elektros energijos srautų perdavimo tinkluose dispečerinį valdymą ir atsižvelgdamas į perdavimo sistemos darbo saugumo reikalavimus, pirmumo teise toliau nustatyta prioriteto tvarka užtikrina elektros energijos priėmimą ir persiuntimą perdavimo tinklais, pagamintos:
78.1. iš atsinaujinančių energijos išteklių didelio naudingumo kogeneracijos būdu;
78.2. iš atsinaujinančių energijos išteklių ne kogeneracijos ar ne didelio naudingumo kogeneracijos būdu;
78.3. ne iš atsinaujinančių energijos išteklių didelio naudingumo kogeneracijos būdu;
78.4. ne iš atsinaujinančių energijos išteklių ne kogeneracijos ar ne didelio naudingumo kogeneracijos būdu.
79. lektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, persiuntimas elektros tinklais teisės aktų nustatyta tvarka gali būti ribojamas ar laikinai sustabdomas šiais atvejais:
79.1. esant energetikos sistemos avarinei situacijai;
79.2. elektros tinklų rekonstravimo, modernizavimo, remontų, profilaktikos, techninės priežiūros, bandymų, naujų įrenginių įrengimo ar jų įjungimo darbui atvejais, atjungimus suderinus su gamintoju Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatuose nustatyta tvarka;
79.3. dėl kitų techninių priežasčių, kai nediskriminaciniais pagrindais ribojamas elektros tinklų pralaidumas.
80. Dėl 79 punkte nurodytų ribojimų gamintojo patiriami nuostoliai nekompensuojami, išskyrus atvejus, kai atitinkamus ribojimus lemiančios aplinkybės atsiranda dėl operatoriaus kaltės ar teisė į nuostolių atlyginimą atsiranda kitais įstatymų nustatytais pagrindais.

XVI. INFORMACIJOS TEIKIMAS

81. Gamintojas ir operatorius ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki ketvirčio pabaigos elektroniniu paštu keičiasi informacija apie vykdomų elektrinių statybos projektų eigą ir ketinimų protokole prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.
82. Operatorius gamintojams teikia visą informaciją, susijusią su gamintojų elektros įrenginių prijungimu prie elektros tinklų, tarp jų techninius reikalavimus, prijungimo terminus ir reikalingas investicijas per 30 kalendorinių dienų nuo gamintojo rašytinio paklausimo gavimo dienos.
83. Operatorius Tarybai[1] teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją, gautą iš gamintojų, apie vykdomų elektrinių statybos projektų eigą ir ketinimų protokolų sąlygų vykdymą.
84. Operatorius, vadovaudamasis Vyriausybės nustatyta tvarka, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administratoriui pateikia informaciją apie gamintojo, laimėjusio aukcione, faktiškai pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energijos kiekį ir Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio 16 dalies 1–7 punktuose nurodytas aplinkybes ir dėl šių aplinkybių į elektros tinklus nepatiektą elektros energijos kiekį.

XVII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

85. Apraše nurodytų elektrinių prijungimo prie elektros tinklų tvarką ir sąlygas, kiek nenustatyta Elektros energetikos įstatyme, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose ir šiame Apraše, reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir kiti teisės aktai.
86. Jei, pasikeitus teisės aktams, pasikeičia šiuo Aprašu nustatomų elektrinių, prijungimo prie elektros tinklų tvarkos ir sąlygų reglamentavimas, turi būti vadovaujamasi pasikeitusiomis teisės aktų nuostatomis.
87. Gamintojų skundus dėl operatorių veiksmų ar neveikimo, kreipiantis dėl gamintojų įrenginių prijungimo prie atitinkamų elektros tinklų ar sistemų, prijungiant įrenginius, priimant pagamintą energiją į elektros tinklus ar sistemas ir (ar) vykdant kitas teisės aktų nustatytas pareigas, susijusias su atsinaujinančių energijos išteklių naudojimu energijai gaminti teisės aktų nustatyta tvarka, nagrinėja Taryba[1].
88. Asmenys, pažeidę šio Aprašo nustatytus reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Priedas Nr. 1
Priedas Nr. 2
Priedas Nr. 3
Priedas Nr. 4
Priedas Nr. 5
Priedas Nr. 6
Priedas Nr. 7