Įeiti
Publikuoti: 2015-10-28. Atnaujinta: 2020-08-12

Reikalavimai įmonėms


Reikalavimai įmonėms, pageidaujančioms gauti nepriklausomo elektros energijos tiekimo leidimą nurodyti Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėse, o norintiems gauti elektros energijos perdavimo, skirstymo ar visuomeninio tiekimo licencijas – Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklėse (toliau – Licencijavimo taisyklės).

NEPRIKLAUSOMO ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO VEIKLA

 

Asmenys, pageidaujantys gauti nepriklausomo elektros energijos tiekimo leidimą, Tarybai turi pateikti:
​​1) Užpildytą deklaracijos formą.
​​2) Dokumentus, patvirtinančius, jog ūkio subjekto atžvilgiu nėra pradėta bankroto, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra.

 

Teisė verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla suteikiama kitą dieną po deklaracijos pateikimo Tarybai dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu kita diena po deklaracijos pateikimo Tarybai dienos.

Informuojame, kad nurodytą prašymą Tarybai galima pateikti ir per Elektroninių valdžios vartų portalą:

​ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO IR VISUOMENINIO TIEKIMO VEIKLA

 

Asmenys, pageidaujantys gauti perdavimo veiklos licenciją, Tarybai  turi pateikti:
​1) Užpildytą prašymo formą

​2) Aprašo 9.2 punkte nurodytą informaciją.

​3) Dokumentus, patvirtinančius, kad įvykdyti Elektros energetikos įstatymo 53 str. 2 ir 3 dalyse nustatyti reikalavimai.

​4) Paskutinių dvejų ataskaitinių metų finansines ataskaitas (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, aiškinamąjį raštą), audito išvadą ir užpildytus Aprašo 2 ir 6 priedus.

​5) Informaciją apie darbuotojus paskirtus veiklai vykdyti ir ataskaitoms rengti, atskirai veiklos apskaitai tvarkyti, vartotojams informuoti ir konsultuoti, skundams dėl vykdomos veiklos sąlygų nagrinėti, t. y. informaciją apie padalinius, filialus ir valdymo organus, Aprašo 7 priedą, nurodant šias funkcijas atliekančius ūkio subjekto padalinius (skyrius) ir darbuotojų skaičių bei pateikiant šių darbuotojų pareigines instrukcijas arba sutartis su atitinkamos paslaugos teikėjais. Tais atvejais, kai darbuotojų pareigybinės instrukcijos yra vienodos ir jų funkcijos yra numatytos struktūrinio padalinio nuostatuose, užtenka pateikti 2 pavyzdines pareigybines instrukcijas. Taip pat, jei taikytina, pažymėjimų kopijas, patvirtinančias, kad energetikos objektus, įrenginius statantys ir (arba) eksploatuojantys darbuotojai atitinka Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos apraše energetikos darbuotojams keliamus reikalavimus.

​6) Valstybinės energetikos inspekcijos išduotų elektros įrenginių eksploatavimo atestatų kopijas.

​7) Valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

 

Informuojame, kad nurodytą prašymą Tarybai galima pateikti ir per Elektroninių valdžios vartų portalą:

Asmenys, pageidaujantys gauti skirstymo veiklos licenciją, Tarybai turi pateikti:
1) Užpildytą prašymo formą

​2) Aprašo 9.2 punkte nurodytą informaciją.

​3) Paskutinių dvejų ataskaitinių metų finansines ataskaitas (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, aiškinamąjį raštą), audito išvadą ir užpildytus Aprašo 2 ir 6 priedus.
​4) Valstybinės energetikos inspekcijos išduotų elektros įrenginių eksploatavimo atestatų kopijas.
​5) Valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

6) Juridinio asmens kolegialių organų darbo reglamentus, jeigu jie yra.

7) Grupių, su kuriomis juridinis asmuo konsoliduotas pagal tarptautinius apskaitos standartus, sąrašą:                                      
7.1. dėl kiekvienos iš šių grupių – įmonių, besiverčiančių bent viena iš šių veiklų: elektros gamybos, perdavimo, tiekimo, sąrašą;                                      
7.2. prieš tai nurodytų įmonių kolegialių valdymo organų narių sąrašą.

8) Juridinio asmens dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą (su balsavimo duomenimis), kuriuo skiriami šio juridinio asmens kolegialaus valdymo organo nariai.

9) Juridinio asmens dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą, kuriuo skiriamas šio juridinio asmens vadovas.

10) Visas taisykles ir procedūras, pagal kurias veikia valdymo organai, atstovaujantys juridiniam asmeniui. ​

11) Juridinio asmens kolegialių organų narių sąrašą, informaciją apie vadovą ir kitus asmenis, teisėtai atstovaujančius šiam juridiniam asmeniui:
11.1. dėl kiekvieno iš jų – kitos profesinės veiklos apibūdinimą;                                      
11.2. dėl kiekvieno iš jų – deklaraciją, kad jie nėra šio juridinio asmens kolegialaus organo nariai ar vadovai įmonės, vykdančios elektros energijos gamybos, tiekimo, perdavimo veiklas. ​

12) Įsteigtas Lietuvos Respublikoje kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys be Licencijavimo taisyklių 11 ir 12 punktuose nurodytų dokumentų ir duomenų, turi pateikti:                    
12.1. padalinį įsteigusio juridinio asmens dokumentus, nurodytus 1–6 punktuose;                    
12.2. padalinio dokumentus, nurodytus 5 ir 6 punktuose. ​

13) Asmeniui, siekiančiam verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla (integruotai elektros energetikos įmonei) ir elektros energiją skirstančiam mažiau nei 100 tūkst. vartotojų, netaikomi 1–6 punktų reikalavimai. ​

 

Informuojame, kad nurodytą prašymą Tarybai galima pateikti ir per Elektroninių valdžios vartų portalą:

Prašymas išduoti elektros energijos skirstymo licenciją/ pakeisti elektros energijos skirstymo licenciją/ išduoti elektros energijos skirstymo licencijos dublikatą/ sustabdyti elektros energijos skirstymo licencijos galiojimą/ panaikinti elektros energijos skirstymo licencijos galiojimą/ panaikinti elektros energijos skirstymo licencijos galiojimo sustabdymą.


Asmenys, pageidaujantys gauti visuomeninio tiekimo licenciją, Tarybai turi pateikti:
​1) Užpildytą prašymo formą

​2) Aprašo 9.1 punkte nurodytą informaciją.

​3) Paskutinių dvejų ataskaitinių metų finansines ataskaitas (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, aiškinamąjį raštą), audito išvadą ir užpildytus Aprašo 3 ir 6 priedus.

​4) Valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

 

Informuojame, kad nurodytą prašymą Tarybai galima pateikti ir per Elektroninių valdžios vartų portalą:

Rinkliavų dydžiai nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo

Pavadinimas Elektros energijos perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekimo licencijos
Išdavimas579 Eur
Pakeitimas ar patikslinimas289 Eur
Dublikato išdavimas43 Eur

 

Valstybės rinkliavą reikia sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surenkamąsias sąskaitas. Lėšų gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752. Įmokos kodas 5774. 
Visus dokumentus Tarybai taip pat galima pateikti per Verslo vartų pranešimų dėžutę.