Įeiti
Publikuota: 2017.01.31. Atnaujinta: 2020.02.21

Visuomeniniai tarifai „Dainavos elektra“


Valstybinės energetikos reguliavimo

                                                                                   tarybos 2019 m. lapkričio       d.

                                                                                   nutarimo Nr. O3E -

priedas

 

PATVIRTINTA

UAB „Dainavos elektra" direktoriaus

2019 m. lapkričio mėn. 12 d.

įsakymu Nr. 11/01

 

 

UAB ,,DAINAVOS ELEKTRA" ELEKTROS ENERGIJOS KAINOS BEI JŲ TAIKYMO TVARKA 2020 M.

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tvarka nustatoma visuomeninė elektros energijos kaina bei elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos bei jų taikymo tvarka galutiniams elektros energijos vartotojams, prijungtiems prie UAB „Dainavos elektra" skirstomojo tinklo.

2. Tvarka įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.

 

II SKYRIUS

SĄVOKOS IR SANTRUMPOS

 

3. Tvarkoje vartojamos sąvokos ir santrumpos:

Ataskaitinis laikotarpis – vienas kalendorinis mėnuo.

Bendrovė – uždaroji akcinė bendrovė „Dainavos elektra".

STO – skirstomojo tinklo operatoriaus veiklą vykdanti UAB „Dainavos elektra" (Elektros energijos skirstymo licencija Nr. L1-13(ES)).

Skirstomasis tinklas STO valdomas skirstomasis tinklas, kuriuo iki vartotojo elektros tinklo nuosavybės ribos teikiama elektros energijos persiuntimo paslauga.

Persiuntimo paslauga – elektros energijos perdavimas ir skirstymas iki vartotojo elektros tinklo nuosavybės ribų tarp STO ir vartotojų, kurių elektros įrenginiai prijungti prie skirstomojo tinklo.

Visuomeninė elektros energijos kaina elektros energijos įsigijimo kainos, elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos ir elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos suma.

Persiuntimo paslaugos kaina – diferencijuotų elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugos kainų ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos suma.

Leistinoji naudoti galia – elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartyse tarp vartotojų ir Bendrovės nustatoma galia.

Faktinė maksimali valandinė vartotojo galia – faktinė maksimali savo ūkinių reikmių poreikio valandinė galia per ataskaitinį laikotarpį.

Energijos dedamoji – vartotojui patiektos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina.

Galios dedamoji – vieno leistinosios naudoti (pareikštos sutartyse) galios kilovato (kW) kaina ataskaitiniam laikotarpiui, mokama nepriklausomai nuo suvartotos elektros energijos kiekio.

Buitinis vartotojas – fizinis asmuo, perkantis elektros energiją asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine komercine ar profesine veikla.

Žema įtampa – ne didesnė nei 0,4 kV vardinė įtampa.

Vidutinė įtampa – ne didesnė nei 6 kV, 10 kV ir 35 kV vardinė įtampa.

Reaktyvinė elektros energija – vartotojo generuojama į skirstomąjį tinklą ir naudojama iš jo reaktyvinė elektros energija.

4. Kitos Tvarkoje naudojamos sąvokos suprantamos taip kaip nurodyta Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse ir (ar) kituose teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

VISUOMENINĖ ELEKTROS ENERGIJOS KAINA

 

5. Bendrovės vartotojai, gaunantys elektros energiją iš elektros tinklų, už elektros energiją atsiskaito šia kaina (be akcizo ir PVM):

 

Mato vienetas
Kaina
ct/kWh12,103

 

IV SKYRIUS

PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINOS

 

6. Bendrovės vartotojai, gaunantys elektros energiją iš žemos įtampos elektros tinklų, už elektros energijos persiuntimo paslaugą atsiskaito šiomis kainomis (be PVM):

Kainos dedamosios
Mato vienetas

Kaina

Leistinosios naudoti galios dedamojiEur/kW/mėn.4,633
Energijos dedamojict/kWh3,706
Vartojama reaktyvinė elektros energijact/kVarh0,588
Generuojama reaktyvinė elektros energijact/kVarh1,175

 

7. Bendrovės vartotojai, gaunantys elektros energiją iš vidutinės įtampos elektros tinklų, už elektros energijos persiuntimo paslaugą atsiskaito šiomis kainomis (be PVM):

 

Kainos dedamosiosMato vienetasKaina
Leistinosios naudoti galios dedamojiEur/kW/mėn.2,002
Energijos dedamojict/kWh2,270
Vartojama reaktyvinė elektros energijact/kVarh0,588
Generuojama reaktyvinė elektros energijact/kVarh1,175

 

V SKYRIUS

ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ TAIKYMAS

 

8. Vartotojai, kurių įrenginiai prijungti prie skirstomojo tinklo ir kurie elektros energiją perka iš nepriklausomo tiekėjo, atsiskaito su STO už elektros energijos persiuntimo paslaugą pagal Tvarkos 6 ir 7 punktuose nustatytas kainas.

9. Visuomeninė kaina taikoma tik buitiniams vartotojams.

10. Jeigu elektros apskaitos prietaiso įrengimo vieta nesutampa su Bendrovės ir vartotojo elektros tinklo nuosavybės riba, nesutampančio tinklo daliai pagal tarpusavyje suderintą ir Bendrovės patvirtintą metodiką papildomai apskaičiuojami elektros energijos nuostoliai, kuriuos sumoka tos tinklo dalies savininkas.

11. Viršijus leistinąją naudoti (pareikštą sutartyse) galią per ataskaitinį mėnesį, vartotojai sumoka papildomai STO už viršytą leistinąją naudoti (pareikštą sutartyse) galią, kuri apskaičiuojama iš faktinės maksimalios valandinės mėnesio galios kiekio atėmus leistinosios naudoti (pareikštosios) galios kiekį, pagal dvigubą galios dedamosios tarifą.

12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 44 straipsnio 5 dalimi ir 46 straipsnio 5 dalimi, vartotojai, atsiskaitydami su Bendrove už elektros energijos persiuntimo paslaugas, taip pat privalo atsiskaityti ir už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas teisės aktų tvarka nustatyta kaina, kuri nėra įtraukta į šioje Tvarkoje nurodytas energijos dedamųjų kainas. Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai patvirtinus naują viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainą, nauja kaina nuo jos įsigaliojimo termino taikoma visiems Bendrovės vartotojams.

13. Už reaktyviąją elektros energiją atsiskaito vartotojai, kurių leistinoji naudoti galia sudaro 30 kW ir daugiau.

14. Vartotojai, kurie vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo reikalavimais, privalo mokėti akcizą už perkamą elektros energiją, sumoka Bendrovei jos išrašytoje sąskaitoje nurodyto dydžio akcizo mokestį. Mokėtina suma apskaičiuojama akcizų įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

15. Pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams ar jų nuostatoms, reglamentuojančioms elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas ir tarifus bei mokesčius, taikomus elektros energijai, Tvarka nekeičiama, o atitinkamos kainos nustatomos taikant Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas.

 

VI SKYRIUS

GARANTINĖS ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO KAINOS TAIKYMAS

 

16. Vartotojams, išskyrus buitinius vartotojus, kurie nėra pasirinkę nepriklausomo tiekėjo, taikomas garantinis elektros energijos tiekimas.

17. Vartotojai, nepasirinkę nepriklausomo tiekėjo, už elektros energiją atsiskaito kaina, kurią sudaro elektros energijos persiuntimo paslaugos kaina ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 44 straipsnio 2 dalies 3 punktu nustatyta garantinio elektros energijos tiekimo kaina, kuri apskaičiuojama vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos kainai, susiformavusiai Lietuvos kainų zonoje, pritaikius koeficientą 1,25.

_______________________________

2019 m. tarifai.