Įeiti
Publikuoti: 2019-08-05. Atnaujinta: 2020-06-26

GERIAMOJO VANDENS IR NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIAUS ŪKIO SUBJEKTŲ VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS SĄRAŠASEil. Nr.Privaloma skelbti informacijaSkelbimo periodiškumasNuoroda į teisės aktąPastabos
1.

Apie geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją, paviršinių nuotekų tvarkytoją

Nuolat / 5 d. d. nuo pasikeitimo

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 36 straipsnis 1 dalis.

Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126, 61.5 papunktis


2.

Apie tiekiamo geriamojo vandens ir teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę

Nuolat / 5 d. d. po tyrimų atlikimo

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 36 straipsnis 1 dalis;

Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo, patvirtinto LRV 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126, 58.7 papunktis


3.

Apie paslaugų teikimo sąlygas ir numatomus sutarčių sąlygų pakeitimus

Ne vėliau kaip likus 30 dienų iki jų įsigaliojimo

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 36 straipsnis 1 dalis;

Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126, 58.7 ir 61.5 papunkčiai


4.

Apie sistemų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, renovaciją, investicijas į sistemos plėtrą ir renovaciją.

Nuolat / 5 d. d. nuo pasikeitimo

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 36 straipsnio 1 dalis;

Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126, 58.7 ir 61.5 papunkčiai


5.

Paslaugų kainas ir tarifus, paslaugų kainų ir tarifų struktūrą

5 d. d. nuo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 36 straipsnio 1 dalis.

Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126, 58.7 ir 61.5 papunkčiai

Informacijos apie geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą tiekimo abonentams tvarkos aprašo, patvirtinto LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. D1-594, 10 punktas

Rekomenduojame skelbti  patvirtintas paslaugų kainas ir kainas su pridėtinės vertės mokesčiu

6.

Apie vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį

Iki vasario 1 d.

Atsiskaitymo už pateiktą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punktas

Skelbiamas vidutinis patiekto vandens kiekis 1 gyventojui

7.

Ūkio subjekto metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir audito išvadą (kai finansinių ataskaitų auditas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka)

 

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas 26 straipsnis

 

Skelbiamų finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo formos ir tekstai turi būti tokie, pagal kuriuos buvo parengta auditoriaus išvada

8.

Metinių reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinį kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada dėl Aprašo 3, 4, 5, 7 prieduose teikiamų duomenų, ir Reguliuojamos apskaitos laisvos formos aprašą.

 

 

 

Iki penkto mėnesio 1 dienos / Reguliuojamos apskaitos laisvos formos aprašas per 5 d. d. nuo pateikimo Tarybai termino pabaigos.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo, patvirtinto Komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo"  Aprašo 37, 38 punktai (38 punkto redakcija galiojusi iki 2019 m gegužės 1 d.)

Išskyrus konfidencialią informaciją. Informacija apie reguliuojamų veiklų sąnaudas negali būti pripažįstama konfidencialia.

 

9.Reguliuojamosios veiklos ataskaitas, reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ataskaitą ir (ar) išvadą ir reguliavimo apskaitos sistemos patikros ataskaitą ir (ar) išvadą, išskyrus konfidencialią informaciją5 d. d. nuo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  straipsnio 33 straipsnis 10 dalis.

 

 
10.Apie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijas, dėl kurių abonentams (vartotojams) nutraukiamas, sustabdomas ar apribojamas geriamojo vandens tiekimas ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimasNe vėliau kaip per 24 valandas nuo pranešimo apie avariją gavimo

Informacijos apie geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą tiekimo abonentams tvarkos aprašas Patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. D1-594 8.2 papunktis

Informacijoje turi būti nurodytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo nutraukimo, apribojimo ar sustabdymo priežastys, nuo kada ir kokiam laikui nutraukiamas, sustabdomas ar apribojamas geriamojo vandens tiekimas ir(ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, kokiu būdu abonentui (vartotojui) bus sudaryta galimybė gauti geriamąjį vandenį ir naudotis nuotekų tvarkymo paslaugomis, jeigu nutraukimas truks ilgiau kaip 12 valandų

11.

Apie planuojamus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pertrūkius ir pokyčius dėl vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros planinio remonto ir (ar) infrastruktūros objektų prijungimo

Dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros planinio remonto ir (ar) naujų infrastruktūros objektų prijungimo –numatomo paslaugų teikimo sustabdymo

3 kalendorines dienas iki darbų pradžios /10 kalendorinių dienų iki numatomo sustabdymo

Informacijos apie geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą tiekimo abonentams tvarkos aprašo, patvirtinto LR Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. D1-594, 8.3 papunktis;

Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo, patvirtinto LRV 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126, 32.1, 33.1, 61.4 papunkčiai.

Pranešime turi būti nurodyta, nuo kada ir kokiam laikui nutraukiamas, sustabdomas ar apribojamas geriamojo vandens tiekimas ir(ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, kokiu būdu abonentui (vartotojui) bus sudaryta galimybė gauti geriamąjį vandenį ir naudotis nuotekų tvarkymo paslaugomis, jeigu nutraukimas truks ilgiau kaip 12 valandų

12.

Įmonės darbuotojų sąrašas, jų pareigybes, vardai, pavardės ir telefonai, į kuriuos abonentai (vartotojai) gali kreiptis informacijos

Nuolat / 5 d. d. nuo pasikeitimo

Informacijos apie geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą tiekimo abonentams tvarkos aprašo, patvirtinto LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. D1-594, 12 punktas

 

13.

Telefono ryšio numerį ir elektroninio pašto adresą, kuriuo būtų galima pranešti apie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijas

Nuolat / 5 d. d. nuo pasikeitimo

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų, patvirtintų LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-639, 10.3 papunktis

 

14.

Nuotekų transportavimo paslaugas teikiančių asmenų kontaktus (telefono ryšio numerius)

Nuolat / 5 d. d. nuo pasikeitimo

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų, patvirtintų LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29d. įsakymu Nr. D1-639, 10.4 papunktis