Įeiti
Publikuoti: 2015-02-09. Atnaujinta: 2023-08-31

Reikalavimai įmonėms


​Reikalavimai įmonėms, norinčioms gauti atitinkamą licenciją, nurodyti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme (toliau – Įstatymas), patvirtintame Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 12 d. Nr. XII-939, Geriamojo ​vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklėse​  (toliau – Taisyklės), patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 440​ bei Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos apraše (atsisiųskite dokumentą, docx formatu) (toliau – Aprašas), patvirtintame 2015 m.  kovo 16 d. nutarimu Nr. O3-216.

 Juridinis asmuo, norintis gauti licenciją, Tarybai pateikia: 

Nustatytosios formos prašymą .pdf formatu ir .docx formatu (saugant dokumentą, paspauskite 'cancel'). Prašymo išduoti, pakeisti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą forma patvirtinta 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3-400.

Prašyme turi būti nurodyta:
• Juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai.
• Veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, pavadinimas.
• Įmonės vadovo vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris.
• Numatoma licencijuojamos veiklos teritorija, kuri nurodoma pridedamuose masteliniuose planuose ir (ar) kitu būdu, gyvenamoji vietovė (miestas, miestelis, kaimas), kurioje yra įrenginiai, ir (ar) tinklų ribos, ir yra apibrėžta ūkio subjekto prašyme išduoti ar pakeisti licenciją.
 
Prie prašymo pridėti dokumentus ar jų kopijas, taip pat pridedami:
1. aiškinamasis raštas;
2. įmonės registravimo pažymėjimo ir įmonės įstatų kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo parašu;
3. įsipareigojimas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas;
4. pažymą, kad įmonė neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai juridiniam asmeniui mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), ir nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;
5. su veikla Vandens ūkio sektoriuje susijusių įmonės turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašą;

6. įrenginių valdymo forma (turimi nuosavybės teise ar naudojami kitais teisėtais būdais (nurodoma būdas), kuri nurodoma vadovaujantis VĮ Registrų centro išduotu nuosavybės teisę pagrindžiančiu pažymėjimu ar pažyma, sutartimi dėl įrenginių teisėto valdymo ar kitais dokumentais, įrodančiais įrenginių teisėtą valdymą ar naudojimą bei sąrašą su techniniais rodikliais (Taisyklių 9.1 papunktis​ ir Aprašo 1 priedas, Aprašo 7.4,  7.6,  9.2.2.1, 9.2.2.5 papunkčiai);

7. numatoma licencijuojamos veiklos teritorija, kuri nurodoma pridedamuose masteliniuose planuose ir (ar) kitu būdu, gyvenamoji vietovė (miestas, miestelis, kaimas), kurioje yra įrenginiai, ir (ar) tinklų ribos, ir yra apibrėžta ūkio subjekto prašyme išduoti ar pakeisti licenciją (Aprašo 9.2.2.3 ir  9.2.2.4 papunkčiai);

8. užtikrinančius geriamojo vandens saugą ir kokybę jų nuosavybės teise ar kitaip teisėtai valdomoje ir (arba) naudojamoje infrastruktūroje bei atitinkamos institucijos sprendimą, leidžiantį ribotą laikotarpį tiekti vandenį, kuriame vienas ar keli rodikliai neatitinka higienos normų (Taisyklių 9.2 papunktis​);

9. užtikrinančius, kad nuotekų tvarkymas atitiktų Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus (Taisyklių 9.3 papunktis​);

10. dvejų paskutinių ataskaitinių finansinių metų (jeigu veiklą vykdė trumpiau negu 2 metus, pastarųjų metų) veiklos balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų duomenis ir audito ataskaitą. Šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė (Taisyklių 9.5 papunktis​);

11. apskaičiuotus finansinius rodiklius ir vadybinius pajėgumus (Taisyklių 9.4 ir 9.5 papunkčiai​, Aprašo 2 ir 7 priedai, atitinkantys infrastruktūros veiklą, informaciją apie padalinius, filialus ir valdymo organus, nurodant šias funkcijas atliekančių ūkio subjekto padalinius (skyrius) ir darbuotojų skaičių).;

12. valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą;
13. ir kitus (čia  nepaminėtus dokumentus, bet nurodytus Įstatyme, Taisyklėse ir Apraše.

Valstybės rinkliavos dydžiai nustatyti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458. Valstybės rinkliavų dydžiai nustatyti geriamojo vandens sektoriuje pateikti lentelėje.

PavadinimasGeriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas
Išdavimas (3.134.1 punktas) Eur579
Pakeitimas (3.134.2 punktas) Eur289

 

Informuojame, kad nurodytus prašymus Tarybai galima pateikti ir per Elektroninių valdžios vartų portalą:

Prašymo išduoti geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo licenciją/pakeisti geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo licenciją/sustabdyti geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo galiojimą/panaikinti geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo licencijos galiojimą/panaikinti geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo licencijos galiojimo sustabdymą​.


Valstybės rinkliavą reikia sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą: gavėjo kodas – 188659752, įmokos kodas 5774, mokesčio pavadinimas – Valstybės rinkliava už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos išdavimą/ pakeitimą surenkamosios sąskaitos:

Sąskaitos Nr.Banko kodasBanko pavadinimas
LT32 7180 0000 0014 103871800Akcinė bendrovė Šiaulių bankas
LT74 7400 0000 0872 387074000Danske Bank A/S Lietuvos filialas
LT12 2140 0300 0268 022021400Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
LT24 7300 0101 1239 430073000„Swedbank", AB
LT59401004950004759440100

Luminor bank AS Lietuvos skyrius

 

Taip pat mokėjimus galima atlikti ir kituose bankuose, jų sąrašą galite rasti čia.