Įeiti
Publikuoti: 2014-02-05. Atnaujinta: 2019-07-23

Ataskaitos


Ūkio subjektai, turintys galiojančią licenciją veiklai šilumos ūkio sektoriuje vykdyti, nepriklausomi šilumos gamintojai ir karšto vandens tiekėjai, kuriems Taryba nustato karšto vandens kainos dedamąsias, turi pateikti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai informaciją apie veiklą Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklėse (toliau – ITT) ir Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų apraše (toliau – Aprašas) nustatyta tvarka.

Ūkio subjektas, turintis šilumos tiekimo licenciją, privalo Tarybai pateikti:
iki einamojo mėnesio 25 dienos apskaičiuotas šilumos ir karšto vandens kainas, taikomas nuo sekančio mėnesio 1 dienos (ITT 19 ir 20 priedai);

per 10 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos informaciją apie praėjusio mėnesio faktinius pirkto kuro (naudojamo šilumos ir elektros energijos gamybai) ir šilumos iš nepriklausomų šilumos gamintojų, įskaitant ir atliekančių bandomąją eksploataciją, kiekius bei kainas (ITT 19–22 priedai). Tarybai pareikalavus, Ūkio subjektai pateikia kuro ir šilumos, pirktos iš nepriklausomų šilumos gamintojų, pirkimo dokumentus;

per 10 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos ​informaciją apie praėjusio mėnesio nepriklausomų šilumos gamintojų užimamą rinkos dalį (ITT 30 priedas).

kasmet iki vasario 15 d.:

1. preliminarią pajamų ir sąnaudų suvestinę (ITT 26 priedas);
2. kintamųjų sąnaudų, faktiškai priskirtų reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), ir kitų rodiklių suvestinę (ITT 27 priedas);
3. šilumos generavimo techninių rodiklių suvestinę (ITT 28 priedas);
4. investicijų vykdymo ataskaitą (ITT 29 priedas).

​ataskaitiniam laikotarpiui (finansiniams metams) pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito ataskaitinio laikotarpio penkto mėnesio pirmos dienos:

1. metinę gautų skundų tyrimo ataskaitą (ITT 30 priedas);
2. valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo plano vykdymo ataskaitą (ITT 31 priedas);
3. darbuotojų skaičiaus ataskaitą (ITT 32 priedas);
4. kintamųjų sąnaudų, faktiškai priskirtų reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), ir kitų rodiklių suvestinę, jei po reguliuojamosios veiklos ataskaitų audito buvo pokyčių (ITT 27 priedas);
5. metines reguliuojamosios veiklos ataskaitas, kurias sudaro:
5.1. Ūkio subjekto vadovo raštiškas patvirtinimas, kad Ūkio subjekto veiklos ataskaitiniu laikotarpiu naudota reguliavimo apskaitos sistema bei metinėse reguliuojamosios veiklos ataskaitose pateikta ataskaitinio laikotarpio informacija atitinka Apraše nustatytų apskaitos atskyrimo taisyklių ir sąnaudų paskirstymo taisyklių reikalavimus;
5.2. konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita (Aprašo 1 priedas);
5.3. ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo (amortizacijos) ataskaita (Aprašo 2 priedas);
5.4. veikloje patirtų sąnaudų grupių ir kategorijų (Didžiosios knygos) ataskaita (Aprašo 5 priedas);
5.5. tiesioginių sąnaudų paskirstymo ataskaita (Aprašo 6 priedas);
5.6. netiesioginių sąnaudų pirminio paskirstymo vidinių veiklų grupėms ataskaita (Aprašo 7 priedas);
5.7. netiesioginių sąnaudų pagrindinių vidinių veiklų paskirstymo paslaugoms ataskaita (Aprašo 8 priedas);
5.8. šilumos ir elektros energijos gamybos kogeneracinėse jėgainėse sąnaudų ataskaita (Aprašo 9 priedas);
5.9. elektros energijos, pagamintos kogeneracinėse jėgainėse, sąnaudų paskirstymo ataskaita (Aprašo 10 priedas);
5.10. bendrųjų sąnaudų paskirstymo ataskaita (Aprašo 11 priedas);
5.11. sąnaudų paskirstymo ataskaita (Aprašo 12 priedas);
5.12. paskirstymo kriterijų sąrašas, kuriame nurodyta kiekvieno paskirstymo kriterijaus taikymo sritis (kokiam (-iems) objektui (-ams) (sąnaudoms, pajamoms ar ilgalaikiam turtui) paskirstyti konkretus sąnaudų paskirstymo kriterijus yra taikomas), jo vertė, vertės priskyrimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemų atitinkamiems verslo vienetams ir paslaugoms (produktams). Tuo atveju, kai netiesioginių sąnaudų paskirstymas vykdomas per tarpinius sąnaudų centrus, Ūkio subjektas privalo nurodyti, kokiai vidaus veiklų grupei ir vidaus veiklai yra taikomas atitinkamas kriterijus;
5.13. visa informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu įneštą turtinį įnašą, kuriuo didinamas Ūkio subjekto įstatinis kapitalas (sprendimo perduoti turtą kopija, turto vertinimo akto kopija, informacija apie turto būklę, likutinė vertė, likutinės vertės dalis, sukurta už Europos Sąjungos struktūrinių fondų, dotacijų lėšas ir Aprašo 24.4 papunktyje nurodytoms ilgalaikio turto rūšims priskirtų ilgalaikio turto vienetų likutinė vertė ir kitus su turtinių įnašu susijusius duomenis), bei Ūkio subjekto motyvuotu sprendimu nustatytus (numatomus taikyti) ilgalaikio turto vienetams nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpius;
5.14. informacija apie šilumos generavimo įrenginių priskyrimo Šilumos (produkto) gamybos ir Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugoms pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį (tuo atveju, kai pagal Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo nuostatas šilumos generavimo įrenginių priskirtinų atitinkamai paslaugai (produktui) sąrašai keičiami likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki šaltojo laikotarpio pradžios).
5.15. Ūkio subjekto nuožiūra – kiti dokumentai ir informacija, padedantys reguliuojančiajai institucijai įsitikinti, kad Ūkio subjektas ataskaitiniu laikotarpiu vykdė Aprašo nustatytas apskaitos atskyrimo taisykles ir sąnaudų paskirstymo taisykles.
6. metinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, ir audito išvadą. Jei Ūkio subjektą sudaro keli juridiniai asmenys, tai turi būti pateikta kiekvieno Ūkio subjektą sudarančio juridinio asmens metinė finansinė atskaitomybė bei konsoliduota metinė finansinė atskaitomybė pagal Lietuvos Respublikos konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymą;
7. Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašą (toliau – Sistemos aprašas), kuriuo remiantis sudarytos metinės reguliuojamosios veiklos ataskaitos ir naudojamoje reguliavimo apskaitos sistemoje, kurios pagrindu verslo vienetams yra paskirstomos pajamos, sąnaudos ir ilgalaikis turtas, ataskaitiniu laikotarpiu atliktus pakeitimus.

per 40 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos informaciją apie atsiskaitymus su vartotojais ir tiekėjais (ITT 33 priedas).

per 20 darbo dienų informaciją apie sudarytus energijos išteklių įsigijimo sandorius, jei Ūkio subjektai energijos išteklius įsigyja ne biržoje, bei pasirašytų gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo bei nenutrūkstamo gamtinių dujų tiekimo sutarčių kopijas ir informaciją apie vidutinės gamtinių dujų transportavimo (perdavimo ir skirstymo) kainos apskaičiavimą (ITT 25 priedas). Keičiantis gamtinių dujų transportavimo kainos dedamosioms 25 priedą reikia pateikti per 20 darbo dienų nuo gamtinių dujų transportavimo kainos dedamųjų pasikeitimo (sutarčių pasirašymo, perdavimo, skirstymo ar kitų paslaugų kainų patvirtinimo ir kt.) dienos;

per 10 kalendorinių dienų nuo biokuro dvišalės pirkimo–pardavimo sutarties su biokuro tiekėjais ne energijos išteklių biržoje sudarymo, sutarties sąlygų pakeitimo, sutarties nutraukimo dienos – Ūkio subjektai, kurie elektros ir (ar) šilumos energijos gamybai naudoja biokurą, šių sutarčių pakeitimų ar nutraukimų kopijas;

per 10 kalendorinių dienų nuo šilumos pirkimo–pardavimo sutarties su nepriklausomu šilumos gamintoju pasirašymo pateikia sutarties kopiją.

Įmonės, turinčios teisės aktais nustatytą licenciją veiklai šilumos ūkio sektoriuje, ir įmonės, kurių kainos yra valstybės reguliuojamos, tačiau ataskaitiniu laikotarpiu nevykdžiusios licencijuojamos (reguliuojamos) veiklos, privalo Tarybai pateikti:

1. per 40 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos pranešimą dėl licencijuojamos veiklos nevykdymo;

2. metams pasibaigus, per keturis mėnesius metinių finansinių ataskaitų rinkinį su audito išvada (jei auditas buvo atliktas) bei licencijuojamos veiklos sąnaudų audito išvadą, patvirtinančią, kad įmonė licencijuojamos veiklos nevykdė ir jos sąnaudų ataskaitiniais metais nepatyrė.

    

Karšto vandens tiekėjai:

ataskaitiniam laikotarpiui (finansiniams metams) pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito ataskaitinio laikotarpio penkto mėnesio pirmos dienos:

1. karšto vandens tiekimo veiklos rodiklių suvestinę (ITT 34 priedas);
2. metines reguliuojamosios veiklos ataskaitas, kurias sudaro:
2.1. Ūkio subjekto vadovo raštiškas patvirtinimas, kad Ūkio subjekto veiklos ataskaitiniu laikotarpiu naudota reguliavimo apskaitos sistema bei metinėse reguliuojamosios veiklos ataskaitose pateikta ataskaitinio laikotarpio informacija atitinka Apraše nustatytų apskaitos atskyrimo taisyklių ir sąnaudų paskirstymo taisyklių reikalavimus;
2.2. konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita (Aprašo 1 priedas);
2.3. ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo (amortizacijos) ataskaita (Aprašo 2 priedas);
2.4. veikloje patirtų sąnaudų grupių ir kategorijų (Didžiosios knygos) ataskaita (Aprašo 5 priedas);
2.5. tiesioginių sąnaudų paskirstymo ataskaita (Aprašo 6 priedas);
2.6. netiesioginių sąnaudų pirminio paskirstymo vidinių veiklų grupėms ataskaita (Aprašo 7 priedas);
2.7. netiesioginių sąnaudų pagrindinių vidinių veiklų paskirstymo paslaugoms ataskaita (Aprašo 8 priedas);
2.8. šilumos ir elektros energijos gamybos kogeneracinėse jėgainėse sąnaudų ataskaita (Aprašo 9 priedas);
2.9. elektros energijos, pagamintos kogeneracinėse jėgainėse, sąnaudų paskirstymo ataskaita (Aprašo 10 priedas);
2.10. bendrųjų sąnaudų paskirstymo ataskaita (Aprašo 11 priedas);
2.11. sąnaudų paskirstymo ataskaita (Aprašo 12 priedas);
2.12. paskirstymo kriterijų sąrašas, kuriame nurodyta kiekvieno paskirstymo kriterijaus taikymo sritis (kokiam (-iems) objektui (-ams) (sąnaudoms, pajamoms ar ilgalaikiam turtui) paskirstyti konkretus sąnaudų paskirstymo kriterijus yra taikomas), jo vertė, vertės priskyrimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemų atitinkamiems verslo vienetams ir paslaugoms (produktams). Tuo atveju, kai netiesioginių sąnaudų paskirstymas vykdomas per tarpinius sąnaudų centrus, Ūkio subjektas privalo nurodyti, kokiai vidaus veiklų grupei ir vidaus veiklai yra taikomas atitinkamas kriterijus;
2.13. visa informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu įneštą turtinį įnašą, kuriuo didinamas Ūkio subjekto įstatinis kapitalas (sprendimo perduoti turtą kopija, turto vertinimo akto kopija, informacija apie turto būklę, likutinė vertė, likutinės vertės dalis, sukurta už Europos Sąjungos struktūrinių fondų, dotacijų lėšas ir Aprašo 24.4 papunktyje nurodytoms ilgalaikio turto rūšims priskirtų ilgalaikio turto vienetų likutinė vertė ir kitus su turtinių įnašu susijusius duomenis), bei Ūkio subjekto motyvuotu sprendimu nustatytus (numatomus taikyti) ilgalaikio turto vienetams nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpius;
2.14. informacija apie šilumos generavimo įrenginių priskyrimo Šilumos (produkto) gamybos ir Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugoms pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį (tuo atveju, kai pagal Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo nuostatas šilumos generavimo įrenginių priskirtinų atitinkamai paslaugai (produktui) sąrašai keičiami likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki šaltojo laikotarpio pradžios).
2.15. Ūkio subjekto nuožiūra – kiti dokumentai ir informacija, padedantys reguliuojančiajai institucijai įsitikinti, kad Ūkio subjektas ataskaitiniu laikotarpiu vykdė Aprašo nustatytas apskaitos atskyrimo taisykles ir sąnaudų paskirstymo taisykles.
3. metinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, ir audito išvadą. Jei Ūkio subjektą sudaro keli juridiniai asmenys, tai turi būti pateikta kiekvieno Ūkio subjektą sudarančio juridinio asmens metinė finansinė atskaitomybė bei konsoliduota metinė finansinė atskaitomybė pagal Lietuvos Respublikos konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymą;
4. Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašą (toliau – Sistemos aprašas), kuriuo remiantis sudarytos metinės reguliuojamosios veiklos ataskaitos ir naudojamoje reguliavimo apskaitos sistemoje, kurios pagrindu verslo vienetams yra paskirstomos pajamos, sąnaudos ir ilgalaikis turtas, ataskaitiniu laikotarpiu atliktus pakeitimus.

 

Nepriklausomi šilumos gamintojai, kuriems taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara, privalo Tarybai pateikti:
iki einamojo mėnesio 25 dienos apskaičiuotas šilumos ir karšto vandens kainas, taikomas nuo sekančio mėnesio 1 dienos (ITT 19 ir 25 priedai);

​· per 10 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos:

1.  informaciją apie praėjusio mėnesio faktinius pirkto kuro (naudojamo šilumos ir elektros energijos gamybai) ir šilumos iš nepriklausomų šilumos gamintojų, įskaitant ir atliekančių bandomąją eksploataciją, kiekius ir kainas bei informaciją apie praėjusio mėnesio nepriklausomų šilumos gamintojų užimamą rinkos dalį (ITT 21–24 priedai). Duomenys apie faktinius kuro, šilumos pirkimus ir kainas suvedami naudojantis Duomenų surinkimo ir analizės informacine sistema. Tarybai pareikalavus, Ūkio subjektai pateikia kuro ir šilumos, pirktos iš nepriklausomų šilumos gamintojų, pirkimo dokumentus;

​· kasmet iki vasario 15 d.:

1. Preliminarią pajamų ir sąnaudų suvestinę (ITT 26 priedas);
2. kintamųjų sąnaudų, faktiškai priskirtų reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), ir kitų rodiklių suvestinę (ITT 27 priedas);
3. šilumos generavimo techninių rodiklių suvestinę (ITT 28 priedas);
4. investicijų vykdymo ataskaitą (ITT 29 priedas);

ataskaitiniam laikotarpiui (finansiniams metams) pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito ataskaitinio laikotarpio penkto mėnesio pirmos dienos:

1. darbuotojų skaičiaus ataskaitą (ITT 32 priedas);
2. kintamųjų sąnaudų, faktiškai priskirtų reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), ir kitų rodiklių suvestinę, jei po reguliuojamosios veiklos ataskaitų audito buvo pokyčių (ITT 27 priedas);
3. metines reguliuojamosios veiklos ataskaitas, kurias sudaro:
3.1. Ūkio subjekto vadovo raštiškas patvirtinimas, kad Ūkio subjekto veiklos ataskaitiniu laikotarpiu naudota reguliavimo apskaitos sistema bei metinėse reguliuojamosios veiklos ataskaitose pateikta ataskaitinio laikotarpio informacija atitinka Apraše nustatytų apskaitos atskyrimo taisyklių ir sąnaudų paskirstymo taisyklių reikalavimus;
3.2. konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita (Aprašo 1 priedas);
3.3. ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo (amortizacijos) ataskaita (Aprašo 2 priedas);
3.4. veikloje patirtų sąnaudų grupių ir kategorijų (Didžiosios knygos) ataskaita (Aprašo 5 priedas);
3.5. tiesioginių sąnaudų paskirstymo ataskaita (Aprašo 6 priedas);
3.6. netiesioginių sąnaudų pirminio paskirstymo vidinių veiklų grupėms ataskaita (Aprašo 7 priedas);
3.7. netiesioginių sąnaudų pagrindinių vidinių veiklų paskirstymo paslaugoms ataskaita (Aprašo 8 priedas);
3.8. šilumos ir elektros energijos gamybos kogeneracinėse jėgainėse sąnaudų ataskaita (Aprašo 9 priedas);
3.9. elektros energijos, pagamintos kogeneracinėse jėgainėse, sąnaudų paskirstymo ataskaita (Aprašo 10 priedas);
3.10. bendrųjų sąnaudų paskirstymo ataskaita (Aprašo 11 priedas);
3.11. sąnaudų paskirstymo ataskaita (Aprašo 12 priedas);
3.12. paskirstymo kriterijų sąrašas, kuriame nurodyta kiekvieno paskirstymo kriterijaus taikymo sritis (kokiam (-iems) objektui (-ams) (sąnaudoms, pajamoms ar ilgalaikiam turtui) paskirstyti konkretus sąnaudų paskirstymo kriterijus yra taikomas), jo vertė, vertės priskyrimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemų atitinkamiems verslo vienetams ir paslaugoms (produktams). Tuo atveju, kai netiesioginių sąnaudų paskirstymas vykdomas per tarpinius sąnaudų centrus, Ūkio subjektas privalo nurodyti, kokiai vidaus veiklų grupei ir vidaus veiklai yra taikomas atitinkamas kriterijus;
3.13. visa informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu įneštą turtinį įnašą, kuriuo didinamas Ūkio subjekto įstatinis kapitalas (sprendimo perduoti turtą kopija, turto vertinimo akto kopija, informacija apie turto būklę, likutinė vertė, likutinės vertės dalis, sukurta už Europos Sąjungos struktūrinių fondų, dotacijų lėšas ir Aprašo 24.4 papunktyje nurodytoms ilgalaikio turto rūšims priskirtų ilgalaikio turto vienetų likutinė vertė ir kitus su turtinių įnašu susijusius duomenis), bei Ūkio subjekto motyvuotu sprendimu nustatytus (numatomus taikyti) ilgalaikio turto vienetams nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpius;
3.14. informacija apie šilumos generavimo įrenginių priskyrimo Šilumos (produkto) gamybos ir Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugoms pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį (tuo atveju, kai pagal Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo nuostatas šilumos generavimo įrenginių priskirtinų atitinkamai paslaugai (produktui) sąrašai keičiami likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki šaltojo laikotarpio pradžios).
3.15. Ūkio subjekto nuožiūra – kiti dokumentai ir informacija, padedantys reguliuojančiajai institucijai įsitikinti, kad Ūkio subjektas ataskaitiniu laikotarpiu vykdė Aprašo nustatytas apskaitos atskyrimo taisykles ir sąnaudų paskirstymo taisykles.
4. metinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, ir audito išvadą. Jei Ūkio subjektą sudaro keli juridiniai asmenys, tai turi būti pateikta kiekvieno Ūkio subjektą sudarančio juridinio asmens metinė finansinė atskaitomybė bei konsoliduota metinė finansinė atskaitomybė pagal Lietuvos Respublikos konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymą;
5. Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašą (toliau – Sistemos aprašas), kuriuo remiantis sudarytos metinės reguliuojamosios veiklos ataskaitos ir naudojamoje reguliavimo apskaitos sistemoje, kurios pagrindu verslo vienetams yra paskirstomos pajamos, sąnaudos ir ilgalaikis turtas, ataskaitiniu laikotarpiu atliktus pakeitimus.

per 40 kalendorinių dienų nuo veiklos vykdymo pabaigos privalo informuoti Tarybą apie šilumos pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimą.

 

Nepriklausomi šilumos gamintojai (reguliuojami ir nereguliuojami) privalo Tarybai pateikti:

Nepriklausomas šilumos gamintojas, turintis galiojančią sutartį su šilumos tiekėju, arba potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas pagal preliminarią šilumos pirkimo–pardavimo sutartį, prisijungęs prie šilumos perdavimo tinklų ir atliekantis bandomąją eksploataciją (paleidimo–derinimo darbus), kurios metu gamina šilumą iš atsinaujinančių energijos išteklių ir (ar) iškastinio kuro bei ją realizuoja, kas mėnesį (iki mėnesio 10 dienos) informuoja Tarybą apie praėjusį ataskaitinį mėnesį šilumos tiekėjui parduotą šilumos energijos kiekį, pagamintą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, iškastinį ir kitą kurą (ITT 35 priedas).

per 10 kalendorinių dienų nuo bandomosios eksploatacijos (paleidimo–derinimo darbų) plano suderinimo su šilumos tiekėju pateikia informaciją:

1.  atitiktį bent vienam Šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatytam kriterijui;
2. susijusius asmenis, apibrėžtus Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme.


Visas ataskaitas Ūkio subjektai privalo pateikti elektronine forma per Duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą (DSAIS).