Įeiti
Publikuoti: 2014-02-05. Atnaujinta: 2023-11-22

Ataskaitos


Ūkio subjektai, turintys galiojančią licenciją veiklai šilumos ūkio sektoriuje vykdyti, nepriklausomi šilumos gamintojai ir karšto vandens tiekėjai, kuriems Taryba nustato karšto vandens kainos dedamąsias, turi pateikti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai informaciją apie veiklą Energetikos, (garantinio) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių, regioninių atliekų tvarkymo centrų ir bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojų informacijos teikimo taisyklėse (toliau – ITT), Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų apraše (toliau – Aprašas)  ir Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos apraše (toliau – Finansinio pajėgumo įvertinimo aprašas) nustatyta tvarka.

Ūkio subjektas, turintis šilumos tiekimo licenciją, privalo Tarybai pateikti:
iki einamojo mėnesio 25 dienos apskaičiuotas šilumos ir karšto vandens kainas, taikomas nuo tolesnio mėnesio 1 dienos (ITT 22 ir 23 priedai). Šilumos tiekėjai, kuriems nėra nustatytas šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinis lygis, teikdami informaciją apie apskaičiuotas šilumos kainas, taikomas nuo tolesnio mėnesio 1 dienos, vadovaujasi ITT redakcijos, galiojusios iki 2023 m. spalio 31 d., 25.1 papunkčiu: šilumos tiekėjas, kuriam šilumos bazinė kaina (kainos dedamosios) nustatyta vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodikos redakcija, galiojusia iki 2018 m. gruodžio 31 d. ar ankstesnėmis redakcijomis, ir šilumos tiekėjas, kurio aptarnaujamoje šilumos tiekimo teritorijoje nepriklausomi šilumos gamintojai neveikia ir kuriam šilumos bazinė kaina (kainos dedamosios) nustatyta vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodikos redakcija, galiojančia nuo 2019 m. sausio 1 d. ar vėlesnėmis redakcijomis, (ITT 20 ir 23 priedai); šilumos tiekėjas, kurio aptarnaujamoje šilumos tiekimo teritorijoje veikia nepriklausomi šilumos gamintojai ir kuriam šilumos bazinė kaina (kainos dedamosios) nustatyta vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodikos redakcija, galiojančia nuo 2019 m. sausio 1 d. ar vėlesnėmis redakcijomis, (ITT 21 ir 23 priedai); šilumos tiekėjas, kuriam šilumos bazinė kaina (kainos dedamosios) nustatyta vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodikos redakcija, galiojančia nuo 2021 m. vasario 1 d. ar vėlesnėmis redakcijomis, (ITT 22 ir 23 priedai);

per 10 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos informaciją apie praėjusio mėnesio faktinius pirkto kuro (naudojamo šilumos ir elektros energijos gamybai) kiekius bei kainas (ITT 24–26 priedai). Tarybai pareikalavus, Ūkio subjektai pateikia kuro ir šilumos, pirktos iš nepriklausomų šilumos gamintojų, pirkimo dokumentus;

per 20 darbo dienų informaciją apie pasirašytų gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo bei nenutrūkstamo gamtinių dujų tiekimo sutarčių kopijas;
​​per 10 kalendorinių dienų nuo šilumos pirkimo–pardavimo sutarties su nepriklausomu šilumos gamintoju pasirašymo pasirašytą sutarties kopiją:

kasmet iki vasario 15 d.:

1. pajamų ir sąnaudų suvestinę (ITT 29 priedas);
2. preliminarią kintamųjų sąnaudų, faktiškai priskirtų reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), ir kitų rodiklių suvestinę (ITT 30 priedas);
3. šilumos generavimo techninių rodiklių suvestinę (ITT 31 priedas);
4. investicijų vykdymo ataskaitą (ITT 32 priedas);

​ataskaitiniam laikotarpiui (finansiniams metams) pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito ataskaitinio laikotarpio penkto mėnesio pirmos dienos:
1. metinę gautų skundų tyrimo ataskaitą (ITT 33 priedas);
2. darbuotojų skaičiaus ataskaitą (ITT 35 priedas);
3. kintamųjų sąnaudų, faktiškai priskirtų reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), ir kitų rodiklių suvestinę (ITT 30 priedas);
4. metines reguliuojamosios veiklos ataskaitas, kurias sudaro:
4.1. Ūkio subjekto vadovo raštiškas patvirtinimas, kad Ūkio subjekto veiklos ataskaitiniu laikotarpiu naudota reguliavimo apskaitos sistema bei metinėse reguliuojamosios veiklos ataskaitose pateikta ataskaitinio laikotarpio informacija atitinka Apraše nustatytų apskaitos atskyrimo taisyklių ir sąnaudų paskirstymo taisyklių reikalavimus;
4.2. konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita (Aprašo 1 priedas);
4.3. ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo (amortizacijos) ataskaita (Aprašo 2 priedas);
4.4. veikloje patirtų sąnaudų grupių ir kategorijų (Didžiosios knygos) ataskaita (Aprašo 5 priedas);
4.5. tiesioginių sąnaudų paskirstymo ataskaita (Aprašo 6 priedas);
4.6. netiesioginių sąnaudų pirminio paskirstymo vidinių veiklų grupėms ataskaita (Aprašo 7 priedas). Ūkio subjektai netiesioginių sąnaudų pirminio paskirstymo vidinių veiklų grupėms ataskaitą (Aprašo 7 priedas) privalo teikti tik tuomet, kai netiesiogines sąnaudas verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) skirsto atsižvelgiant į Aprašo 34 punkte nurodytus tarpinius sąnaudų centrus;
4.7. netiesioginių sąnaudų pagrindinių vidinių veiklų paskirstymo paslaugoms ataskaita (Aprašo 8 priedas);
4.8. šilumos ir elektros energijos gamybos kogeneracinėse jėgainėse sąnaudų ataskaita (Aprašo 9 priedas);
4.9. elektros energijos, pagamintos kogeneracinėse jėgainėse, sąnaudų paskirstymo ataskaita (Aprašo 10 priedas);
4.10. bendrųjų sąnaudų paskirstymo ataskaita (Aprašo 11 priedas);
4.11. sąnaudų paskirstymo ataskaita (Aprašo 12 priedas);
4.12. paskirstymo kriterijų sąrašas, kuriame nurodyta kiekvieno paskirstymo kriterijaus taikymo sritis (kokiam (-iems) objektui (-ams) (sąnaudoms, pajamoms ar ilgalaikiam turtui) paskirstyti konkretus sąnaudų paskirstymo kriterijus yra taikomas), jo vertė, vertės priskyrimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemų atitinkamiems verslo vienetams ir paslaugoms (produktams). Tuo atveju, kai netiesioginių sąnaudų paskirstymas vykdomas per tarpinius sąnaudų centrus, Ūkio subjektas privalo nurodyti, kokiai vidaus veiklų grupei ir vidaus veiklai yra taikomas atitinkamas kriterijus;
4.13. visa informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu įneštą turtinį įnašą, kuriuo didinamas Ūkio subjekto įstatinis kapitalas (sprendimo perduoti turtą kopija, turto vertinimo akto kopija, informacija apie turto būklę, likutinė vertė, likutinės vertės dalis, sukurta už Europos Sąjungos struktūrinių fondų, dotacijų lėšas ir Aprašo 24.4 papunktyje nurodytoms ilgalaikio turto rūšims priskirtų ilgalaikio turto vienetų likutinė vertė ir kitus su turtinių įnašu susijusius duomenis), bei Ūkio subjekto motyvuotu sprendimu nustatytus (numatomus taikyti) ilgalaikio turto vienetams nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpius;
4.14. informacija apie šilumos generavimo įrenginių priskyrimo Šilumos (produkto) gamybos ir Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugoms pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį (tuo atveju, kai pagal Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo nuostatas šilumos generavimo įrenginių priskirtinų atitinkamai paslaugai (produktui) sąrašai keičiami likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki šaltojo laikotarpio pradžios).
4.15. Ūkio subjekto nuožiūra – kiti dokumentai ir informacija, padedantys reguliuojančiajai institucijai įsitikinti, kad Ūkio subjektas ataskaitiniu laikotarpiu vykdė Aprašo nustatytas apskaitos atskyrimo taisykles ir sąnaudų paskirstymo taisykles.
5. metinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą pagal Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymą, ir audito išvadą. Jei Ūkio subjektą sudaro keli juridiniai asmenys, tai turi būti pateikta kiekvieno Ūkio subjektą sudarančio juridinio asmens metinė finansinė atskaitomybė bei konsoliduota metinė finansinė atskaitomybė pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą;
6. Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašą (toliau – Sistemos aprašas), kuriuo remiantis sudarytos metinės reguliuojamosios veiklos ataskaitos ir naudojamoje reguliavimo apskaitos sistemoje, kurios pagrindu verslo vienetams yra paskirstomos pajamos, sąnaudos ir ilgalaikis turtas, ataskaitiniu laikotarpiu atliktus pakeitimus;
7. metinių reguliuojamosios veiklos ataskaitų audito išvada su priedais;
per 40 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos informaciją apie atsiskaitymus su vartotojais ir tiekėjais (ITT 36 priedas);
ketvirčiui pasibaigus per 45 kalendorines dienas ataskaitinio ketvirčio finansinės būklės rodiklius (Finansinio pajėgumo įvertinimo aprašo 8 priedas);

kasmet iki balandžio 30 dienos metinius finansinės būklės rodiklius (Finansinio pajėgumo įvertinimo aprašo 2 priedas);​

​  
Karšto vandens tiekėjai:​​​

ataskaitiniam laikotarpiui (finansiniams metams) pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito ataskaitinio laikotarpio penkto mėnesio pirmos dienos:

1. karšto vandens tiekimo veiklos rodiklių suvestinę (ITT 37 priedas);
2. metines reguliuojamosios veiklos ataskaitas, kurias sudaro:
2.1. Ūkio subjekto vadovo raštiškas patvirtinimas, kad Ūkio subjekto veiklos ataskaitiniu laikotarpiu naudota reguliavimo apskaitos sistema bei metinėse reguliuojamosios veiklos ataskaitose pateikta ataskaitinio laikotarpio informacija atitinka Apraše nustatytų apskaitos atskyrimo taisyklių ir sąnaudų paskirstymo taisyklių reikalavimus;
2.2. konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita (Aprašo 1 priedas);
2.3. ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo (amortizacijos) ataskaita (Aprašo 2 priedas);
2.4. veikloje patirtų sąnaudų grupių ir kategorijų (Didžiosios knygos) ataskaita (Aprašo 5 priedas);
2.5. tiesioginių sąnaudų paskirstymo ataskaita (Aprašo 6 priedas);
2.6. netiesioginių sąnaudų pirminio paskirstymo vidinių veiklų grupėms ataskaita (Aprašo 7 priedas) Ūkio subjektai netiesioginių sąnaudų pirminio paskirstymo vidinių veiklų grupėms ataskaitą (Aprašo 7 priedas) privalo teikti tik tuomet, kai netiesiogines sąnaudas verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) skirsto atsižvelgiant į Aprašo 34 punkte nurodytus tarpinius sąnaudų centrus;
2.7. netiesioginių sąnaudų pagrindinių vidinių veiklų paskirstymo paslaugoms ataskaita (Aprašo 8 priedas);
2.8. šilumos ir elektros energijos gamybos kogeneracinėse jėgainėse sąnaudų ataskaita (Aprašo 9 priedas);
2.9. elektros energijos, pagamintos kogeneracinėse jėgainėse, sąnaudų paskirstymo ataskaita (Aprašo 10 priedas);
2.10. bendrųjų sąnaudų paskirstymo ataskaita (Aprašo 11 priedas);
2.11. sąnaudų paskirstymo ataskaita (Aprašo 12 priedas);
2.12. paskirstymo kriterijų sąrašas, kuriame nurodyta kiekvieno paskirstymo kriterijaus taikymo sritis (kokiam (-iems) objektui (-ams) (sąnaudoms, pajamoms ar ilgalaikiam turtui) paskirstyti konkretus sąnaudų paskirstymo kriterijus yra taikomas), jo vertė, vertės priskyrimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemų atitinkamiems verslo vienetams ir paslaugoms (produktams). Tuo atveju, kai netiesioginių sąnaudų paskirstymas vykdomas per tarpinius sąnaudų centrus, Ūkio subjektas privalo nurodyti, kokiai vidaus veiklų grupei ir vidaus veiklai yra taikomas atitinkamas kriterijus;
2.13. visa informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu įneštą turtinį įnašą, kuriuo didinamas Ūkio subjekto įstatinis kapitalas (sprendimo perduoti turtą kopija, turto vertinimo akto kopija, informacija apie turto būklę, likutinė vertė, likutinės vertės dalis, sukurta už Europos Sąjungos struktūrinių fondų, dotacijų lėšas ir Aprašo 24.4 papunktyje nurodytoms ilgalaikio turto rūšims priskirtų ilgalaikio turto vienetų likutinė vertė ir kitus su turtinių įnašu susijusius duomenis), bei Ūkio subjekto motyvuotu sprendimu nustatytus (numatomus taikyti) ilgalaikio turto vienetams nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpius;
2.14. informacija apie šilumos generavimo įrenginių priskyrimo Šilumos (produkto) gamybos ir Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugoms pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį (tuo atveju, kai pagal Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo nuostatas šilumos generavimo įrenginių priskirtinų atitinkamai paslaugai (produktui) sąrašai keičiami likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki šaltojo laikotarpio pradžios).
2.15. Ūkio subjekto nuožiūra – kiti dokumentai ir informacija, padedantys reguliuojančiajai institucijai įsitikinti, kad Ūkio subjektas ataskaitiniu laikotarpiu vykdė Aprašo nustatytas apskaitos atskyrimo taisykles ir sąnaudų paskirstymo taisykles.
3. metinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą pagal Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymą, ir audito išvadą. Jei Ūkio subjektą sudaro keli juridiniai asmenys, tai turi būti pateikta kiekvieno Ūkio subjektą sudarančio juridinio asmens metinė finansinė atskaitomybė bei konsoliduota metinė finansinė atskaitomybė pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą;
4. Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašą (toliau – Sistemos aprašas), kuriuo remiantis sudarytos metinės reguliuojamosios veiklos ataskaitos ir naudojamoje reguliavimo apskaitos sistemoje, kurios pagrindu verslo vienetams yra paskirstomos pajamos, sąnaudos ir ilgalaikis turtas, ataskaitiniu laikotarpiu atliktus pakeitimus:
5. metinių reguliuojamosios veiklos ataskaitų audito išvada su priedais;

 

Nepriklausomi šilumos gamintojai, kuriems taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara, privalo Tarybai pateikti:​

per 10 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos:

1. pirkto kuro suvestines (ITT 24–26 priedai):

kasmet iki vasario 15 d.:
1. pajamų ir sąnaudų suvestinę (ITT 29 priedas);
2. preliminarią kintamųjų sąnaudų, faktiškai priskirtų reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), ir kitų rodiklių suvestinę (ITT 30 priedas);
3. šilumos generavimo techninių rodiklių suvestinę (ITT 31 priedas);
4. investicijų vykdymo ataskaitą (ITT 32 priedas);

ataskaitiniam laikotarpiui (finansiniams metams) pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito ataskaitinio laikotarpio penkto mėnesio pirmos dienos:

1. darbuotojų skaičiaus ataskaitą (ITT 35 priedas);
2. kintamųjų sąnaudų, faktiškai priskirtų reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), ir kitų rodiklių suvestinę (ITT 30 priedas);
3. metines reguliuojamosios veiklos ataskaitas, kurias sudaro:
3.1. Ūkio subjekto vadovo raštiškas patvirtinimas, kad Ūkio subjekto veiklos ataskaitiniu laikotarpiu naudota reguliavimo apskaitos sistema bei metinėse reguliuojamosios veiklos ataskaitose pateikta ataskaitinio laikotarpio informacija atitinka Apraše nustatytų apskaitos atskyrimo taisyklių ir sąnaudų paskirstymo taisyklių reikalavimus;
3.2. konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita (Aprašo 1 priedas);
3.3. ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo (amortizacijos) ataskaita (Aprašo 2 priedas);
3.4. veikloje patirtų sąnaudų grupių ir kategorijų (Didžiosios knygos) ataskaita (Aprašo 5 priedas);
3.5. tiesioginių sąnaudų paskirstymo ataskaita (Aprašo 6 priedas);
3.6. netiesioginių sąnaudų pirminio paskirstymo vidinių veiklų grupėms ataskaita (Aprašo 7 priedas) Ūkio subjektai netiesioginių sąnaudų pirminio paskirstymo vidinių veiklų grupėms ataskaitą (Aprašo 7 priedas) privalo teikti tik tuomet, kai netiesiogines sąnaudas verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) skirsto atsižvelgiant į Aprašo 34 punkte nurodytus tarpinius sąnaudų centrus;
3.7. netiesioginių sąnaudų pagrindinių vidinių veiklų paskirstymo paslaugoms ataskaita (Aprašo 8 priedas);
3.8. šilumos ir elektros energijos gamybos kogeneracinėse jėgainėse sąnaudų ataskaita (Aprašo 9 priedas);
3.9. elektros energijos, pagamintos kogeneracinėse jėgainėse, sąnaudų paskirstymo ataskaita (Aprašo 10 priedas);
3.10. bendrųjų sąnaudų paskirstymo ataskaita (Aprašo 11 priedas);
3.11. sąnaudų paskirstymo ataskaita (Aprašo 12 priedas);
3.12. paskirstymo kriterijų sąrašas, kuriame nurodyta kiekvieno paskirstymo kriterijaus taikymo sritis (kokiam (-iems) objektui (-ams) (sąnaudoms, pajamoms ar ilgalaikiam turtui) paskirstyti konkretus sąnaudų paskirstymo kriterijus yra taikomas), jo vertė, vertės priskyrimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemų atitinkamiems verslo vienetams ir paslaugoms (produktams). Tuo atveju, kai netiesioginių sąnaudų paskirstymas vykdomas per tarpinius sąnaudų centrus, Ūkio subjektas privalo nurodyti, kokiai vidaus veiklų grupei ir vidaus veiklai yra taikomas atitinkamas kriterijus;
3.13. visa informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu įneštą turtinį įnašą, kuriuo didinamas Ūkio subjekto įstatinis kapitalas (sprendimo perduoti turtą kopija, turto vertinimo akto kopija, informacija apie turto būklę, likutinė vertė, likutinės vertės dalis, sukurta už Europos Sąjungos struktūrinių fondų, dotacijų lėšas ir Aprašo 24.4 papunktyje nurodytoms ilgalaikio turto rūšims priskirtų ilgalaikio turto vienetų likutinė vertė ir kitus su turtinių įnašu susijusius duomenis), bei Ūkio subjekto motyvuotu sprendimu nustatytus (numatomus taikyti) ilgalaikio turto vienetams nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpius;
3.14. informacija apie šilumos generavimo įrenginių priskyrimo Šilumos (produkto) gamybos ir Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugoms pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį (tuo atveju, kai pagal Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo nuostatas šilumos generavimo įrenginių priskirtinų atitinkamai paslaugai (produktui) sąrašai keičiami likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki šaltojo laikotarpio pradžios).
3.15. Ūkio subjekto nuožiūra – kiti dokumentai ir informacija, padedantys reguliuojančiajai institucijai įsitikinti, kad Ūkio subjektas ataskaitiniu laikotarpiu vykdė Aprašo nustatytas apskaitos atskyrimo taisykles ir sąnaudų paskirstymo taisykles.
4. metinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą pagal Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymą, ir audito išvadą. Jei Ūkio subjektą sudaro keli juridiniai asmenys, tai turi būti pateikta kiekvieno Ūkio subjektą sudarančio juridinio asmens metinė finansinė atskaitomybė bei konsoliduota metinė finansinė atskaitomybė pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą;
5. Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašą (toliau – Sistemos aprašas), kuriuo remiantis sudarytos metinės reguliuojamosios veiklos ataskaitos ir naudojamoje reguliavimo apskaitos sistemoje, kurios pagrindu verslo vienetams yra paskirstomos pajamos, sąnaudos ir ilgalaikis turtas, ataskaitiniu laikotarpiu atliktus pakeitimus:
6. metinių reguliuojamosios veiklos ataskaitų audito išvada su priedais;

per 40 kalendorinių dienų nuo veiklos vykdymo pabaigos privalo informuoti Tarybą apie šilumos pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimą.
ketvirčiui pasibaigus per 45 kalendorines dienas ataskaitinio ketvirčio finansinės būklės rodiklius (Finansinio pajėgumo įvertinimo aprašo 8 priedas);

 
Visas ataskaitas Ūkio subjektai privalo pateikti elektronine forma per Duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą (DSAIS).​