Įeiti
Publikuoti: 2014-02-05. Atnaujinta: 2019-06-28

Reikalavimai įmonėms


​Reikalavimai įmonėms, norinčioms gauti šilumos tiekimo licenciją, nurodyti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo  30 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 ,,Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“  patvirtintose Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklėse ir  2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl energetikos įmonių technologinio, finansinio, vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintame ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos apraše.
Įmonė, norinti gauti licenciją, pateikia Tarybai nustatytosios formos prašymą. Prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą forma patvirtinta 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3-400.

Informuojame, kad nurodytus prašymus Tarybai galima pateikti ir per Elektroninių valdžios vartų portalą:


Prašyme turi būti nurodyta:
Įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai.
Veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, pavadinimas.
​Įmonės vadovo vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris.
​numatoma licencijuojamos veiklos teritorija, kuri nurodoma pridedamuose šilumos tinklų masteliniuose planuose ir (ar) kitokiu būdu, leidžiančiu nustatyti valdomų šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų ribas.​

 
Prie prašymo turi būti pridėti:
įmonės registravimo pažymėjimo ir įmonės įstatų kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo parašu;
informaciją apie įmonės padalinius, filialus ir valdymo organus;įsipareigojimas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas;
su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių įmonės turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašas;šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinantys dokumentai;
įmonės pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus, - pastarųjų metų) veiklos audito ataskaitą ir balansą. Šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė;
Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotų atestatų verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra) kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu asmuo privalo jį turėti;
​pažyma, kad ūkio subjektas neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija;
​pažyma, kad ūkio subjektas nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;
​valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą. Valstybės rinkliavos dydžiai nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ . Šio nutarimo 3.136.1 punktu nustatytas valstybės rinkliavos dydis už šilumos tiekimo licencijos išdavimą 579,00 Eur, o 3.136.1.2 punktu – valstybės rinkliavos dydis už šilumos tiekimo licencijų pakeitimą, patikslinimą ar dublikato išdavimą – 43,00 Eur.


Valstybės rinkliavą reikia sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą:
gavėjo kodas – 188659752, gavėjo bankas – „Swedbank“, banko kodas 73000,
atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5774,
mokesčio pavadinimas – Valstybės rinkliava už šilumos licencijos išdavimą/ pakeitimą/dublikato išdavimą.

Visus dokumentus Tarybai  taip pat galima pateikti per Verslo vartų pranešimų dėžutę.