Įeiti
Publikuoti: 2015-04-29. Atnaujinta: 2019-03-13

MANIPULIAVIMO RINKA IR PASINAUDOJIMO VIEŠAI NEATSKELISTA INFORMACIJA FORMŲ PAVYZDINIS SĄRAŠAS


Šis pavyzdinis manipuliavimo rinka formų sąrašas skelbiamas vadovaujantis Energijos išteklių rinkos priežiūros taisyklių, patvirtintų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. O3-744, 29 punkto nuostatomis.

1. KLAIDINANTYS PAVEDIMAI IR SANDORIAI:

1.1. Pavedimų teikimas neketinant jų vykdyti
Tai manipuliavimo rinka būdas, kai prekybos pavedimai yra atšaukiami nespėjus jų įvykdyti, tokiu būdu sudarant klaidinantį įspūdį apie energijos išteklių pasiūlą ar paklausą.

1.2. Sandorių sudarymas neketinant jų vykdyti
Tai manipuliavimo rinka būdas, kai biržoje sudaryti sandoriai faktiškai nėra vykdomi, t. y. pagal biržoje sudarytą energijos išteklių pirkimo-pardavimo sandorį energijos ištekliai faktiškai nėra tiekiami.

1.3. Aktyvios prekybos įspūdžio sudarymas
Tai manipuliavimo rinka būdas, kai biržoje teikiami pavedimai ir (ar) sudaromi sandoriai, kuriais siekiama sudaryti aktyvios prekybos energijos ištekliais ar jų kainos kitimo įspūdį.
Vienas iš tokio manipuliavimo pavyzdžių gali būti atvejis, kuomet tas pats pardavėjas pateikia kelis tapačius ar panašius prekybos pavedimus biržoje ir vykstant aukcionui konkuruoja daugiausiai tik su savo kitais pavedimais.

1.4. Prekyba biržoje siekiant gauti naudos dėl pasikeitusios energijos išteklių kainos
Tai manipuliavimo rinka būdas, kuomet siekiama paveikti energijos išteklių biržos kainą taip, kad kitus dalyvio įsipareigojimus būtų galima vykdyti nauja kaina.
Vienas iš tokio manipuliavimo pavyzdžių gali būti atvejis, kuomet dalyvis, už biržos ribų sudaręs dvišalį biokuro pirkimo-pardavimo sandorį, kurio kaina yra susieta su biržos kaina, teikia pavedimus biržoje ženkliai didesne ar mažesne nei rinkos kaina, siekdamas atitinkamai padidinti (tiekėjo atveju) ar sumažinti (pirkėjo atveju) užbiržinio sandorio kainą.

1.5. Prekybos pavedimų teikimas už kainą, už kurią neketinama vykdyti sandorių
Tai manipuliavimo rinka būdas, kai pardavėjas, atsižvelgdamas į tai, kad visiems su konkrečiu pirkimo pavedimu vykdomiems pardavimo pavedimams nustatoma viena – paskutinio vykdomo pardavimo pavedimo, kaina bei siekdamas laimėti aukcioną, pateikia prekybos pavedimą itin žema kaina, už kurią įprastomis sąlygomis sandorių toks dalyvis nesudarytų.

1.6. Reikšmingos energijos išteklių paklausos slėpimas
Tai manipuliavimo rinka būdas, kuomet reikšmingo dydžio pirkimo pavedimai pateikiami prieš pat aukcioną, tokiu būdu nesuteikiant galimybės pardavėjams efektyviai pasiruošti galimam pardavimų pavedimų pateikimui (įskaitant reikiamo dydžio užtikrinimo priemonių sukaupimą).
Pirkimo pavedimai, kurių vertė didesnė nei 150 tūkst. eurų turi būti pateikiami ne vėliau nei likus 1 darbo dienai iki aukciono dienos.
Pirkimo pavedimai, kurių vertė didesnė nei 800 tūkst. eurų turi būti pateikiami ne vėliau nei likus 2 darbo dienoms iki aukciono dienos.

2. TIKROVĖS NEATITINKANČIOS/KLAIDINANČIOS INFORMACIJOS SKLEIDIMAS:

2.1. Tikrovės neatitinkančios/klaidinančios informacijos skleidimas per visuomenės informavimo priemones, įskaitant internetą ar kitokiu būdu
Tai manipuliavimo rinka būdas, kai tikrovės neatitinkanti/klaidinanti informacija apie biržos dalyvį ir (ar) biržos operatorių, ir (ar) energijos išteklių galimą paklausą ar pasiūlą pateikiama informacinėse interneto svetainėse, spaudoje ar skleidžiama per kitas žiniasklaidos priemones. Asmuo, skleidžiantis tokią informaciją, žino, kad ši informacija yra klaidinanti ar neatitinkanti tikrovės, ir tai daro siekdamas sukurti klaidinantį įspūdį.

2.2. Kainos išpūtimas ir pardavimas
Tai manipuliavimo rinka būdas, kuriuo tiekėjai skleidžia apie biržoje prekiaujamų energijos išteklių galimą paklausą ir (ar) pasiūlą klaidinančią informaciją siekdamas padidinti jų kainą, kad kiti biržos dalyviai, paveikti klaidingo įspūdžio apie kainos kitimą (didėjimą), imtų aktyviau pirkti energijos išteklius. Pakilus energijos išteklių kainai toks asmuo parduoda energijos išteklius didesne kaina.

2.3. Kainos „mušimas“
Tai yra „Kainos išpūtimo ir pardavimo“ priešinga schema. Pirkėjas skleidžia klaidinančią informaciją apie biržoje prekiaujamų energijos išteklių galimą paklausą ir (ar) pasiūlą siekdamas sumažinti jų kainą. Nukritus energijos išteklių kainai toks asmuo įsigyja energijos išteklius mažesne kaina.

3. KITI VEIKSMAI, KURIAIS SIEKIAMA MANIPULIUOTI RINKA:

3.1. Papildomų, teisės aktuose nenustatytų, reikalavimų kėlimas kitiems biržos dalyviams
Tai manipuliavimo rinka būdas, kai dalyviai vykdant biržoje sudarytus biokuro pirkimo-pardavimo sandorius kelia papildomus, teisės aktuose nenustatytus reikalavimus kitiems biržos dalyviams bei tokiu būdu apsunkina ar apskritai padaro neįmanomu sudarytų sandorių įvykdymą.
Tokio manipuliavimo pavyzdys gali būti atvejis, kai pirkėjas reikalauja iš pardavėjų, jog įsigyti energijos ištekliai tenkintų griežtesnius nei teisės aktų reikalaujami kokybės reikalavimai. Taip pat tokiu manipuliavimo atveju gali būti atvejai, kai biržoje sudarytos sandorio viena šalis sandorio vykdymo etape reikalauja iš kitos sandorio šalies sudaryti papildomus, prekybą biržoje reglamentuojančiuose teisės aktuose nenustatytus susitarimus. Jeigu kitiems dalyviams nesutinkant pasirašyti tokių papildomų susitarimų yra papildomai apsunkinamas sandorio vykdymas (taikomos papildomos procedūros kuro priėmimo metu ir kt.), tai būtų laikoma reikšmingu pažeidimu.

3.2. Skirtingų reikalavimų ir (ar) procedūrų taikymas vykdant biržoje sudarytus sandorius
Tai manipuliavimo rinka būdas, kai pirkėjas tiekėjams taiko skirtingas pristatomo biokuro priėmimo procedūras, tokiu būdu diskriminuodamas tam tikrus dalyvius ir trukdydamas jiems efektyviai vykdyti biržoje sudarytus sandorius.
Vienas iš tokio manipuliavimo pavyzdžių galėtų būti atvejis, kai pirkėjas iš vienų tiekėjų reikalautų atlikti pristatyto biokuro kokybinių rodiklių tyrimus prieš iškraunant biokurą ir tokiu būdu užtęsiant priėmimo procedūrą, o kitiems tiekėjams leidžiant iškrauti biokurą prieš kokybinių rodiklių nustatymo tyrimus.

3.3. Kito produkto nei nustatyta pagal biržoje sudarytą sandorį pristatymas
Tai manipuliavimo rinka būdas, kai biržos dalyviai po sandorio biržoje sudarymo susitaria pagal biržoje sudarytą sandorį pristatyti prastesnės kokybės energijos išteklius nei nustatyta sudarytame sandoryje.
Vienas iš tokio manipuliavimo pavyzdžių galėtų būti atvejis, kai biržoje sudarius sandorį dėl SM2 specifikacijos biokuro tiekimo, pirkėjas ir pardavėjas susitartų, jog pagal sudarytą sandorį už tą pačią kainą bus tiekiamas SM3 specifikacijos biokuras.

3.4. Sandorio vykdymo nukėlimas į skirtingų kainų laikotarpį
Tai manipuliavimo rinka būdas, kuomet dalyviai jau po sandorio biržoje sudarymo nukelia jo vykdymą į kitą laikotarpį nei sandoryje nustatytas pristatymo laikotarpis, tokiu būdu iškreipiant sudarytų sandorių kainas.
Vienas iš tokio manipuliavimo pavyzdžių galėtų būti atvejis, kai biržoje sudarius sandorį dėl biokuro tiekimo gruodžio mėnesiui, jo vykdymas dalyvių susitarimu yra nukeliamas į gegužės mėnesį, t. y. iš reikšmingai brangesnio laikotarpio sandorio vykdymas perkeliamas į mažesnių kainų laikotarpį už tą pačią kainą.

3.5. Biokuro pristatymas kitomis nei sandoryje nustatytomis transporto priemonėmis
Tai manipuliavimo rinka būdas, kuomet dalyviai po sandorio biržoje sudarymo susitaria, jog biokuras bus pristatomas kitomis nei sandoryje nustatytomis transporto priemonėmis, tokiu būdu galimai prekybos metu dėl nustatytų transporto priemonių tipų dirbtinai sumažinus galima konkurenciją.
Vienas iš tokio manipuliavimo pavyzdžių galėtų būti atvejis, kai biržoje sudaromas sandoris dėl biokuro tiekimo geležinkelių transportu, o po sandorio sudarymo sandorio šalys susitaria, kad visas ar dalis biokuro bus pristatoma autotransportu.