Įeiti
Publikuota: 2014.02.05. Atnaujinta: 2019.07.02

Finansinis pajėgumas


Atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. veiklą pradeda Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (veiklą vykdys vietoje Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos bei Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos), Komisijos ir Inspekcijos  priimti teisės aktai galioja ir po šių įstaigų reorganizavimo.

Vadovaudamasi Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl energetikos įmonių technologinio, finansinio, vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 17 punktu Taryba, vertinant ūkio subjekto bendrąjį finansinį pajėgumą, taiko šilumos ūkio sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę. Aprašo 15 punktas nustato, kad ūkio subjekto finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei (i) ūkio subjekto bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis ataskaitiniais metais yra didesnis nei Tarybos nustatyta atitinkamo sektoriaus atitinkamos veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė (Aprašo 15.2.1 papunktis); (ii) ūkio subjekto nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis atitinka Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus (Aprašo 15.2.2 papunktis).

2018 metų šilumos ūkio sektoriaus normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė – 1,64 (nustatyta 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-214).