Įeiti
Publikuoti: 2019-08-05. Atnaujinta: 2019-08-06

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ BIRŽOS OPERATORIAUS VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS SĄRAŠASEil. Nr.
Privaloma skelbti informacija
     Skelbimo periodiškumas
Nuoroda į teisės aktą
Pastabos
  Asmuo, turintis energijos išteklių biržos operatoriaus licenciją, skelbia: ​ ​ ​
1.Energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos ketvirčio ataskaitąPer 30 dienų nuo ketvirčio pabaigosEnergijos išteklių rinkos įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 7 punktas 
2.Energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos metinę ataskaitąIki kovo 1 d.Energijos išteklių rinkos įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 8 punktas 
3.Per Komisijos nurodytą terminą paskelbia patikslintas veiklos ataskaitasPer 5 d. d. Energijos išteklių rinkos įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 9 punktas 
4.Duomenis apie energijos išteklių biržos operatoriaus veikloje patiriamas sąnaudas Nuolat / per 5 d. d. nuo pasikeitimoEnergijos išteklių rinkos įstatymo 13 straipsnio 4 dalis 
5.Energijos išteklių biržos dalyvių sąrašą Per 5 d. d. atsiradus naujam dalyviuiEnergijos išteklių rinkos įstatymo 17 straipsnio 3 dalis, Energijos išteklių biržos reglamento 2.3.3 papunktis, Centralizuotos prekybos biokuru taisyklių 42 punkto 3 papunktis 
6.Valdymo organų nariams nustatytą darbo užmokestį ir kitas su valdymo organų narių funkcijomis susijusias išmokas Nuolat / per 5 d. d. nuo pasikeitimoEnergetikos įstatymo 25 straipsnio 5 dalis 
7.Prašymo tapti biržos dalyviu, energijos išteklių biržos dalyvio, dvišalių biokuro produkto pirkimo–pardavimo sutarčių, prekybos sistemos naudotojo ir energijos išteklių duomenų valdymo sistemos naudotojo sutarčių standartines sąlygas, Reglamentą Nuolat / per 5 d. d. nuo pasikeitimoCentralizuotos prekybos biokuru taisyklių 13 punktas, 42 punkto 3 papunktis, Energijos išteklių biržos reglamento 2.1.1 papunktis 
8.Tipines biokuro tiekimo sąlygas Nuolat / per 5 d. d. nuo pasikeitimoCentralizuotos prekybos biokuru taisyklių 18 punktas, Energijos išteklių biržos reglamento 14.1.3 papunktis 
9.Biokuro produktų pristatymo laikotarpių kalendorių ir prekybos kalendorių kiekvienam konkrečiam prekiaujamam biokuro produktui Nuolat / per 5 d. d. nuo pasikeitimoCentralizuotos prekybos biokuru taisyklių 21 punktas 
10.Pirkimo ar pardavimo pavedime nurodomo konkretaus biokuro produkto nedalomą kiekį  Nuolat / per 5 d. d. nuo pasikeitimoCentralizuotos prekybos biokuru taisyklių 23 punktas 
11.

Informaciją apie pateiktus pavedimus dėl biržoje prekiaujamų biokuro produktų, neidentifikuojant pavedimus pateikusių dalyvių

 

Nuolat / per 5 d. d. nuo pasikeitimoCentralizuotos prekybos biokuru taisyklių 42.1.  papunktis 
12.Informaciją apie po prekybos sesijos sudarytų pirkimo–pardavimo sutarčių dėl biržoje prekiaujamų biokuro produktų kainas ir sutarčių apimtis Nuolat / per 5 d. d. nuo pasikeitimoCentralizuotos prekybos biokuru taisyklių 42.2. papunktis 
13.Biržoje prekiaujamų biokuro produktų sąrašą Nuolat / per 5 d. d. nuo pasikeitimoCentralizuotos prekybos biokuru taisyklių 42.3. papunktis 
14.Informaciją apie konkrečiam biokuro produktui biržos operatoriaus nustatytą nedalomą pavedimo kiekį Nuolat / per 5 d. d. nuo pasikeitimoCentralizuotos prekybos biokuru taisyklių 42.4. papunktis 
15.Trečiųjų asmenų paskleistos informacijos, galinčios turėti įtakos rinkos dalyvių prekybos pasiūlymams ir (ar) jų kainai, paneigimas ar patvirtinimas, jeigu rinkos dalyvis žino, kad bent dalis šios informacijos yra teisinga Nuolat / per 5 d. d. nuo pasikeitimoEnergijos išteklių rinkos priežiūros taisyklių 8.1 papunktis 
16.Informaciją apie biržos operatoriaus, Komisijos ir (ar) Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos tyrimų išvadas bei priimtas poveikio priemones Nuolat / per 5 d. d. nuo pasikeitimoEnergijos išteklių rinkos priežiūros taisyklių 8.2 papunktis 
17.Informaciją apie prasidėjusius, vykstančius ir pasibaigusius teisminius procesus, turinčius ar galinčius turėti reikšmingos įtakos rinkos dalyvio veiklai, veiklos rezultatui, turtui ar finansinei būklei Nuolat / per 5 d. d. nuo pasikeitimoEnergijos išteklių rinkos priežiūros taisyklių 8.3 papunktis 
18.Informaciją apie planinius elektros ir (ar) šilumos energijos gamybos ir (ar) vartojimo pajėgumų remontus, kurie daro įtaką biokuru prekiaujančio rinkos dalyvio prekybai šio objekto atžvilgiu ir (ar) prisiimtų įsipareigojimų vykdymui Nuolat / per 5 d. d. nuo pasikeitimoEnergijos išteklių rinkos priežiūros taisyklių 8.4 papunktis 
19.Informaciją apie neplaninius biokuru prekiaujančių rinkos dalyvių turimų ir (ar) valdomų gamybos, vartojimo ir (ar) transportavimo pajėgumų gedimus, kurie daro įtaką rinkos dalyvio prekybai šio objekto atžvilgiu ir (ar) prisiimtų įsipareigojimų vykdymui Nuolat / per 5 d. d. nuo pasikeitimoEnergijos išteklių rinkos priežiūros taisyklių 8.5 papunktis 
20.Informaciją, susijusią su Lietuvos energijos išteklių rinka ir verslu ar įrenginiais, kuriuos atitinkamas rinkos dalyvis, susijęs ūkio subjektas ar susijusių ūkio subjektų grupė turi ar valdo arba už kurių eksploatavimo klausimus visiškai ar iš dalies atsako Nuolat / per 5 d. d. nuo pasikeitimoEnergijos išteklių rinkos priežiūros taisyklių 8.6 papunktis 
21.Informaciją, kuri pagrįstai gali turėti įtakos prekybos energijos ištekliais biržoje ir pagal dvišales sutartis rezultatams Nuolat / per 5 d. d. nuo pasikeitimoEnergijos išteklių rinkos priežiūros taisyklių 8.7 papunktis 
22.Biržos operatorius privalo sudaryti visiems rinkos dalyviams galimybę pasinaudoti saugiu reikšmingos informacijos pateikimo būdu, užtikrinančiu, kad duomenys nebus iškraipyti ir duomenimis nebus neteisėtai pasinaudota. Biržos operatorius nustato reikšmingos informacijos pateikimo formą. Biržos operatorius gali pakeisti reikšmingos informacijos pateikimo būdą ir formą, apie tai viešai paskelbdamas biržos operatoriaus informacinėje sistemoje ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki tokių pakeitimų įgyvendinimoPrieš 7 kalendorines dienas iki pakeitimų įgyvendinimoEnergijos išteklių rinkos priežiūros taisyklių 14 punktas 
23.Rinkos dalyvių pateiktą reikšmingą informacijąNuolat / per 5 d. d. nuo pasikeitimoEnergijos išteklių rinkos priežiūros taisyklių 15 punktas 
24.Manipuliavimo rinka formų, pavyzdinį sąrašąNuolat / per 5 d. d. nuo pasikeitimoEnergijos išteklių rinkos priežiūros taisyklių 29 punktas, Energijos išteklių biržos reglamento 6.2.1 papunktis 
25.Prekybos produktais pradžią ir prekybos sąlygasLikus ne mažiau kaip 1 (vienai) savaitei iki prekybos tuo produktu pradžiosEnergijos išteklių biržos reglamento 3.1.1 papunktis 
26.Pavedimo pirkti arba parduoti pateikimo formąNuolat / per 5 d. d. nuo pasikeitimoEnergijos išteklių biržos reglamento 3.2.3 papunktis 
27.Informaciją apie elektroninės prekybos sistemos sutrikimusNuolat / per 5 d. d. nuo pasikeitimoEnergijos išteklių biržos reglamento 3.3.3 papunktis 
28.Prekybos biržoje įkainiusPrieš 1 (vieną) mėnesį iki jų taikymo pradžiosEnergijos išteklių biržos reglamento 4.1.1 papunktis 
29.Informaciją apie nustatytus pažeidimus ir (ar) dalyviams pritaikytas poveikio priemones Nuolat / per 5 d. d. nuo pasikeitimoEnergijos išteklių biržos reglamento 6.3.6 papunktis 
30.Dalyviams skirtą informaciją ir pranešimus, įskaitant apibendrintą informaciją apie prekybos rezultatusNuolat / per 5 d. d. nuo pasikeitimoEnergijos išteklių biržos reglamento 8.1.1 papunktis 
31.Kontaktinius duomenis, kuriais privalo pasikliauti dalyviai komunikuodami su operatoriumi ryšio priemonėmisNuolat / per 5 d. d. nuo pasikeitimoEnergijos išteklių biržos reglamento 8.2.2 papunktis 
32.Biržos prekybos kalendoriųNe mažiau kaip 6 kalendoriniams mėnesiams į priekįEnergijos išteklių biržos reglamento 12.2.6 papunktis 
33.Biokuro pristatymo laikotarpių kalendoriųNuolat / per 5 d. d. nuo pasikeitimoEnergijos išteklių biržos reglamento 12.3.3 papunktis 
34.Apibendrintus statistinius savaitės ir mėnesio prekybos biržoje duomenis apie perkamus ir parduodamus atskirų biokuro rūšių kiekius ir kainas.Nuolat / per 5 d. d. nuo pasikeitimoViešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo, patvirtinto Tarybos 2019-08-02 nutarimu Nr. O3E-296 „Dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau – Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašas), 12.1 papunktis 
35.Įnformaciją apie vieno ar kelių produktų prekybos energijos išteklių biržoje sustabdymą.

Prieš 1 (vieną) savaitę iki taikymo pradžios

 

Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo

12.2 papunktis