Įeiti
Publikuoti: 2019-11-15. Atnaujinta: 2019-11-15

Entry-exit modelis


ĮLEIDIMO–IŠLEIDIMO TAŠKŲ KAINODAROS MODELIS


Atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. veiklą pradeda Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (veiklą vykdys vietoje Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos bei Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos), Komisijos ir Inspekcijos  priimti teisės aktai galioja ir po šių įstaigų reorganizavimo.

Įleidimoišleidimo taškų kainodaros modelio gamtinių dujų sektoriuje įgyvendinimą reglamentuojančios teisės aktų nuostatos:

​• 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų preambulės 19 punkte nurodyta, kad siekiant padidinti konkurenciją sukuriant likvidžias didmenines dujų rinkas, būtina užtikrinti, kad dujas būtų galima parduoti neatsižvelgiant į jų buvimo vietą sistemoje. Vienintelis būdas šiam tikslui pasiekti – suteikti tinklo naudotojams teisę laisvai rezervuoti dujų įleidimo ir išleidimo pajėgumus, taip užtikrinant dujų transportavimą per zonas, o ne sutartyse numatytais maršrutais.
• Reglamento 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad tarifai perdavimo sistemos naudotojams nustatomi nediskriminaciniai ir atskirai kiekvienam dujų įleidimo į perdavimo sistemą arba išleidimo iš perdavimo sistemos taškui. Sąnaudų paskirstymo mechanizmus ir tarifų nustatymo metodiką, susijusius su įleidimo ir išleidimo taškais, tvirtina nacionalinės reguliavimo institucijos.
• Gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 1 bei 3 dalyse įtvirtinta, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) rengia ir tvirtinta perdavimo kainos viršutinės ribos nustatymo metodiką.
• Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nustatant tarifus (kainas) perdavimo sistemos naudotojams turi būti taikomas įleidimo-išleidimo taškų (angl. entry-exit) kainodaros modelio (toliau – EEM) principas. Įgyvendinant minėtas teisės aktų nuostatas, Komisijos tvirtinamoje Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikoje būtina įtvirtinti įleidimo-išleidimo kainodaros modelio principą.

I ETAPAS
1. Komisija paskelbė EEM nustatymo ir su šio modelio formavimu susijusių paslaugų pirkimą.

2013 m. balandžio 8 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje buvo paskelbtas EEM nustatymo ir su šio modelio formavimu susijusių paslaugų viešasis pirkimas. Informaciją atsisiųskite.

2. Komisija pasirašė sutartį dėl EEM kūrimo.

2013 m. rugsėjo 16 d. Komisija pasirašė sutartį su UAB „PricewaterhouseCoopers“ dėl EEM kūrimo.  Komisijos specialistai susitiko su UAB „PricewaterhouseCoopers“ atstovais. Susitikimo metu išdiskutuoti EEM kūrimo procedūriniai veiksmai ir aptarta techninė, ekonominė informacija, reikalinga konsultantams pradėti modelio kūrimo procesą.

3. Komisijos specialistų, suinteresuotų asmenų pradinis (kick off) susitikimas su UAB „PricewaterhouseCoopers" konsultantais dėl Įleidimo–išleidimo taškų kainodaros modelio pristatymo.
2013 m. spalio 22 d. įvyko Komisijos specialistų bei Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Amber Grid“, AB „Lietuvos dujos“, AB „Achema“, AB „Klaipėdos nafta“ (taip pat buvo kviesti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos bei Valstybinės energetikos inspekcijos atstovai) viešoji diskusija, kurios metu buvo pristatyta Įleidimo – išleidimo taškų (angl. entry-exit model, toliau – EEM) kainodaros modelio formavimo aspektai, prielaidos, tikslai. šio modelio gamtinių dujų sektoriuje įgyvendinimo galimi terminai. Nustatyta kokios informacijos reikia konsultantams iš sistemų operatorių EEM sukūrimui ir kokią informaciją sistemų operatoriai turi ir gali pateikti. Viešosios diskusijos medžiagą atsisiųskite: įvadinis pristatymassusitikimo prezentacija

4. Sudaryta EEM įgyvendinimo Darbo grupė ir Priežiūros komitetas.
Komisijos pirmininko 2013 m. spalio 28 d. įsakymą Nr. O1-89 atsisiųskite.

5. Komisijos specialistų, AB „Amber Grid“ atstovų susitikimas su UAB „PricewaterhouseCoopers“ konsultantais dėl reikalingų techninių įvesties duomenų surinkimo Įleidimo–išleidimo taškų kainodaros modeliui parengti.
2014 m. sausio 10 d. Komisijos specialistai, AB „Amber Grid“ atstovai diskutavo su UAB „PricewaterhouseCoopers“ konsultantais dėl techninių įvesties duomenų, reikalingų Įleidimo-Išleidimo taškų kainodaros modeliui parengti, prieinamumo bei galimybės juos surinkti. Susitikimo metu konsultantai pristatė klausimyną, kuris pateiktas Lietuvos perdavimo sistemos operatoriui užpildyti. Sutarta, kad užpildyto klausimyno projektą AB „Amber Grid“ turės pateikti iki vasario 3 d.
Pristatymo medžagą atsisiųskite.

6. ​Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Komisijos nutarimo ,,Dėl Gamtinių dujų perdavimo sistemos įleidimo-išleidimo taškų kainodaros modelio metodinių gairių“ projekto.
Viešoji konsultacija truks iki 2014 m. birželio 23 d. Projekto tikslas – patvirtinti gaires, kuriomis formuojami ir aprašomi pagrindiniai įleidimo–išleidimo taškų kainodaros modeliavimo principai, kuriais remiantis bus sukurtas ekonominis modelis, padėsiantis suskaičiuoti perdavimo kainos viršutines ribas  įleidimo–išleidimo taškuose Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemoje. Šiose gairėse atliktos analizės rezultatai ir pristatytos bei paaiškintos naujos sąvokos bei principai yra būtini įgyvendinant įleidimo–išleidimo taškų kainodaros modelį Lietuvoje. Projektą atsisiųskite.
Prašome pastabas ir pasiūlymus projektui teikti iki 2014 m. birželio 23 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), el. p. [email protected].

7. 2014 m. birželio 25 d. Komisija suorganizavo viešą Gamtinių dujų perdavimo sistemos įleidimoišleidimo taškų kainodaros modelio metodinių gairių pristatymą. 
Įleidimoišleidimo taškų kainodaros modelio metodinės gairės buvo pateiktos viešajai konsultacijai (viešoji konsultacija vyko nuo gegužės 26 d.  iki birželio 23 d.) Komisija, atsižvelgdama į rinkos dalyvių pageidavimą bei tai, kad gairės yra didelės apimties ir turės įtakos gamtinių dujų perdavimo paslaugos kainodaros pokyčiams, 2014 m. birželio 25 d. suorganizavo viešą metodinių gairių pristatymą, kurio metu UAB „PricewaterhouseCoopers“ konsultantas Ondrej Seban pristatė Įleidimo-išleidimo taškų kainodaros modelio esmines nuostas. Pristatymą atsisiųskite

​8. 2014 m. rugpjūčio 7 d. Komisija patvirtino Gamtinių dujų perdavimo sistemos įleidimoišleidimo taškų kainodaros modelio metodines gaires. 
Komisijos 2014 m. rugpjūčio 7 d. nutarimą Nr. O3-765 atsisiųskite, Gamtinių dujų perdavimo sistemos įleidimo-išleidimo taškų kainodaros modelio metodines gaires atsisiųskite. 

9. 2014 m. spalio 10 d. Komisijai patvirtinus Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimus, Lietuvoje gamtinių dujų sektoriuje taikomą kainodaros sistemą iš esmės parengė naujos gamtinių dujų infrastruktūros, Suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo ir naujų gamtinių dujų tiekėjų atėjimui. Komisijos 2014 m. spalio 13 d. nutarimą Nr. O3-839   atsisiųskite.

Nuo 2015 m. pradėjus taikyti įleidimoišleidimo taškų kainodaros modelį, gamtinių dujų rinka atveriama naujiems dalyviams, sudarant jiems palankias atėjimo ir pasinaudojimo SGD terminalu sąlygas.

 
 

10. 2014 m. spalio 30 d. Komisija, atsižvelgdama į tai, kad nuo 2015 metų gamtinių dujų sektoriuje pradedamas įgyvendinti įleidimo–išleidimo taškų kainodaros modelis ir perdavimo veiklos kainos viršutinė riba turi būti nustatoma ir koreguojama pajėgumų vienetui, pakoregavo AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo paslaugos kainų viršutines ribas 2015 metams. 

Komisijos 2014 m. spalio 30 d. nutarimą Nr. O3-881 atsisiųskite.  

11. 2014 m. lapkričio 13 d. Komisija kreipėsi į ACER dėl sąnaudų paskirstymo pagrįstumo įgyvendinant įleidimo–išleidimo taškų kainodaros modelį gamtinių dujų perdavimo sistemoje. Daugiau informacijos galite rasti čia.

​12. 2014 m. lapkričio 20 d. Komisija patvirtino AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas. Komisijos 2014 m. lapkričio 20 d. nutarimą Nr. O3-893 atsisiųskite.