Įeiti
Publikuoti: 2015-03-05. Atnaujinta: 2022-05-02

Gamtinių dujų įleidimo–išleidimo taškų kainodaros modelis


VIEŠOSIOJI KONSULTACIJA DĖL LIETUVOS PSO PASLAUGŲ KAINŲ STRUKTŪROJE 2023 M. TAIKYTINŲ DAUGIKLIŲ, SEZONINIŲ KOEFICIENTŲ IR NUOLAIDŲ 

VERT 2022 m. vasario 18 d. paskelbė viešajai konsultacijai dokumentą dėl Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid" teikiamų paslaugų kainų struktūroje 2023 metų tarifų periodui taikytinų daugiklių, sezoninių koeficientų ir nuolaidų, laikydamasi 2017 m. kovo 16 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 2017/460, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas (toliau – Tarifų tinklo kodeksas) reikalavimų.

Viešoji konsultacija dėl Tarifų tinklo kodekso 28 straipsnio 1 dalies vyko  nuo 2022 m. vasario 18 d. iki  2022 m. kovo 31 d.

Viešosios konsultacijos dokumentus bei priedus anglų kalba galite rasti čia. 

Santrauka lietuvių kalba pateikiama čia

Pastabas ir pasiūlymus pateikė:
LR energetikos ministerija , 2022-04-01 
Energy Authority of Finland , 2022-04-01
Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid" , 2022-04-01

Pastabų vertinimas pateikiamas čia​.

PATVIRTINTOS AB „AMBER GRID" GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO PASLAUGŲ KAINOS 2022 METAMS

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT)  patikrino, ar AB „Amber Grid" pateiktos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos neviršija nustatytos pajamų viršutinės ribos, ar teisingai diferencijuotos, siekiant išvengti kryžminio subsidijavimo tarp sistemos naudotojų grupių, yra pagrįstos ir objektyvios, ir nusprendė pritarti vidutiniškai 29 proc. mažesnėms AB „Amber Grid" numatomoms taikyti kainoms nuo 2022 m. sausio 1 d.

Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos nustatomos atskirai kiekvienam įleidimo ir išleidimo taškui. AB „Amber Grid" kiekvienam įleidimo–išleidimo taškui paskirstė 2022 metų sąnaudas ir investicijų grąžą, neviršijančias leistino pajamų lygio 40 440,2 tūkst. Eur.

VERT, siekdama užtikrinti gamtinių dujų importo šaltinių tarpusavio konkurenciją, taip pat skatinti gamtinių dujų tiekėjų konkurenciją bei nesukurti papildomų rinkos barjerų naudoti SGD terminalo dujas, taip pat atsižvelgiant į Latvijos, Estijos ir Suomijos bendros kainų zonos (FINESTLAT) gamtinių dujų perdavimo kainų sprendimus, kuriais remiantis FINESTLAT bendros kainų zonos įleidimo taškuose yra nustatytos vienodos gamtinių dujų perdavimo kainos, nustatė 82,11 proc. sąnaudų priskyrimo proporciją įleidimo taškams ir 17,89 proc. proporciją išleidimo taškams.

VERT, atsižvelgdama į tai, kad nuolaida Klaipėdos dujų apskaitos stoties įleidimo taške didins gamtinių dujų rinkos konkurenciją bei skatins SGD terminalo panaudojimą, pritarė Klaipėdos dujų apskaitos stotyje įleidimo taškui taikyti 75 proc. nuolaidos dydį.

2022 m. pradės veikti nauja jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL arba Santaka), t. y. gamtinių dujų perdavimo sistemoje atsiranda naujas Santakos įleidimo/išleidimo taškas, kuris didins transportuojamus gamtinių dujų srautus, užtikrins papildomą gamtinių dujų tiekimo šaltinį Lietuvai ir sujungs Lietuvos perdavimo sistemą su ES gamtinių dujų perdavimo sistema.

Ilgalaikių gamtinių dujų pajėgumų perdavimo paslaugų kainos (Eur be PVM)


                                                              Įleidimo taškuose ​ ​ ​                                                                    Išleidimo taškuose
Kotlovkos DASKiemėnų DASKlaipėdos DASSantakos DAS**Vidinis išleidimo taškasVidinis išleidimo taškas - AchemaKiemėnų DASŠakių DASSantakos DAS**

Kaina už metinius užsakomus pajėgumus

(Eur/(MWh/parą/metus)) arba (kWh/h) už h

142,77

(35,96)*

142,7735,690,000391**57,8957,89149,5932,760,000410**
Kainos už metinius užsakomus pajėgumus pokytis, lyginant su 2021 m., (proc./kartais)0000-37,1%-37,1%-7,84-25,75%-
Kaina už parduodamą dujų kiekį (Eur/MWh)----0,090,090,090,090,09
Kainoskiekį pokytis, lyginant su 2021 m., (proc.) -----89,5%12,5%50%50%-

Kaina už vartojimo pajėgumus

(Eur/(MWh/parą/metus))

----53,968,46---
Kainosvartojimo pajėgumus pokytis, lyginant su 2021 m., (proc.) -----2,9%17%---


*taikoma gamtinių dujų perdavimo apribotiems pajėgumų produktams, transportuojant dujas į trečiąją šalį per Šakių DAS išleidimo tašką;

**taikoma gamtinių dujų valandinė kaina – (kWh/h) už h.

 Detalesnę informaciją apie gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas galite rasti čia  https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-05-31/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx ) ir https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-07-08/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx )

Informacija, susijusi su Tarybos pagrįstu sprendimu dėl 2017 m. kovo 16 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 2017/460, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas, 26 straipsnio 1 dalyje numatytų punktų:

AB „Amber Grid" pažyma posėdžiui dėl gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų 2022 metams nustatymo (spauskite čia
Nutarimas dėl akcinės bendrovės „Amber Grid" gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų 2022 metams tvirtinimo (spauskite čia

Pažyma posėdžiui dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. gegužės 31 d. nutarimo Nr. O3E-670 „Dėl akcinės bendrovės „Amber Grid" gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų 2022 metams pakeitimo (spauskite čia

Nutarimas dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. gegužės 31 d. nutarimo Nr. O3E-670 „Dėl akcinės bendrovės „Amber Grid" gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų 2022 metams pakeitimo (spauskite čia)

2022 m. gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų skaičiavimo modelis (spauskite čia


VIEŠOJI KONSULTACIJA DĖL LIETUVOS PSO PASLAUGŲ KAINŲ METODIKOS IR PRELIMINARIŲ 2022-2023 M. KAINŲ


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2020 m. gruodžio 16 d. paskelbė viešajai konsultacijai dokumentą dėl Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid" teikiamų paslaugų kainų nustatymo metodikos, laikydamasi
 2017 m. kovo 16 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 2017/460, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas (toliau – Tarifų tinklo kodeksas) reikalavimų dėl referencinės kainos metodikos taikymo, skelbimo ir konsultavimosi.

Viešosios konsultacijos dokumente aprašytos metodinės nuostatos likusiam AB „Amber Grid" perdavimo paslaugų reguliavimo laikotarpiui (2022–2023 m.), o apskaičiuotos perdavimo paslaugų kainos, jų prognozės ir pridedami kainų skaičiavimo modeliai yra tik orientaciniai.

Viešoji konsultacija dėl Tarifų tinklo kodekso 26 ir 28 straipsnių prasidės 2020 m. gruodžio 16 d. ir baigsis 2021 m. vasario 17 d.

Viešosios konsultacijos dokumentus bei priedus anglų kalba galite rasti čia. 

Santrauka lietuvių kalba pateikiama čia

Pastabas ir pasiūlymus pateikė:
- AB „Klaipėdos nafta"
- Baltic Energy Partners OU
Energetikos ministerija.

Pastabų vertinimas pateikiamas čia.

Agentūros išvada dėl Lietuvos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų nustatymo principų 2022-2023 m. (spauskite čia).

Atsižvelgiant į Tarifų tinklo kodekso 27 straipsnio 2 dalį, Agentūra paskelbė išvadą dėl Komisijos viešosios konsultacijos dokumento, apibrėžiančio Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid" teikiamų paslaugų kainų nustatymo principus (angl. ACER analysis of the Consultation Document on the Gas Transmission Tariff Structure for Lithuania).


KONSULTACIJA DĖL LIETUVOS PSO PERDAVIMO PASLAUGŲ KAINŲ STRUKTŪROJE 2021 M. TAIKYTINŲ DAUGIKLIŲ, SEZONINIŲ KOEFICIENTŲ IR NUOLAIDŲ


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikė viešajai konsultacijai dokumento dėl Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ teikiamų paslaugų kainų struktūroje 2021 m. tarifų periodui taikytinų daugiklių, sezoninių koeficientų ir nuolaidų PROJEKTĄ (Viešosios konsultacijos dokumentas (anglų k.); Viešosios konsultacijos dokumento santrauka (lietuvių k.); Gamtinių dujų perdavimo tarifų skaičiavimo modelis. – suinteresuotos šalis pastabas ir pasiūlymus galėjo teikti iki 2020 m. kovo 31 d. (imtinai).

Tarybą teikti viešajai konsultacijai šį dokumentą įpareigoja Europos Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas. Nacionalinė reguliavimo institucija prieš kiekvieną tarifų periodą turi konsultuotis su visų valstybių narių, kurių dujų perdavimo sistemos sujungtos tiesioginėmis jungtimis su tos šalies dujų perdavimo sistema, nacionalinėmis reguliavimo institucijomis ir susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis dėl:
• daugiklių dydžio;
• sezoninių koeficientų dydžio (jei taikytina);
• kainų nuolaidų įleidimo iš suskystintų gamtinių dujų (SGD) saugyklų (įrenginių / terminalo) taškuose (jei taikytina);
• kainų nuolaidų įleidimo iš infrastruktūros, sukurtos siekiant pašalinti valstybių narių dujų perdavimo sistemų atskirtį, taškuose ir išleidimo į tokią infrastruktūrą taškuose (šiuo metu Lietuvos įleidimo-išleidimo sistemai tai neaktualu);
• kainų nuolaidų pertraukiamųjų pajėgumų produktams.

Esminis siūlymas PROJEKTE2021 m. nekeisti einamuoju (2020 m.) tarifų periodu taikomų aukščiau išvardintų kainodaros aspektų, išskyrus sezoninius koeficientus vidiniame ir Šakių išleidimo taškuose. Sezoninių koeficientų pokyčius lėmė besikeičiančios gamtinių dujų srautų prognozės (žr. žemiau pateikiamus pav.):

1 pav. Naudojimo rodikliai (santykių tarp mėnesinio ir metinio dujų srauto skirstinys) 2020-2021 m. vidiniame išleidimo taškevieneto dalimis

VK_dujos_1_pav.jpg

2 pav. Naudojimo rodikliai (santykių tarp mėnesinio ir metinio dujų srauto skirstinys) 2020-2021 m. Šakių išleidimo taške, vieneto dalimis

VK_dujos_2_pav.jpg

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje Viešosios konsultacijos".

• Pateiktų pastabų vertinimas pateiktas čia.PATVIRTINTOS AB „AMBER GRID" GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO PASLAUGŲ KAINOS 2020 METAMS

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), patikrinusi, ar AB „Amber Grid" pateiktos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos nediskriminuoja atskirų vartotojų grupių ir neviršija nustatytos pajamų viršutinės ribos 2020 metams – 36 073,93 tūkst. Eur, patvirtino gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas, kurios galios nuo 2020 m. sausio 1 d.

2020 metais vidutinė perdavimo paslaugų kaina Lietuvos vartotojų poreikiams (vertinant ilgalaikes ir trumpalaikes paslaugas), palyginus su 2019 metais taikoma vidutine kaina, mažės kiek daugiau nei 16 proc. – iki 1,22 Eur/MWh.

Klaipėdos dujų apskaitos stotyje (DAS), t. y. Suskystintų gamtinių dujų terminalo (SGDT) įleidimo taške, 2020 m. nustatytas 35,69 Eur/(MWh/parą/metus) mokestis už pajėgumus. Skatinant gamtinių dujų rinkos konkurencingumą, 2020 m. Klaipėdos taške (SGDT) taikoma 75 proc. nuolaida.

Siekiant efektyviai vystyti regioninę Baltijos-Suomijos šalių dujų rinką, įleidimo taškų kainos harmonizuotos su kitomis FINESTLAT (Estijos, Latvijos, Suomijos bendra kainų zona) kainų zonos šalimis, t. y įleidimo kaina yra vienoda visiems įleidimo taškams (2020 m. taikoma įleidimo – išleidimo taškuose padalijimo proporcija pagrindiniam perdavimo tinklui siekia 73,3 proc. / 26,7 proc., 2019 m. – 20/80).

Ilgalaikių gamtinių dujų pajėgumų perdavimo paslaugų kainos (Eur be PVM)

Įleidimo taškuose ​ ​Išleidimo taškuose ​ ​ ​
Kotlovkos DASKiemėnų DASKlaipėdos DASVidiniame išleidimo taške ​Kiemėnų DASŠakių DAS
Grupei iki 10,4 TWhGrupei virš 10,4 TWh
Kaina už metinius užsakomus pajėgumus
(Eur/(MWh/parą/metus))

142,77

(35,96)*

142,7735,6957,2457,2488,7339,40
Kainos už metinius užsakomus pajėgumus pokytis, lyginant su 2019 m., (proc./kartais)

3,28 karto

(-)

3,28 karto3,73 karto-43,7%21%-42%24,2%
Kaina už parduodamą dujų kiekį (Eur/MWh)---0,740,080,060,06
Kainos už kiekį pokytis, lyginant su 2019 m., (proc.)---7,2%-55,6%--14,3%

Kaina už vartojimo pajėgumus

(Eur/(MWh/parą/metus))

---50,336,57--
Kainos už vartojimo pajėgumus pokytis, lyginant su 2019 m., (proc.)----20,3%-89,6%--

*taikoma gamtinių dujų perdavimo apribotiems pajėgumų produktams, transportuojant dujas į trečiąją šalį per Šakių DAS išleidimo tašką.

Detalesnę informaciją apie gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas galite rasti čia.  

Informacija, susijusi su Tarybos pagrįstu sprendimu dėl 2017 m. kovo 16 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 2017/460, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas, 26 straipsnio 1 dalyje numatytų punktų
AB „Amber Grid" pažyma posėdžiui dėl gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų 2020 metams nustatymo (spauskite čia)
Nutarimas dėl akcinės bendrovės „Amber Grid" gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų 2020 metams tvirtinimo (spauskite čia)
Veiksmų planas dėl ACER nuomonę (rekomendacijas) atitinkančių AB „Amber Grid" paslaugų kainų (nuo 2021 m.) patvirtinimo (spauskite čia)
2020 m. gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų skaičiavimo modelis (spauskite čia)

Visą informaciją apie 2015-2018 metais taikytą gamtinių dujų perdavimo įleidimo-išleidimo taškų kainodaros modelį, galite rasti čia.


VIEŠOJI KONSULTACIJA DĖL LIETUVOS PSO PASLAUGŲ KAINŲ METODIKOS IR PRELIMINARIŲ 2020-2023 M. KAINŲ
 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2019 m. kovo 5 d. paskelbė viešajai konsultacijai dokumentą dėl Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid" teikiamų paslaugų kainų nustatymo metodikos, laikydamasi 2017 m. kovo 16 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 2017/460, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas (toliau – Tarifų tinklo kodeksas) reikalavimų dėl  referencinės kainos metodikos taikymo, skelbimo ir konsultavimosi.

Tarifų tinklo kodeksas apibrėžia reikalavimus gamtinių dujų perdavimo referencinės kainos metodikai, informacijos skelbimui ir viešajai konsultacijai pagal Tarifų tinklo kodekso 26 ir 28 straipsnius.

Tarifų tinklo kodeksas numato šias pagrindines prievoles:
- Kiekvienais metais skelbti informaciją, susijusią su gamtinių dujų perdavimo tarifų nustatymu;
- Vykdyti viešąją konsultaciją dėl referencinės kainos metodikos kas 5 metus (kiekvienam reguliavimo periodui);
- Vykdyti viešąją konsultaciją kas metus dėl gamtinių dujų perdavimo įleidimo-išleidimo sistemos taškuose taikomų nuolaidų, daugiklių bei sezoninių koeficientų.

Viešoji konsultacija dėl Tarifų tinklo kodekso 26 ir 28 straipsnių baigėsi 2019 m. gegužės 6 d.

Viešosios konsultacijos dokumentus bei priedus anglų kalba galite rasti čia.  

Santrauka lietuvių kalba pateikiama čia.

Pastabas ir pasiūlymus pateikė AB „Klaipėdos nafta", JSC "Conexus Baltic Grid", JSC "Latvijas Gaze", Finnish, Estonian and Latvian NRAs, UAB „Lietuvos energijos tiekimas", AS AJ Power Gas, UAB „Lietuvos energijos tiekimas".

Viešosios konsultacijos metu gautų pastabų vertinimas pateikiamas čia.

Agentūros išvada dėl Lietuvos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų nustatymo principų (spauskite čia).

Atsižvelgiant į Tarifų tinklo kodekso 27 straipsnio 2 dalį, Agentūra paskelbė išvadą dėl Komisijos viešosios konsultacijos dokumento, apibrėžiančio Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid" teikiamų paslaugų kainų nustatymo principus (angl. ACER analysis of the Consultation Document on the Gas Transmission Tariff Structure for Lithuania).VALSTYBĖS REGULIUOJAMOS GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO VEIKLOS PAJAMŲ IR KAINŲ NUSTATYMO METODIKA

 
Komisija parengė ir patvirtino Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodiką, kuria siekiama suvienodinti kainų viršutinių ribų koregavimo principus gamtinių dujų ir elektros sektoriuose, patikslinti reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos kainų (ir pajamų) nustatymą, atsižvelgiant į 2017 m. kovo 16 d. Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2017/460, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas (toliau – Tarifų tinklo kodeksas), reikalavimus. 

Esminės nuostatos:

• pereinama prie vienos iš Tarifų tinklo kodekse numatytų alternatyvių metodologijų – „pašto ženklo" metodologijos, kuri numato pajamų lygio pasidalinimą tarp įleidimo−išleidimo taškų pagal nustatytą įleidimo−išleidimo santykį ir standartiniu atveju lemia vienodus gamtinių dujų perdavimo sistemos įleidimo ir vienodus išleidimo taškų tarifus. Pažymėtina, kad „pašto ženklo" metodologijos pasirinkimą lėmė „Baringa Partners" konsultacinės įmonės parengtos studijos rezultatai (galite rasti čia), kurie „pašto ženklo" metodologiją apibūdina kaip efektyviausią alternatyvą Baltijos-Suomijos gamtinių dujų regionui;

• numatyta galimybė taikyti nuolaidą suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo įleidimo taške, siekiant didinti gamtinių dujų importo šaltinių konkurenciją;

• įtvirtinama reguliavimo sąskaita, kurioje bus kaupiama informacija apie nepakankamas ir perteklines pajamas, gautas už perdavimo paslaugą, bazinių sąnaudų nuokrypį ir kitus rodiklius, kurie turi reikšmingos įtakos operatoriaus veiklai;

• numatomas veiklos sąnaudų efektyvumo skatinimo mechanizmas, kai įmonės veiklos sąnaudų sutaupymai padalijami vienodomis dalimis vartotojams (mažinant kainas) ir įmonei, o kito reguliavimo periodą sąnaudų lygis sumažinamas;
• apskaičiuotos investicijų grąžos, viršijančios Komisijos nustatytą dydį, grąžinimas bus išdėstomas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį, įvertinama pinigų kaina. Pinigų kainos nustatymui taikoma skolinto kapitalo kainos viršutinė riba, nurodyta Komisijos tinklalapio skiltyje „WACC skaičiavimo duomenys".


Baltijos ir Suomijos gamtinių dujų perdavimo įleidimo-išleidimo sistemos kūrimo studijos rezultatai

Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos nacionalinės reguliavimo institucijos sudarė sutartį su konsultacine įmone „Baringa Partners" dėl studijos atlikimo – nustatyti geriausią gamtinių dujų perdavimo paslaugų tarifų nustatymo metodiką, kuri būtų taikoma Baltijos ir Suomijos gamtinių dujų perdavimo įleidimo-išleidimo sistemoje.

Studijoje analizuojamos trys alternatyvios gamtinių dujų perdavimo paslaugų tarifų nustatymo metodikos – „pašto ženklo" (angl. postage-stamp), „pajėgumų ir atstumo įverčio" (angl. capacity-weighted distance) ir matricos (angl. matrix).

Pagrindiniai studijos rezultatai:

  • ​siūloma Baltijos-Suomijos regionui, skaičiuojant gamtinių dujų perdavimo tarifus, taikyti „pašto ženklo" metodologiją, kuri būtų atskirai taikoma kiekvienoje šalyje;
  • eliminuoti tarpvalstybinius taškus;
  • taikyti vienodus gamtinių dujų įleidimo taškų tarifus (išskyrus suskystintų gamtinių dujų terminalo įleidimo tašką, kuriame gali būti taikoma nuolaida);
  • kiekvienos šalies perdavimo sistemos operatoriaus pajamų surinkimą užtikrinti per vidinio išleidimo taško tarifą, tokiu būdu mažinant tarpsisteminių mokėjimų dydį tarp regiono šalių.

Pažymėtina, kad reguliavimo institucijos, atsižvelgdamos į trijų alternatyvų ekonominės naudos skaičiavimus bei rinkos dalyvių apklausos dėl kainodaros elementų rezultatus, pasirinko didžiausią ekonominę naudą visoms Baltijos-Suomijos regiono šalims sukuriančią „pašto ženklo" metodologiją.

„Baringa Partners" studija (galite rasti čia).