Įeiti
Publikuoti: 2015-02-19. Atnaujinta: 2019-06-28

Rinkos dalyvių registracija


Kas ir kur turi registruotis?

Pagal REMIT 9 straipsnio 1 dalį, rinkos dalyviai, sudarantys sandorius, apie kuriuos reikalaujama pranešti pagal REMIT 8 straipsnio 1 dalį, užsiregistruoja valstybės narės, kurioje jie įsisteigę arba gyvena, arba, jei jie neįsisteigę ar negyvena Sąjungoje, valstybės narės, kurioje jie vykdo veiklą, nacionalinėje reguliavimo institucijoje.

grey-Line2.jpg

Kaip pradėti registraciją?

1 žingsnis: persiųsti Tarybai Įgaliojimų suteikimo formą ir asmenų nominavimo formą, pasirašytas įmonės vadovo ar kito įgalioto asmens (tokiu atveju pateikiant atitinkamą įgaliojimus suteikiantį dokumentą), kurios patvirtintų asmens tapatybę ir įgaliojimą atlikti registraciją rinkos dalyvio vardu. Šiuos dokumentus Tarybai galima pateikti paštu (Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@vert.lt.
2 žingsnis: lygiagrečiai pradėti kurti vartotojo paskyrą, naudojantis Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (Agentūra) sukurta Centralizuota Europos rinkos dalyvių registro platforma (CEREMP). Ją pildyti sekant Rinkos dalyvių CEREMP registracijos vadovo nurodymus (žr. 3–6 psl.).
3 žingsnis: laukti, kol Taryba, gavusi dokumentus, nurodytus 1 žingsnyje, patvirtins vartotojo paskyrą arba paprašys pakoreguoti pateiktą informaciją.
4 žingsnis: registruotis sekant Rinkos dalyvių CEREMP registracijos vadovo nurodymus (žr. nuo 6 psl.).
5 žingsnis: laukti, kol Taryba patvirtins rinkos dalyvio registraciją ir suteiks ACER kodą arba paprašys pakoreguoti pateiktą informaciją.

grey-Line2.jpg 

Registracijos forma

Agentūra 2012 m. birželio 26 d. priėmė sprendimą dėl rinkos dalyvių registracijos formos, kuria vadovaujantis bus registruojami rinkos dalyviai pagal REMIT. Šis sprendimas įtvirtina registracijos formą, susidedančią iš 5 skyrių:
1 skyrius: duomenys apie rinkos dalyvį;
2 skyrius: duomenys apie asmenis, atsakingus už rinkos dalyvio veiklos ir prekybos sprendimus;
3 skyrius: duomenys apie galutinį rinkos dalyvio veiklos valdytoją ar naudos gavėją;
4 skyrius: duomenys apie rinkos dalyvio ryšius su kitomis bendrovėmis;
5 skyrius: duomenys apie šalis, teiksiančias informaciją rinkos dalyvio vardu.
grey-Line2.jpg
Rinkos dalyvių registracijos procesas

Rinkos dalyvių registracija atliekama dviem etapaisPirmiausia registruojamasi nacionaliniu lygmeniu, teikiant paraišką Tarybai, kuri, patikrinusi Jūsų pateiktus duomenis, Jūsų registraciją persiųs Agentūrai ir bus sudaromas Europos rinkos dalyvių registras. Pateikus registracijos paraišką Agentūrai, Jums bus suteikiamas unikalus Agentūros registracijos kodas. Tik šį kodą turinčių rinkos dalyvių sandoriai galės būti pranešami. Atkreiptinas dėmesys, kad, kol nėra suformuotas Europos rinkos dalyvių registras, dalyviai pildo 1, 2, 3 ir 5 registracijos formos dalis.

2015 m. kovo 17 d., Agentūrai paskelbus Europos rinkos dalyvių registrą, prasidėjo antrasis registracijos etapas. Jo metu rinkos dalyviai:

  •  ne vėliau kaip per 3 mėnesius turi pateikti informaciją dėl 4 registracijos formos skyriaus, jei jau yra gavę ACER kodą. Jei, praėjus 3 mėnesiams, rinkos dalyvis pabaigė pirmą registracijos etapą (t. y. 1, 2, 3 ir 5 registracijos formos skyrius), tačiau nėra jos papildęs 4 skyriumi, registracija bus laikoma nebaigta ir tokiu atveju sandorių, apie kuriuos privaloma pranešti, sudarymas bus traktuojamas kaip REMIT pažeidimas (taikomos Energetikos įstatymo 36 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytos sankcijos).
  • Arba užpildyti visus 5 registracijos formos skyrius skyrius.

Atkreipiame dėmesį, kad rinkos dalyvis, gavęs Agentūros kodą, bet neužpildęs 4 ir 5 registracijos formos skyrių, prisiima visą atsakomybę, kad šiuos skyrius turi užpildyti kol prasidės rinkos dalyvio atitinkamų duomenų teikimo laikotarpis, įsivertinant, kiek teisingos informacijos pateikimas gali užimti laiko.

Papildomai pastebime, kad reguliuojami ūkio subjektai, pildydami 5 registracijos formos skyrių, t. y. rinkdamiesi, kokiu būdu jų duomenys bus teikiami Agentūrai, turi turėti aiškų pagrindimą, kodėl atitinkamas būdas – teikti duomenis pačiam rinkos dalyviui ar šią paslaugą pirkti iš ją teikiančių subjektų – turi būti pagrįstas mažiausių kaštų principu. Šis pagrindimas bus vertinamas reguliuojamų kainų nustatymo laikotarpiu.

 grey-Line2.jpg 
Nacionalinė registracija

Taryba nacionalinę registraciją atliks naudodamasi Agentūros sukurta Centralizuota Europos rinkos dalyvių registro platforma (angl. Centralised European Register of Market Participants, CEREMP). Norėdami pradėti registraciją, spauskite čia.

Norėdami daugiau sužinoti, kaip pildyti registracijos formą, spauskite čia.
grey-Line2.jpg 
Registracijos termino pabaiga

Atsižvelgiant į tai, kad pagal REMIT 9 straipsnio 4 dalį, prieš sudarydami sandorį, apie kurį reikalaujama pranešti pagal REMIT 8 straipsnio 1 dalį, rinkos dalyviai, nurodyti REMIT 9 straipsnio 1 dalyje, pateikia registracijos formą nacionalinei reguliavimo institucijai, rinkos dalyviams užsiregistruoti reikia prieš sudarant sandorius, apie kuriuos reikia pranešti, todėl registracijos termino pabaiga priklauso nuo individualių dalyvių veiksmų, kada norima sudaryti sandorį, apie kurį reikia pranešti.

Terminai, pagal kuriuos reikia pranešti apie sandorius ir pagrindinius duomenis, bei susijusi informacija pateikiama čia.
Daugiau informacijos rasite
REMIT įgyvendinimo reglamento 12 straipsnyje.
grey-Line2.jpg
Pareiga atnaujinti informaciją

Atkreiptinas dėmesys, kad, pagal REMIT 9 straipsnio 5 dalį, rinkos dalyviai nedelsdami praneša nacionalinei reguliavimo institucijai apie bet kokius pokyčius, susijusius su registracijos formoje pateikta informacija, todėl registracija neturėtų būti suprantama kaip baigtinis veiksmas, nes neatnaujinta registracija bus laikoma kaip netikslios informacijos pateikimas ir tokiu atveju sandorių, apie kuriuos privaloma pranešti, sudarymas bus traktuojamas kaip pažeidimas (taikomos Energetikos įstatymo 36 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytos sankcijos).
grey-Line2.jpg
Susiję dokumentai

Rinkos dalyvių registracijos vadovas 2.0 versija (Rinkos dalyvių registracijos vadovas 1.0 versija)
Įgaliojimas (reikalavimai, įgaliojimo pvz.)
Asmenų nominavimo forma (atsisiųskite .docx formatu)
grey-Line2.jpg 

Daugiau informacijos rasite specialiame Agentūros REMIT portale. Jeigu turite klausimų, kreipkitės el. paštu remit@vert.lt.