Įeiti
Publikuoti: 2014-01-31. Atnaujinta: 2023-08-08

Gamtinių dujų kainos struktūra buitiniams vartotojams


​​​​Buitiniai vartotojai pagal suvartojamą dujų kiekį skirstomi į tris grupes ir šioms grupėms nustatomos atskiros kainos: 

• I grupės vartotojai, vartojantys gamtines dujas maisto ruošimui ir suvartojantys iki 300 m³ dujų per metus;
• II grupės vartotojai, vartojantys dujas būsto šildymui ir suvartojantys nuo 301 m³ iki 20 000 m³ dujų per metus;

• III grupės vartotojai, suvartojantys daugiau kaip 20 000 m³ dujų per metus.

Gamtinių dujų kaina gyventojams susideda iš dviejų dalių. Gyventojai moka pastovaus dydžio mėnesinį mokestį, nepriklausantį nuo suvartoto dujų kiekio, bei atskirai už suvartotą gamtinių dujų kubinių metrų kiekį. Kadangi didžiausiam namų ūkių skaičiui gamtines dujas tiekia UAB „Ignitis", pateikiame šios įmonės gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams struktūrą.

Tarifo už gamtinių dujų kubinį metrą struktūra

Į gamtinių dujų tarifą už kubinį metrą yra įskaičiuojama importuojamų gamtinių dujų kaina, išlaidos jų pristatymui iki vartotojo (perdavimas ir skirstymas vamzdynais), lėšos būtinos saugumui ir patikimumui užtikrinti, tiekėjui nustatoma leistina uždirbti pelno norma ir mokesčiai. Nuo 2023 m. gruodžio 1 d. į gamtinių dujų tarifą taip pat įtraukiama papildoma dedamoji prie gamtinių dujų skirstymo kainos buitiniams vartotojams, kurią sudaro į tarifą įtrauktos gamtinių dujų įsigijimo kainos ir faktinės ir (arba) prognozuojamos gamtinių dujų įsigijimo kainos neatitikimo susidaręs skirtumas bei gamtinių dujų skirstymo operatoriaus sąnaudos dėl dalinio kompensavimo apskaičiavimo ir išmokėjimo administravimo. Be to, 2023 m. I pusmetį galiojantys tarifai yra sumažinti Vyriausybės nustatytais papildomos dedamosios prie gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainos kompensavimo ir gamtinių dujų tiekimo kainos, susijusios su gamtinių dujų įsigijimo sąnaudomis, dalies kompensavimo dydžiais.

Gamtinių dujų kaina už vieną kubinį metrą tarp I, II ir III grupės vartotojų skiriasi skirstymo paslaugos dedamosios dydžiu. Kadangi sąnaudos gamtinių dujų pristatymui yra panašios, ar gyventojas per metus suvartoja iki 301 kub. metrų dujų, ar žymiai daugiau, tai jas (sąnaudas) padalinus iš suvartoto kiekio (suvartotų kubinių metrų) dujų, gaunama mažesnė dujų skirstymo kainos dedamoji II ir III grupei.

Faktinės dujų importo kainos dinamikos ir importo kainos, įskaičiuotos į dujų tarifą buitiniams vartotojams, skirtumas parodytas 1 pav.


1 pav. Dujų importo kainos kitimas 2019–2023 m. bei TTF prognozė (*) 2023 m. II pusm., 
įskaičiuota į tarifą buitiniams vartotojams, Eur/MWh

Grafikas Dujų importo kainos.png

Šaltinis – Taryba.

 

Nuo 2023 m. liepos 1 d. buitiniams vartotojams kintamoji gamtinių dujų tarifo dalis, lyginant su 2023 m. I pusmetyje galiojusiais gamtinių dujų tarifais mažėja, I grupės vartotojams – 2,86 proc., II grupės vartotojams – 5,43 proc., o III grupės vartotojams –5,68 proc.

Tarifuose įvertinami Vyriausybės nutarimu nustatyti gamtinių dujų kainos dalinio kompensavimo dydžiai (be PVM), kuriais mažinami gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams:

1) nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. birželio 30 d.:

·  papildomos dedamosios prie gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainos buitiniams vartotojams kompensavimo dydis – 0,505 Eur/m3 (su PVM) arba 0,471 Eur/m3 (be PVM)

·  gamtinių dujų tiekimo kainos, susijusios su gamtinių dujų įsigijimo sąnaudomis, dalies kompensavimo dydis – 
0,99 Eur/m3 (su PVM) arba 0,818 Eur/m3 (be PVM).

2)  nuo 2023 m. liepos 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.:

· gamtinių dujų tiekimo kainos, susijusios su gamtinių dujų įsigijimo sąnaudomis, dalies kompensavimo dydis – 0,63 Eur/m3 su PVM, arba 0,521 Eur/m(be PVM).

2 pav. 2023 m. II pusm. kintamosios gamtinių dujų tarifo dalies už gamtinių dujų kubinį metrą struktūra, palyginus su 2023 m. I pusm. kintamąja gamtinių dujų tarifo dalimi, Eur/m³


Grafikas 2.png

Grafikas 3.png

Grafikas 4.png 

Šaltinis – Taryba.

*Papildoma dedamoji prie gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainos, susidariusiems 2022 m. II pusmečio skirtumams kompensuoti.

 

Išlaidos dujų pristatymui vamzdynais iki vartotojo, tiekimo saugumo kainos dedamoji yra reguliuojami dydžiai. Nereguliuojamos kainos dedamosios – gamtinių dujų importo kaina, tiekimo kaina bei pridėtinės vertės mokestis.

Pastovaus mokesčio per mėnesį struktūra

Pastovus mokestis per mėnesį mokamas dujų sistemos „darbingumo" palaikymui bei galios (pralaidumo užsitikrinimui) magistraliniuose dujotiekiuose rezervavimui, kadangi kiekvienas vartotojas turi turėti garantiją, kad bet kuriuo momentu galės gauti kokybišką paslaugą. Taip pat į pastovų mokestį yra įskaičiuotos išlaidos apskaitai, sutarčių sudarymui (tiekimo kaina).

3 pav. 2023 m. gamtinių dujų pastovaus mokesčio per mėnesį struktūra, Eur/mėn.

Screenshot 2023-08-09 081420.png

Šaltinis – Taryba.

Galios užtikrinimo magistraliniais dujotiekiais kainos dalis priklauso nuo tam tikrai vartotojų grupei reikalingos galios perdavimo sistemoje ir konkrečiai vartotojų grupei priklausančio vartotojų skaičiaus. II grupės vartotojams reikia apie 6 kartus didesnės galios nei I grupės vartotojams. 

Europos Sąjungos statistikos agentūra „Eurostat" kiekvienais metais skelbia duomenis apie Europos šalyse būsto šildymui vartojamų gamtinių dujų kainą. „Eurostat" duomenimis, gamtinių dujų tarifas Lietuvoje 2022 m. II pusmetį sudarė vidutiniškai 0,0701 eurų už kilovatvalandę (dujų kainos šiame grafike yra parodytos be mokesčių).

4 pav. Europos šalių gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams, vartojantiems dujas būsto šildymui, palyginimas, 2022 m. II pusm., Eur/kWh


Grafikas 7.png