Įeiti
Publikuoti: 2015-03-05. Atnaujinta: 2019-06-28

Veiklų atskyrimas dujų sektoriuje


Atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. veiklą pradeda Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (veiklą vykdys vietoje Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos bei Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos), Komisijos ir Inspekcijos  priimti teisės aktai galioja ir po šių įstaigų reorganizavimo.

                                                                   GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO VEIKLOS ATSKYRIMO MONITORINGAS
1. Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus nuosavybės atskyrimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos

Vadovaujantis 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (toliau – Direktyva) 9 straipsniu, valstybė narė, pasirinkusi visišką nuosavybės atskyrimo modelį, privalo užtikrinti perdavimo veiklos atskyrimą nuo skirstymo, tiekimo ir gamybos veiklos bei šių veiklų komercinių interesų, įskaitant perdavimo veiklos nuosavybės atskyrimą.
1. Pagal Gamtinių dujų įstatymą (toliau – Įstatymas), įsigaliojusį 2011 m. rugpjūčio 1 d., kuriuo perkeliamos Direktyvos nuostatos, įtvirtinti šie esminiai reikalavimai dėl perdavimo veiklos atskyrimo:
1.1. Gamtinių dujų perdavimo veikla privalo būti atskirta nuo gamtinių dujų gavybos veiklos ir tiekimo veiklos, atskiriant perdavimo sistemos ir (arba) perdavimo sistemos operatoriaus nuosavybę nuo gavybos ir (arba) tiekimo veiklą vykdančių gamtinių dujų įmonių (40 straipsnis).
1.2. Siekiant užtikrinti perdavimo sistemos operatoriaus veiklos atskyrimą, turi būti laikomasi Įstatyme numatytų detalių reikalavimų (41 ir 42 straipsniai):
- tas pats asmuo ar asmenys neturi teisės tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoti įmonės, vykdančios gavybos ar tiekimo veiklą, ir tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoti perdavimo sistemos operatoriaus ar pačios perdavimo sistemos arba įgyvendinti kontrolės ar valdymo teises perdavimo sistemos operatoriaus arba perdavimo sistemos atžvilgiu;
- tas pats asmuo neturi teisės tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoti perdavimo sistemos operatoriaus ar perdavimo sistemos ir tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoti įmonės, vykdančios gavybos ar tiekimo veiklą, arba įgyvendinti kontrolės ar valdymo teises tokios įmonės atžvilgiu;
- tas pats asmuo neturi teisės skirti perdavimo sistemos operatoriaus stebėtojų tarybos, valdybos arba įmonei atstovaujančių organų narius ir tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoti įmonę, vykdančią gavybos ar tiekimo veiklą, arba turėti kontrolės ar valdymo teisių tokios įmonės atžvilgiu;
- įmonė, atliekanti kurią nors iš gamtinių dujų gavybos ar tiekimo funkcijų bet kurioje kitoje valstybėje, kurios gamtinių dujų perdavimo sistema yra sujungta su Lietuvos Respublikos gamtinių dujų perdavimo sistema, neturi teisės tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoti perdavimo sistemos operatoriaus ar turėti kokių nors kitų teisių jo atžvilgiu;
- Tas pats asmuo neturi teisės būti ir įmonės, vykdančios gavybos ar tiekimo veiklą, ir perdavimo sistemos operatoriaus stebėtojų tarybos, valdymo organo arba kito įmonei atstovaujančio organo nariu ar šių bendrovių vienasmeniu vadovu.
1.3. Tuo atveju jei asmuo yra valstybė narė ar kitas viešasis subjektas, du atskiri viešieji subjektai, kontroliuojantys perdavimo sistemos operatorių ar perdavimo sistemą ir įmonę, atliekančią kurią nors iš gavybos ar tiekimo funkcijų, nėra laikomi tuo pačiu asmeniu ar asmenimis.
2. Pagal Gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymą, reikalavimų neatitinkančios gamtinių dujų įmonės turi teisę rinktis tarp šių veiklų ir kontrolės atskyrimo būdų:
- kontrolės pertvarkymas
- reorganizavimas
3. Konkrečius terminus, per kuriuos gamtinių dujų įmonės turi atlikti pagrindinius veiksmus, siekdamos atitikti Gamtinių dujų įstatymo 8 skirsnio reikalavimus, nustato Gamtinių dujų įstatymo reikalavimų neatitinkančių gamtinių dujų įmonių veiklų ir kontrolės atskyrimo vykdymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1239 (toliau – Planas).
3.1. Pagal Planą Gamtinių dujų įstatymo 8 skirsnio reikalavimų neatitinkanti gamtinių dujų įmonė, kuri vykdo gamtinių dujų perdavimo veiklą, ne vėliau kaip iki 2012 m. kovo 31 d., (Komisijai motyvuotu sprendimu pratęsus terminą iki 2012 m. gegužės 31 d.), turi priimti sprendimą dėl vieno iš veiklų ir kontrolės atskyrimo būdų pasirinkimo ir pateikti Komisijai išsamų pasirinkto veiklų ir kontrolės atskyrimo būdo aprašymą ir numatomų atlikti veiksmų planą.
3.2. Tuo atveju, kai Gamtinių dujų įstatymo 8 skirsnio reikalavimų neatitinkanti gamtinių dujų įmonė pasirenka kontrolės pertvarkymo modelį, ne vėliau kaip iki 2013 m. liepos 31 d., jeigu taikytina atsižvelgiant į pasirinktą būdą ir kitas aplinkybes, jos privalo būti teisiškai, funkciškai ir organizaciniu požiūriu atskyrusi savo gamtinių dujų veiklas (šis terminas motyvuotu Komisijos sprendimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau negu iki 2013 m. gruodžio 31 d.), o ne vėliau kaip iki 2014 m. spalio 31 d. turi būti įvykdytas veiklų ir kontrolės atskyrimas.
3.3. Tuo atveju, kai Gamtinių dujų įstatymo 8 skirsnio reikalavimų neatitinkanti gamtinių dujų įmonė pasirenka reorganizavimo modelį, ne vėliau kaip iki 2013 m. liepos 31 d. turi būti viešai paskelbtos gamtinių dujų įmonės reorganizavimo (atskyrimo) sąlygos (šis terminas motyvuotu Komisijos sprendimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau negu iki 2013 m. gruodžio 31 d.), o ne vėliau kaip iki 2014 m. spalio 31 d. turi būti įvykdytas veiklų ir kontrolės atskyrimas.
4. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo reikalavimų neatitinkančių gamtinių dujų įmonių veiklų ir kontrolės atskyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1417 (Žin., 2011, Nr. 150-7074) nustato pagrindinius veiksmus, kuriuos turi atlikti gamtinių dujų įmonės, siekdamos atitikti Gamtinių dujų įstatymo 8 skirsnio reikalavimus, taip pat veiklų ir kontrolės atskyrimo priežiūros tvarką ir sąlygas.

2. AB „Lietuvos dujos“ teisės aktų nuostatų vykdymo kontrolė

2.1. Komisija, atsižvelgdama į AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. kovo 15 d. raštu pateiktą prašymą, 2012 m. kovo 20 d. posėdyje priėmė sprendimą pratęsti terminą dėl AB „Lietuvos dujos“ veiklų ir kontrolės atskyrimo būdo aprašymo ir numatomų atlikti veiksmų plano pateikimo Komisijai iki 2012 m. gegužės 31 d. Pagal galiojančius teisės aktus AB „Lietuvos dujos“ pertvarkos galutinis terminas nesikeičia  –  2014 m. spalio 31 d.
AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. kovo 15 d. prašymas. Komisijos 2012 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. O3-70.
2.2. 2012 m. gegužės 31 d. AB „Lietuvos dujos“ pateikė Komisijai pasirinktų gamtinių dujų perdavimo veiklos ir kontrolės atskyrimo būdo ir skirstymo veiklos atskyrimo būdo aprašymą su veiksmų planais, kuriuose numatyta iki 2013 m. liepos 31 d. teisiškai, funkciškai ir organizaciniu požiūriu atskirti Bendrovės gamtinių dujų perdavimo veiklą ir iki 2014 m. spalio 31 d. įvykdyti perdavimo veiklos kontrolės atskyrimą bei teisiškai, funkciškai ir organizaciniu požiūriu atskirti Bendrovės gamtinių dujų skirstymo veiklą.
Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas perdavimo veiklos ir kontrolės atskyrimui pasirinko reorganizavimo procedūrą, numatytą Įgyvendinimo įstatymo 4 straipsnyje ir Plano 8 punkte, o skirstymo veiklos atskyrimui – veiklos perdavimą naujai įsteigtai dukterinei bendrovei.
Perdavimo veiklai vykdyti bus įkuriama nauja akcinė bendrovė (toliau – PSO bendrovė), kurios akcininkais iki kontrolės atskyrimo įgyvendinimo bus dabartiniai AB „Lietuvos dujos“ akcininkai.
Bendrovės atskyrimo veiksmų planas įkuriant naują PSO bendrovę parengtas remiantis akcinių bendrovių atskyrimo procedūras reglamentuojančiomis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, kitų teisės aktų nuostatomis, taip pat Bendrovės įstatais. Atskyrimas bus vykdomas Akcinių bendrovių įstatymo 71 str. 1 d. numatytu atskyrimo būdu – kai Bendrovės, kuri tęsia veiklą, dalis atskiriama ir šiai daliai priskirtų turto, teisių bei pareigų pagrindu kuriama viena tos pačios teisinės formos nauja bendrovė, ir, vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 71 str. 2 d. nuostatomis, atskyrimo procedūrai mutatis mutandis taikant Civilinio kodekso ir Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas, reglamentuojančias reorganizavimą padalijimo būdu.
Numatoma, kad licencija perdavimo veiklai vykdyti bus gauta bei turtas, teisės ir pareigos pagal perdavimo-priėmimo aktus PSO bendrovei perduoti 2013 m. liepos 31 d.
Skirstymo veiklai vykdyti bus steigiama uždaroji akcinė bendrovė (toliau – SSO bendrovė), kurioje Bendrovė turės 100 proc. akcijų.
Bendrovės veiklos pertvarkymo veiksmų planas steigiant dukterinę SSO bendrovę parengtas remiantis uždarųjų akcinių bendrovių steigimo procedūrą reglamentuojančiomis Civilinio kodekso, Akcinių bendrovių įstatymo, kitų teisės aktų nuostatomis, taip pat Bendrovės įstatais.
Numatoma, kad licencija skirstymo veiklai vykdyti bus gauta bei turtas, teisės ir pareigos pagal perdavimo-priėmimo aktus SSO bendrovei perduoti iki 2014 metų spalio 31 d.

Bendrovės pasirinktas veiklų atskyrimo būdas

dujos-atskyrimo-schema.png
 

2.3. Komisija, išnagrinėjusi AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. gegužės 31 d. pateiktus veiklų ir kontrolės atskyrimo būdų aprašymus bei numatomų atlikti veiksmų planus, 2012 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. O3-145 „Dėl AB „Lietuvos dujos“ perdavimo ir skirstymo veiklų ir kontrolės atskyrimo veiksmų planų".
konstatavo, kad:
- AB „Lietuvos dujos" pateikė AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. gegužės 28 d. valdybos protokolu patvirtintą Bendrovės atskyrimo veiklų planą (toliau – Perdavimo planas) ir Bendrovės veiklos pertvarkymo veiksmų planą (toliau – Skirstymo planas);
- atsiradus ir paaiškėjus aplinkybėms, kurios daro įtaką Perdavimo plano ir Skirstymo plano įgyvendinimui, Komisija pasilieka teisę pateikti atitinkamus nurodymus AB „Lietuvos dujos“ dėl pateiktų Perdavimo ir Skirstymo planų;
nurodė:
- gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo veiklas ir kontrolę atskirti laikantis Perdavimo plane nurodytų būdų ir terminų, kad ne vėliau kaip iki 2013 m. liepos 31 d. AB „Lietuvos dujos“ teisiškai, funkciškai ir organizaciniu požiūriu būtų atskyrusi savo gamtinių dujų veiklas, o ne vėliau kaip iki 2014 m. spalio 31 d. būti įvykdytas veiklų ir kontrolės atskyrimas, ir Skirstymo plane nurodytų būdų ir terminų, kad teisinis, funkcinis ir organizacinis skirstymo veiklos atskyrimas būtų atliktas ne vėliau kaip iki 2014 m. spalio 31 d.;
- Perdavimo ir Skirstymo planuose numatomus Komisijai pateikti dokumentus teikti Perdavimo ir Skirstymo planuose nurodytu laiku ir nedelsiant pranešti Komisijai apie Perdavimo ir Skirstymo planuose nurodytų veiksmų atlikimo terminų praleidimo ar neįvykdymo atvejus, taip pat apie kitas Perdavimo ir Skirstymo planų vykdymui svarbias aplinkybes;
- vykdyti Komisijos nustatytus kitus, Perdavimo ir Skirstymo planuose nenumatytus, veiksmus, reikalingus atskirti perdavimo ir skirstymo veiklas bei kontrolę pagal Gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 4 straipsnį ir Komisijos nurodytus veiksmų atlikimo terminus.
Pagal galiojančius teisės aktus AB „Lietuvos dujos" pertvarkos galutinis terminas – 2014 m. spalio 31 d.
2.4. Komisija išnagrinėjusi AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. rugpjūčio 7 d. pateiktą investicijų projektą „Investicijos, skirtos perdavimo sistemos operatoriaus (PSO) atskyrimui ir naujos įmonės įkūrimui", 2012 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. O3-293 „Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos" investicijų projekto „Investicijos, skirtos perdavimo sistemos operatoriaus (PSO) atskyrimui ir naujos įmonės įkūrimui“.
suderino:
AB „Lietuvos dujos“ investicijų projektą „Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos" investicijų projekto „Investicijos, skirtos perdavimo sistemos operatoriaus (PSO) atskyrimui ir naujos įmonės įkūrimui“, kurio vertė yra ne didesnė kaip 8475,0 tūkst. Lt.
įpareigojo:
AB „Lietuvos dujos“ per 30 dienų po suderinto investicijų projekto įgyvendinimo pateikti Komisijai dokumentus, pagrindžiančius faktiškai patirtas sąnaudas, susijusias su šio projekto įgyvendinimu.
2.5. AB „Lietuvos dujos“ pateikė Komisijai Atskyrimo sąlygas
AB „Lietuvos dujos“, vykdydama Perdavimo plane numatytus teisinius veiksmus ir laikydamasi Perdavimo plane nurodytų terminų, 2013 m. sausio 30 d. pateikė Komisijai AB „Lietuvos dujos“ atskyrimo sąlygas su priedais (toliau – Atskyrimo sąlygos).  Kartu pateikiami audito įmonės UAB „Grand Thornton  Rimess“ parengta Atskyrimo sąlygų vertinimo ataskaita ir AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. sausio 30 d. valdybos sprendimas dėl Atskyrimo sąlygų patvirtinimo. Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo reikalavimų neatitinkančių gamtinių dujų įmonių veiklų ir kontrolės atskyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1417, 14 punktu, per mėnesį jas išanalizuos ir pateiks dėl jų pastabas.
2.6.
Komisija, vykdydama Gamtinių dujų įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų reikalavimus, įgyvendinančius III ES energetikos paketo nuostatas dėl gamtinių dujų perdavimo veiklos nuosavybės ir kontrolės atskyrimo nuo tiekimo ir gavybos veiklų, išnagrinėjo AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. sausio 30 d. pateiktas bendrovės atskyrimo sąlygas 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. O3-64 „ Dėl   AB „Lietuvos dujos" atskyrimo sąlygų ir perdavimo sistemos operatoriui perduodamo turto sudėties"  konstatavo, kad:
• AB „Lietuvos dujos“ perdavimo veiklos atskyrimas vyksta bendrovės atskyrimo veiksmų plane numatytais terminais;
• AB „Lietuvos dujos“ atskyrimo sąlygos leidžia tinkamai įgyvendinti gamtinių dujų perdavimo veiklos atskyrimą, kad ne vėliau kaip iki 2013 m. liepos 31 d. AB „Lietuvos dujos“ būti teisiškai, funkciškai ir organizaciniu požiūriu atskyrusi gamtinių dujų perdavimo veiklą nuo tiekimo ir gavybos veiklų;
• gamtinių dujų perdavimo veiklą vykdysiančiai bendrovei perduodamo turto sudėtis atitinka AB „Lietuvos dujos“ veiklų apskaitos tvarkos aprašo, kurį Komisija suderino 2011 m. spalio 28 d., turto paskirstymo principus bei investicijas, suderintas Komisijos 2012 m. spalio 9 d.
2.7. Įgyvendinant veiklų atskyrimą gamtinių dujų sektoriuje pagal ES III energetikos paketą, nuo AB „Lietuvos dujos“ atskirtas gamtinių dujų perdavimo veiklą vykdantis perdavimo sistemos operatorius – AB „Amber Grid“, kuri pradėjo vykdyti veiklą 2013 m. rugpjūčio 1 d. AB „Amber Grid“ 2013 m. liepos 1 d.  Komisijai pateikė prašymą išduoti laikiną gamtinių dujų perdavimo licenciją nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. Kadangi naujai įsiteigta AB „Amber Grid“ perims visas su gamtinių dujų perdavimo veiklos vykdymu susijusias AB „Lietuvos dujos" teises ir pareigas, Komisija nusprendė:
• 2013 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. O3-311 nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. panaikinti AB „Lietuvos dujos“ 2001 m. gruodžio 17 d. išduotos gamtinių dujų perdavimo veiklos licencijos galiojimą;
• 2013 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. O3-292 išduoti AB „Amber Grid“ terminuotą gamtinių dujų perdavimo veiklos licenciją, galiosiančią iki Komisijos sprendimo dėl gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo įsigaliojimo dienos;
2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3-259 nuo Komisijos teisės aktų nustatyta tvarka AB „Amber Grid“ išduotos terminuotos gamtinių dujų perdavimo licencijos įsigaliojimo dienos iki 2013 m. gruodžio 31 d. AB „Amber Grid“ bus taikoma AB „Lietuvos dujos“ nustatyta gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinė riba – 44,26 Lt už tūkst. m³ (be PVM) bei papildoma ir neatsiejama dedamoji prie gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinės ribos (SGDT priedas), skirtas suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo sąnaudoms kompensuoti 2013 metais – 37,53 Lt už tūkst. m³ (be PVM) ir AB „Lietuvos dujos“ nustatytos perdavimo paslaugų kainos.
2.8. Komisija pritarė AB „Lietuvos dujos“ kontrolės atskyrimo plano vykdymui
Komisija, įvertinusi AB „Lietuvos dujos“ pateiktus dokumentus ir informaciją, 2014 m. gegužės 19 d. posėdyje priėmė sprendimą pritarti bendrovės kontrolės atskyrimo plano vykdymui: „Lietuvos energija“, UAB ir E.ON Ruhrgas International GmbH sudaromam akcijų perleidimo sandoriui bei vėlesniais sandoriais planuojamoms įsigyti AB „Lietuvos dujos“ akcijoms, papildomai numatant, kad visi šie sandoriai negali daryti įtakos reguliuojamų paslaugų kainoms.
Tai atlikta įgyvendinant gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriaus AB „Lietuvos dujos" veiklos ir kontrolės atskyrimo reikalavimus, kurie numatyti ES III energetikos pakete.
AB „Lietuvos dujos“ akcininkai yra „Lietuvos energija“, UAB (17,7 proc.), E.ON Ruhrgas International GmbH (38,9 proc.), OAO „Gazprom“ (37,1 proc.) ir smulkieji akcininkai (6,3 proc.).
Galutinis AB „Lietuvos dujos“ kontrolės atskyrimo terminas – 2014 m. spalio 31 d.
2.9. AB „Lietuvos dujos“ pateikė Komisijai vertinti pakeistą gamtinių dujų skirstymo veiklos atskyrimo veiksmų planą
Pasikeitus AB „Lietuvos dujos” akcininkams (pagrindinis bendrovės akcininkas „Lietuvos energija“, UAB, įsigijęs E.ON Ruhrgas International“ GmbH, OAO „Gazprom“ ir kai kuriems smulkiesiems akcininkams priklausiusias bendrovės akcijas, valdo 96,64 proc. bendrovės akcijų), įvyko pasikeitimai, turėję įtakos skirstymo veiklos atskyrimo būdui ir eigai.
AB „Lietuvos dujos“ pateikė Komisijai vertinti pakeistą gamtinių dujų skirstymo veiklos atskyrimo būdų aprašymą bei bendrovės valdybos patvirtintą AB „Lietuvos dujos“ veiklos pertvarkymo veiksmų planą:
„Lietuvos energija“, UAB, įsteigia bendrovę gamtinių dujų tiekimo veiklai vykdyti; 
AB „Lietuvos dujos“ perleidžia naujai įsteigtai bendrovei gamtinių dujų tiekimo veiklą kartu su jai priskirtu turtu, teisėmis bei pareigomis;
AB „Lietuvos dujos“ tęsia gamtinių dujų skirstymo veiklą, išlaiko gamtinių dujų skirstymo licenciją, turimas nuosavybės bei kitas teises į skirstymo veiklai vykdyti būtiną turtą, taip pat kitas teises, pareigas, darbuotojus ir kt. bei, kaip nustatyta Gamtinių dujų įstatyme, vykdo gamtinių dujų garantinio tiekimo veiklą.
Siekdama įvykdyti teisės aktų reikalavimus dėl susijusių asmenų tarpusavio sandorių kainodaros, taip pat nepažeisti AB
„Lietuvos dujos“ smulkiųjų akcininkų interesų, bendrovė siekia užtikrinti tiekimo veiklos perleidimą už tikrąją rinkos vertę.
Komisija, vykdydama Gamtinių dujų įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų reikalavimus, įvertino AB „Lietuvos dujos“ pateiktą  skirstymo veiklos atskyrimo veiksmų plano pakeitimą ir nurodė bendrovei
laikytis pakeistame  skirstymo plane nurodytų būdų ir terminų, kad teisinis, funkcinis ir organizacinis skirstymo veiklos atskyrimas būtų atliktas ne vėliau kaip iki 2014 m. spalio 31 d.
2.10. Komisija išdavė gamtinių dujų tiekimo licenciją UAB „Lietuvos dujų tiekimas“

„Lietuvos energija“ steigiamuoju aktu įsteigė ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį – UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, kuris vykdys gamtinių dujų tiekimo veiklą. 2014 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. O3-824 Komisija išdavė gamtinių dujų tiekimo licenciją UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ , bendrovė tiekimo veiklą pradės vykdyti nuo 2014 m. lapkričio 1 d.
Gamtinių dujų tiekimo bendrovės įkurta įgyvendinant gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriaus AB „Lietuvos dujos“ veiklos ir kontrolės atskyrimo reikalavimus, kurie numatyti ES III energetikos pakete.

3. AB „Amber Grid“ kontrolės atskyrimo plano vykdymas

3.1. Komisija pritarė AB „Amber Grid“ kontrolės atskyrimo plano vykdymui
Komisija, įvertinusi AB „Amber Grid“ pateiktus dokumentus ir informaciją, 2014 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. O3-125 pritarė bendrovės kontrolės atskyrimo plano vykdymui: akcijų perleidimo sandoriui UAB „EPSO-G“ ir E.ON Ruhrgas International GmbH bei vėlesniais sandoriais planuojamoms įsigyti AB „Amber Grid" akcijoms, papildomai numatant, kad visi šie sandoriai negali daryti įtakos reguliuojamų paslaugų kainoms.
AB „Amber Grid“, vadovaudamasi Gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi, nurodančia, kad prieš sudarydamos sandorį atitikties Gamtinių dujų įstatymo aštuntajame skirsnyje „Veiklų ir apskaitos atskyrimas" atskyrimo reikalavimams pasiekti, kurio pagrindu pasikeičia ar gali pasikeisti (atsirasti, išnykti, sumažėti, padidėti) kontrolė, nustatyta Gamtinių dujų įstatymo 41 straipsnyje, Gamtinių dujų įstatymo reikalavimų neatitinkančios gamtinių dujų įmonės privalo gauti Komisijos pritarimą, informavo Komisiją, kad UAB „EPSO-G“, kurios 100 proc. akcijų patikėjimo teise valdo Energetikos ministerija, ketina įsigyti 38,9 proc. bendrovės akcijų iš E.ON Ruhrgas International GmbH. Vykdydama Vertybinių popierių įstatymo reikalavimus UAB „EPSO-G“ vėlesniais sandoriais ketina įsigyti ir likusias, t. y. iki 100 proc. AB „Amber Grid“ akcijų.
Atskirti perdavimo veiklą nuo skirstymo, tiekimo ir gamybos veiklos bei šių veiklų komercinių interesų griežtai reikalauja III ES energetikos paketas. Gamtinių dujų įmonės kontrolės pertvarkymas vykdomas per sandorius: turto perleidimo, akcijų perleidimo, teisių suteikimo, akcininkų teisių perleidimo, akcininkų sutarties, įstatinio kapitalo didinimo ar mažinimo bei kt.
AB „Amber Grid“ akcininkai yra Lietuvos energetikos ministerija (17,7 proc.), E.ON Ruhrgas International GmbH (38,9 proc.) ir OAO „Gazprom“ (37,1 proc.) ir smulkieji akcininkai (6,3 proc.). E.ON Ruhrgas International GmbH ir OAO „Gazprom“ taip pat yra gamtinių dujų tiekimo veiklą vykdančios energetikos įmonės AB „Lietuvos dujos“ akcininkai, turintys atitinkamai 38,9 proc. ir 37,1 proc. akcijų.
Galutinis AB „Amber Grid“ kontrolės atskyrimo terminas – 2014 m. spalio 31 d.
3.2. 2014 m. spalio 20 d. perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ kreipėsi į Komisiją, su prašymu pradėti sertifikavimo procedūrą. Komisija, įvertinusi visus duomenis ir dokumentus, 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-5 „Dėl gamtinių dujų perdavimo veiklos atskyrimo ir perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo preliminaraus sprendimo“ konstatavo, kad AB „Amber Grid“ perdavimo veiklos atskyrimas atitinka Gamtinių dujų įstatymo 40–42 straipsnių nuostatas ir AB „Amber Grid“ gali būti paskirtas perdavimo sistemos operatoriumi. Komisija 2015 sausio 20 d. informavo Europos Komisiją apie priimtą preliminarų sprendimą, o 2015 m. sausio 26 d. pateikė šį sprendimą pagrindžiančius dokumentus. Gavusi Europos Komisijos išvadą, kuo labiau į ją atsižvelgdama, Komisija, jei nebus kreiptasi į Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūrą, priims galutinį sprendimą dėl perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ paskyrimo, iki 2015 m. gegužės 26 d.
3.3. Komisija 2015 m. kovo 24 d. gavo Europos Komisijos išvadą dėl AB „Amber Grid“ atskyrimo. Šią išvadą galite rasti čia.
3.4. Komisija 2015 m. balandžio 10 d. nutarimu Nr. O3-242 detaliai išanalizavusi perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ pateiktus dokumentus bei visą susijusią informaciją (Komisijos Dujų ir elektros departamento Dujų ir Elektros skyrių 2015 m. balandžio 9 d. pažyma Nr. O5-94) ir atsižvelgdama į Europos Komisijos išvadą, nutarė:
• konstatuoti, kad  AB  „Amber  Grid“  perdavimo  veiklos  atskyrimas  atitinka Gamtinių dujų įstatymo 40–42 straipsnių nuostatas ir AB „Amber Grid“ gali būti paskiriamas perdavimo sistemos operatoriumi  su  sąlyga,  kad  Energetikos  ministerija  per  ne  ilgesnį  nei 12 mėnesių terminą nuo nutarimo įsigaliojimo dienos atliks veiksmus dėl AB „Klaipėdos nafta“ turimų  UAB  „Litgas“  akcijų  perleidimo  ūkio  subjektui,  kuris  tiesiogiai  ar  netiesiogiai  nėra valdomas Energetikos ministerijos, kaip nurodyta Europos Komisijos išvadoje.
• išduoti  AB  „Amber  Grid“  neterminuotą  perdavimo  sistemos  operatoriaus licenciją su  sąlyga,  kad  Energetikos  ministerija per  ne  ilgesnį  nei 12 mėnesių terminą nuo nutarimo įsigaliojimo dienos atliks veiksmus dėl AB „Klaipėdos nafta“ turimų  UAB  „Litgas“  akcijų  perleidimo  ūkio  subjektui,  kuris tiesiogiai  ar  netiesiogiai  nėra valdomas   Lietuvos   Respublikos   energetikos ministerijos,   kaip   nurodyta   Europos   Komisijos išvadoje.
• įpareigoti AB „Amber Grid“ užtikrinti, kad per ne ilgesnį nei 12 mėnesių terminą nuo nutarimo įsigaliojimo dienos bus atlikti veiksmai dėl AB „Klaipėdos nafta“ turimų UAB „Litgas“ akcijų perleidimo ūkio subjektui, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai nėra valdomas Energetikos ministerijos, kaip nurodyta Europos Komisijos išvadoje, ir informuoti Komisiją apie šio proceso vykdymo eigą per 10 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos.
Komisija apie priimtą galutinį sprendimą 2015 m. gegužės 8 d. informavo Europos Komisiją. 2015 m. liepos 7 d. Europos Komisijos oficialiajame leidinyje (2015/C 222/03) paskelbta informacija apie Komisijos priimtą galutinį sprendimą dėl AB „Amber Grid“ paskyrimo perdavimo sistemos operatoriumi, kaip atitinkančio Direktyvos 2009/73 10 straipsnį.
3.5. Komisija, 2016 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. O3-107 (toliau – Nutarimas dėl pažeidimo), konstatavo, kad AB „Amber Grid“ neįvykdė 2015 m. balandžio 10 d. nutarimo Nr. O3-242 (toliau – Nutarimas dėl licencijos) 4.1 papunktyje nustatyto įpareigojimo bei konstatavo, kad AB „Amber Grid“ neatitinka Gamtinių dujų įstatymo aštuntajame skirsnyje įtvirtintų perdavimo sistemos operatoriaus veiklos nepriklausomumo ir veiklos atskyrimo reikalavimų. Atsižvelgdama į tai, Komisija įpareigojo
AB „Amber Grid“ per 2 mėnesius nuo nutarimo įsigaliojimo dienos ištaisyti reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimą bei per 10 darbo dienų pateikti Komisijai informaciją ir su Energetikos ministerija suderintą veiksmų planą, susijusią su AB „Klaipėdos nafta“ turimų UAB „Litgas“ akcijų perleidimu. AB „Amber Grid“ nepašalinus Komisijos nurodyto reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimo, pagal Energetikos įstatymą bendrovei gali būti skiriama bauda iki 10 proc. metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais iš reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos.
3.6. Komisija 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-453  įvertino, ar AB „Amber Grid“ atliko veiksmus, kurie buvo numatyti Nutarime dėl licencijos bei Nutarime dėl pažeidimo ir konstatavo, kad 2016 m. spalio 3 d. AB „Klaipėdos nafta“ ir „Lietuvos energija“, UAB sudarė AB „Klaipėdos nafta“ nuosavybės teise valdomo UAB „Litgas“ 33,33 proc. akcijų paketo pirkimo-pardavimo sutartį, kuria visos AB „Klaipėdos nafta“ valdomos UAB „Litgas“ akcijos buvo perleistos „Lietuvos energija“, UAB, kuri nėra tiesiogiai ar netiesiogiai valdoma Energetikos ministerijos, o AB „Amber Grid“ perdavimo veiklos atskyrimas atitinka Gamtinių dujų statymo 40–42 straipsnių nuostatas.

Komisija, vadovaudamasi Gamtinių dujų įstatymo 28 straipsnio nuostatomis, toliau privalo nuolat prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip paskirtasis perdavimo sistemos operatorius, vykdydamas savo veiklą, užtikrina minėtame įstatyme nustatytus nepriklausomumo ir veiklos atskyrimo reikalavimus.