Įeiti
Publikuoti: 2022-01-27. Atnaujinta: 2022-05-18

Skirstymo veikla


​ELEKTROS ENERGIJOS SKIRSTYMO VEIKLOS ATASKAITOS

Primename, kad teisės aktuose nurodomas ataskaitas bei kitą pareikalautą informaciją ūkio subjektai privalo pateikti elektronine forma per Tarybos Duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą DSAIS.

Ūkio subjektas, turintis elektros energijos skirstymo veiklos licenciją, privalo Tarybai pateikti:


Eil. Nr.

Paskirtis

Ataskait​a

(rekomenduojama pavyzdžius atsisiųsti naudojantis Chrome ar Mozilla Firefox intern​eto naršyklėmis)


Periodiškumas

Terminas
​​​​​​​1.​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​​​​​​​Persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės vertinimui
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
elektros energijos persiuntimo nutraukimų vartotojų elektros įrenginiams (kai nustatyta I arba II aprūpinimo elektra patikimumo kategorija) registravimo ataskaita;
kasmet
iki 01.30
elektros energijos persiuntimo patikimumo rodiklių (NEPLANINIŲ ILGŲ NUTRAUKIMŲ SAIDI, SAIFI) registravimo ataskaita;kasmetiki 01.30
elektros energijos persiuntimo patikimumo rodiklių (NEPLANINIŲ TRUMPŲ NUTRAUKIMŲ MAIFI) registravimo ataskaita;kasmetiki 01.30
elektros energijos persiuntimo patikimumo rodiklių (PLANINIŲ NUTRAUKIMŲ SAIDI, SAIFI) registravimo ataskaita;kasmetiki 01.30
20-ties vidutinės įtampos elektros linijų, kuriose per ataskaitinį laikotarpį įvykusių neplaninių nutraukimų trukmė buvo ilgiausia, registravimo ataskaita;kasmetiki 01.30
20-ties vidutinės įtampos elektros linijų, kuriose per ataskaitinį laikotarpį įvykusių nutraukimų skaičius buvo didžiausias, registravimo ataskaita;kasmetiki 01.30
Paslaugų kokybės rodiklių registravimo ataskaita;kasmetiki 03.01
Persiuntimo atkūrimo kokybės rodiklių registravimo ataskaita;kasmetiki 03.01
gautų skundų tyrimo ataskaita elektros energetikos sektoriuje​;kasmetiki 02.09
​2.
Finansinio pajėgumo vertinimuimetinės finansinės ataskaitos (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas) ir audito išvadą​kasmetiki 05.01
infrastruktūrinės veiklos finansinės būklės rodikliai;kasmetiki 05.01​​​​​​​​​​3.
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​​​​​​​​​


Reguliuojamos
veik​los rezultatų analizei
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​metinių reguliuojamos veiklos ataskaitų rinkinys:​
konsoliduota pelno (nuostolio) ataskaita;kasmetiki 05.01
verslo vienetų ir paslaugų (produktų) ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo ataskaita, atskirai pateikiant viso verslo vieneto ir kiekvienos paslaugos (produkto) ataskaitas;kasmetiki 05.01
ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai;kasmetiki 05.01
pajamų ir sąnaudų ataskaita;kasmetiki 05.01
verslo vienetų suteiktų paslaugų (produktų) ataskaita​;kasmetiki 05.01
elektros energetikos įmonės vadovo raštiškas pareiškimas, kad elektros energetikos įmonės veiklos ataskaitiniu laikotarpiu naudota reguliavimo apskaitos sistema bei metinių finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta ataskaitinio laikotarpio informacija atitinka šiame Apraše nustatytų Apskaitos atskyrimo taisyklių ir Sąnaudų paskirstymo taisyklių reikalavimus;kasmetiki 05.01
paskirstymo kriterijų sąrašas, kuriame nurodyta kiekvieno paskirstymo kriterijaus vertė, taikymo sritis (kokiam (-iems) objektui (-ams) (sąnaudoms, ilgalaikiam turtui) paskirstyti konkretus sąnaudų paskirstymo kriterijus yra taikomas), kiekvieno paskirstymo kriterijaus trumpas ekonominis pagrindimas;kasmetiki 05.01
skirstomojo tinklo operatorius, kurio veiklos teritorijoje esančių vartotojų skaičius didesnis nei 100 tūkst., pateikia faktinių sąnaudų suvestinę pagal Ilgo laikotarpio padidėjimo sąnaudų (LRAIC) modelio suvestinių duomenų lentelė;kasmetiki 05.01
pajamų ir sąnaudų ataskaita už I ir II bei III ir IV ketvirčius;kas pusmetįiki 02.09 / iki 08.09
verslo vienetų suteiktų paslaugų (produktų) ataskaita už I ir II bei III ir IV ketvirčius;kas pusmetįiki 02.09 / iki 08.09
4.WACC'o nustatymuiilgalaikių paskolų palūkanų normų duomenys investicijų grąžos normos skolinto kapitalo kainai skaičiuoti​;kasmetiki 07.10
5.Pusmetinei elektros tiekimo rinkos stebėsenos ataskaitaielektros energijos skirstymo veiklos ataskaita​;kas pusmetįiki 02.09 / iki 08.09


​​​​​​​6.
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​​​​​​​

Kainų viršutinių ribų nustat​ymui naujam reguliavimo periodui
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​Kainų projekto dokumentų rinkinys: ​ ​
duomenų suvestinę kainos viršutinei ribai nustatyti;kasmetiki 09.01
veiklai naudojamo turto vertės skaičiavimo lentelę, atskirai nurodant visų teikiamų paslaugų duomenis;kasmetiki 09.01
ilgalaikės reguliuojamos veiklos programos lentelė;kasmetiki 09.01
valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planas;kasmetiki 09.01
aiškinamąjį raštą, kuriame nurodomas detalus pateiktų duomenų pagrindimas ir įrodymai dėl veiklos efektyvumo gautų sutaupymų;kasmetiki 09.01
​Papildomai, skirstomojo tinklo įmonėms, savo teritorijoje turinčioms daugiau nei 100 tūkst. vartotojų: ​ ​
efektyvumo rodiklius;kasmetiki 09.01
STO LRAIC modelio techninių duomenų įvesties lentelės​;kasmetiki 09.01

​​7.
​ ​ ​

​​Kainų viršutinių ribų kasmetiniam koregavimui
​ ​ ​
​​Kainų projekto dokumentų rinkinys: ​ ​
veiklai naudojamo turto vertės skaičiavimo lentelę, atskirai nurodant visų teikiamų paslaugų duomenis;kasmetiki 09.01
duomenų suvestinę kainos viršutinei ribai koreguoti;kasmetiki 09.01
aiškinamąjį raštą su pateiktų duomenų pagrindimu, o skirstomojo tinklo įmonėms, savo teritorijoje turinčioms daugiau nei 100 tūkst. vartotojų - papildomai nurodant prognozuojamus buitiniams vartotojams paskirstyti elektros energijos kiekius atitinkamais tinklais t metais​.kasmetiki 09.01
8.Vartotojų prijungimo ataskaitaNaujų vartotojų elektros įrenginių prijungimo ataskaita
kasmetiki 10.30
9.Mėnesinei elektros tiekimo rinkos stebėsenos ataskaitaiataskaita apie per praėjusį kalendorinį mėnesį iš tiekėjų gautą ir vartotojams paskirstytą elektros energijos kiekį ir objektų, kuriems šis kiekis paskirstytas, skaičių;kas mėnesįper 15 k. d.
10.Atskaitinės kainos nustatymuiDidmeninės prekybos pagal dvišales sutartis ir pagalbiniais instrumentais ataskaita;kasmetiki 09.15
11.Gaminančių vartotojų kainos nustatymuiduomenis, reikalingus elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainai nustatyti​;kasmetiki 11.10
​​12.​Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių metiniam gamybos kiekio apskaičiavimui
​gamintojų, kurių elektrinių įrengtoji galia yra didesnė nei 10 kW, ir gaminančių vartotojų, kurių elektrinių įrengtoji galia yra didesnė nei 30 kW, elektrinėse, ilgiau kaip metus gaminančiose elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių, praėjusiais kalendoriniais metais pagamintą elektros energijos kiekį, MWh;
​kasmet
​iki 02.01

​gaminančių vartotojų elektrinių, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 30 kW, ilgiau kaip metus gaminančių elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių, trumpiau kaip metus gaminančių elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir asmenų, siekiančių tapti gaminančiais vartotojais, turinčių prijungimo sąlygas, kai leidimas plėtoti nereikalingas, suminę įrengtąją galią, kW
​kasmet
​iki 02.01

 

Teisės aktai, reglamentuojantys ataskaitų pateikimą:

1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas​​

2. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas
3. Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-80
4. Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklių aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. O3-75
5. Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-468
6. Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510
7. Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6
8. Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos Reguliavimo tarybos 2019 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. O3E-152
9. Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. O3-435
10. Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3
11. Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-235
​12. Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių pagaminto ir planuojamo pagaminti kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašas, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 1-132​