Įeiti
Publikuoti: 2022-01-27. Atnaujinta: 2022-05-18

Gamybos veiklaELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS ATASKAITOS

Primename, kad teisės aktuose nurodomas ataskaitas bei kitą pareikalautą informaciją ūkio subjektai privalo pateikti elektronine forma per Tarybos Duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą DSAIS.

Elektros energijos gamintojai[1], turintys leidimus gamybai, privalo Tarybai pateikti:


Eil. Nr.​Paskirtis

Ataskaita

(rekomenduojama pavyzdžius atsisiųsti naudojantis Chrome ar Mozilla Firefox interneto naršyklėmis)

PeriodiškumasTerminas
1
Pusmetinei elektros tiekimo rinkos stebėsenos ataskaitai;elektros energijos gamybos ir veiklos ataskaita​;kas pusmetįiki 02.09 / iki 08.09
2WACC'o nustatymuiilgalaikių paskolų palūkanų normų duomenys investicijų grąžos normos skolinto kapitalo kainai skaičiuoti;kasmetiki 07.10

​​​​​​​​​​3.​
​​
​​​​​​​​​​
Reguliuojamos veiklos rezultatų analizei


​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
metinių reguliuojamos veiklos ataskaitų ​rinkinys: 
​konsoliduota pelno (nuostolio) ataskaita;

​kasmet

​iki 05.01

​verslo vienetų ir paslaugų (produktų) ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo ataskaita, atskirai pateikiant viso verslo vieneto ir kiekvienos paslaugos (produkto) ataskaita;
​kasmet

​iki 05.01

​ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai;
​kasmet

​iki 05.01

​pajamų ir sąnaudų ataskaita;
​kasmet
​iki 05.01
​verslo vienetų suteiktų paslaugų (produktų) ataskaitą;
​kasmet

​iki 05.01

​faktinių sąnaudų suvestinę pagal Ilgo laikotarpio padidėjimo sąnaudų (LRAIC) modelio suvestinių duomenų lentelę;
​kasmet

​iki 05.01

​elektros energetikos įmonės vadovo raštiškas pareiškimas, kad elektros energetikos įmonės veiklos ataskaitiniu laikotarpiu naudota reguliavimo apskaitos sistema bei metinių finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta ataskaitinio laikotarpio informacija atitinka šiame Apraše nustatytų Apskaitos atskyrimo taisyklių ir Sąnaudų paskirstymo taisyklių reikalavimus;
​kasmet

​iki 05.01

​paskirstymo kriterijų sąrašas, kuriame nurodyta kiekvieno paskirstymo kriterijaus vertė, taikymo sritis (kokiam (-iems) objektui (-ams) (sąnaudoms, ilgalaikiam turtui) paskirstyti konkretus sąnaudų paskirstymo kriterijus yra taikomas), kiekvieno paskirstymo kriterijaus trumpas ekonominis pagrindimas;
​kasmet

​iki 05.01

​pajamų ir sąnaudų ataskaita už I ir II bei III ir IV ketvirčius;
​kas pusmetį

​iki 02.09 / iki 08.09

​verslo vienetų suteiktų paslaugų (produktų) ataskaita už I ir II bei III ir IV ketvirčius;
​kas pusmetį

​iki 02.09 / iki 08.09

​4.Finansinio pajėgumo vertinimui


​metinės finansinės ataskaitos (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas) ir audito išvadą
​kasmet

​iki 05.01

 

Teisės aktai, reglamentuojantys ataskaitų pateikimą:

1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas
2. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas
3. Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-80
4. Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510
​5. Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6
​6. Elektr​os energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-468


[1] gamintojai, teikiantys viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, nurodytas Elektros energetikos įstatymo 74 straipsnio 2 dalies 2–4 papunkčiuose, gamintojai, sudarę sutartis su perdavimo sistemos opera​toriumi dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugų teikimo, ir gamintojai, teikiantys izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo ir (ar) totalios elektros energetikos sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo paslaugas, kurių kainos yra valstybės reguliuojamos