Įeiti
Publikuoti: 2022-01-27. Atnaujinta: 2022-01-28

Visuomeninio tiekimo veikla


​ELEKTROS ENERGIJOS VISUOMENINIO TIEKIMO VEIKLOS ATASKAITOS

Primename, kad teisės aktuose nurodomas ataskaitas bei kitą pareikalautą informaciją ūkio subjektai privalo pateikti elektronine forma per Tarybos Duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą DSAIS.

Ūkio subjektas, turintis elektros energijos visuomeninio tiekimo veiklos licenciją, privalo Tarybai pateikti:

Eil. Nr.Paskirtis

Ataskaita

​(rekomenduojama pavyzdžius atsisiųsti naudojantis Chrome ar Mozilla Firefox interneto naršyklėmis)

PeriodiškumasTerminas
1.
​ ​
Finansinio pajėgumo vertinimui
​ ​
metinės finansinės ataskaitos (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas) ir audito išvadą​kasmet
iki 05.01
tiekimo veiklos finansinės būklės rodikliai;kasmetiki 05.01
informacija apie ūkio subjekto licencijuojamos ar leidimu reguliuojamos veiklos grynuosius pinigus ir jų ekvivalentus, gautinas ir mokėtinas sumas;​

kasmetiki 05.01​​​​​​​2.
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​​​​​​​Reguliuojamos veiklos rezultatų analizei
​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​
konsoliduota pelno (nuostolio) ataskaita;kasmetiki 05.01
verslo vienetų ir paslaugų (produktų) ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo ataskaita, atskirai pateikiant viso verslo vieneto ir kiekvienos paslaugos (produkto) ataskaitas;kasmetiki 05.01
ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai;kasmetiki 05.01
pajamų ir sąnaudų ataskaita;kasmetiki 05.01
verslo vienetų suteiktų paslaugų (produktų) ataskaita;kasmetiki 05.01
elektros energetikos įmonės vadovo raštiškas pareiškimas, kad elektros energetikos įmonės veiklos ataskaitiniu laikotarpiu naudota reguliavimo apskaitos sistema bei metinių finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta ataskaitinio laikotarpio informacija atitinka šiame Apraše nustatytų Apskaitos atskyrimo taisyklių ir Sąnaudų paskirstymo taisyklių reikalavimus;kasmetiki 05.01
paskirstymo kriterijų sąrašas, kuriame nurodyta kiekvieno paskirstymo kriterijaus vertė, taikymo sritis (kokiam (-iems) objektui (-ams) (sąnaudoms, ilgalaikiam turtui) paskirstyti konkretus sąnaudų paskirstymo kriterijus yra taikomas), kiekvieno paskirstymo kriterijaus trumpas ekonominis pagrindimas;kasmetiki 05.01
pajamų ir sąnaudų ataskaita už I ir II bei III ir IV ketvirčius;kas pusmetįiki 02.09 / iki 08.09
verslo vienetų suteiktų paslaugų (produktų) ataskaita už I ir II bei III ir IV ketvirčius​;kas pusmetįiki 02.09 / iki 08.09

3.

WACC'o nustatymui
ilgalaikių paskolų palūkanų normų duomenys investicijų grąžos normos skolinto kapitalo kainai skaičiuoti;kasmetiki 07.10

4.

Pusmetinei elektros tiekimo rinkos stebėsenos ataskaitai
per pusmetį vykdytos elektros energijos tiekimo veiklos ataskaita;kas pusmetįiki 02.09 / iki 08.09


​5.
​ ​


Kainų viršutinių ribų nustatymui naujam reguliavimo periodui
​ ​
​Kainų projekto dokumentų rinkinys: ​ ​
duomenų suvestinę kainos viršutinei ribai nustatyti;kasmetiki 09.01
visuomeninio tiekėjo įsigijimo kainos apskaičiavimą.kasmetiki 09.01
​​​​


6.
​ ​ ​ ​ ​
​​​


Kainų viršutinių ribų kasmetiniam koregavimui
​ ​ ​

​Kainų projekto dokumentų rinkinys: ​ ​
veiklai naudojamo turto vertės skaičiavimo lentelę, atskirai nurodant visų teikiamų paslaugų duomenis;kasmetiki 09.01
visuomeninio tiekėjo įsigijimo kainos apskaičiavimą.kasmetiki 09.01
duomenų suvestinę kainos viršutinei ribai koreguoti;kasmetiki 09.01
aiškinamąjį raštą, kuriame turi būti nurodyta:
 objektų, kuriems visuomeninis tiekėjas teikė elektros energijos tiekimo paslaugą 2020 m. pradžioje, skaičius;
prognozuojamas objektų, kuriems t metų pradžioje visuomeninis tiekėjas turi teikti elektros energijos tiekimo paslaugą, įvertinus Elektros energetikos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies nuostatas, skaičius;
duomenys apie elektros energijos tiekimo rinkos liberalizavimo etapo įtaką t metais ilgalaikio turto vertei (RABt);
pateiktų duomenų pagrindimas
.
kasmetiki 09.01
duomenis apie iki t-1 metų rugsėjo 30 d. susidariusį skirtumą tarp visuomeninio tiekėjo faktiškai surinktų lėšų ir pagrįstų sąnaudų teikiant visuomeninio tiekimo paslaugą ir šių sąnaudų pagrindimą
kasmet (po 2023 m. sausio 1 d.)iki 10.20
7.Atskaitinės kainos nustatymuiDidmeninės prekybos pagal dvišales sutartis ir pagalbiniais instrumentais ataskaitą;kasmetiki 09.15
8.Persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės vertinimuigautų skundų tyrimo ataskaita elektros energetikos sektoriuje​;kasmetiki 02.09

 

Teisės aktai, reglamentuojantys ataskaitų pateikimą:

1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas​​
2. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas
3. Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-80
4. Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-468
5. Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510
6. Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6
7. Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos Reguliavimo tarybos 2019 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. O3E-152
8. Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3​​​​