Įeiti
Publikuoti: 2014-01-31. Atnaujinta: 2024-03-04

Elektros energijos perdavimo paslaugos kainos


​​​​​​​​​LITGRID AB teikia elektros perdavimo ir papildomas paslaugas, būtinas užtikrinti elektros sistemos funkcionavimą – balansavimą, reikalingo rezervo palaikymą, įtampos ir reaktyviosios galios reguliavimą, dažnio ir tarpsisteminių mainų valdymą.

Perdavimo paslaugos kaina nurodyta be PVM pagal paslaugų rūšis ski​rstomiesiems tinklams ir vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš perdavimo tinklo:​


*Perdavimo sistemos operatoriaus taikoma kaina už elektros energijos kiekį, importuotą arba eksportuotą iš/į valstybių, kurių elektros perdavimo sistemos operatoriai nėra 2011 m. kovo 22 d. pasirašytos Atsiskaitymų pagal kompensavimo tarp perdavimo sistemos operatorių mechanizmą ilgalaikės sutarties Nr. SUT-84-11 (angl. – ITC clearing and settlement Multi-year agreement; toliau – Sutartis) šalys. Sutartyje nustatyta tvarka patvirtinus naują tarifą, nauja kaina taikoma iš karto po to kai LITGRID AB informuoja Tarybą apie minėtos kainos pasikeitimą ir ši kaina paskelbiama Tarybos internetinio puslapio skiltyje „Elektros energijos perdavimo paslaugos kainos“.

**Paskelbta Tarybos internetinio puslapio skiltyje „Elektros energijos perdavimo paslaugos kainos“ ir galioja nuo 2024 m. sausio 23 d., iki 2024 m. sausio 23 d. buvo 0,12 ct/kWh.


Skirstomųjų tinklų operatoriai ir vartotojai, kurių įrenginiai prijungti prie perdavimo tinklo, atsiskaitydami už elektros perdavimo paslaugą, moka:

 1.  už leistinąją naudoti (pareikštą sutartyse) galią diferencijuota perdavimo paslaugos kainos galios dedamąja EUR/kW per mėnesį (lentelės 2.2 eilutė);

 2. už faktiškai iš perdavimo tinklo perduotos elektros energijos kiekį per mėnesį diferencijuota perdavimo paslaugos kainos energijos dedamąja ct/kWh (lentelės 2.1 eilutė);

 3. už leistinąją naudoti (pareikštą sutartyse) galią papildomų paslaugų įsigijimo dedamąja EUR/kW per mėnesį (lentelės 3 eilutė). Skirstomųjų tinklų operatoriai ir vartotojai, turintys skirstomųjų tinklų operatoriaus licenciją, nemoka už leistinąją naudoti (pareikštą sutartyse) galią, proporcingai elektros energijos suvartojimui priskirtą skirstomojo tinklo technologiniams nuostoliams ir savoms reikmėms.

  Nustatyti gamintojai, atsiskaitydami už elektros perdavimo paslaugą, moka:

 1.  už faktiškai iš perdavimo tinklo jiems perduotą elektros energijos kiekį, suvartotą savosioms reikmėms ir ūkinėms reikmėms (išskyrus Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės, UAB „Energy cells“ bei kitiems energijos kaupimo įrenginiams, kurių įrengtoji elektrinė galia yra ne mažesnė negu 1 MW, persiųstą įkrauti energiją, kada energijos kaupimo įrenginiams įkrauti patiektas elektros energijos kiekis, išskyrus technologinius nuostolius, vėliau yra grąžinamas į operatorių elektros tinklus, už kurį nemokama perdavimo paslaugos kaina ir papildomų paslaugų įsigijimo dedamoji) nediferencijuota perdavimo paslaugos kaina ct/kWh (lentelės 1.1 eilutė);

 2. už faktiškai iš perdavimo tinklo jiems perduotą elektros energijos kiekį, suvartotą savosioms reikmėms ir ūkinėms reikmėms (išskyrus Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės, UAB „Energy cells“ bei kitiems energijos kaupimo įrenginiams, kurių įrengtoji elektrinė galia yra ne mažesnė negu 1 MW, persiųstą įkrauti energiją, kada energijos kaupimo įrenginiams įkrauti patiektas elektros energijos kiekis, išskyrus technologinius nuostolius, vėliau yra grąžinamas į operatorių elektros tinklus, už kurį nemokama perdavimo paslaugos kaina ir papildomų paslaugų įsigijimo dedamoji) nediferencijuota papildomų paslaugų įsigijimo dedamąja ct/kWh (lentelės 1.2 eilutė).

  Skirstomųjų tinklų operatoriai ir vartotojai, kurių elektros įrenginių leistinoji naudoti galia sudaro 30 kW ir daugiau, moka už reaktyviosios energijos generavimą į perdavimo tinklą ir už reaktyviosios energijos naudojimą iš perdavimo tinklo (lentelės 4 ir 5 eilutės).

  Viršijus leistinąją naudoti (pareikštą sutartyse) galią per ataskaitinį mėnesį, skirstomųjų tinklų operatoriai ir vartotojai papildomai sumoka elektros perdavimo sistemos operatoriui už viršytą leistinąją naudoti (pareikštą sutartyse) galią, kuri suskaičiuojama iš faktinės maksimalios valandinės mėnesio galios kiekio, gauto iš perdavimo tinklo atėmus leistinosios naudoti (pareikštosios) galios kiekį, pagal dvigubą galios dedamosios kainą, nurodytą 2.2 eilutėje, ir pagal dvigubą papildomų paslaugų įsigijimo dedamąją, nurodytą 3 eilutėje.

​Archy​vas 2​023 m.​​​​

Archyvas 2022 m.​

Archyvas 2021-2022 m.​

Archyvas 2020-2021 m.

Archyvas 20192020 m.

Archyvas 2017–2018 m.

Archyvas 2011–2017 m.