Įeiti
Publikuoti: 2022-01-27. Atnaujinta: 2022-05-18

Perdavimo veikla


​​ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO VEIKLOS ATASKAITOS

Primename, kad teisės aktuose nurodomas ataskaitas bei kitą pareikalautą informaciją ūkio subjektai privalo pateikti elektronine forma per Tarybos Duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą DSAIS.

Ūkio subjektas, turintis elektros energijos perdavimo veiklos licenciją, privalo Tarybai pateikti:

Eil. Nr.Paskirtis​​

Ataskaita

(rekomenduojama pavyzdžius atsisiųsti naudojantis Chrome ar Mozilla Firefox interneto naršyklėmis)

PeriodiškumasTerminas
1.​
​ ​
​Persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės vertinimui
​ ​
perdavimo sistemos operatorius elektros energijos persiuntimo patikimumo rodiklių (neplaninių nutraukimų ENS, EIT) registravimo ataskaita;kasmetiki 01.30
elektros energijos persiuntimo nutraukimų vartotojų elektros įrenginiams (kai nustatyta I arba II aprūpinimo elektra patikimumo kategorija) registravimo ataskaita;kasmetiki 01.30
gautų skundų tyrimo ataskaitą elektros energetikos sektoriuje​;kasmetiki 02.092. ​Finansinio pajėgumo vertinimui
metinės finansinės ataskaitos (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų sraut​ų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas) ir audito išvadąkasmetiki 05.01
infrastruktūrinės veiklos finansinės būklės rodikliai​;kasmetiki 05.01
​​​​​​​​​​3.
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​​​​​​​​​Reguliuojamos veiklos rezultatų analizei
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​Metinių reguliuoj​amos veiklos ataskaitų rinkinys: ​ ​
konsoliduota pelno (nuostolio) ataskaita;kasmetiki 05.01
verslo vienetų ir paslaugų (produktų) ​ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo ataskaita, atskirai pateikiant viso verslo vieneto ir kiekvienos paslaugos (produkto) ataskaita;kasmetiki 05.01
ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai;kasmetiki 05.01
pajamų ir sąnaudų ataskaita;kasmetiki 05.01
verslo vienetų suteiktų paslaugų (produktų) ataskaita​;kasmetiki 05.01
faktinių sąnaudų suvestinę pagal Ilgo laikotarpio padidėjimo sąnaudų (LRAIC) modelio suvestinių duomenų lentelė;kasmetiki 05.01
elektros energetikos įmonės vadovo raštiškas pareiškimas, kad elektros energetikos įmonės veiklos ataskaitiniu laikotarpiu naudota reguliavimo apskaitos sistema bei metinių finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta ataskaitinio laikotarpio informacija atitinka šiame Apraše nustatytų Apskaitos atskyrimo taisyklių ir Sąnaudų paskirstymo taisyklių reikalavimus;kasmetiki 05.01
paskirstymo kriterijų sąrašas, kuriame nurodyta kiekvieno paskirstymo kriterijaus vertė, taikymo sritis (kokiam (-iems) objektui (-ams) (sąnaudoms, ilgalaikiam turtui) paskirstyti konkretus sąnaudų paskirstymo kriterijus yra taikomas), kiekvieno paskirstymo kriterijaus trumpas ekonominis pagrindimas;kasmetiki 05.01
pajamų ir sąnaudų ataskaita už I ir II bei III ir IV ketvirčius;kas pusmetįiki 02.09 / iki 08.09
verslo vienetų suteiktų paslaugų (produktų) ataskaita už I ir II bei III ir IV ketvirčius​;kas pusmetįiki 02.09 / iki 08.09
4.WACC'o nustatymuiilgalaikių paskolų palūkanų normų duomenys investicijų grąžos normos skolinto kapitalo kainai skaičiuoti​;kasmetiki 07.10
​​

5.
​ ​


Pusmetinei elekt​ros tiekimo rinkos stebėsenos ataskaitai
​ ​
elektros energijos perdavimo veiklos ataskaita;kas pusmetįiki 02.09 / iki 08.09
pusmečio elektros energijos balanso ataskaita;kas pusmetįiki 02.09 / iki 08.09
šalies elektros energijos balanso ataskaita​;kas pusmetįiki 02.09 / iki 08.09

​​​​​​6.
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​​​​​​
Kainų viršutinių ribų nustatymui naujam r​eguliavimo periodui
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​Kainų projekto dokumentų rinkinys: ​ ​
duomenų suvestinę kainos viršutinei ribai nustatyti;kasmetiki 09.01
veiklai naudojamo turto vertės skaičiavimo lentelę, atskirai nurodant visų teikiamų paslaugų duomenis;kasmetiki 09.01
ilgalaikės reguliuojamos veiklos programos lentelė;kasmetiki 09.01
valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planas;kasmetiki 09.01
efektyvumo rodiklius;kasmetiki 09.01
PSO LRAIC modelio techninių duomenų įvesties lentelės;kasmetiki 09.01
aiškinamąjį raštą, kuriame nurodomas detalus pateiktų duomenų pagrindimas ir įrodymai dėl veiklos efektyvumo gautų sutaupymų​;kasmetiki 09.01​​7.
​ ​ ​
​​


Kain​ų viršutinių ribų kasmetiniam koregavimui
​ ​ ​
​​Kainų projekto dokumentų rinkinys: ​ ​
veiklai naudojamo turto vertės skaičiavimo lentelę, atskirai nurodant visų teikiamų paslaugų duomenis;kasmetiki 09.01
duomenų suvestinę kainos viršutinei ribai koreguoti;kasmetiki 09.01
 aiškinamąjį raštą su pateiktų duomenų pagrindimu​;kasmetiki 09.01


8.


Mėnesinei elektros tiekimo rinkos stebėsenos ataskaitai
ataskaita apie per praėjusį kalendorinį mėnesį iš už balansą atsakingų šalių balansuojamų tiekėjų gautą ir prie perdavimo tinklo prijungtiems objektams (vartotojams) patiektą elektros energijos kiekį, ir prie perdavimo tinklo prijungtų objektų (vartotojų), kuriems šis kiekis patiektas, skaičių;kas mėnesįper 15 k. d.

9.


Nepriklausomo tiekimo veiklos monitoringas
apie ūkio subjektų, turinčių licenciją (leidimą) verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla, mokėtinas sumas, garantijas pagal balansavimo sutartis ir pirktą bei parduotą elektros energiją​;kas mėnesįper 15 k. d.
​10.​Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių metiniam gamybos kiekio apskaičiavimui


​gamintojų, kurių elektrinių įrengtoji galia yra didesnė nei 10 kW, ir gaminančių vartotojų, kurių elektrinių įrengtoji galia yra didesnė nei 30 kW, elektrinėse, ilgiau kaip metus gaminančiose elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių, praėjusiais kalendoriniais metais pagamintą elektros energijos kiekį, MWh;
​kasmet

​iki 02.01

​gaminančių vartotojų elektrinių, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 30 kW, ilgiau kaip metus gaminančių elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių, trumpiau kaip metus gaminančių elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir asmenų, siekiančių tapti gaminančiais vartotojais, turinčių prijungimo sąlygas, kai leidimas plėtoti nereikalingas, suminę įrengtąją galią, kW
​kasmet

​iki 02.01


Teisės aktai, reglamentuojantys ataskaitų pateikimą:

1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas
2. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas
3. Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-80
4. Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklių aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. O3-75
5. Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-468
6. Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510
7. Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6

8. Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3

9. Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių pagaminto ir planuojamo pagaminti kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašas, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 1-132