Įeiti

Ar pasikeitus aplinkybėms vartotojas gali nutraukti sutartį? Kokios būna įprastos nutraukimo sąlygos? Kokios nutraukimo sąlygos būtų palankiausios vartotojui?


Vadovaujantis teisiniu reglamentavimu, buitinis vartotojas turi teisę vienašališkai ir neatlygintinai nutraukti sutartį su tiekėju, sutartyje ir (ar) kituose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis, raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, jei jomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, informavęs tiekėją ne vėliau kaip prieš 3 savaites iki numatomos sutarties nutraukimo dienos.

Vartotojas, numatantis nutraukti sutartį, privalo paskutinę sutarties galiojimo dieną sutartyje nustatyta tvarka pranešti elektros apskaitos prietaisų rodmenis ir kitą galutiniam atsiskaitymui būtiną informaciją ir už patiektą elektros energiją, persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas atsiskaityti su tiekėju ar operatoriumi.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad tiekėjas privalo išrašyti ir ne vėliau kaip per 6 savaites nuo sutarties nutraukimo dienos vartotojui, pasirinkusiam kitą tiekėją ar nutraukusiam sutartį, pateikti galutinę (uždarymo) sąskaitą už suvartotą elektros energiją, suteiktas elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas iki sutarties nutraukimo dienos.