Įeiti

Ar yra sutarties punktų, kuriuos gali keisti/dėl kurių gali derėtis vartotojas?


Pagal Civilinį kodeksą, kad standartinėmis laikomos sąlygos, kurias bendram nevienkartiniam naudojimui iš anksto parengia viena šalis nederindama jų su kita šalimi ir kurios be derybų su kita šalimi taikomos sudaromose sutartyse. Standartinių elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašas nustato privalomas visiems visuomeniniams ir nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams, skirstomųjų tinklų operatoriams ir buitiniams elektros energijos vartotojams elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygas, reglamentuojančias elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sudarymą, įsigaliojimą, nutraukimą, elektros energijos tiekimo tvarką ir sąlygas, elektros energijos kainos nustatymo tvarką, buitinio vartotojo atsiskaitymo už elektros energiją tvarką, šalių teises, pareigas ir atsakomybę už įsipareigojimų nevykdymą, skundų ar prašymų nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarką, sutarties galiojimo terminą, jos keitimo ar nutraukimo sąlygas ir tvarką.

Elektros energijos tiekimo sutarčių sąlygos, kurios yra įtvirtintos Standartinių elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų apraše, yra privalomos tiek tiekėjams, tiek vartotojams, o dėl kitų, t. y. neįtvirtintų minėtame teisės akte, sąlygų vartotojai gali susitarti su tiekėju.