Įeiti
Publikuoti: 2018-07-31. Atnaujinta: 2018-07-31

WACC-2018-2022


Komisija, vadovaudamasi Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta 2015 m. rugsėjo 22 d. Komisijos nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“, skelbia duomenis investicijų grąžos normai (WACC) skaičiuoti.

Skelbiami duomenys bus taikomi elektros energetikos įmonėms nustatant kainų viršutines ribas 2018–2022 m.

Rodiklis Reikšmė Šaltinis / nuoroda
Skolinto kapitalo kainos viršutinė riba pagal Lietuvos banko skelbiamus duomenis2,05

Lietuvos banko skelbiamų nefinansinėms korporacijoms (bendrovėms) suteiktų paskolų eurais, kurių trukmė ilgesnė nei vieneri metai, likučių palūkanų normų vidurkis už paskutinius 12 mėn. (skaičiuojama nuo 2016 m. liepos mėn. iki 2017 m. birželio mėn., atsižvelgiant į Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos priede nurodytą duomenų laikotarpį), Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 6 p.

Nuosavo kapitalo kaina:Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9 p.

- elektros energetikos perdavimo veiklą vykdantiems ūkio subjektams;

- ūkio subjektams, pripažintiems turinčiais didelę įtaką elektros energetikos gamybos ir rezervinės galios rinkose;

- ūkio subjektams, teikiantiems elektros energijos gamybos nustatytose elektrinėse, kuriose elektros energijos gamyba būtina elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti, ir elektros energetikos sistemos rezervų užtikrinimo nustatytose elektrinėse, kurių veikla būtina valstybės energetiniam saugumui užtikrinti, viešuosius interesus atitinkančias paslaugas;

- nustatant elektros energijos, pagamintos naudojant AEI, tarifus

6,10 

- elektros energetikos skirstymo, visuomeninio tiekimo veiklą vykdantiems ūkio subjektams;

- ūkio subjektams, pripažintiems turinčiais didelę įtaką elektros energijos nepriklausomo tiekimo rinkoje.

6,20 
Nuosavo kapitalo dalis (optimali kapitalo struktūra)0,4Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 10 p.
Skolinto kapitalo dalis (optimali kapitalo struktūra)0,6Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 10 p.
Pelno mokestis0,15

Lietuvoje taikomas pelno mokesčio tarifas, Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 5 p.

Nerizikingų investicijų grąžos norma2,64

Ne trumpesnės nei 3468 dienų VVP litais (iki 2014 m. gruodžio 31 d.) ir eurais (nuo 2015 m. sausio 1 d.) aukcionų, vykusių per paskutinius 10 metų iki einamųjų metų liepos 1 d., proc., vidutinio svertinio pelningumo (pagal patenkintas paraiškas) aritmetinis vidurkis, proc., Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.1 p.

Nuosavybės rizikos premija4,88

Šalies su išvystyta kapitalo rinka (JAV) nuosavybės rizikos premijos ir papildomos Lietuvos rinkos rizikos premijos suma, remiantis viešai prieinamais duomenų šaltiniais. JAV nuosavybės rizikos premija nustatoma kaip paskutinių 20 metų iki metų, prieš nustatant Komisijai nuosavo kapitalo kainą, proc., investicijų į akcijų rinką grąžos bei JAV iždo obligacijų grąžos normos skirtumas, remiantis viešai prieinamais duomenų šaltiniais (Standard&Poor's reitingų agentūros skelbiamo S&P 500 indekso ir JAV Federalinės rezervų sistemos banko skelbiamų 10 m. trukmės JAV iždo obligacijų duomenimis). Papildoma Lietuvos rinkos rizikos premija nustatoma kaip skirtumas tarp Lietuvos kredito reitingą atitinkančios rizikos (proc.) ir šalies su išvystyta kapitalo rinka kredito reitingą atitinkančios rizikos (proc.), remiantis viešai prieinamais duomenų šaltiniais (A. Damodaran interneto svetainėje skelbiamais Lietuvos kredito reitingą ir JAV kredito reitingą atitinkančių rizikų įverčiais), Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.2 p.

Santykinis rizikos matmuo, atspindintis ūkio šakos rizikingumo lygį, palyginti su bendru šalies ūkio rizikingumu (svertinė β): Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.3 p.

- elektros energetikos perdavimo veiklą vykdantiems ūkio subjektams;

- ūkio subjektams, pripažintiems turinčiais didelę įtaką elektros energetikos gamybos ir rezervinės galios rinkose;

- ūkio subjektams, teikiantiems elektros energijos gamybos nustatytose elektrinėse, kuriose elektros energijos gamyba būtina elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti, ir elektros energetikos sistemos rezervų užtikrinimo nustatytose elektrinėse, kurių veikla būtina valstybės energetiniam saugumui užtikrinti, viešuosius interesus atitinkančias paslaugas;

- nustatant elektros energijos, pagamintos naudojant AEI, tarifus

0,71

Europos energetikos reguliuotojų tarybos kasmet rengiamoje ataskaitoje apie investavimo sąlygas ES šalyse pateikiamų elektros energetikos perdavimo sektoriaus rizikos matmens duomenų aritmetinis vidurkis, Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.3.3 p.

- elektros energetikos skirstymo, visuomeninio tiekimo veiklą vykdantiems ūkio subjektams;

- ūkio subjektams, pripažintiems turinčiais didelę įtaką elektros energijos nepriklausomo tiekimo rinkoje.

0,73

 

Europos energetikos reguliuotojų tarybos kasmet rengiamoje ataskaitoje apie investavimo sąlygas ES šalyse pateikiamų elektros energetikos skirstymo sektoriaus rizikos matmens duomenų aritmetinis vidurkis, Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.3.4 p.

 

Faktinis elektros energetikos sektoriaus skolinto kapitalo kainos svertinis vidurkis0,83Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 8 p.

 

​ 2018 m. WACC pagal elektros sektoriaus įmones:
AB „Litgrid“4,90
AB „Energijos skirstymo operatorius“4,88
AB „Lietuvos energijos gamyba“4,95

 

Informaciniais tikslais Komisija skelbia kitų ES šalių, elektros energetikos sektoriuje taikančių ikimokestinį WACC, duomenis:

Šalis WACC reikšmė, proc.
EstijaPSO – 4,46, STO – 4,5
Slovakija6,47
Vengrija4,69
Švedija4,56
PortugalijaPSO – 6,13, STO – 6,48
Lenkija5,633