Įeiti
Publikuoti: 2019-08-05. Atnaujinta: 2019-08-06

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS ŪKIO SUBJEKTŲ VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS SĄRAŠASEil. Nr.
Privaloma skelbti informacija

Skelbimo periodiškumas

Nuoroda į teisės aktą

Pastabos

Asmuo, turintis elektros energijos perdavimo licenciją, skelbia: ​ ​ ​ ​

1.

Standartines elektros energijos paslaugų teikimo sutarčių sudarymo sąlygas

Nuolat

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 23 straipsnio 5 dalis

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

2.

Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašą

Nuolat

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 14 straipsnio 7 dalis

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

3.

Balansavimo elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių, sudaromų su balansavimo elektros tiekėjais, standartines sąlygas

Nuolat

Elektros energetikos įstatymo 41 straipsnio 3 dalis;

Prekybos elektros energija taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 1-244 „Dėl Prekybos elektros energija taisyklių patvirtinimo", 26 p.

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

4.

Vartotojų ir gamintojų elektros įrenginių prijungimo prie savo elektros tinklų Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos[1] (toliau – Taryba) patvirtintus įkainius, įmokos už teikiamas prijungimo paslaugas skaičiavimo tvarką, nediskriminacines technines  didelio naudingumo kogeneracinių elektrinių prijungimo sąlygas, bei kitą su šiomis paslaugomis susijusią informaciją.

Nuolat

Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 7 dalies 1 punktas

Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo", 59 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

5.

Administravimo mokesčio, kuris yra skirtas patiriamoms veiklos sąnaudoms, priskiriamoms balansavimo paslaugai, padengti, dydį ateinantiems kalendoriniams metams

Kasmet iki spalio 1 d.

Balansavimo energijos kainos reguliavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. O3-260 „Dėl Balansavimo energijos kainos reguliavimo tvarkos aprašo" (2017 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. O3E-591 redakcija), 14 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

6.

Informaciją apie per ketvirtį faktiškai patirtas veiklos sąnaudas, priskirtas balansavimo paslaugai.

Pasibaigus ketvirčiui, per 20 darbo dienų

Balansavimo energijos kainos reguliavimo tvarkos aprašo 15 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

7.

Agreguotą informaciją apie elektros energijos rinkos balanso laikotarpiu patirtus kaštus ir gautas pajamas, susijusias su balansavimo ir reguliavimo energijos prekyba

Pasibaigus elektros energijos rinkos balanso laikotarpiui, per 20 kalendorinių dienų. Skelbiami ne mažiau nei 24 praėjusių elektros energijos rinkos balanso laikotarpių duomenys.

Balansavimo energijos kainos reguliavimo tvarkos aprašo 16 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

8.

Valdymo organų nariams nustatytas darbo užmokestį bei kitas su valdymo organų narių funkcijomis susijusias išmokas (priedus, priemokas, premijas prie darbo užmokesčio ir kita)

Kartą per metus

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 25 straipsnio 5 dalis

 

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

9.

Audito dėl tvarkomos apskaitos atitikties Tarybos nustatytai sąnaudų apskaitos sistemai ir (ar) metodui, ir (ar) modeliui bei sąnaudų apskaitos taisyklėms, taip pat kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams išvadą

Kartą per metus, ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos

Energetikos įstatymo 161 str. 2 dalis

Elektros energetikos įstatymo 68 straipsnio 12 dalis;

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-468 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo", 47 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

10.

Metines reguliuojamos veiklos ataskaitas su nepriklausomo auditoriaus išvada, išskyrus konfidencialią informaciją

 

Kartą per metus, ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos

Energetikos įstatymo 161 str. 2 dalis

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 47 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

11.

Elektros energetikos įmonės naudojamos reguliuojamos veiklos apskaitos sistemos aprašą

Kartą per metus

Energetikos įstatymo 161 str. 2 dalis

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 46 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

12.

Finansines ataskaitas ir metinį pranešimą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas)

Per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 26 straipsnio 1 dalis

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 42 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

13.

Viešai neatskleistą turimą informaciją apie verslą ar įrenginius, kuriuos asmuo, jo patronuojančioji ar susijusi įmonė turi ar valdo arba už kurių eksploatavimo klausimus visiškai ar iš dalies atsako tas asmuo ar įmonė. Tokiam atskleidimui priskiriama informacija, susijusi su elektros energijos gamybos, laikymo, vartojimo ar perdavimo įrenginių pajėgumais ir naudojimu, įskaitant numatytą ar nenumatytą galimybių pasinaudoti tais įrenginiais nebuvimą;

Nuolat

2011 m. spalio 25 d.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo 4 straipsnio 1 dalis

Informacija skelbiama rinkos operatoriaus specializuotoje platformoje, skirtoje pateikti viešai neatskleistą informaciją, kurią administruoja rinkos operatorius.

14.

Informaciją, susijusią su vartotojo objektų atjungimu, apimančią informaciją apie:

a) planuojamus 100 MW ar didesnės instaliuotos galios vartotojo objekto atjungimus, įskaitant 100 MW ar didesnį vartotojo objekto planuojamo atjungimo pokytį, kai tai trunka ne mažiau kaip vieną valandą – nurodant bendrą vartojimo pajėgumo sumažėjimą kiekvieną valandą;

b) 100 MW ar didesnės vardinės galios vartotojo objekto faktinio prieinamumo pokytį – nurodant bendrą vartojimo pajėgumo sumažėjimą kiekvieną valandą.

 

 

a) nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną valandą po to, kai priimamas sprendimas dėl planuojamo atjungimo;

b) nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną valandą po to, kai pasikeičia faktinis prieinamumas.

Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių, patvirtintų Komisijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3450 „Dėl Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių patvirtinimo", 7.1 papunktis

Informacija skelbiama rinkos operatoriaus specializuotoje platformoje, skirtoje pateikti viešai neatskleistą informaciją, kurią administruoja rinkos operatorius

15.

Informaciją, susijusią su perdavimo infrastruktūros atsijungimu, į kurią įeina informacija apie:

a) planuojamą atjungimą, įskaitant planuojamo jungiamųjų linijų ir elektros energijos perdavimo tinklo atjungimo pokyčius, dėl kurių tarpzoniniai pralaidumai tarp prekybos zonų per ne mažiau kaip vieną valandą sumažėja 100 MW ar daugiau;

b) faktinio jungiamųjų linijų ir elektros energijos perdavimo tinklo prieinamumo pokyčius, dėl kurių tarpzoniniai pralaidumai tarp prekybos zonų per ne mažiau kaip vieną valandą sumažėja 100 MW ar daugiau bei faktinio jėgainių tinklo jūroje infrastruktūros prieinamumo pokyčius, dėl kurių vėjo energijos tiekimas tinklui per ne mažiau kaip vieną valandą sumažėja 100 MW ar daugiau.

 

 

 

a) nedelsiant, bet ne vėliau kaip per valandą nuo sprendimo dėl planuojamo atjungimo priėmimo;

b) nedelsiant, bet ne vėliau kaip per valandą nuo faktinio prieinamumo pasikeitimo;

Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių 7.2 papunktis

Informacija skelbiama rinkos operatoriaus specializuotoje platformoje, skirtoje pateikti viešai neatskleistą informaciją, kurią administruoja rinkos operatorius

16.

Informaciją apie prognozuojamus ir siūlomus pralaidumus (MW) kiekviena kryptimi tarp prekybos zonų, kai koordinuotai paskirstomos grynąja pralaida grindžiamos pralaidumų galios pagal pralaidumų galių paskirstymo laikotarpius:

a) metų;

b) mėnesio;

c) savaitės;

d) dienos-prieš;

e) dienos eigos.

 

a) kartą per metus, ne vėliau nei likus savaitei iki metinio paskirstymo proceso, bet ne vėliau kaip iki gruodžio 15 d.;

b) ne vėliau nei likus dviem darbo dienoms iki mėnesinio paskirstymo proceso;

c) savaitės – nurodant informaciją apie prognozuojamus tarpzoninius pralaidumus kiekvieną penktadienį, o informaciją apie siūlomus tarpzoninius pralaidumus – ne vėliau nei likus vienai dienai iki savaitinio paskirstymo proceso;

d) dienos–prieš – nurodant informaciją apie siūlomus tarpzoninius pralaidumus ne vėliau nei likus 1 valandai iki rinkos uždarymo;

e) dienos eigos – nurodant informaciją apie siūlomus tarpzoninius pralaidumus ne vėliau nei likus 1 valandai iki pirmo dienos eigos paskirstymo.

Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių 7.3 ir 9.3 papunkčiai

Informacija skelbiama rinkos operatoriaus specializuotoje platformoje, skirtoje pateikti viešai neatskleistą informaciją, kurią administruoja rinkos operatorius

17.

Kitą informaciją, kuri, Asmens nuomone, pagrįstai gali turėti įtakos didmeninių energetikos produktų kainoms bei prekybos elektros energijos biržoje ir pagal dvišales sutartis rezultatams

 

Nuolat

Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių 7.5 papunktis

Informacija skelbiama rinkos operatoriaus specializuotoje platformoje, skirtoje pateikti viešai neatskleistą informaciją, kurią administruoja rinkos operatorius

18.

Nuasmenintus ūkio subjektų, kurie naudojasi ar ketina naudotis Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašu, paklausimus bei išaiškinimus

Per 30 kalendorinių dienų nuo paklausimo raštu gavimo

Reikalavimų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo, patvirtinto Komisijos 2011 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. O3-193 „Dėl Reikalavimų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašui patvirtinimo", 10 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

19.

Tipines atsinaujinančių išteklių energijos elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties sąlygas, kurios nediskriminavimo pagrindais vienodai taikomos visiems gamintojams, įvertinus specialiuosius reikalavimus atskiroms gamintojų grupėms

Nuolat

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 14 straipsnio 1 dalis

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

20.

Tipines išankstines atsinaujinančių išteklių energijos elektrinės prijungimo prie elektros tinklų sąlygas

Nuolat

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 14 straipsnio 8 dalis

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

21.

Nustatytas viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP) (elektros energijos gamybą nustatytose elektrinėse, kuriose elektros energiją gaminti būtina elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti) teikimo sąlygas, jeigu pagal VIAP teikimo aprašą numatytos elektros energijos gamybos būtinos elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti, apimtys

Nuolat

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo ir jų apimčių nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo ir jų apimčių nustatymo  tvarkos aprašo patvirtinimo" 221 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

22.

Standartines reguliavimo energijos pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygas nuostatas

 

Nuolat

Prekybos elektros energija taisyklių 24 p.

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

23.

Informaciją apie pirktos ir parduotos reguliavimo elektros energijos kiekius, reguliavimo elektros energijos rinkos kainą

Nuolat

Prekybos elektros energija taisyklių 23 p.

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

24.

Su jungiamosiomis linijomis, sistemos naudojimu ir pajėgumų paskirstymu suinteresuotoms šalims susijusią informaciją:

a) Visus aktualius duomenis, susijusius su tinklo buvimu, prieiga prie jo ir naudojimusi juo, įskaitant ataskaitą apie perkrovos buvimo vietą ir priežastis, perkrovai valdyti taikomus metodus ir jos valdymo planus ateityje (ne mažiau nei už 1 metus);

b) Bendrą skirtingomis aplinkybėmis taikomo perkrovos valdymo metodo, kuriuo siekiama padidinti rinkai skirtus pajėgumus, apibūdinimą ir bendrą schemą tinklų sujungimo pajėgumui skirtingais laikotarpiais apskaičiuoti, remiantis elektrinėmis ir fizinėmis tinklo savybėmis;

c) informaciją apie perkrovos valdymą ir naudojamas pajėgumų paskirstymo procedūras, laiką ir pajėgumams taikomas procedūras, siūlomus produktus ir savo bei pajėgumus gaunančios šalies įpareigojimus bei teises, įskaitant atsakomybę, kuri atsiranda nevykdant įpareigojimų;

d) saugos, eksploatavimo bei planavimo standartus

Nuolat

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 714/2009 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1228/2003 15 straipsnio 2 dalis, 1 priedo 5.1. – 5.4 papunkčiai

 

Elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 4 dalies 4 punktas, 31 straipsnio 1 dalies 22-23 punktai

 

Elektros tinklų naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymu
Nr. 1-116 „Dėl Elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo" 60.5 papunktis

 

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

 

25.

Su tarpvalstybine prekyba susijusius duomenis:

a) informaciją apie ilgalaikę perdavimo infrastruktūros raidą ir jos įtaką tarpvalstybiniams perdavimo pajėgumams;

b)     rinkai skirtų perdavimo pajėgumų prognozes mėnesiui ir vieneriems metams, atsižvelgiant į visą susijusią perdavimo sistemos operatoriaus turimą informaciją tokios prognozės metu (pvz., vasaros ir žiemos sezonų įtaką linijų pajėgumams, tinklų priežiūrą, turimus gamybos vienetus ir t. t.);

c)     rinkai skirtų perdavimo pajėgumų prognozes vienai savaitei, atsižvelgiant į visą susijusią perdavimo sistemos operatoriaus turimą informaciją tokios prognozės metu (pvz., oro prognozes, planuojamus tinklo remonto darbus, turimus gamybos vienetus ir t. t.);

d)    rinkai skirtus perdavimo pajėgumus vienai dienai ir keletą kartų per dieną vykdomiems perdavimams kiekvienam rinkos laiko vienetui, atsižvelgiant į visus sujungtus vienos dienos skyrimus, į vienos dienos gamybos grafikus, prognozuojamus poreikius ir planuojamus tinklo remonto darbus;

e)     bendrus jau paskirstytus pajėgumus pagal rinkos laiko vienetą ir visas susijusias sąlygas, kuriomis tie pajėgumai gali būti naudojami (pvz., aukciono kliringo kainą, įpareigojimus dėl pajėgumų naudojimo būdo ir t. t.), kad būtų galima nustatyti visus likusius pajėgumus;

f)     nedelsdamas po kiekvieno paskirstymo – paskirstytus pajėgumus, taip pat mokėtą kainą;

g) iškart po skyrimo – informaciją apie iš viso panaudotus pajėgumus pagal rinkos laiko vienetą;

h)                  nedelsdamas informaciją apie suteiktų komercinių ir fizinių srautų sumą pagal rinkos laiko vienetą, įskaitant perdavimo sistemos operatoriaus vykdytų visų korekcinių veiksmų poveikio apibūdinimą (pvz., apribojimus), sprendžiant tinklo arba sistemos problemas;

i) informaciją apie planuojamus elektros energijos tiekimo nutraukimus ir informaciją apie praėjusios dienos planuotus ir neplanuotus tiekimo nutraukimus didesniuose nei 100 MW gamybos vienetuose;

 

a)  Kartą per metus;

 

b) kiekvieną mėnesį;

 

c) kiekvieną savaitę;

 

d) kasdien;

 

e) – i) nuolat;

 

 

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 714/2009 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1228/2003 15 straipsnio 3 dalis, 1 priedo 5.5 papunktis

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

26.

Skirstomųjų tinklų, gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių, prijungtų prie perdavimo tinklų, veikimo sąlygas, kurios užtikrintų elektros energetikos sistemos darbo saugumą, stabilumą ir patikimumą

Nuolat

Elektros energetikos įstatymo 30 straipsnio 3 dalis, 31 straipsnio 1 dalies 7 ir 23 punktai

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

27.

Jungiamųjų linijų valdymą, pralaidumo paskirstymą ir reguliavimą reglamentuojančias taisykles

Nuolat

Prekybos elektros energija taisyklių 43 p.

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

28.

Prognozuojamą ilgalaikį elektros energetikos sistemos galios balansą ir informaciją apie prognozuojamą generuojamos ar perdavimo galios trūkumą arba ribojimus

Nuolat

Elektros energetikos įstatymo 31 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

29.

Valandinius suminius elektros energijos gamybos ir vartojimo dienos importo ar eksporto kiekius su trečiosiomis šalimis

Nuolat

Prekybos elektros energija taisyklių 40 p.

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

30.

Sąlygas, kuriomis remdamiesi teikia dispečerinės valdymo ir balansavimo paslaugas, įskaitant taisykles ir tarifus

Nuolat

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančios Direktyvą 2003/54/EB, 15 straipsnio 7 dalis

 

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

31.

Techninio pritaikymo (pvz., tinklo jungtys ir tinklo sustiprinimas, geresnis tinklo veikimas) kaštų padengimo ir pasidalijimo tipines taisykles, taip pat taisykles dėl nediskriminacinio tinklo kodeksų, kurie būtini, kad naujus didelio naudingumo kogeneracijos būdu pagamintą elektros energiją tiekiančius gamintojus būtų galima integruoti į sujungtą tinklą;

Nuolat

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB, XII priedo a punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

32.

Aktualius duomenis apie esamą laisvą elektros perdavimo tinklų galią ir pralaidumus

Ne rečiau kaip kas tris mėnesius

Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 827 „ Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo", 40 punktas

Atnaujinama nuolat

33.

Energijos identifikavimo kodą

Nuolat

Prekybos elektros energija taisyklių 36 p.

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

34.

Duomenis apie elektros energijos persiuntimo sąnaudas

Nuolat

Elektros energetikos įstatymo 15 straipsnio 12 dalies 2 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

 

35.

Atitikties programos, nustatančios darbuotojams įpareigojimus ir priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią diskriminuojančiam elgesiui, ir užtikrinančios tinkamą nustatytų priemonių bei įpareigojimų laikymosi priežiūrą, priemonių, kurių buvo imtasi vykdant šią programą, ataskaitą

Kartą per metus

Elektros energetikos įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

36.

Ilgalaikes elektros energijos poreikio ir galios balanso prognozes kartu su 10 metų perdavimo tinklų plėtros planu

Kasmet, ne vėliau kaip iki liepos 1 d.

Elektros tinklų naudojimo taisyklių 10, 12 punktai

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

37.

Ateinantiems kalendoriniams metams reikiamą tretinio aktyviosios galios rezervo kiekį ir tai pagrindžiančią informaciją.

 

Kasmet, likus l ne mažiau kaip dviem savaitėms iki tretinio aktyviosios galios rezervo aukciono pradžios

Elektros tinklų naudojimo taisyklių 331.3 papunktis

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

38.

Tretinio aktyviosios galios rezervo aukciono rezultatus

 

Ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 30 d.

Elektros tinklų naudojimo taisyklių 331.7 papunktis

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

39.

Elektros energijos perdavimo paslaugos kainas

 

Nedelsiant po to, kai Taryba viešai paskelbia naujas kainas ir tarifus, tačiau ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki kainų ir tarifų pasikeitimo

Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo" 49.9 papunktis

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

Asmuo, turintis elektros energijos skirstymo licenciją, skelbia: ​ ​ ​ ​

1.

Naudojimosi elektros tinklais tvarkos aprašą

Nuolat

Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 2 dalis

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

2.

10 metų skirstomųjų tinklų plėtros, atnaujinimo, modernizavimo ir investicijų planą.

Kasmet, ne vėliau kaip iki liepos 1 d.

Elektros energetikos įstatymo 391 straipsnio 1 dalis

 

Elektros tinklų naudojimo taisyklių 12 punktas

Skelbia tik skirstomųjų tinklų operatorius, aptarnaujantis daugiau kaip 100 000 vartotojų.

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

3.

Vartotojų ir gamintojų elektros įrenginių prijungimo prie savo elektros tinklų Tarybos patvirtintus įkainius, įmokos už teikiamas prijungimo paslaugas skaičiavimo tvarką, nediskriminacines technines  didelio naudingumo kogeneracinių elektrinių prijungimo sąlygas, bei kitą su šiomis paslaugomis susijusią informaciją.

Nuolat

Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 7 dalies 1 punktas

 

Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo 59 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

4.

Elektros energetikos įmonės naudojamos reguliuojamos veiklos apskaitos sistemos aprašą

Kartą per metus

Energetikos įstatymo 161 str. 2 dalis

 

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 46 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

5.

Finansines ataskaitas ir metinį pranešimą kartu su auditoriaus išvada

Per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas, 26 str. 1 d.

 

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 42 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

6.

Audito dėl tvarkomos apskaitos atitikties Tarybos nustatytai sąnaudų apskaitos sistemai ir (ar) metodui, ir (ar) modeliui bei sąnaudų apskaitos taisyklėms, taip pat kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams išvadą

Kartą per metus, ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos

Energetikos įstatymo 161 str. 2 dalis

 

Elektros energetikos įstatymo 68 straipsnio 12 dalis;

 

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 47 punktas

 

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

7.

Metines reguliuojamos veiklos ataskaitas su nepriklausomo auditoriaus išvada, išskyrus konfidencialią informaciją

 

Kartą per metus, ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos

Energetikos įstatymo 161 str. 2 dalis

 

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 47 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

8.

Viešai neatskleistą turimą informaciją apie verslą ar įrenginius, kuriuos asmuo, jo patronuojančioji ar susijusi įmonė turi ar valdo arba už kurių eksploatavimo klausimus visiškai ar iš dalies atsako tas asmuo ar įmonė. Tokiam atskleidimui priskiriama informacija, susijusi su elektros energijos gamybos, laikymo, vartojimo ar perdavimo įrenginių pajėgumais ir naudojimu, įskaitant numatytą ar nenumatytą galimybių pasinaudoti tais įrenginiais nebuvimą;

Nuolat

2011 m. spalio 25 d.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo 4 straipsnio 1 dalis

Informacija skelbiama rinkos operatoriaus specializuotoje platformoje, skirtoje pateikti viešai neatskleistą informaciją, kurią administruoja rinkos operatorius,

9.

Kitą informaciją, kuri, Asmens nuomone, pagrįstai gali turėti įtakos didmeninių energetikos produktų kainoms bei prekybos elektros energijos biržoje ir pagal dvišales sutartis rezultatams.

Nuolat

Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių 7.5 papunktis

10.

Atitikties programos, nustatančios darbuotojams įpareigojimus ir priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią diskriminuojančiam elgesiui, ir užtikrinančios tinkamą nustatytų priemonių bei įpareigojimų laikymosi priežiūrą, priemonių, kurių buvo imtasi vykdant šią programą, ataskaitą

Kartą per metus

Elektros energetikos įstatymo 54 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

11.

Nuasmenintus ūkio subjektų, kurie naudojasi ar ketina naudotis Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašu, paklausimus bei išaiškinimus

Per 30 kalendorinių dienų nuo paklausimo raštu gavimo

Reikalavimų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo 10 punktas

 

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

12.

Tipines atsinaujinančių išteklių energijos elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties sąlygas, kurios nediskriminavimo pagrindais vienodai taikomos visiems gamintojams, įvertinus specialiuosius reikalavimus atskiroms gamintojų grupėms

Nuolat

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 14 straipsnio 1 dalis

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

13.

Tipines išankstines atsinaujinančių išteklių energijos elektrinės prijungimo prie elektros tinklų sąlygas

Nuolat

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 14 straipsnio 8 dalis

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

14.

Su jungiamosiomis linijomis, sistemos naudojimu ir pajėgumų paskirstymu suinteresuotoms šalims susijusią informaciją

Nuolat

Elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 4 dalies 4 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

15.

Duomenis apie elektros energijos persiuntimo sąnaudas

Nuolat

Elektros energetikos įstatymo 15 straipsnio 12 dalies 2 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

 

16.

Techninio pritaikymo (pvz., tinklo jungtys ir tinklo sustiprinimas, geresnis tinklo veikimas) kaštų padengimo ir pasidalijimo tipines taisykles, taip pat taisykles dėl nediskriminacinio tinklo kodeksų, kurie būtini, kad naujus didelio naudingumo kogeneracijos būdu pagamintą elektros energiją tiekiančius gamintojus būtų galima integruoti į sujungtą tinklą;

Nuolat

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB, XII priedo a punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

17.

Sąlygas, kuriomis remdamiesi teikia skirstymo sistemos subalansavimo paslaugas, įskaitant taisykles ir tarifus

 

Nuolat

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančios Direktyvą 2003/54/EB, 25 straipsnio 6 dalis

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

18.

Elektros energijos skirstymo paslaugų teikimo sutarčių sudarymo sąlygas

Nuolat

Elektros energetikos įstatymo 51 straipsnio 2 dalis

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

19.

Informaciją, kuri privalo būti sutartyse, sudaromose su buitiniais vartotojais, apie buitinių vartotojų teises, susijusias su ginčų sprendimo būdais

Nuolat

Elektros energetikos įstatymo 52 straipsnio 3 dalis

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

20.

Valdymo organų nariams nustatytą darbo užmokestį bei kitas su valdymo organų narių funkcijomis susijusias išmokas (priedus, priemokas, premijas prie darbo užmokesčio ir kita);

Kartą per metus

Energetikos įstatymo 25 straipsnio 5 dalis

 

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

21.

Europos Komisijos parengtą energijos vartotojams skirtą klausimų ir atsakymų sąrašą

Nuolat

Elektros energetikos įstatymo 51 straipsnio 11 dalis

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

22.

Elektros energijos skirstymo paslaugos kainas

 

Nedelsiant po to, kai Taryba viešai paskelbia naujas kainas ir tarifus, tačiau ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki kainų ir tarifų pasikeitimo

Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 49.9 papunktis

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

Asmuo, turintis elektros energijos visuomeninio tiekimo licenciją, skelbia: ​ ​ ​ ​

1.

Elektros energetikos įmonės naudojamos reguliuojamos veiklos apskaitos sistemos aprašą

Kartą per metus

Energetikos įstatymo 161 str. 2 dalis

 

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 46 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

2.

Finansines ataskaitas ir metinį pranešimą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas)

Kartą per metus, ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 26 straipsnio 1 dalis

 

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 42 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

3.

Audito dėl tvarkomos apskaitos atitikties Tarybos nustatytai sąnaudų apskaitos sistemai ir (ar) metodui, ir (ar) modeliui bei sąnaudų apskaitos taisyklėms, taip pat kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams išvadą

Kartą per metus, ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos

Energetikos įstatymo 161 str. 2 dalis

 

Elektros energetikos įstatymo 68 straipsnio 12 dalis;

 

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 47 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

4.

Metines reguliuojamos veiklos ataskaitas su nepriklausomo auditoriaus išvada, išskyrus konfidencialią informaciją

 

Kartą per metus, ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos

Energetikos įstatymo 161 str. 2 dalis

 

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 47 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

5.

Duomenis apie elektros energijos visuomeninio tiekimo sąnaudas

Nuolat

Elektros energetikos įstatymo 15 straipsnio 13 dalies 2 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

6.

Duomenis apie atitinkamai vartotojų grupei būdingą elektros energijos suvartojimą

Nuolat

Standartinių elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 1-43 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. 1-21 redakcija) „Dėl Standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo patvirtinimo", 30 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

7.

Viešai neatskleistą turimą informaciją apie verslą ar įrenginius, kuriuos asmuo, jo patronuojančioji ar susijusi įmonė turi ar valdo arba už kurių eksploatavimo klausimus visiškai ar iš dalies atsako tas asmuo ar įmonė. Tokiam atskleidimui priskiriama informacija, susijusi su elektros energijos gamybos, laikymo, vartojimo ar perdavimo įrenginių pajėgumais ir naudojimu, įskaitant numatytą ar nenumatytą galimybių pasinaudoti tais įrenginiais nebuvimą

Nuolat

2011 m. spalio 25 d.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo 4 straipsnio 1 dalis

Informacija skelbiama rinkos operatoriaus specializuotoje platformoje, skirtoje pateikti viešai neatskleistą informaciją, kurią administruoja rinkos operatorius.

8.

Kitą informaciją, kuri, Asmens nuomone, pagrįstai gali turėti įtakos didmeninių energetikos produktų kainoms bei prekybos elektros energijos biržoje ir pagal dvišales sutartis rezultatams.

 

Nuolat

Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių 7.5 papunktis

9.

Valdymo organų nariams nustatytą darbo užmokestį bei kitas su valdymo organų narių funkcijomis susijusias išmokas (priedus, priemokas, premijas prie darbo užmokesčio ir kita);

Kartą per metus

Energetikos įstatymo 25 straipsnio 5 dalis

 

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

10.

Europos Komisijos parengtą energijos vartotojams skirtą klausimų ir atsakymų sąrašą

Nuolat

Elektros energetikos įstatymo 51 straipsnio 11 dalis

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

11.

Informaciją apie prieigos priemones vartotojams, kurias naudojant galima gauti naujausią informaciją apie visus taikomus tarifus ir mokėjimus už patiektą elektros energiją kalendoriniais metais, palyginimą su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu bei, kai tai įmanoma, vidutiniu tos pačios grupės vartotojo elektros energijos suvartojimu

Nuolat

Elektros energetikos įstatymo 51 straipsnio 4 dalis

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

12.

Informaciją apie tai, kokią tiekėjo patiektos elektros energijos gamybai sunaudoto kuro išteklių, tarp jų ir atsinaujinančių energijos išteklių, dalį praėjusiais metais sudarė kiekvienas energijos šaltinis, jeigu tokia informacija yra prieinama

 

Nuolat

Elektros energetikos įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 1 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

13.

Nuorodas į informacijos šaltinius, kuriuose pateikiama suprantama informacija apie poveikį aplinkai, įskaitant šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir radioaktyviųjų atliekų kiekius, susidariusius dėl elektros energijos gamybos per praėjusius metus

Nuolat

Elektros energetikos įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 2 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

14.

Vartotojų organizacijų, energetikos agentūrų ar panašių organizacijų kontaktinę informaciją, įskaitant interneto svetainių adresus, kuriuose galima gauti informacijos apie esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamąsias galutinių energijos vartotojų charakteristikas ir energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas

Nuolat

Elektros energetikos įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 3 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

15.

Elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainas

Nedelsiant po to, kai Taryba viešai paskelbia naujas kainas ir tarifus, tačiau ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki kainų ir tarifų pasikeitimo

Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 52.2  papunktis

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

Asmuo, turintis leidimą vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą, skelbia: ​ ​ ​ ​

1.

Viešai neatskleistą turimą informaciją apie verslą ar įrenginius, kuriuos asmuo, jo patronuojančioji ar susijusi įmonė turi ar valdo arba už kurių eksploatavimo klausimus visiškai ar iš dalies atsako tas asmuo ar įmonė. Tokiam atskleidimui priskiriama informacija, susijusi su elektros energijos gamybos, laikymo, vartojimo ar perdavimo įrenginių pajėgumais ir naudojimu, įskaitant numatytą ar nenumatytą galimybių pasinaudoti tais įrenginiais nebuvimą;

Nuolat

2011 m. spalio 25 d.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo 4 straipsnio 1 dalis

Informacija skelbiama rinkos operatoriaus specializuotoje platformoje, skirtoje pateikti viešai neatskleistą informaciją, kurią administruoja rinkos operatorius

2.

Kitą informaciją, kuri, Asmens nuomone, pagrįstai gali turėti įtakos didmeninių energetikos produktų kainoms bei prekybos elektros energijos biržoje ir pagal dvišales sutartis rezultatams.

 

Nuolat

Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių 7.5 papunktis

I

Asmenys, vykdantys mažmeninę prekybą:

3.

Standartines paslaugų teikimo sutarčių sąlygas

Nuolat

Elektros energetikos įstatymo 51 straipsnio 2 dalis

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

4.

Informaciją apie prieigos priemones vartotojams, kurias naudojant galima gauti naujausią informaciją apie visus taikomus tarifus ir mokėjimus už patiektą elektros energiją kalendoriniais metais, palyginimą su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu bei, kai tai įmanoma, vidutiniu tos pačios grupės vartotojo elektros energijos suvartojimu

Nuolat

Elektros energetikos įstatymo 51 straipsnio 4 dalis

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

5.

Informaciją apie tai, kokią tiekėjo patiektos elektros energijos gamybai sunaudoto kuro išteklių, tarp jų ir atsinaujinančių energijos išteklių, dalį praėjusiais metais sudarė kiekvienas energijos šaltinis, jeigu tokia informacija yra prieinama

 

Nuolat

Elektros energetikos įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 1 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

6.

Nuorodas į informacijos šaltinius, kuriuose pateikiama suprantama informacija apie poveikį aplinkai, įskaitant šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir radioaktyviųjų atliekų kiekius, susidariusius dėl elektros energijos gamybos per praėjusius metus

Nuolat

Elektros energetikos įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 2 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

7.

Vartotojų organizacijų, energetikos agentūrų ar panašių organizacijų kontaktinę informaciją, įskaitant interneto svetainių adresus, kuriuose galima gauti informacijos apie esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamąsias galutinių energijos vartotojų charakteristikas ir energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas

Nuolat

Elektros energetikos įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 3 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

8.

Europos Komisijos parengtą energijos vartotojams skirtą klausimų ir atsakymų sąrašą

Nuolat

Elektros energetikos įstatymo 51 straipsnio 11 dalis

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

9.

Duomenis apie atitinkamai vartotojų grupei būdingą elektros energijos suvartojimą

Nuolat

Standartinių elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo 30 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

II.

Asmenys, Tarybos pripažinti kaip turintys didelę įtaką rinkoje:

10.

Elektros energetikos įmonės naudojamos reguliuojamos veiklos apskaitos sistemos aprašą

Kartą per metus

Energetikos įstatymo 161 str. 2 dalis

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 46 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

11.

Finansines ataskaitas ir metinį pranešimą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas)

Kartą per metus, ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 26 straipsnio 1 dalis

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 42 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

12.

Audito dėl tvarkomos apskaitos atitikties Tarybos nustatytai sąnaudų apskaitos sistemai ir (ar) metodui, ir (ar) modeliui bei sąnaudų apskaitos taisyklėms, taip pat kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams išvadą

Kartą per metus, ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos

Energetikos įstatymo 161 str. 2 dalis

Elektros energetikos įstatymo 68 straipsnio 12 dalis;

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 47 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

13.

Metines reguliuojamos veiklos ataskaitas su nepriklausomo auditoriaus išvada, išskyrus konfidencialią informaciją

 

Kartą per metus, ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos

Energetikos įstatymo 161 str. 2 dalis

 

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 47 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

14.

Valdymo organų nariams nustatytą darbo užmokestį bei kitas su valdymo organų narių funkcijomis susijusias išmokas (priedus, priemokas, premijas prie darbo užmokesčio ir kita);

Kartą per metus

Energetikos įstatymo 25 straipsnio 5 dalis

 

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

Asmuo, turintis leidimą gaminti elektros energiją, skelbia: ​ ​ ​ ​

I.

Asmuo, sudarantis sandorius, įskaitant nurodymų prekiauti pateikimą, vienoje ar daugiau didmeninių energijos rinkų:

1.

Viešai neatskleistą turimą informaciją apie verslą ar įrenginius, kuriuos asmuo, jo patronuojančioji ar susijusi įmonė turi ar valdo arba už kurių eksploatavimo klausimus visiškai ar iš dalies atsako tas asmuo ar įmonė. Tokiam atskleidimui priskiriama informacija, susijusi su elektros energijos gamybos, laikymo, vartojimo ar perdavimo įrenginių pajėgumais ir naudojimu, įskaitant numatytą ar nenumatytą galimybių pasinaudoti tais įrenginiais nebuvimą;

Nuolat

2011 m. spalio 25 d.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo 4 straipsnio 1 dalis

Informacija skelbiama rinkos operatoriaus specializuotoje platformoje, skirtoje pateikti viešai neatskleistą informaciją, kurią administruoja rinkos operatorius

2.

Informaciją, susijusią su generavimo šaltinių ir gamybos vienetų atjungimu, į kurią įeina informacija apie:

a) planuojamus 100 MW ar didesnės instaliuotos galios generavimo šaltinių atjungimus, įskaitant 100 MW ar didesnį planuojamo generavimo šaltinių prieinamumo pokytį, bei planuojamus 200 MW ar daugiau gamybos vieneto atjungimus, įskaitant 100 MW ar didesnį planuojamo to gamybos vieneto prieinamumo pokytį, kai tikėtina, jog tai truks ne mažiau kaip vieną valandą ir ne ilgiau kaip trejus ateinančius metus – nedelsiant, bet ne vėliau kaip per valandą nuo sprendimo dėl planuojamo atjungimo priėmimo;

b) generavimo šaltinio 100 MW arba didesnį faktinio prieinamumo pokytį bei gamybos vieneto, kurios instaliuotoji generavimo galia yra 200 MW arba didesnė, 100 MW arba didesnį faktinio prieinamumo pokytį, kurie, kaip tikėtina, gali trukti ne mažiau kaip vieną valandą – nedelsiant, bet ne vėliau kaip valandą nuo faktinio prieinamumo pasikeitimo;

 

 

 

a) nedelsiant, bet ne vėliau kaip per valandą nuo sprendimo dėl planuojamo atjungimo priėmimo

 

 

 

 

 

 

b) nedelsiant, bet ne vėliau kaip per valandą nuo faktinio prieinamumo pasikeitimo

Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių 7.4 papunktis

3.

Kitą informaciją, kuri, Asmens nuomone, pagrįstai gali turėti įtakos didmeninių energetikos produktų kainoms bei prekybos elektros energijos biržoje ir pagal dvišales sutartis rezultatams.

 

Nuolat

Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių 7.5 papunktis

II.

Asmenys, Tarybos pripažinti kaip turintys didelę įtaką rinkoje:

4.

Elektros energetikos įmonės naudojamos reguliuojamos veiklos apskaitos sistemos aprašą

Kartą per metus

Energetikos įstatymo 161 str. 2 dalis

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 46 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

5.

Finansines ataskaitas ir metinį pranešimą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas)

Kartą per metus, ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 26 straipsnio 1 dalis

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 42 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

6.

Audito dėl tvarkomos apskaitos atitikties Tarybos nustatytai sąnaudų apskaitos sistemai ir (ar) metodui, ir (ar) modeliui bei sąnaudų apskaitos taisyklėms, taip pat kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams išvadą

Kartą per metus, ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos

Energetikos įstatymo 161 str. 2 dalis

 

Elektros energetikos įstatymo 68 straipsnio 12 dalis;

 

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 47 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

7.

Metines reguliuojamos veiklos ataskaitas su nepriklausomo auditoriaus išvada, išskyrus konfidencialią informaciją

 

Kartą per metus, ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos

Energetikos įstatymo 161 str. 2 dalis

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 47 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

8.

Kainas, tuo atveju, kai kainos yra reguliuojamos.

 

ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki kainų įsigaliojimo

Energetikos įstatymo 19 straipsnio 3 dalis, 25 straipsnio 5 dalis

 

9.

Valdymo organų nariams nustatytą darbo užmokestį bei kitas su valdymo organų narių funkcijomis susijusias išmokas (priedus, priemokas, premijas prie darbo užmokesčio ir kita);

Kartą per metus

Energetikos įstatymo 25 straipsnio 5 dalis

 

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

VIAP lėšų administratorius skelbia: ​ ​ ​ ​

1.

Per praėjusį ataskaitinį mėnesį ir nuo ataskaitinių metų pradžios suteiktas ir apskaitytas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas atskirai pagal kiekvieną paslaugą ir kiekvieną atitinkamas paslaugas suteikusį asmenį

Ne vėliau kaip paskutinę kiekvieno mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, dieną

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo", 29.1 papunktis

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

2.

Už praėjusį ataskaitinį mėnesį ir laikotarpį nuo ataskaitinių metų pradžios išmokėtas lėšas atskirai pagal kiekvieną lėšų gavėją

Ne vėliau kaip paskutinę kiekvieno mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, dieną

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo 29.2 papunktis

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

3.

Skirtumą tarp išmokėtinų lėšų prognozės ir faktiškai išmokėtų lėšų už praėjusį ataskaitinį mėnesį ir laikotarpį nuo ataskaitinių metų pradžios, taip pat priežastis, kodėl susidarė toks skirtumas

Ne vėliau kaip paskutinę kiekvieno mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, dieną

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo 29.3 papunktis

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

4.

Už praėjusį ataskaitinį mėnesį ir laikotarpį nuo ataskaitinių metų pradžios surinktas lėšas atskirai pagal kiekvieną paslaugą ir kiekvieną asmenį, surenkantį lėšas

Ne vėliau kaip paskutinę kiekvieno mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, dieną

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo 29.4 papunktis

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

5.

Skirtumą tarp surinktinų lėšų prognozės ir faktiškai surinktų lėšų už praėjusį ataskaitinį mėnesį ir laikotarpį nuo ataskaitinių metų pradžios, taip pat priežastis, kodėl susidarė toks skirtumas

Ne vėliau kaip paskutinę kiekvieno mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, dieną

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo 29.5 papunktis

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

6.

Už praėjusį ataskaitinį mėnesį ir laikotarpį nuo ataskaitinių metų pradžios susidariusį skirtumą tarp išmokėtų ir surinktų lėšų

Ne vėliau kaip paskutinę kiekvieno mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, dieną

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo 29.6 papunktis

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

7.

Per praėjusį ataskaitinį mėnesį ir nuo ataskaitinių metų pradžios išmokėtų ir surinktų lėšų suvestinę ir faktinį lėšų likutį.

Ne vėliau kaip paskutinę kiekvieno mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, dieną

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo 29.7 papunktis

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

8.

Pasirinktas lėšų likučio saugojimo finansines priemones ir sąlygas.

Per 5 kalendorines dienas nuo nerizikingų finansinių priemonių pasirinkimo

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo 30 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

9.

Pasirinktas skolinimosi priemones ir sąlygas.

Per 5 kalendorines dienas nuo skolinimosi priemonių pasirinkimo

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo 31 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.

10.

Ateinančių ataskaitinių metų pinigų srautų prognozę kiekvienam ateinančių ataskaitinių metų kalendoriniam mėnesiui

Kartą per metus

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo 34 punktas

Įvykus pasikeitimams atnaujinama per 5 d. d.


[1] Lietuvos Respublikos Seimas, 2019 m. vasario 14 d. Seimo plenariniame posėdyje priimdamas Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8, 15, 16, 161, 19, 191, 22, 23, 241, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 341, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą Nr. XIII-1968 (toliau – Pakeitimo įstatymas), pritarė Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) prijungimui prie Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) bei numatė, jog nuo 2019 m. liepos 1 d. po reorganizacijos Komisija perims visas Inspekcijos teises ir pareigas, taip pat Komisijos pavadinimas bus pakeistas į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą. Vyriausybė 2019 m. kovo 6 d. nutarimu Nr. 221 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos" pritarė, kad Inspekcija būtų reorganizuojama jungimo būdu ir Inspekcija būtų prijungta prie Komisijos. Vadovaujantis Pakeitimo įstatymo 22 straipsnio 11 dalimi, kituose įstatymuose ir (ar) jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose vartojamus reorganizuojamų įstaigų pavadinimus „Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija" ir „Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos“ atitinka institucijos pavadinimas „Valstybinė energetikos reguliavimo taryba“.