Įeiti
Publikuoti: 2014-01-31. Atnaujinta: 2021-08-05

Finansinis pajėgumas


Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarybos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 15.2 punktu, ūkio subjekto finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei:

1) ūkio subjekto bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis ataskaitiniais metais yra didesnis nei Tarybos nustatyta atitinkamo sektoriaus atitinkamos veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė;

2) ūkio subjekto nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis atitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnio reikalavimus;

3) ūkio subjektas neturi finansinių įsipareigojimų, kurie yra pradelsti daugiau nei 60 dienų, arba, esant tokiam mokėjimų pradelsimui, su kreditoriais yra susitarta dėl šių finansinių įsipareigojimų padengimo grafiko.

Taryba 2021 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. O3E-756 nustatė 2021 metų elektros energetikos sektoriaus infrastruktūros veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę, lygią 1,95 ir tiekimo veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę, lygią 2,04.

Taryba 2021 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. O3E-757 įvertino elektros energetikos sektoriaus įmonių finansinį pajėgumą. Visų ūkio subjektų 2020 m. finansinis pajėgumas buvo įvertintas kaip pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti.

1 pav. Infrastruktūros veiklą vykdžiusių ūkio subjektų bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai (balais) ir infrastruktūros veiklos normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė, 2020 m.

skelbimui 2021-06-30.JPG

2 pav. Tiekimo veiklą vykdžiusių ūkio subjektų bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai (balais) ir tiekimo veiklos normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė, 2020 m.

skelbimui2 2021-06-30.JPG