Įeiti
Publikuoti: 2014-01-31. Atnaujinta: 2022-06-29

AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašas


 

PATVIRTINTA

AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ vadovo

2022 m. birželio 2 d. sprendimu Nr. 22ITA-93

 

ELEKTROS ENERGIJOS GAMINTOJŲ PASINAUDOJIMO ELEKTROS SKIRSTOMAISIAIS TINKLAIS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo skirstomaisiais elektros tinklais tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato elektrinių prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų tvarką ir sąlygas, elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus, gamintojų, gaminančių vartotojų teises ir pareigas, jų tarpusavio santykius.

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Aukcionas (aukcionai) – Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatyti skatinimo kvotų paskirstymo aukcionai, organizuojami Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatyta tvarka ir terminais.

2.2. Elektrinė – elektros energijos gamintojo nuosavybės ar kita teise valdomas energetikos objektas, skirtas elektros energijai gaminti, susidedantis iš vieno ar kelių tarpusavyje technologiškai susijusių elektros energiją generuojančių įrenginių, prijungtų prie elektros tinklų.

2.3. Elektros tinklai – elektros energijos skirstymo tinklai, įrenginiai, sistema.

2.4. Elektros tinklo pajėgumų padidinimas – operatoriaus, atsižvelgiant į esamą elektros tinklų techninę būklę, atliekamas papildomas jo valdomų tinklų optimizavimas, išplėtimas ir (ar) rekonstravimas ir elektros tinklo pajėgumų padidinimas, lyginant su tuo, kas reikalinga konkretaus gamintojo elektros įrenginiams prijungti ir jo poreikiams tenkinti, tam, kad būtų galima užtikrinti saugų ir patikimą elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, priėmimą ir paskirstymą. Elektros tinklo pajėgumų padidinimo atvejai ir kriterijai, prijungiant gamintojo elektros įrenginius, kuriuose naudojama atsinaujinančių išteklių energija, nurodyti Aprašo X skyriuje.

2.5. Operatorius elektros energijos skirstomųjų tinklų operatorius.

2.6. Gamintojas juridinis ar fizinis asmuo, jungiantis elektros energiją generuojančius įrenginius prie operatoriaus elektros tinklų arba savo vidaus tinklų, arba esamas gamintojas, pageidaujantis padidinti generuojančių įrenginių galią, kad į operatoriaus tinklus būtų patiekta pagaminta elektros energija arba elektros energija aprūpinti jo, kaip vartotojo, elektros energijos imtuvai. Gamintojais nelaikomi tie juridiniai ar fiziniai asmenys, kurie pageidauja įsirengti autonominius elektros energiją generuojančius įrenginius, užtikrinančius elektros energijos tiekimą tik sutrikusio aprūpinimo elektra iš operatoriaus tinklų atkūrimo laikotarpiui (rezervuojantys šaltiniai).

2.7. Prijungimo išlaidos investicijos, reikalingos gamintojo elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti prie operatoriaus valdomų elektros tinklų.

2.8. Prijungimo paslauga – teisės aktų nustatyta tvarka operatoriaus gamintojui teikiama paslauga, kurios metu gamintojo elektrinė prijungiama prie operatoriaus elektros tinklų, ir (ar) kitos teisės aktuose nustatytos operatoriaus gamintojui teikiamos paslaugos, susijusios su gamintojo elektrinės prijungimu prie elektros tinklų.

2.9. Prijungimo paslaugos sutartis – operatoriaus ir gamintojo sudaroma elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartis, atitinkanti suderintą techninį projektą arba prijungimo sąlygas, jei techninis projektas neprivalomas, kuri nustato prijungimo paslaugos teikimo sąlygas ir tvarką.

2.10. Prijungimo sąlygos – techninės sąlygos, kuriose nustatomi privalomieji elektros tinklų tiesimo, pertvarkymo ir (ar) plėtros reikalavimai, prijungiant gamintojo elektrinę prie operatoriaus valdomų tinklų ar teikiant kitas teisės aktuose nustatytas paslaugas. Prijungimo sąlygos skirtos gamintojui prijungimo prie elektros tinklo dalies ir gamintojo elektrinės dalies techniniams projektams parengti bei nustato reikalavimus statomiems objektams, kuriuos gamintojai turi įvykdyti.

2.11. Prijungimo taškas – elektros tinkluose tiksliai nurodytas taškas, kuriame gamintojo įrenginiai prijungiami prie skirstomųjų elektros tinklų.

2.12. Prijungimo aprašas – Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 (jį pakeitus ar panaikinus – atitinkamas jį pakeitęs ar kitas prijungimo tvarką ir sąlygas reglamentuojantis teisės aktas).

2.13. Skatinimo aprašas – Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 827.

3. Apraše vartojama sąvoka "iki" neapima paskutinio nurodyto skaitmens, kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose bei teisės aktuose.

II SKYRIUS

ELEKTRINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ PAGRINDINĖS NUOSTATOS

4. Operatoriaus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir teisės aktus bei šį Aprašą teikiama prijungimo paslauga grindžiama objektyviais, skaidriais ir nediskriminaciniais principais, kuriais vadovaujantis atsižvelgiama į visą naudą ir sąnaudas, susijusias su Gamintojų elektrinių prijungimu prie Elektros tinklų.

5. Pagrindiniai elektrinių prijungimo prie Elektros tinklų etapai yra šie:

5.1. išankstinių prijungimo sąlygų išdavimas;

5.2. plėtros projekto, jei toks reikalingas, rengimas ir derinimas;

5.3. ketinimų protokolo sudarymas;

5.4. prievolių įvykdymo užtikrinimo (finansinės garantijos ar finansinio laidavimo) pateikimas;

5.5. dalyvavimas Aukcione, jei Gamintojas ketinimų protokolą pasirašė siekdamas dalyvauti aukcione;

5.6. leidimo plėtoti gamybos pajėgumus gavimas;

5.7. prijungimo sąlygų gavimas;

5.8. techninių projektų prijungimo prie elektros tinklų  daliai ir gamintojo elektrinės daliai parengimas;

5.9. elektrinės prijungimo paslaugos sutarties sudarymas;

5.10. elektrinės prijungimo paslaugos vykdymas ir Elektros tinklų pajėgumų padidinimas:

5.10.1. rangos sutarčių sudarymas;

5.10.2. prijungimo prie Elektros tinklo dalies ir Gamintojo elektrinės dalies objektų ir juose sumontuotų įrenginių techninio vertinimo atlikimas, vykdomas techninio vertinimo komisijos;

5.10.3. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo aktų – pažymų (paleidimo derinimo darbams) gavimas, testavimas;

5.10.4. Elektros tinklų nuosavybės ribų akto ir elektros energijos persiuntimo paslaugos sutarties parengimas.

5.10.5. apskaitos prietaisų įrengimas arba esamų prietaisų perparametravimas;

5.10.6. įjungimas bandomajai objektų eksploatacijai – objektų derinimas, testavimas, atitikimo išduotoms prijungimo sąlygoms vertinimas, elektrinės keitiklių nuostatų deklaracijos pateikimas operatoriui;

5.10.7. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo aktų – pažymų (galutiniam prijungimui) gavimas;

5.10.8. statybų užbaigimas teisės aktų nustatyta tvarka.

5.11. Faktinių elektrinės prijungimo išlaidų apmokėjimas.

5.12. Gaminančio vartotojo elektros įrenginius įrengusio rangovo, teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto eksploatuoti ir (ar) įrengti elektros įrenginius, deklaracijos pateikimas.

5.13. Natūrinių bandymų akto pasirašymas.

5.14. Gamintojo informavimas apie įtampos įjungimą.

5.15. Leidimo gaminti elektros energiją gavimas.

6. Atsižvelgiant į planuojamos prijungti elektrinės galios dydį ir energijos gamybos specifiką vykdomi (taikomi) visi arba dalis Aprašo 5 punkte nurodytų pagrindinių elektrinių prijungimo etapų:

 

Papunkčio Nr.​

Elektrinės įrengtoji generuoti galiaElektros energijos gamybos būdasSkirstomojo tinklo plėtraTaikomi prijungimo etapaiPastabos
6.1.Iki 30 kW imtinaiGaminantis vartotojasNe5.7, 5.9, 5.10.4, 5.10.5, 5.12.  
6.2.Iki 30 kW imtinaiGaminantis vartotojasTaip5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.10.1, 5.10.4, 5.10.5, 5.11, 5.12.Projektavimo paslaugą gali atlikti ir Operatoriaus pasirinktas rangovas
6.3.Iki 30 kW imtinaiGamintojo elektrinėje pagaminta elektros energija neatiduodama į Operatoriaus Elektros tinklą.Ne5.7, 5.9, 5.10.4, 5.10.5, 5.10.6. 
6.4.Iki 30 kW imtinai Jėgainė nutolusiam gaminančiam vartotojuiTaip5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.10.1, 5.10.4, 5.10.5, 5.11, 5.12.Projektavimo paslaugą gali atlikti ir Operatoriaus parinktas rangovas
6.5.Iki 30 kW imtinai Siekiantis tapti gaminančiu vartotojuTaip5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.10,1, 5.10.3 (vartotojo daliai) 5.10.4, 5.10.5, 5.11, 5.12.Projektavimo paslaugos Operatorius neatlieka
6.6.Virš 30 kW iki 100 kW

Gaminantis vartotojas

 

Siekiantis tapti gaminančiu vartotoju

Ne5.1, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10.4, 5.10.5, 5.10.6, 5.10.7, 5.10.8, 5.11, 5.14Siekiantis tapti gaminančiu vartotoju asmuo papildomai turi pateikti rangovo aktą vartotojo tinklo daliai
6.7.Virš 30 kW iki 100 kW

Gaminantis vartotojas

Siekiantis tapti gaminančiu vartotoju

Taip5.1, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.10.1, 5.10.4, 5.10.5, 5.10.6, 5.10.7, 5.10.8, 5.11, 5.14Siekiantis tapti gaminančiu vartotoju asmuo papildomai turi gauti rangovo aktą vartotojo tinklo daliai
6.8. Iki 100 kW

Gamintojas. Pagaminta elektros energija naudojama savo ūkio poreikių tenkinimui, perteklių atiduodant į Operatoriaus tinklą neviršijant objektui suteiktos leistinosios naudoti galios.

 Visa elektros energija naudojama tik savo ūkio poreikių tenkinimui

Ne5.1, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10.4, 5.10.5, 5.10.6, 5.10.7, 5.10.8, 5.11, 5.14Jeigu įrengtoji generuoti galia būtų didesnė nei elektrinei suteikta leistinoji naudoti galia, papildomai būtų taikomi 5.3 ir 5.4 papunkčiai. Norint dalyvauti aukcione dėl skatinimo priemonių taikymo papildomai taikomas 5.5 papunktis.
6.9. Iki 100 kW

Gamintojas. Pagaminta elektros energija naudojama savo ūkio poreikių tenkinimui perteklių atiduodant į Operatoriaus tinklą neviršijant objektui suteiktos leistinosios naudoti galios

 Visa elektros energija naudojama tik savo ūkio poreikių tenkinimui

Taip5.1, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.10.1, 5.10.4, 5.10.5, 5.10.6, 5.10.7, 5.10.8, 5.11, 5.14

Jeigu įrengtoji generuoti galia būtų didesnė nei elektrinei suteikta leistinoji naudoti galia papildomai būtų taikomi 5.3 ir 5.4 papunkčiai.

Norint dalyvauti aukcione dėl skatinimo priemonių taikymo papildomai taikomas 5.5 papunktis.

6.10.100 kW ir didesnės galios

Gaminantis vartotojas

 Gamintojas. Pagaminta elektros energija naudojama savo ūkio poreikių tenkinimui perteklių atiduodant į Operatoriaus tinklą neviršijant objektui suteiktos

leistinosios naudoti galios.

 Gamintojas. Pagaminta elektros energija į Operatoriaus Elektros tinklą negeneruojama.

 Siekiantis tapti gaminančiu vartotoju

Ne5.1, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10.2, 5.10.3, 5.10.4, 5.10.5, 5.10.6, 5.10.7, 5.10.8, 5.11, 5.13, 5.14

Jeigu įrengtoji generuoti galia būtų didesnė nei elektrinei suteikta leistinoji naudoti galia papildomai būtų taikomi 5.3 ir 5.4 papunkčiai.

Norint dalyvauti aukcione dėl skatinimo priemonių taikymo papildomai taikomas 5.5 papunktis.

 Siekiantis tapti gaminančiu vartotoju asmuo papildomai turi pateikti rangovo aktą vartotojo tinklo daliai

6.11.100 kW ir didesnės galios

Gaminantis vartotojas.

 Gamintojas. Pagaminta elektros energija naudojama savo ūkio poreikių tenkinimui perteklių atiduodant į Operatoriaus tinklą neviršijant objektui suteiktos leistinosios naudoti galios.

 Gamintojas. Pagaminta elektros energija į Operatoriaus

Elektros tinklą negeneruojama.

Taip5.1, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.10.1, 5.10.2, 5.10.3, 5.10.4, 5.10.5, 5.10.6, 5.10.7, 5.10.8, 5.11, 5.13, 5.14

Jeigu įrengtoji generuoti galia būtų didesnė nei elektrinei suteikta leistinoji naudoti galia papildomai būtų taikomi 5.3 ir 5.4 punktai.

Norint dalyvauti aukcione dėl skatinimo priemonių taikymo papildomai taikomas 5.5 papunktis.

   Siekiantis tapti gaminančiu vartotoju   Siekiantis tapti gaminančiu vartotoju asmuo papildomai turi gauti pateikti rangovo aktą vartotojo tinklo daliai
6.12.100 kW ir didesnės galios

Gamintojas - visa pagaminta elektros energija generuojama į Operatoriaus Elektros tinklą.

 

 

 

Taip5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.10.1, 5.10.2, 5.10.3, 5.10.4, 5.10.5, 5.10.6, 5.10.7, 5.10.8, 5.11, 5.13, 5.14Norint dalyvauti aukcione dėl skatinimo priemonių taikymo, papildomai taikomas 5.5 papunktis.

 

III SKYRIUS

IŠANKSTINIŲ PRIJUNGIMO SĄLYGŲ IŠDAVIMAS

7. Išankstinės prijungimo sąlygos yra skirtos Gamintojo būsimų investicijų dydžiui preliminariai įvertinti, ir nesukuria nei Gamintojui, nei Operatoriui jokių teisių ir pareigų. Operatoriaus išduodamos išankstinės prijungimo sąlygos galioja 6 mėnesius. Išankstinėse prijungimo sąlygose nurodomi privalomieji Gamintojo elektrinės prijungimo prie Operatoriaus Elektros tinklų reikalavimai. Išankstinėse prijungimo sąlygose negali būti kitų reikalavimų išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti patikimą, saugų ir tinkamos kokybės elektros energijos įrenginio ir elektros energetikos sistemos darbą. Operatoriaus išduodamos pavyzdinės išankstinės prijungimo sąlygos yra skelbiamos Operatoriaus interneto tinklalapyje www.eso.lt.

8. Gamintojas, pageidaujantis gauti išankstines prijungimo sąlygas, pateikia Operatoriui šiuos dokumentus:

8.1. Operatoriaus nustatytos formos paraišką (formos skelbiamos Operatoriaus interneto tinklalapyje www.eso.lt) techninėms sąlygoms gauti, kuriuose nurodo:

8.1.1. numatomos įrengti elektrinės galią, adresą (vietovę), energijos išteklių rūšį;

8.1.2. informaciją, ar elektrinę pageidaujama statyti pagal bendruosius teisės aktų reikalavimus ar ketinant pasinaudoti skatinimo priemonėmis, numatytomis Įstatyme (nurodyti kokiomis);

8.2. nekilnojamojo turto (žemės sklypo ar statinio), kuriame planuojama statyti elektrinę, nuosavybės teisę ar kitus teisėto valdymo pagrindus (nuomos, panaudos ar kitą sutartį) įrodančius dokumentus (jeigu nekilnojamojo turto, kuriame planuojama statyti elektrinę, savininkas yra kitas fizinis ar juridinis asmuo, juose turi būti aptarta Gamintojo teisė šiame nekilnojamajame turte vykdyti veiklą, susijusią su elektrinių statyba ir eksploatavimu). Nuosavybės teisė ar kito teisėto valdymo teisės turi būti įregistruotos viešame registre teisės aktų nustatyta tvarka.

8.3. juridinio asmens įregistravimą Juridinių asmenų registre patvirtinantį dokumentą (Juridinių asmenų registro išrašą), jei kreipiasi juridinis asmuo;

8.4. įgaliojimą atstovauti Gamintojui (jei paraišką pateikia Gamintojo (juridinio ar fizinio asmens) atstovas);

8.5. Gamintojo (fizinio asmens) arba Gamintojo (juridinio asmens) atstovo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę (parodyti)).

9. Operatoriaus prašymu Gamintojas pateikia visą papildomą informaciją, reikalingą techninio sprendimo priėmimui ir išankstinių prijungimo sąlygų parengimui.

10. Remdamasis Gamintojo pateikta informacija, Operatorius ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų ir informacijos, nurodytų šio Aprašo 8 ir 9 punktuose, gavimo dienos išduoda Gamintojui išankstines prijungimo sąlygas bei pateikia:

10.1. informaciją apie veiksmus, kuriuos gamintojas turi atlikti dėl jo elektrinės prijungimo prie Elektros tinklų;

10.2. informaciją apie tai, ar yra būtinybė prieš elektrinės prijungimą atlikti Elektros tinklų pajėgumo didinimo veiksmus;

11. Visais atvejais Operatorius ir Gamintojas bendradarbiauja ir keičiasi visa Gamintojo elektrinei prijungti prie Elektros tinklų reikalinga technine ir kita informacija.

12. Elektrinių, nurodytų Aprašo 6.6–6.12 papunkčiuose, prijungimui prie Elektros tinklų išankstinės prijungimo sąlygos išduodamos įvertinus Operatoriaus toje vietoje didžiausių galių sumai atskirų tipų elektrinėms prijungti sudarytus ketinimų protokolus, išduotas prijungimo sąlygas, sudarytas prijungimo paslaugos sutartis, atvirkštinę generaciją į perdavimo sistemos operatoriaus tinklus, perdavimo tinklo srautus (ribojimus).

13. Preliminarus prijungimo taškas parenkamas Įstatymo, Aprašo 1 priedo, Prijungimo aprašo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Gamintojas turi teisę įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pateikti skundą Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai dėl Operatoriaus išduotų išankstinių prijungimo sąlygų. Jeigu Valstybinė energetikos reguliavimo taryba pagal pateiktas išvadas nustato, kad išankstinės prijungimo sąlygos neatitinka šio Aprašo reikalavimų, Operatorius privalo per 30 kalendorinių dienų laikotarpį išduoti Gamintojui naujas išankstines prijungimo sąlygas.

15. Kai yra planuojama, kad elektrinės prijungimo metu atsiras atvirkštinė generacija į perdavimo sistemos operatoriaus tinklus, Operatorius kreipiasi dėl Gamintojo elektrinės išankstinių prijungimo sąlygų išdavimo į perdavimo sistemos operatorių. Perdavimo sistemos operatoriaus išduotos išankstinės prijungimo sąlygos nustato preliminarius reikalavimus elektrinės prijungimui Gamintojui ir operatoriui, atsižvelgiant į Elektros tinklų nuosavybės ribas.

16. Pagal Operatoriaus išduotas vienas išankstines prijungimo sąlygas galima sudaryti tik vieną ketinimų protokolą.

 

IV SKYRIUS

KETINIMŲ PROTOKOLO SUDARYMAS

17. Statyti ar įrengti elektrinę planuojantis asmuo, gavęs išankstines prijungimo sąlygas, parengia ir teikia Operatoriui prašymą pasirašyti ketinimų protokolą Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 8 dalyje numatyta tvarka.

18. Kai yra planuojama, kad elektrinės prijungimo metu atsiras atvirkštinė generacija į perdavimo sistemos operatoriaus tinklus, prieš sudarydamas ketinimų protokolą su Gamintoju, kuriam buvo išduotos Aprašo 15 punkte numatytos išankstinės prijungimo sąlygos Operatorius privalo kreiptis į perdavimo sistemos operatorių, prašydamas informacijos apie perdavimo tinklo pralaidumą, aktualų konkretaus Gamintojo įrenginiams prijungti. Gavęs Operatoriaus prašymą perdavimo sistemos operatorius pateikia informaciją apie aktualų pralaidumą per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo. Operatorius, sudaręs ketinimų protokolą su Gamintoju, kuriam buvo išduotos Aprašo 15 punkte numatytos išankstinės prijungimo sąlygos, arba su tokiu Gamintoju sudarytam ketinimų protokolui nutrūkus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai informuoja perdavimo sistemos operatorių.

19. Operatorius privalo per 30 kalendorinių dienų nuo 17 punkte nurodyto prašymo pateikimo dienos su Gamintoju pasirašyti ketinimų protokolą. Operatorius, gavęs visus reikalingus dokumentus Ketinimų protokolo pasirašymui, per 10 darbo dienų parengia ketinimų protokolo projektą ir  pateikia Gamintojui susipažinti su projektu ir jį pasirašyti. Ketinimų protokolo sudarymui turi būti pateikti šie dokumentai:

19.1. savivaldybės, kurioje numatoma statyti ar įrengti elektrinę, administracijos patvirtinimas, kad planuojamos nurodytos galios ir tipo elektrinės įrengimas ar statyba pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus yra galimi;

19.2. Lietuvos kariuomenės patvirtinimas, kai planuojamos statyti vėjo elektrines, kad teritorijose,  kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, netaikomi apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrines arba yra apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrines, tačiau planuojamų statyti vėjo elektrinių keliamų trukdžių nacionaliniam saugumui užtikrinti galima išvengti panaudojant papildomas priemones, kaip tai numatyta Įstatyme.

19.3. Operatoriaus prašymu Gamintojas teikia  informaciją, būtiną atitinkamo sprendimo priėmimui.

20. Ketinimų protokolas galioja jame nustatytomis sąlygomis visą prijungimo paslaugos sutarties galiojimo laikotarpį, bet ne ilgiau nei galioja Gamintojui išduotas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus. Ketinimų protokolas ir galios bei pralaidumų rezervavimas netenka galios, kai gamintojas neįvykdo Elektros energetikos įstatyme, šiame Apraše ir ketinimų protokole nustatytų ketinimų protokolo reikalavimų. Išankstinės prijungimo sąlygos ir ketinimų protokolas nėra perleidžiami kitam asmeniui, išskyrus atvejus, kai yra likviduojamas ar reorganizuojamas juridinis asmuo ar fizinio asmens mirties atveju.

 

V SKYRIUS

PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PATEIKIMAS

21. Gamintojas, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo ketinimų protokolo pasirašymo dienos, privalo Operatoriui pateikti savo prievolių įvykdymo užtikrinimą, garantuojantį Operatoriui Gamintojo įsipareigojimo įvykdymą. Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimas privalo galioti 30 kalendorinių dienų ilgiau negu ketinimų protokolas. Prievolių įvykdymo užtikrinimo dydis apskaičiuojamas Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka. Norint pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos terminą, kaip tai nustatyta Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 7 dalyje, prievolių įvykdymo užtikrinimo dydis padidinamas dydžiu, kuris apskaičiuojamas prašymo pratęsti leidimo plėtoti pateikimo metu galiojančios Elektros energetikos įstatymo redakcijos nustatyta tvarka.

22. Jeigu Gamintojas užbaigia ketinimų protokole numatytos įrengtosios galios elektrinės statybą Statybos įstatyme nustatyta tvarka (kai taikoma) ir Gamintojui Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka išduotas leidimas gaminti elektros energiją arba Gamintojas, dalyvaujantis Įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nurodytame skatinimo kvotų paskirstymo aukcione, nelaimi šio skatinimo kvotų paskirstymo aukciono arba atsisako jame dalyvauti (Gamintojas gali atsisakyti dalyvauti aukcione nuo aukciono dokumentų vertinimo pradžios iki pasiūlymų dėl kainos priedo vertinimo pabaigos), Operatorius, gavęs Gamintojo prašymą, atsisako savo teisių pagal Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį šiam Gamintojui ar jo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui, o šalių teisės ir pareigos pagal ketinimų protokolą pasibaigia, kai Gamintojas:

22.1. nelaimi aukciono ir neketina tęsti veiklos;

22.2. nelaimi aukciono ir ketina toliau tęsti veiklą, tačiau šio asmens planuojamos statyti ar įrengti elektrinės prijungimas prie Elektros tinklų riboja asmenų, laimėjusių aukcioną, galimą prijungimą;

22.3. nelaimėjęs aukciono ir pateikęs prašymą Operatoriui suteikti jam aukcionui rezervuotus Elektros tinklų galią ir pralaidumus, jų negauna, nes per 3 darbo dienas nuo aukciono laimėtojų patvirtinimo dienos prašymą suteikti aukcionui rezervuotus Elektros tinklų galią ir pralaidumus pateikė ir kiti aukciono dalyviai ir (arba) prašymą pasirašyti ketinimų protokolą pateikė asmenys, ketinantys statyti ar įrengti elektrines, kuriems netaikomos Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1–3 punktuose nurodytos skatinimo priemonės, ir dėl to Elektros tinklų galios ir pralaidumų neužtenka visų šių asmenų planuojamų statyti ar įrengti elektrinių prijungimui;

22.4. nuo aukciono dokumentų vertinimo pradžios iki pasiūlymų dėl kainos priedo vertinimo pabaigos atsisako dalyvauti aukcione;

22.5. užbaigia ketinimų protokole numatytos įrengtosios galios elektrinės statybą Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir gauna leidimą gaminti elektros energiją.

23. Jeigu Gamintojas per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, neįvykdo ketinimų protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti ketinimų protokole nurodytos įrengtosios galios elektrinę (taip pat kitų protokole nurodytų įsipareigojimų susijusių su elektrinės įrengimo sąlygų vykdymu), išskyrus Aprašo 25 ir 26 punktuose numatytus atvejus, Operatorius pasinaudoja visu šio Gamintojo pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu, išskyrus atvejus, kai tokie įsipareigojimai neįvykdomi dėl aplinkybių, kurių šis Gamintojas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti ketinimų protokolo ir (ar) elektrinės prijungimo prie Elektros tinklų paslaugos sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, taip pat dėl įstatymų nustatytų kitų aplinkybių, kai nėra šio Gamintojo kaltės. Tais atvejais, kai yra šiame punkte nurodytos aplinkybės, Gamintojas pateikia Operatoriui tai įrodančius dokumentus, o Operatorius įvertina pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo grąžinimo.

24. Ketinimų protokole nurodytos elektrinės galia gali būti keičiama protokolo galiojimo laikotarpių šalių rašytiniu susitarimu šiais atvejais:

24.1. kai Gamintojui suteikiama skatinimo kvota mažesnei galiai nei buvo sudarytas ketinimų protokolas.

24.2. kai Gamintojas daliną elektrinę ir dalį jos perleidžia kitam asmeniui, nekeičiant bendro pirminės rezervuotos galios dydžio.

25. Jeigu Gamintojas nutraukia ketinimų protokolą, Operatorius pasinaudoja Gamintojo pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi, kuri apskaičiuojama Elektros energetikos įstatymo redakcijos, galiojusios pasirašant ketinimų protokolą, nustatyta tvarka.

26. Jeigu Gamintojas per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, pastato ar įrengia mažesnės galios elektrinę, negu buvo įsipareigojęs pagal ketinimų protokolą, Operatorius pasinaudoja pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi proporcingai neįvykdytiems įsipareigojimams.

27. Pagal Gamintojo pateiktą prievolių įvykdymo užtikrinimą Operatoriaus gautos lėšos įvertinamos nustatant skirstymo tiekimo paslaugų kainų viršutines ribas.

VI SKYRIUS

DALYVAVIMAS AUKCIONE

28. Aukcione turi teisę dalyvauti Gamintojai, ketinantys plėtoti gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių, turintys galiojantį ketinimų protokolą ir Operatoriui pateikę prievolių įvykdymo užtikrinimą.

29. Aukcionai organizuojami Įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka. Operatorius rezervuotus pralaidumus visam ketinimų protokole numatytam elektrinės galingumui prijungti garantuoja tik vienam Aukciono laimėtojui. Aukciono laimėtojais pripažinus kelis Gamintojus, kai vieno laimėtojo prijungimas prie Elektros tinklų ribos kitų laimėtojų prijungimą, esami rezervuoti Elektros tinklų linijos ar Elektros tinklų regiono pralaidumai tokiems Aukciono laimėtojams paskirstomi proporcingai jų pateiktos galios pasiūlymams.

30. Įvykus Aukcionui ir esant paskelbtam laimėtojui ar laimėtojams, Gamintojams nelaimėjusiems Aukciono ar atsisakiusiems dalyvauti Operatoriaus išduotos išankstinės prijungimo sąlygos ir pasirašyti ketinimų protokolai netenka galios, išskyrus jei Operatorius Gamintojui suteikė Aukcionui rezervuotus Elektros tinklų galią ir pralaidumus. Gamintojai, norintys dalyvauti naujame Aukcione ar statyti elektrinę nesinaudodami skatinimo priemonėmis, iš Operatoriaus turi gauti naujas išankstines prijungimo sąlygas, privalomųjų Elektros tinklų tiesimo ir (ar) pertvarkymo reikalavimų nustatymui, bei pasirašyti naują ketinimų protokolą ir pateikti Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą.  

VII SKYRIUS

ELEKTROS TINKLŲ GALIOS IR PRALAIDUMO REZERVAVIMAS

 

31. Operatorius rezervuoja jų valdomų Elektros tinklų pralaidumus, kiek to reikia atsinaujinančius išteklius naudojančioms elektrinėms prijungti ir jose pagamintai elektros energijai persiųsti.

32. Asmenims, dalyvavusiems Aukcione ir jo nelaimėjusiems, tačiau ketinantiems toliau tęsti veiklą, kai jų planuojamoms statyti ar įrengti elektrinėms netaikomos Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies nurodytos 1–3 punktuose nurodytos skatinimo priemonės, Elektros tinklų galia ir pralaidumai, rezervuoti Aukcionui, suteikiami tuo atveju, jei tenkinamos šios sąlygos:

32.1. šio asmens planuojamos statyti ar įrengti elektrinės prijungimas prie Elektros tinklų neriboja asmenų, laimėjusių Aukcioną, galimo prijungimo;

32.2. jei per 3 darbo dienas nuo Aukciono laimėtojų patvirtinimo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu dienos asmenims, dalyvavusiems Aukcione ir jo nelaimėjusiems, pateikus prašymą suteikti Aukcionui rezervuotus Elektros tinklų galią ir pralaidumus ir (arba) asmenims, ketinantiems statyti ar įrengti elektrines, kuriems netaikomos Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1–3 punktuose nurodytos skatinimo priemonės, pateikus prašymą pasirašyti ketinimų protokolą, Elektros tinklų galios ir pralaidumų užtenka visų šių asmenų planuojamų statyti ar įrengti elektrinių prijungimui.

33. Asmenys, nurodyti Aprašo 32 punkte, per 3 darbo dienas nuo Aukciono laimėtojų patvirtinimo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu dienos Operatoriui pateikia prašymą suteikti Aukcionui rezervuotus Elektros tinklų galią ir pralaidumus. Operatorius per 15 darbo dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos įvertina Aukciono laimėtojams suteiktas Elektros tinklų galias ir pralaidumus, taip pat Aprašo 32.1 ir 32.2 papunkčiuose nurodytas sąlygas ir apie šias aplinkybes informuoja asmenį.

34. Operatoriui informavus asmenį, nurodytą Aprašo 32 punkte, kad tenkinamos Aprašo 32.1 ir 32.2 papunkčiuose nurodytos sąlygos, asmuo ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Aukciono laimėtojų paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka privalo kreiptis į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo ir jį gauti.

35. Jeigu asmuo per nustatytą terminą nesikreipia dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo arba šis leidimas neišduodamas, pasibaigia jo galiojimo terminas ar jo galiojimas panaikinamas Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme nustatytais pagrindais, laikoma, kad ketinimų protokolas netenka galios ir Operatorius pasinaudoja asmens pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka.

36. Operatoriui informavus asmenį, nurodytą Aprašo 32 punkte, kad Aprašo 32.1 ir 32.2 papunkčiuose nurodytos sąlygos netenkinamos, Elektros tinklų galia ir pralaidumai, reikalingi šio asmens elektrinei prijungti, nėra suteikiami. Operatorius atsisako savo teisių pagal asmens pateiktą prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį šiam asmeniui ar jo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui. Tokiu atveju asmuo, dalyvavęs aukcione ir jo nelaimėjęs, tačiau ketinantis toliau tęsti veiklą, su Operatoriumi gali pasirašyti naują ketinimų protokolą ir pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimą Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

37. Elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas ir ketinimų protokolas netenka galios, o Operatorius netenka prievolės prijungti asmens planuojamas statyti ar įrengti elektrines, esant bent vienai iš šių aplinkybių, kai statyti ar įrengti elektrinę planuojantis asmuo:

37.1. pasirašęs ketinimų protokolą, per 10 kalendorinių dienų Operatoriui nepateikia asmens prievolių įvykdymo užtikrinimo;

37.2. pasirašęs ketinimų protokolą, per vieną mėnesį nesikreipia į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą su prašymu dalyvauti organizuojamame Aukcione arba su prašymu išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;

37.3. nuo Aukciono dokumentų vertinimo pradžios iki pasiūlymų dėl kainos priedo vertinimo pabaigos atsisako dalyvauti aukcione;

37.4. per 3 mėnesius nuo Aukciono laimėtojų paskelbimo dienos nesikreipia į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo;

37.5. Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis negauna leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, išskyrus atvejus, kai leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus negaunamas dėl valstybės, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių;

37.6. ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai nepateikia prašymo ir tokį prašymą pagrindžiančių dokumentų pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimą;

37.7. Apraše ir (ar) ketinimų protokole nustatyta tvarka ir sąlygomis nesudaro su Operatoriumi prijungimo paslaugos sutarties;

37.8. dalyvavęs Aukcione jo nelaimi ir neketina toliau tęsti veiklos;

37.9. dalyvavęs Aukcione jo nelaimi ir ketina toliau tęsti veiklą, tačiau šio asmens planuojamos statyti ar įrengti elektrinės prijungimas prie Elektros tinklų riboja asmenų, laimėjusių aukcioną, galimą prijungimą;

37.10. dalyvavęs Aukcione jo nelaimi ir ketina toliau tęsti veiklą, tačiau Aprašo 29 punkte nurodyta tvarka  prašymą suteikti Aukcionui rezervuotus Elektros tinklų galią ir pralaidumus pateikė ir kiti aukciono dalyviai ir (arba) prašymą pasirašyti ketinimų protokolą pateikė asmenys, ketinantys statyti ar įrengti elektrines, kuriems netaikomos Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1–3 punktuose nurodytos skatinimo priemonės, ir dėl to Elektros tinklų galios ir pralaidumų neužtenka visų šių asmenų planuojamų statyti ar įrengti elektrinių prijungimui;

37.11. užbaigia ketinimų protokole numatytos įrengtosios galios elektrinės statybą Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir Gamintojui išduodamas leidimas gaminti elektros energiją.

37.12. Gamintojas nevykdo arba netinkamai vykdo bent vieno iš ketinimų protokolo 2.4, 2.41, 2.42, 2.43 , 2.44, 2.45, 2.6, 2.7, 2.13 papunkčiuose įtvirtintų įsipareigojimų.

 

38. Elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimui ir Operatoriaus ir asmens, dalyvavusio aukcione, pasirašytam ketinimų protokolui netekus galios dėl Aprašo 37.2, 37.4–37.7 papunkčiuose nurodytų aplinkybių, Operatorius pasinaudoja asmens pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu, kaip nurodyta Elektros energetikos įstatymo 211 straipsnio 4 dalyje.  

VIII SKYRIUS

LEIDIMO PLĖTOTI GAMYBOS PAJĖGUMUS GAVIMAS

39. Gamintojas teisės aktų nustatyta tvarka kreipiasi į Tarybą dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus:

39.1. per 1 mėnesį nuo ketinimų protokolo pasirašymo dienos, pateikdamas prašymą gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, jei Gamintojas ketinimų protokolą pasirašė nesiekdamas dalyvauti Aukcione;

39.2. per 3 mėnesius nuo aukciono laimėtojų patvirtinimo dienos, pateikdamas prašymą gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir jį gaudamas, jei Gamintojas laimėjo aukcioną arba jei Gamintojui buvo suteikti aukcionui rezervuoti Elektros tinklų galia ir pralaidumai.

40. Gamintojui per nustatytą terminą, nepateikus prašymo leidimui plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus gauti ar negavus leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, Elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas Gamintojui bei su juo pasirašytas ketinimų protokolas netenka galios, o Operatorius netenka prievolės prijungti Gamintojo planuojamą statyti elektrinę. Operatorius pasinaudoja Gamintojo pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi, kuri apskaičiuojama Elektros energetikos įstatymo redakcijos, galiojusios pasirašant ketinimų protokolą, nustatyta tvarka.

41. Išduotų leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminas pratęsiamas ne daugiau kaip du kartus:

41.1. vieną kartą ne ilgesniam kaip 12 mėnesių, o plėtojant elektros energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių – 6 mėnesių laikotarpiui, jeigu asmuo, kreipdamasis dėl leidimo galiojimo termino pratęsimo, pateikia įrodymus, pagrindžiančius, kad atlikti suplanuotus darbus vėluojama dėl valstybės, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių;

41.2. vieną kartą ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, jeigu asmuo, kreipdamasis dėl leidimo galiojimo termino pratęsimo, pateikia statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, ir dokumentus, įrodančius, kad atlikta ne mažiau kaip 50 procentų projekto įgyvendinimo darbų.

IX SKYRIUS

PRIJUNGIMO SĄLYGŲ IŠDAVIMAS

42. Gamintojas, gavęs leidimą plėtoti gamybos pajėgumus, (kai šis leidimas reikalingas) kreipiasi į Operatorių dėl prijungimo sąlygų išdavimo. Gamintojas turi pateikti Operatoriui šiuos dokumentus:

42.1. užpildytą Operatoriaus nustatytos formos prašymą (prašymą galima užpildyti ir Operatoriaus savitarnos svetainėje);

42.2. leidimo plėtoti gamybos pajėgumus kopiją;

42.3. informaciją apie pasikeitimus (jei ji keitėsi nuo anksčiau Operatoriui pateiktos informacijos).

43. Gamintojas, kuriam nereikia leidimo plėtoti gamybos pajėgumus, kreipiasi dėl elektrinės prijungimo sąlygų išdavimo ir Operatoriui pateikia Aprašo 8 punkte nurodytus dokumentus.

44. Prijungimo taškas parenkamas ir dėl jo pakeitimo atsirandančios papildomos sąnaudos padengiamos Įstatymo, Aprašo ir Aprašo 1 priede nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

45. Operatorius pagal Gamintojo pateiktą prašymą, įvertinęs technologinius ir ekonominius prijungimo taško parinkimo kriterijus ir, atsižvelgdamas į Gamintojo planuojamos elektrinės įrengtąją galią ir geografinę vietovę, parenka technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamiausią prijungimo prie Elektros tinklų tašką. Prijungimo taškas nurodomas prisijungimo sąlygose.

46. Gamintojas, atsižvelgdamas į Operatoriaus nurodytą Elektros tinklų pajėgumo lygį ir planuojamos elektrinės įrengtąją galią, turi teisę parinkti kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą elektrinės prijungimo tašką, nei išankstinėse prijungimo sąlygose ar prijungimo sąlygose nurodė Operatorius. Gamintojas, pageidaujantis pasirinkti kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą elektrinės prijungimo tašką, nei prijungimo sąlygose nurodė Operatorius, pateikia Operatoriui argumentuotą prašymą dėl prijungimo sąlygų pakeitimo. Jeigu Gamintojas pasirenka kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą elektrinės prijungimo tašką ir jei prijungiant elektrinę Gamintojo pasiūlytame prijungimo taške padidėja elektrinės prijungimo prie Elektros tinklų sąnaudos, t. y. padidėja elektrinės prijungimo darbų Operatoriaus Elektros tinklų nuosavybės dalyje (neskaitant projektavimo) kaina, šias padidėjusias pagrįstas sąnaudas padengia Gamintojas.

47. Operatorius turi teisę savo nuožiūra paskirti ir kitą elektrinės prijungimo tašką, nepaisydamas Gamintojo pasirinkto prijungimo taško, t. y. priimti galutinį sprendimą dėl prijungimo taško parinkimo. Jeigu Operatorius iš kelių technologiniu požiūriu lygiaverčių alternatyvų savo nuožiūra paskiria Gamintojui ekonomiškai mažiau palankų elektrinės prijungimo prie Elektros tinklų tašką, t. y. elektrinės prijungimo darbų Operatoriaus Elektros tinklų nuosavybės dalyje kainos padidėjimą (nevertinant projektavimo) lemiantį prijungimo tašką, Operatorius privalo padengti visas šias pagrįstas Gamintojui dėl to atsirandančias papildomas sąnaudas (padidėjusią elektrinės prijungimo darbų kainą).

48. Tuo atveju, jeigu Gamintojas jungia savo įrenginius prie Elektros tinklo ir šio Gamintojo elektros įrenginiams prijungti yra būtina atlikti plėtros, rekonstrukcijos, keitimo ar panašius techninio parengimo darbus perdavimo tinkle, ar prijungiant Gamintojo elektros įrenginius numatoma atvirkštinė generacija į perdavimo tinklą skirstomųjų tinklų Operatorius kreipiasi dėl prijungimo sąlygų į perdavimo sistemos operatorių dėl Gamintojo elektros įrenginių prijungimo, o perdavimo sistemos operatoriaus tuo pagrindu atliekami minėti darbai perdavimo tinkle yra laikomi sudėtine Gamintojo elektros įrenginių prijungimo paslaugos dalimi.

49. Operatorius privalo pirmumo teise prijungti Gamintojo, gaminančio elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių, elektrinę prie Operatoriaus valdomų Elektros tinklų prijungimo taške, kuris atitinka reikiamą įtampos lygį ir yra arčiausiai Gamintojo elektrinės, jeigu kiti Elektros tinklo taškai technologiniu ir ekonominiu požiūriu nėra tinkamesni Gamintojo elektrinės prijungimo taškui.

50. Elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių Gamintojas turi teisę pasirinkti kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą elektrinės prijungimo tašką, atsižvelgdamas į Operatoriaus nurodytą Elektros tinklų pajėgumo lygį ir elektrinės planuojamą įrengtąją galią. Gamintojo pasirinkto prijungimo taško atitiktį nustatytiems technologiniams ir ekonominiams kriterijams kiekvienu konkrečiu atveju įvertina Operatorius. Jeigu prijungiant elektrinę Gamintojo pasirinktame prijungimo taške padidėja prijungimo sąnaudos, šias padidėjusias sąnaudas padengia Gamintojas šio Aprašo 76 punkte nustatyta tvarka. Operatorius turi teisę savo nuožiūra parinkti ir kitą, ne pirminiame prijungimo sąlygų variante pasiūlytą, elektrinės prijungimo tašką, nepaisydamas Gamintojo, gaminsiančio elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių pasirinkto prijungimo taško. Dėl šio paskyrimo atsirandančias papildomas sąnaudas padengia Operatorius šio Aprašo 76 punkte nustatyta tvarka.

51. Operatorius išduoda Gamintojui prijungimo sąlygas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų, nurodytų šio Aprašo 42 ar 43 punktuose, gavimo dienos.

52. Operatorius neprisiima atsakomybės, jei išduotose prijungimo sąlygose numatyti atlikti privalomieji Elektros tinklų tiesimo, pertvarkymo ir (ar) plėtros reikalavimai nesutampa su išankstinėse prijungimo sąlygose nurodytais reikalavimais, jei aukciono laimėtojui Elektros tinklų galia ir pralaidumai buvo paskirstyti proporcingai dėl kelių aukciono laimėtojų, ribojančių vienas kito elektrinės prijungimą, patvirtinimo.

53. Operatoriaus išduotos prijungimo sąlygos galioja iki leidimo plėtoti gamybos pajėgumus galiojimo datos su galimais jo pratęsimais teisės aktų nustatyta tvarka.

54. Operatorius įsipareigoja prijungti Gamintojo elektros įrenginius prie Elektros tinklų pagal išduotose prijungimo sąlygose numatytus reikalingus atlikti privalomuosius Elektros tinklų tiesimo, pertvarkymo ir (ar) plėtros reikalavimus iki leidimo plėtoti gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos, įskaitant galimus jo pratęsimus teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis, su sąlyga, jei yra gauti Elektros tinklų dalies ir Gamintojo elektrinės dalies statybas leidžiantys dokumentai.

55. Gamintojas įsipareigoja per 30 kalendorinių dienų nuo teisės aktų nustatyta tvarka pratęsto leidimo plėtoti gamybos pajėgumus išdavimo dienos, pateikti Operatoriui pratęsto leidimo plėtoti gamybos pajėgumus patvirtintą kopiją, jei jis buvo pratęsiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

56. Operatorius, esant būtinumui, turi teisę tikslinti išduotas ar prijungimo paslaugos sutartyje nurodytas prijungimo sąlygas, jei šioms prijungimo sąlygoms vykdyti neišduotas statybą leidžiantis dokumentas (kai jis privalomas pagal teisės aktus). Jei statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, prijungimo sąlygos gali būti tikslinamos iki projekto suderinimo teisės aktų nustatyta tvarka.

 

X SKYRIUS

PROJEKTAVIMAS

57. Gamintojas pagal prijungimo sąlygas parengia prijungimo prie Elektros tinklų dalies techninį projektą, kurį suderina su Operatoriumi ir Gamintojo elektrinės dalies techninį projektą, kuris patikrinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

58. Elektrinės prijungimo prie Elektros tinklų techninio projekto rengimą vykdo Gamintojas. Operatorius gaminančio vartotojo, kurio elektrinės planuojama įrengtoji galia ne didesnė nei 30 kW, pageidavimu gali atlikti projektavimo darbus, už kuriuos gaminantis vartotojas apmoka 100 proc. Operatoriaus patirtų išlaidų.

59. Elektrinių projektavimas ir projektiniai skaičiavimai vykdomi vadovaujantis Operatoriaus prijungimo sąlygomis, Operatoriaus viešai el. puslapyje www.eso.lt skelbiamais reikalavimais elektrinių prijungimui, vėjo elektrinių prijungimo prie Elektros tinklų techninėmis taisyklėmis patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1-99, techniniais reikalavimais medžiagoms ir įrenginiams ir kitais galiojančiais teisės aktais.

XI SKYRIUS

PRIJUNGIMO PASLAUGOS SUTARTIES SUDARYMAS

60. Ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo su Operatoriumi suderinto prijungimo prie Elektros tinklų dalies techninio projekto pateikimo dienos (laikant, kad suderinto techninio projekto pateikimo diena yra Operatoriaus patvirtinimo, kad techninis projektas suderintas, diena), parengto pagal Operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, Operatorius parengia prijungimo paslaugos sutarties projektą ir pateikia jį Gamintojui. Taip pat tarp Operatoriaus, Gamintojo ir jo pasirinkto rangovo gali būti sudaroma trišalė Elektros tinklų įrengimo, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) perkėlimo, ir (ar) statybos sutartis, kuri kartu laikoma Gamintojų pageidaujančių prijungti savo elektros įrenginius prie Operatorių Elektros tinklų, elektros įrenginių prijungimo prie Operatoriaus Elektros tinklų paslaugos sutartimi. Jei dėl Gamintojo elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų, ar Operatoriams priklausančių energetikos objektų perkėlimo ar rekonstravimo Gamintojų pageidavimu, reikalingi pakeitimai perdavimo tinkle, sudaroma keturšalė prijungimo paslaugos sutartis, kurią pagal Gamintojo pateiktą prašymą parengia Operatorius.

61. Gamintojas privalo ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo dienos, kai Operatorius pateikia elektrinės prijungimo paslaugos sutarties projektą, atitinkantį suderintą techninį projektą, pasirašyti prijungimo paslaugos sutartį.

62. Gamintojui per 1 mėnesį nuo Operatoriaus pateikto elektrinės prijungimo paslaugos sutarties projekto, nepasirašius prijungimo paslaugos sutarties, Gamintojas netenka Elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimo, dėl ko nutrūksta ketinimų protokolo galiojimas, o Operatorius netenka prievolės prijungti asmens planuojamus statyti įrenginius. Operatorius pasinaudoja Gamintojo pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi, kuri apskaičiuojama Elektros energetikos įstatymo redakcijos, galiojusios pasirašant ketinimų protokolą, nustatyta tvarka.

63. Tipinės prijungimo paslaugos sutarties sąlygos yra viešai skelbiamos Operatoriaus interneto svetainėje (www.eso.lt).

XII SKYRIUS

PRIJUNGIMO PASLAUGOS VYKDYMAS

64. Operatorius privalo prijungti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojo elektrinę prie Operatoriaus valdomų Elektros tinklų ne vėliau kaip per 22 mėnesius arba per laikotarpį, per kurį Gamintojas įsipareigoja pastatyti elektrinę, jeigu tas laikotarpis yra ilgesnis kaip 22 mėnesiai, pirmumo teise prie Elektros tinklų prijungimo taške, kuris atitinka reikiamą įtampos lygį ir yra arčiausiai statomos elektrinės, jeigu kiti Elektros tinklai technologiniu ir ekonominiu požiūriu nėra tinkamesni elektrinės prijungimo taškui. Nurodyta statomos elektrinės prijungimo prie Elektros tinklų pirmumo teisė užtikrinama kitų Gamintojų elektros įrenginių, naudojančių ne atsinaujinančius energijos išteklius, prijungimo prie Elektros tinklų atžvilgiu. Prijungimo prie Elektros tinklų laikotarpis skaičiuojamas nuo prijungimo paslaugos sutarties pasirašymo dienos.

65. Operatorius privalo prijungti elektros energijos iš neatsinaujinančių išteklių gamintojo elektrinę prie Operatoriaus valdomų Elektros tinklų ne vėliau kaip per 22 mėnesius arba per laikotarpį, per kurį Gamintojas įsipareigoja pastatyti elektrinę, jeigu tas laikotarpis yra ilgesnis kaip 22 mėnesiai. Prijungimo prie Elektros tinklų laikotarpis skaičiuojamas nuo prijungimo paslaugos sutarties pasirašymo dienos.

66. Šio Aprašo 64 ir 65 punktuose nurodyti terminai gali būti pratęsti, kai Operatorius nustatytais terminais negali prijungti Gamintojo elektrinės technologiniams bandymams Elektros tinkluose atlikti tuo atveju, kai vėluoja darbai Gamintojo elektros tinklų dalyje ar dėl kitų nuo Operatoriaus nepriklausančių priežasčių.

67. Kiekvienu konkrečiu atveju elektrinės prijungimo prie Elektros tinklų terminas negali būti pratęstas ilgesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui elektrinėms, naudojančioms atsinaujinančių išteklių energiją ar vieną kartą 6 mėnesių ar vieną kartą 12 mėnesių laikotarpiui elektrinėms, naudojančioms neatsinaujinančių išteklių energiją. Elektrinės prijungimo prie Elektros tinklų terminas pratęsiamas Operatoriaus ir Gamintojo susitarimu prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka, kai leidimo plėtoti gamybos pajėgumus galiojimo terminas yra pratęstas.

68. Elektrinės prijungimo darbus Operatoriaus valdomų Elektros tinklų dalyje, įskaitant elektros energijos apskaitos prietaisų įrengimą, atlieka Operatorius arba jo pavedimu kitas asmuo, pasirinktas įstatymų nustatyta tvarka.

69. Prie Elektros tinklų prijungiami Gamintojo elektros įrenginiai, atliekami prijungimo darbai ir Elektros tinklų saugumui užtikrinti būtini įrenginiai turi atitikti techninių norminių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

XIII SKYRIUS

ELEKTROS TINKLŲ PAJĖGUMŲ PADIDINIMAS

 

70. Tuo atveju, jeigu Gamintojo elektrinės prijungimas prie Elektros tinklų galimas tik techniškai atnaujinus Elektros tinklus, juos optimizavus, išplėtus Elektros tinklus, padidinus Elektros tinklų pajėgumą ar kitaip juos rekonstravus, Gamintojo elektrinė turi būti prijungiama prie Elektros tinklų per šalių sutartą protingą terminą, įvertinus Elektros tinklų atnaujinimo ar plėtros poreikį, kiek tai pagrįstai reikalinga elektrinei prijungti, t. y. tokiu atveju nėra taikomi šio Aprašo 64 ar 65 punkte nurodyti terminai.

71. Kai Gamintojas ir Operatorius sudaro prijungimo paslaugos sutartį, Operatorius nedelsdamas, atsižvelgiant į esamą Elektros tinklų techninę būklę, imasi visų pagrįstai reikalingų priemonių Operatoriaus valdomiems tinklams, įskaitant tinklams eksploatuoti reikalingus elektros įrenginius ir objektus, optimizuoti, išplėsti ir (ar) rekonstruoti ir didinti Elektros tinklų pajėgumą tam, kad būtų galima užtikrinti saugų ir patikimą elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, priėmimą, perdavimą ir paskirstymą. Šiuo atveju Gamintojas kompensuoja Operatoriaus patiriamas sąnaudas šio Aprašo 74 punkte nustatyta tvarka.

72. Jeigu yra duomenų, leidžiančių teigti, kad Operatorius nevykdo Aprašo 70 punkte nurodytų savo įsipareigojimų, Gamintojas turi teisę reikalauti, kad Operatorius pateiktų informaciją apie tai, dėl kokių priežasčių ir kokiu mastu Operatorius nevykdė savo įsipareigojimo optimizuoti ir plėsti savo Elektros tinklus bei didinti Elektros tinklų pajėgumą.

XIV SKYRIUS

PRIJUNGIMO IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS

 

73. Gamintojas Operatoriui apmoka visas sąnaudas, susijusias su elektrinės prijungimu prie Elektros tinklo. Šios sąnaudos apima ir Operatoriaus sąnaudas patirtas dėl Elektros tinklų pajėgumo didinimo, numatyto šio Aprašo 70 punkte, Elektros tinklų, įskaitant jam eksploatuoti reikalingas įrenginių ir objektų įsigijimo sąnaudas, optimizavimo, plėtros ir (ar) rekonstrukcijos, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą elektros energijos perdavimą ir paskirstymą.

74. Gamintojas Operatoriui apmoka visas (rangovo, laimėjusio Operatoriaus paskelbtą viešąjį pirkimą dėl Gamintojo elektrinės prijungimo prie Elektros tinklų, faktiškai atliktų darbų su įranga kainą ir kitas Operatoriaus patirtas išlaidas, susijusias su prijungimo paslaugos suteikimu (pvz., išlaidų valstybės institucijų leidimams, pažymoms, notarinių sandorių sudarymui, servituto registravimui, archeologiniams tyrinėjimams, techninei priežiūrai, techninio prižiūrėtojo draudimui, projekto ekspertizei) sąnaudas, susijusias su elektrinės prijungimu prie Elektros tinklo.

75. Šio Aprašo 50 punkte numatytais atvejais, kai Gamintojas pasirenka kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą elektrinės prijungimo tašką ir dėl to padidėja prijungimo sąnaudos, Gamintojas padengia šias padidėjusias pagrįstas sąnaudas 100 procentų.

76. Šio Aprašo 50 punkte numatytais atvejais, kai Operatorius savo nuožiūra paskiria kitą nei pirminiame prijungimo sąlygų variante pasiūlytą elektrinės prijungimo tašką, nepaisydamas Gamintojo pasirinkto prijungimo taško, ir dėl to padidėja Gamintojo elektrinės prijungimo prie Elektros tinklų išlaidos, Operatorius padengia dėl tokio paskyrimo atsirandančias visas pagrįstas papildomai atsiradusias sąnaudas 100 procentų tiems Gamintojams, kurie stato elektrinę, gaminsiančią elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių.

XV SKYRIUS

ELEKTROS ENERGIJOS PRIĖMIMAS IR PERSIUNTIMAS ELEKTROS TINKLAIS

 

77.  Operatorius, atlikdamas elektros energijos srautų paskirstymo tinkluose dispečerinį valdymą ir atsižvelgdamas į skirstymo sistemos darbo saugumo reikalavimus, pirmumo teise toliau nustatyta prioriteto tvarka užtikrina elektros energijos priėmimą ir persiuntimą skirstomaisiais tinklais, pagamintos:

77.1. iš atsinaujinančių energijos išteklių didelio naudingumo kogeneracijos būdu;

77.2. iš atsinaujinančių energijos išteklių ne kogeneracijos ar ne didelio naudingumo kogeneracijos būdu;

77.3. ne iš atsinaujinančių energijos išteklių didelio naudingumo kogeneracijos būdu;

77.4. ne iš atsinaujinančių energijos išteklių ne kogeneracijos ar ne didelio naudingumo kogeneracijos būdu.

78. Elektrinės projektavimo, prijungimo sutarties ir persiuntimo paslaugos sutarties stadijoje turi būti apspręsti visi galimi tinklo darbo režimai ir elektrinės galimybės dirbti prie atitinkamų režimų.

79. Elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, persiuntimas Elektros tinklais teisės aktų nustatyta tvarka gali būti ribojamas ar laikinai sustabdomas šiais atvejais:

79.1. esant energetikos sistemos avarinei situacijai;

79.2.  pagal Elektrinės projektavimo, prijungimo sutarties ir persiuntimo paslaugos sutarties stadijoje numatytus tinklo darbo režimus ir jų metu numatytas elektrinės darbo galimybes.

79.3. Elektros tinklų rekonstravimo, modernizavimo, remontų, profilaktikos, techninės priežiūros, bandymų, naujų įrenginių įrengimo ar jų įjungimo darbui atvejais, atjungimus suderinus su Gamintoju Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatuose patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1-54 nustatyta tvarka;

79.4. dėl kitų techninių priežasčių, kai nediskriminaciniais pagrindais ribojamas Elektros tinklų pralaidumas.

80. Dėl tokio ribojimo Gamintojo patiriami nuostoliai nekompensuojami, išskyrus atvejus, kai atitinkamus ribojimus lemiančios aplinkybės atsiranda dėl Operatoriaus kaltės ar teisė į nuostolių atlyginimą atsiranda kitais įstatymų nustatytais pagrindais.

 

XVI SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKIMAS

81. Gamintojas ne vėliau kaip iki kiekvieno ketvirčio 10 kalendorinės dienos raštu arba elektroniniu paštu pateikia Operatoriui informaciją apie vykdomų elektrinių statybos projektų eigą ir ketinimų protokolų sąlygų vykdymą.

82. Operatorius Gamintojams teikia visą informaciją, susijusią su Gamintojų elektros įrenginių prijungimu prie Elektros tinklų, tarp jų techninius reikalavimus, prijungimo terminus ir reikalingas investicijas kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Gamintojo rašytinio paklausimo gavimo dienos.

83. Operatorius kas ketvirtį teikia Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai informaciją apie vykdomų elektrinių statybos projektų eigą ir ketinimų protokolų sąlygų vykdymą.

831. Operatorius privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo ketinimo protokolo sudarymo momento savo internetinėje svetainėje paskelbti informaciją apie sudarytą ketinimų protokolą, nurodydamas datą, kada sudarytas ketinimų protokolas, ketinimo protokolą sudariusį asmenį (jeigu gamintojas yra fizinis asmuo, skelbiama nuasmeninta informacija), prijungiamos elektrinės / elektrinių parko atsinaujinančių išteklių rūšį bei galią ir rezervuojamą pralaidumą.

84. Operatorius kas mėnesį teikia Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai informaciją apie prijungimo sąlygas, išduotas elektros energiją gaminantiems vartotojams, numatantiems plėsti (įrengti) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, kurioms Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 14 dalyje nustatyta tvarka leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nereikalingas.

XVII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

85. Apraše nurodytų elektrinių prijungimo prie Elektros tinklų tvarką ir sąlygas, kiek nenustatyta Elektros energetikos įstatyme, Įstatyme, jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose ir šiame Apraše, reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Prijungimo aprašas ir kiti teisės aktai.

86. Jei, pasikeitus teisės aktams, pasikeičia šiuo Aprašu nustatomų elektrinių, prijungimo prie Elektros tinklų tvarkos ir sąlygų reglamentavimas, turi būti vadovaujamasi pasikeitusiomis teisės aktų nuostatomis.

87. Gamintojų skundus dėl Operatoriaus veiksmų ar neveikimo, kreipiantis dėl Gamintojų įrenginių prijungimo prie atitinkamų Elektros tinklų ar sistemų, prijungiant įrenginius, priimant pagamintą energiją į Elektros tinklus ar sistemas ir (ar) vykdant kitas teisės aktų nustatytas pareigas, susijusias su atsinaujinančių energijos išteklių naudojimu energijai gaminti teisės aktų nustatyta tvarka, nagrinėja Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.

88. Asmenys, pažeidę šio Aprašo nustatytus reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

881 . Šio Aprašo nuostatos taikomos ketinimų protokolams, sudaromiems po Aprašo įsigaliojimo, neatsižvelgiant į tai, kada buvo pateiktas prašymas dėl ketinimų protokolo pasirašymo.

 

______________

 

SUDERINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo

tarybos

2022 m.                    d. nutarimu Nr.


1 priedas atsisiųskite.
2 priedas atsisiųskite.
3 priedas atsisiųskite.
4 priedas atsisiųskite.

ESO elektros energijos gamintojų pasinaudojimo skirstomaisiais elektros tinklais tvarkos aprašas 2020 m.

ESO elektros energijos gamintojų pasinaudojimo skirstomaisiais elektros tinklais tvarkos aprašas 2020 m. (nuo balandžio 25 d. iki  birželio 4 d.​)​