Įeiti
Publikuoti: 2019-08-22. Atnaujinta: 2019-08-29

CEER paskelbė tris ataskaitas, susijusias su Švarios energijos visiems europiečiams paketo nuostatų įgyvendinimu


Europos energetikos reguliuotojų taryba (angl. Council of European Energy Regulators) (toliau – CEER), kurios narė yra Taryba, paskelbė tris ataskaitas, susijusias su „Švarios energijos visiems europiečiams paketo" (angl. Clean Energy for All Europeans Package) (toliau – CEP) nuostatų įgyvendinimu, kuriomis siekiama stiprinti nacionalinių reguliuotojų, politikos formuotojų, rinkos dalyvių ir vartotojų kompetencijas. CEER surinko įvairių šalių gerąsias praktikas ir jas apibendrino ataskaitose, taip siekdama palengvinti visų suinteresuotų šalių nauja Elektros direktyvos redakcija apibrėžtų nuostatų (2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) Nr. 2019/944 dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES (nauja redakcija)) (toliau – Direktyva) supratimą, jų įgyvendinimą bei taikymą.


 • CEER ataskaita „Vartotojų teisių užtikrinimas įgyvendinant CEP" (angl. Implementing Consumer Rights of the Clean Energy for All Europeans Package)

  Ataskaitoje pateikiami praktiniai įvairių šalių atvejai (angl. case studies) apie jau įgyvendintus nacionalinius sprendimus, susijusius su Direktyvoje numatytomis vartotojų teisių ir vertotojų aktyvesnio įtraukimo į energetikos rinką nuostatomis. Septyniuose analizuojamuose praktiniuose atvejuose nagrinėjamos problemos, iškylančios vartotojams per visą energijos vartojimo ciklą (angl. consumer's energy "life cycle"), pradedant nuo informacijos pateikimo prieš sudarant sutartį (angl. pre-contractual information), sutarties sudarymo (angl. contracting) bei atsiskaitymo (angl. billing) ir baigiant tiekėjų keitimu (angl. switching).

  Su dokumentu galite susipažinti čia.

 • CEER ataskaita „Technologijų, kuriančių naudą vartotojams, diegimas įgyvendinant CEP" (angl. Implementing Technology that Benefits Consumers in the Clean Energy for All Europeans Package).

  Ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama trims Direktyvos temoms, t. y. įvairių šalių patirties analizei, kuri susijusi su išmaniųjų skaitiklių diegimu esant vartotojų pageidavimui (angl. on-demand smart meter roll-outs), dinamine kainodara (angl. dynamic pricing) bei keitimusi duomenimis ir suderinamumu (angl. data exchange and interoperability). Ataskaitoje pateikiami skirtingų šalių jau įgyvendinti praktiniai pavyzdžiai, todėl ji aktuali ne tik reguliuotojams, tačiau ir sistemų operatoriams.

  Su dokumentu galite susipažinti čia.

 • CEER „Gaminančių vartotojų ir energijos bendrijų norminių aspektų ataskaita" (angl. Report on Regulatory Aspects of Self-Consumption and Energy Communities).

  Šiame dokumente analizuojamas reguliavimo poveikis naujoms ir besiformuojančioms praktikoms, tokioms kaip gaminančių vartotojų (angl. self-consumption), piliečių energijos bendruomenės (angl. Citizen Energy Communities) ir atsinaujinančios energijos bendruomenės (angl. Renewable Energy Communities). CEER, siekdama, kad prie analizės proceso prisidėtų nacionaliniai reguliuotojai, paprašė jų aprašyti savo šalių esamus ir artimiausioje ateityje numatomus gaminančių vartotojų bei piliečių energijos bendruomenių praktinius pavyzdžius.

  Analizė pagrįsta keliais nacionalinių reguliuotojų pateiktais atvejų tyrimais (angl. case studies). Šis dokumentas vertingas ne tik kaip vykstančių pokyčių atitinkamose valstybėse narėse apžvalga, bet ir padės iš anksto atkreipti suinteresuotų šalių dėmesį į iššūkius, su kuriais susiduria reguliuotojai, siekdami skatinti naujovių diegimą ir kartu užtikrinti, kad vartotojai taptų aktyviais rinkos dalyviais.

     Su dokumentu galite susipažinti čia.