Įeiti
Publikuota: 2014.01.31. Atnaujinta: 2020.01.17

Ūkio subjektų priežiūra


Ūkio subjektų priežiūra skirta teikti metodinę pagalbą, konsultacijas ūkio subjektams, prižiūrėti, ar laikomasi teisės aktuose nustatytų reikalavimų, kontroliuoti, ar tinkamai vykdomi reikalavimai, įgyvendinti kitas priemones, užtikrinančias tinkamą teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir mažinančias galimų pažeidimų skaičių.

KONSULTAVIMAS
​Ūkio subjektų konsultavimą reglamentuoja Ūkio subjektų konsultavimo tvarkos aprašas.

Neatsiejama ūkio subjektų veiklos priežiūros dalis „Išaiškinimai teisės aktų klausimais“. 

Rekomendacinio pobūdžio konsultacijos skelbiamos rubrikoje „Metodinė pagalba“.
PRIEŽIŪRĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI 

Teisės aktų, reglamentuojančių licencijuojamos veiklos priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašas patvirtintas 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-231. Teisės aktų sąrašas skelbiamas interneto svetainėje.  

​​Pagrindiniai principai, susiję su Tarybos vykdoma reguliuojamų ūkio subjektų priežiūra, išdėstyti Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos apraše, patvirtintame 2014 m. gegužės 24 d.nutarimu Nr. O3-140.

ĮMONIŲ REGULIUOJAMOS VEIKLOS ir TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PATIKRINIMAI 2019 METAIS 

Ūkio subjektų veiklos patikrinimai gali būti planiniai ir neplaniniai. Planinių patikrinimų pirminis tikslas – informacijos apie ūkio subjektą vertinimas ir metodinės pagalbos ūkio subjektui teikimas. Neplaninis patikrinimas atliekamas tuo atveju, jei gaunama informacijos dėl ūkio subjekto veiklos, kuri gali prieštarauti teisės aktams; siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai.

2019 m. planiniai reguliuojamos veiklos patikrinimai 

Eil. Nr. Ūkio subjekto pavadinimas Numatyto patikrinimo laikas Patikrinimo tikslas Atskaitingas padalinysPastaba
PradžiaPabaiga
1.UAB „Nemenčinės komunalininkas"2019-09-01
2020-05-29
Įvertinti 2018 metų reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, pagrįstumą.Vandens skyrius
Ekonominės analizės skyrius
2. UAB „Litesko" [4]
2019-04-012020-03-26Įvertinti 2015-2017 metų reguliuojamoms veikloms priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, pagrįstumą.Ekonominės analizės skyrius
Šilumos bazinių kainų skyrius
Šilumos kainų ir investicijų skyrius
3. UAB „Prienų energija"[1] [5]
2017-06-232020-04-17Įvertinti reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, pagrįstumą.Šilumos bazinių kainų skyrius
Šilumos kainų ir investicijų skyrius
Ekonominės analizės skyrius
4.UAB „Anykščių vandenys"[2]2018-03-052019-03-28Įvertinti reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, pagrįstumą.Vandens skyrius
Ekonominės analizės skyrius
Baigtas
patikrinimas.

5.AB „Klaipėdos energija"
2019-10-012020-06-30Įvertinti 2016-2018 metų reguliuojamoms veikloms priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, pagrįstumą.Šilumos bazinių kainų skyrius
Šilumos kainų ir investicijų skyrius
Ekonominės analizės skyrius
6.AB „Energijos skirstymo operatorius"[3] [6]
2018-02-202019-12-31Įvertinti reguliuojamo turto verčių priskyrimo vidutinei ir žemai įtampoms 2016–2018 metais pagrįstumą.Elektros skyrius

[1] Bendrovės planinis patikrinimas tęsiamas atsižvelgiant į 2019 m. balandžio 19 d. Komisijos pirmininko įsakymą Nr. O1E-65 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. O1E-58 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Prienų energija“ planinio patikrinimo“ pakeitimo“.
[2] Bendrovės planinis patikrinimas baigtas 2019 m. kovo 14 d. Komisijos nutarimu Nr. O3E-78 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių vandenys“ reguliuojamos veiklos planinio patikrinimo“.
[3] Bendrovės planinis patikrinimas tęsiamas atsižvelgiant į 2019 m. kovo 29 d. Komisijos pirmininko įsakymą Nr. O1E-55 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. O1E-22 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ planinio patikrinimo“ pakeitimo“.
[4] Bendrovės planinis patikrinimas tęsiamas atsižvelgiant į 2019 m. birželio 5 d. Komisijos pirmininko įsakymą Nr. O1E-76 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ planinio patikrinimo“.
[5] Bendrovės planinis patikrinimas tęsiamas atsižvelgiant į 2019 m. spalio 14 d. Tarybos pirmininko įsakymą Nr. O1E-173 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. O1E-58 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Prienų energija“ planinio patikrinimo“ pakeitimo“.
[6] Bendrovės planinis patikrinimas tęsiamas atsižvelgiant į 2019 m. rugsėjo 20 d. Tarybos pirmininko įsakymą Nr. O1E-160 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. O1E-22 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius" planinio patikrinimo“ pakeitimo“.

2019 m. neplaniniai reguliuojamos veiklos patikrinimai

Eil.
Nr.
Ūkio subjekto pavadinimas Numatyto patikrinimo laikas
Patikrinimo tikslas Atskaitingas padalinysPastaba
   Pradžia Pabaiga  
1.
AB „Energijos skirstymo operatorius“[1]
2018-04-03
2019-09-20
Įvertinti, ar ūkio subjektas 2012 m. sausio 1 d. – 2018 m. vasario 28 d. laikotarpiu laikėsi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų.Elektros skyriusBaigtas
patikrinimas.
2.UAB „Geros dujos“ ir UAB „Arontera“[2]
2018-09-102019-08-30
Įvertinti, ar ūkio subjektų vykdoma gamtinių dujų prekyba gamtinių dujų rinkos operatoriaus UAB „Get Baltic“ gamtinių dujų biržoje atitinka 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo reikalavimus.
Dujų skyrius
Baigtas
patikrinimas.

[1] Bendrovės patikrinimo data pratęsta atsižvelgiant į atsižvelgiant į 2019 m. rugsėjo 6 d. Tarybos pirmininko įsakymą Nr. O1E-150 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. O1E-55 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius" reguliuojamos veiklos neplaninio patikrinimo“ pakeitimo“.
[2]
Bendrovių patikrinimų data pratęsta atsižvelgiant į 2019 m. birželio 25 d. Komisijos pirmininko įsakymą Nr. O1E-88 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2018 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. O1E-137 „Dėl UAB „Geros dujos“ ir UAB „Arontera“ neplaninio patikrinimo“ pakeitimo“.

Planiniai techninės priežiūros patikrinimai 

​Techninės priežiūros patikrinimai pagal teritorinius padalinius (2019 m. III ir IV ketv.)
​Patikrinimų planą ir vykdymo ataskaitą atsisiųskite (atnaujinta 2019-11-06)

Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktai (klausimynai)

Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimų aktų formos, kurios naudojamos atliekant ūkio subjektų patikrimus, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-233.
Patikrinimo aktuose (klausimynuose) pateikti kontroliniai klausimai atspindi svarbiausius teisės aktų reikalavimus, kurių nesilaikymas gali padaryti reikšmingos žalos ar sukelti realų pavojų visuomenei, kitų asmenų interesams, aplinkai. Už kitų reikalavimų, kurie neįtraukti į klausimyną, nesilaikymą tikrinamiems ūkio subjektams poveikio priemonės netaikomos, išskyrus išimtinius atvejus, kai jos būtinos siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei ar aplinkai atsiradimui (t. y. kai tam tikras į klausimyną neįtrauktas aspektas tam tikromis aplinkybėmis yra esminis), taip pat siekiant užkirsti kelią ūkio subjekto elgesiui tyčia nesilaikyti teisės aktų reikalavimų, kai ūkio subjektas jau buvo įspėtas ir konsultuotas dėl jų nesilaikymo.

1. 0,4 kV įtampos oro, oro kabelių, kabelių linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (1 priedas);

2. 6/10 kV įtampos oro linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (2 priedas);
3. 6/10 kV įtampos kabelių linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (3 priedas);
4. 110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (4 priedas);
5. 110 kV įtampos kabelių linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (5 priedas);
6. 330 kV įtampos oro linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (6 priedas);
7. Operatyvinio dispečerinio valdymo AB „Energijos skirstymo operatorius“ skirstomojo tinklo elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (7 priedas);
8. Skirstomojo tinklo 110/10 kV įtampos, 110/35/10 kV įtampos transformatorių pastočių ir skirstyklų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas
(8 priedas);
9.
Transformatorinių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (9 priedas);
10. Bendro ciklo šilumos ir elektros gamybos įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (10 priedas);
11. Šilumos gamybos įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (11 priedas);
12. Šilumos tiekimo įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (12 priedas);
13. Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų apskaitos stočių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (13 priedas);
14. Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų skirstymo stočių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (14 priedas);
15. Naftos ir naftos produktų magistralinių vamzdynų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (15 priedas);
16. Naftos ir naftos produktų terminalo įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (16 priedas);
17. Ūkio subjektų energetikos objektų ir įrenginių, kurie naudoja gamtines dujas energijai gaminti ir tiekti visuomeniniams ir gyventojų poreikiams tenkinti, energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (17 priedas);
18. 35 kV įtampos kabelių linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (18 priedas);
19. 35 kV įtampos oro linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (19 priedas);
20. 330 kV transformatorių pastotės ir skirstyklos eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (20 priedas);
21. LITGRID AB sistemos valdymo centro darbo patikrinimo aktas (21 priedas);
22. Elektrinių elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (22 priedas);
23. Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų kompresorių stočių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (23 priedas);
24. Gamtinių dujų perdavimo sistemos magistralinio dujotiekio vamzdyno eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (24 priedas);
25. Gamtinių dujų skirstymo sistemos eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (25 priedas);
26. AB „ORLEN LIETUVA“ elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (26 priedas);
27. AB „ORLEN LIETUVA“ naftos perdirbimo įrenginių saugaus eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (27 priedas);
28. Suskystintų naftos dujų sistemų įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (28 priedas);
29. 110 kV įtampos perdavimo tinklo skirstyklų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (29 priedas);
30. Saulės fotovoltinių elektrinių elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (30 priedas);
31. Vėjo elektrinių elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (31 priedas);
32. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atestatuose nustatytos veiklos sąlygų laikymosi patikrinimo aktas (32 priedas);
33. Suskystintų naftos dujų balionų sandėlio eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (33 priedas);
34. Suskystintų naftos dujų degalinės eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (34 priedas);
35. Suslėgtų gamtinių dujų degalinės eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (35 priedas);
36. Skysto kuro degalinių įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (36 priedas);
37. Ūkio subjektų, vartojančių elektros energiją, elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (37 priedas);
38. Aukštos įtampos nuolatinės srovės intarpo stoties eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (38 priedas);
39. Hidroelektrinių įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (39 priedas);
40. Ūkio subjektų, turinčių Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą atestatą eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas, patikrinimo aktas
(40 priedas);
41.
AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ SGD terminalo įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (41 priedas).


PIRMIEJI VERSLO METAI IR GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

Taryba palaiko iniciatyvą ir siekia didinti gerosios praktikos sklaidą, kad verslą pradedantiems ūkio subjektams būtų teikiama reikalinga metodinė pagalba, konsultacijos, taip sukuriant patrauklesnes sąlygas plėtotis verslui, o sankcijos ir baudos – tik viena iš priemonių vykdyti priežiūrą, bet ne tikslas. 2015 m. vasario 24 d. pasirašyta deklaracija dėl pirmųjų verslo metų, kuri įpareigojo:
• pirmaisiais ūkio subjekto veiklos metais netaikyti šiam ūkio subjektui poveikio priemonių (baudų, veiklos apribojimų ir kitų). Identifikavus pažeidimus, pirmiausia nustatyti tinkamą terminą pažeidimams ištaisyti, kuris, atsižvelgus į objektyvias aplinkybes, gali būti pratęstas;
skirti išteklių konsultuoti ir teikti metodinę pagalbą pirmuosius metus veiklą vykdantiems ūkio subjektams (pvz., susisiekti su veiklą pradėjusiu ūkio subjektu ir pasiūlyti konsultavimo paslaugą, atsakyti į ūkio subjektų kreipimusis ir prašymus ir pan.).

​Ūkio ministerija yra parengusi informacinio pobūdžio lankstinuką „Verslininkams apie inspektavimą“, kuriame supažindinama su pagrindinėmis verslininko teisėmis ir pareigomis.
ATSILIEPIMAI 

Tarybos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Ūkio subjektai ir kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimą apie realiai įvykdytus veiklos patikrinimus gali pateikti čia.    

INFRASTRUKTŪROS VALDYTOJO TEIKIAMI PRANEŠIMAI 
Pranešimus galite rasti Ryšių reguliavimo tarnybos interneto svetainėje.