Įeiti
Publikuota: 2016.10.17. Atnaujinta: 2019.06.28

Ginčų bei skundų nagrinėjimas


 

 VARTOJIMO GINČŲ NAGRINĖJIMAS

Klausimas

​Atsakymas

​1. Kas yra vartojimo ginčas?

Vartojimo ginčas – iš vartojimo sutarties kilęs energijos vartotojo ir energetikos ar geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės nesutarimas.

​2. Kaip energijos ar geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojas gali apginti savo teises ar teisėtus interesus?

Energijos ar geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojas, manantis, jog įmonė pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su vartojimo sutartimi, ir siekiantis, kad būtų apgintos pažeistos ar ginčijamos jo teisės arba teisėti interesai, turi teisę kreiptis į:

  • Įmonę ir nurodyti savo reikalavimą;

  • Subjektą, kompetentingą nagrinėti vartojimo ginčą ir priimti sprendimą;

  • Teismą.

​3. Kokius vartojimo ginčus sprendžia Taryba?

​​Vartotojų ir energetikos įmonių ginčus dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo
· Tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją;
· Dėl prisijungimo;
· Apmokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas;
· Valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) tarifų taikymo;
· Energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo;
· Kitus ginčus energetikos srityje .

Vartotojų ar abonentų ir geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų, nuotekų transportavimo paslaugas teikiančių asmenų ginčus:
· Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų;
· Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų;
· Nuotekų transportavimo paslaugų kainų;
· Laikino atjungimo nuo / prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo tinklų paslaugų kainų ir jų taikymo.

​4. Ką turėtų daryti vartotojas, manantis, kad jo teisės ar teisėti interesai yra pažeisti?

Vartotojas, manantis, kad energetikos ar geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo įmonė pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su vartojimo sutartimi, ir ketinantis dėl kilusio ginčo sprendimo kreiptis į Tarybą, visų pirma privalo raštu kreiptis į energetikos ar geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonę ir nurodyti savo reikalavimus.

Tik po to, jei įmonė nepateikia atsakymo ar gautas atsakymas vartotojo netenkina, vartotojas gali kreiptis į Tarybą.

5. Per kiek laiko vartotojas turi teisę kreiptis į įmonę dėl kilusio ginčo?

​Vartotojas privalo kreiptis į energetikos ar geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonę ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kada sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą.

​6. Per kiek laiko energetikos įmonė privalo išnagrinėti energijos vartotojo kreipimąsi ir pateikti atsakymą?

​Energetikos įmonė privalo išnagrinėti energijos vartotojo kreipimąsi ne vėliau kaip per 30 dienų nuo energijos vartotojo kreipimosi gavimo dienos ir pateikti energijos vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais, kurių kopijos privalo būti pridėtos prie atsakymo.

​7. Per kiek laiko geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų įmonė privalo išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir pateikti atsakymą?

​Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų įmonė privalo išnagrinėti energijos vartotojo kreipimąsi ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo.

​8. Kaip elgtis, jeigu įmonė atsiunčia raštą, kuriame nurodo, jog netenkina energijos vartotojo reikalavimų arba juos tenkina tik iš dalies?

​Jeigu įmonė netenkina vartotojo reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, vartotojas pasirinktinai gali kreiptis:
- į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo instituciją
arba
- į teismą
Įmonės pateiktame atsakyme turi būti nurodyta, koks vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas yra kompetentingas spręsti vartojimo ginčą.

​9. Per kiek laiko energijos vartotojas gali kreiptis į Tarybą, jeigu energetikos ar geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonė netenkina jo reikalavimų arba tenkina juos iš dalies?

​Vartotojas turi teisę kreiptis į Tarybą ne vėliau negu per vienerius metus nuo kreipimosi į įmonę.

​10. Kokius dokumentus vartotojas turi pateikti kreipdamasis į Tarybą?

​Vartotojas, kreipdamasis į Tarybą dėl ginčo sprendimo, privalo pateikti:
- Prašymą nagrinėti ginčą, kuris pateiktas raštu ar elektroniniu būdu. Prašymą pasirašo pareiškėjas ar jo atstovas.
-  Skundžiamos įmonės atsakymo į vartotojo kreipimąsi kopiją, jeigu įmonės atsakymas negautas, – vartotojo kreipimosi į įmonę kopiją;
-  Vartojimo sutarties, dėl kurios kyla ginčas, kopiją, jeigu sutartis sudaryta raštu;
-  Išdėstytas aplinkybes patvirtinančių dokumentų kopijas;
-  Paprastos rašytinės formos įgaliojimą, jeigu vartotojui atstovauja atstovas. Jeigu vartotojui atstovauja vartotojų asociacija, kurios narys jis yra, vietoj įgaliojimo pateikiamas dokumentas, patvirtinantis vartotojo narystę vartotojų asociacijoje;
-  Jeigu vartotojui atstovauja vartotojų asociacija, – dokumentų, patvirtinančių, kad vartotojų asociacija įregistruota Juridinių asmenų registre ir kad jos steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas – vartotojų teisių ir teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas, kopijas.

​11. Kokią informaciją nurodyti prašyme nagrinėti vartojimo ginčą?

​Vartotojas prašyme nagrinėti vartojimo ginčą turi nurodyti:
- vardą, pavardę, adresą;
- skundžiamos įmonės, dėl kurios veiksmų (neveikimo) pateikiami reikalavimai, pavadinimą, buveinės adresą;
- vartojimo sutartį, dėl kurios kyla ginčas, jei sutartis sudaryta raštu;
- ginčo aplinkybes;
- vartotojo reikalavimą;
- informaciją, ar ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nesprendžia teismas arba vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas, ar ginčo nagrinėjimas nebuvo nutrauktas;
- ar nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl to paties ginčo ir ar nėra priimtas vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjekto sprendimas dėl to paties ginčo;

- pridedamų dokumentų sąrašą.

​12. Kaip galima Tarybai pateikti prašymą nagrinėti vartojimo ginčą?

​Prašymai nagrinėti vartojimo ginčą gali būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu ar tiesiogiai pateikiami atvykus į Tarybą.
Svarbu, kad elektroniniu paštu siunčiamas skundas privalo būti pasirašytas elektroniniu parašu.

​13. Ar Taryba atsisakys nagrinėti vartojimo ginčą, jei vartotojas pateiks ne visus dokumentus?

​​Jeigu vartotojas pateikia ne visus privalomus pateikti dokumentus ar prašymas nagrinėti vartojimo ginčą neatitinka nustatytų reikalavimų (nenurodyta reikalaujama informacija),Taryba kreipsis į vartotoją ir paprašys per ne trumpesnį kaip 7 dienų terminą trūkumus pašalinti.

​14. Kokiais atvejais Taryba atsisakys nagrinėti vartojimo ginčą?

​- Ginčas nepriklauso Tarybos kompetencijai;
- Ginčą dėl to paties dalyko nagrinėja teismas ar arbitražas;
- Prieš pateikdami prašymą, raštu nesikreipėte į skundžiamą įmonę; 
- Į Tarybą kreipėtės pasibaigus nustatytam terminui (vėliau nei po 1 metų, kai pateikėte kreipimąsi skundžiamai įmonei) .

​15. Kiek laiko trunka vartojimo ginčo nagrinėjimas Taryboje?

​Vartojimo ginčas bus išnagrinėtas ir sprendimas dėl ginčo esmės priimtas ne vėliau kaip per 90 dienų.
Terminas pradedamas skaičiuoti nuo to laiko, kai pateikti visi privalomi dokumentai.

Esant svarbioms priežastims, ginčo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas iki 30 dienų.
 

​16. Per kiek laiko įsigalioja Tarybos sprendimas dėl vartojimo ginčo?

Tarybos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti per 30 dienų (jeigu nė viena ginčo šalis sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės).

​17. Ar Tarybos sprendimas yra privalomas vykdyti?

​Taip. Įsigaliojęs Tarybos sprendimas yra vykdomasis dokumentas, jeigu sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka.

​18. Kam ir per kokį terminą galima apskųsti priimtą Tarybos sprendimą ar procedūrinį sprendimą dėl vartojimo ginčo išsprendimo?

Tarybos sprendimai, priimti išnagrinėjus ginčus, dėl ginčo esmės nėra skundžiami, tačiau per 30 dienų nuo Tarybos sprendimo priėmimo vartotojas gali pareikšti ieškinį bendrosios kompetencijos teismui Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydamas nagrinėti ginčą iš esmės.

Tarybos procedūriniai sprendimai, pvz., sprendimai atsisakyti nagrinėti vartojimo ginčą, sustabdyti ar nutraukti vartojimo ginčo nagrinėjimą, per 7 dienas nuo sprendimo įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos gali būti skundžiami bendrosios kompetencijos teismui Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

​19. Ar Taryba nagrinėja ginčus dėl žalos atlyginimo?

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.249 straipsnio 3, 5 dalimis, 6.251 straipsnio 2 dalimi, žalos dydį nustato teismas.

Tarybos kompetencijai priskirtina reguliuoti tik licencijuojamą veiklą šilumos ūkyje vykdančių subjektų veiklą ir Tarybos kompetencija šioje srityje yra ribota – šios ribos apibrėžiamos įstatymais. Tarybos kompetencija, įtvirtinta Energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalyje yra susieta su Tarybos , kaip ekonominę ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančios įstaigos, funkcijomis, todėl Tarybai nėra suteikta teisė kiekvienu konkrečiu atveju vertinti galimai patirtos žalos apimtį ir duoti privalomus nurodymus dėl nuostolių atlyginimo šaliai. Tokio pobūdžio vartotojų ir energetikos įmonių ginčai yra nagrinėjami civilinio proceso tvarka bendrosios kompetencijos teisme, kuris ir turėtų įvertinti visas civilinės atsakomybės sąlygas ir priimti sprendimą dėl žalos ir jos dydžio nustatymo bei atlyginimo. Tai reiškia, kad vartotojai, manantys, jog patyrė nuostolių dėl energetikos įmonių veiksmų ar neveikimo, jis dėl tokių nuostolių atlyginimo turi teisę kreiptis į teismą teisės aktų nustatyta tvarka.

 

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

Klausimas

​Atsakymas

​1. Kas yra skundas?

​Skundas – asmens rašytinis kreipimasis į Tarybą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, kilę iš įmonės reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų netinkamo laikymosi ar nesilaikymo, kuriuo prašoma juos apginti.

​2. Kokius skundus nagrinėja Taryba?

Taryba nagrinėja skundus dėl energetikos įmonių atliekamo energijos tiekimo, skirstymo, perdavimo, laikymo ar neveikimo, dėl teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ar (ir) sistemomis nesuteikimo ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi.

​3. Kokius dokumentus pateikti Tarybai kreipiantis dėl skundo nagrinėjimo?

​Pareiškėjas, kreipdamasis į Tarybą, turi pateikti:
- skundą, kurį pasirašo pareiškėjas ar jo atstovas;
Skundas turi būti išsamus ir konkretus, teisių ar teisėtų interesų pažeidimas turi būti nurodytas glaustai ir aiškiai, tiksliai suformuluotas reikalavimas pagal Tarybai suteiktą kompetenciją.
 skunde išdėstytas aplinkybes patvirtinančių dokumentų kopijas, jei turi;
- įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį atstovo įgaliojimus, jeigu pareiškėjui atstovauja atstovas.

​4. Kokią informaciją nurodyti skunde?

Pateiktame skunde turi būti nurodyta:
- institucijos, kuriai teikiamas skundas, pavadinimas;
- pareiškėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, taip pat atstovo, jei jis yra, vardas, pavardė, adresas ir duomenys ryšiui palaikyti (telefono numeris, el. paštas);
- skundžiamos įmonės pavadinimas, buveinės adresas;
- konkretus teisių ar teisėtų interesų pažeidimas;
- teisių ar teisėtų interesų pažeidimo paaiškėjimo diena (laikas);
- pareiškėjo reikalavimas ir aplinkybės, kuriomis grindžiamas reikalavimas;
- informacija, ar tų pačių šalių skundas dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nėra nagrinėjamas ar nebuvo išnagrinėtas Taryboje ar kitoje skundus nagrinėjančioje institucijoje;
- informacija, ar teismas nėra priėmęs sprendimo tuo pačiu klausimu;
- pridedamų dokumentų kopijų (skundo priedų) sąrašas, jei teikiami;
- skundo surašymo vieta ir data.​

5. Kokiu būdu pateikti skundą Tarybai?

​Skundai gali būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu ar pateikiami atvykus į Tarybą
Elektroniniu paštu siunčiamas skundas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.

​6. Kiek laiko trunka skundo nagrinėjimas?

​Skundas išnagrinėjamas  ir sprendimas priimamas per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo Tarybos dienos. 
Dėl objektyvių priežasčių skundo nagrinėjimas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Pareiškėjui apie skundo nagrinėjimo termino pratęsimą pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys.

7.​ Kam galima apskųsti nagrinėjant skundą priimtą Tarybos sprendimą ar procedūrinį sprendimą?

​Pareiškėjas turi teisę skųsti Tarybos priimtą sprendimą, išnagrinėjus skundą, arba Administracinių ginčų komisijai, arba Administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka skundas (prašymas) Administracinių ginčų komisijai turi būti paduotas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Tarybos sprendimo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi reikalavimo įvykdymo terminas.

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka skundas (prašymas) Administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo Tarybos sprendimo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas.