Įeiti
Publikuoti: 2018-08-30. Atnaujinta: 2020-04-20

Metodinė pagalba šilumos sektoriaus klausimais


Skiltyje „Metodinė pagalba“ teikiamos konsultacijos yra rekomendacinio pobūdžio, parengtos esant tam tikroms faktinėms aplinkybėms, ir kiekvienu konkrečiu atveju situacija turėtų būti nagrinėjama individualiai.

​Aktualus klausimas
Dėl sąnaudų
NAUJA Kokia tvarka bus padengiamos dėl karantino šilumos tiekėjų patirtos sąnaudos?
​Kaip įsigaliojus naujai gamtinių dujų įsigijimo šilumos gamybai tvarkai (nuo 2019 m. sausio 1 d.) šilumos tiekėjai turėtų sudaryti gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutartis?
​Kaip nuo 2019 m. sausio 1 d. šilumos tiekėjai gamtinių dujų pirkimo−pardavimo sutartyse turi nurodyti kainos pasirinkimą, kad būtų padengtos jų įsigijimo sąnaudos?
Kokios sąnaudos negali būti priskiriamos būtinosioms reguliuojamų verslo vienetų ir paslaugų sąnaudoms? 
​Ar aukciono dalyvio mokesčio sąnaudos pripažįstamos pagrįstomis reguliuojamai šilumos tiekimo veiklai vykdyti?  
​Kaip vertinamas nepadengtų sąnaudų ir (arba) gautų papildomų gautų pajamų dėl šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai iš nepriklausomų šilumos gamintojų įsigyti dydžio neatitiktis faktiškai patirtoms sąnaudoms?
Dėl kainų skaičiavimo
NAUJA  Ar šilumos tiekėjas naujai prijungiamiems vartotojams gali taikyti kitokias centralizuotai tiekiamos šilumos kainas, nei suderino VERT?
Kokiais atvejais gali būti koreguojama šilumos tiekėjui nustatyta kuro struktūra? 
Kaip ūkio subjektams, kurių šilumos bazinės kainos nustatytos pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos 2009 m. liepos 8 d. redakciją (galiojo iki 2015 m. gruodžio 31 d.), perskaičiuojama investicijų grąža? 
Ar šilumos kainų perskaičiavimo metu gali būti vertinamos tik per audituotus finansinius metus papildomai gautos pajamos dėl šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir šilumai iš nepriklausomų šilumos gamintojų įsigyti?
Kaip perskaičiuojamas gamtinių dujų kiekis į sąlyginį kuro kiekį (tne)? 
Dėl reguliuojamos veiklos ataskaitų
NAUJA  Kokiais atvejais reguliuojamą veiklą vykdantis ūkio subjektas turi koreguoti ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpius?
NAUJA Kokiai paslaugai (produktui) Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 12.2 papunktyje aprašytu atveju turi būti priskirtos sąnaudos?
NAUJA Kokiam verslo vienetui gali būti priskiriamos dujų sąnaudos, susijusios su saugumo dedamąja, vartojimo ir ilgalaikiais pajėgumais?
NAUJA Kuriai paslaugai priskiriamos balansavimo paslaugos sąnaudos, jei šilumos tiekėjas balansavimą atliko konkurenciniais įrenginiais pralaimėjusiais aukcioną?
NAUJA  Kokiame sąnaudų pogrupyje turi būti nurodomos cheminės medžiagų technologijai sąnaudos?
NAUJA  Ar „Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos“ sąnaudų grupėje „Švietimo ir konsultavimo sąnaudos“ sąnaudų pogrupyje priskiriamos tik perkamos paslaugos?
Kaip teisingai užpildyti konsoliduotą ūkio subjekto veikloje naudojamo kapitalo faktinės investicijų grąžos ataskaitą? 
Kuriam verslo vienetui ir paslaugai Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo metinėse ataskaitose turi būti priskirtos palūkanų šilumos pirkėjams ir vartotojų delspinigių pajamos?
​Kaip Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo metinėse ataskaitose atvaizduoti pajamas tarp šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklų?
Ar ūkio subjektas, teikdamas Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo metines ataskaitas, turi paskirstyti visas uždirbtas pajamas tarp atitinkamų verslo vienetų? 
Kaip nepaskirstytinos sąnaudos turi būti įvertintos reguliuojamų veiklų rezultate? 
​Ar galima Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo metinėse ataskaitose kitų rezervų vertę paskirstyti tarp reguliuojamų verslo vienetų ir paslaugų? 
​Ar Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo metinėse ataskaitose turi būti išlaikoma fundamentinės apskaitos lygybė? (Šilumos kainų nustatymo metodika, galiojusi iki 2018 m. gruodžio 31 d.)
Kaip korektiškai atskirti šilumos kiekį savoms administracinėms reikmėms? (Šilumos kainų nustatymo metodika, galiojusi iki 2018 m. gruodžio 31 d.)
Dėl investicijų
Kokiais atvejais derinama investicija, jeigu ji nėra efektyvi, t. y, didina šilumos kainą?
Dėl rinkos priežiūros
NAUJA Kokia yra šilumos tiekimo licencijų išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo tvarka? 
NAUJAKaip turi būti viešai skelbiama informacija apie valdymo organų nariams nustatytą darbo užmokestį ir kitas išmokas?
Šilumos sektoriaus ūkio subjektų viešai skelbiamos informacijos sąrašas  

 Energijos išteklių biržos operatoriaus viešais skelbiamos informacijos sąrašas