Įeiti
Publikuoti: 2018-05-29. Atnaujinta: 2021-09-23

Asmens duomenų apsauga


​Duomenų valdytojas - Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), Verkių g. 25C‑1, LT‑08223 Vilnius, tel.  +370 5 213 5166, faks. +370 5 213 5270, elektroninis paštas [email protected].

Tarybos duomenų apsaugos pareigūnė
Barbara Jurgelevičienė
Tarptautinių ryšių skyriaus patarėja
Adresas: Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius
Tel. +370 5 213 4528; +370 618 70492
El. p. [email protected]   

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO FUNKCIJOS

Pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)  (toliau – BDAR) 39 straipsnio 1 dalį duomenų apsaugos pareigūnas (toliau – DAP) Taryboje atlieka šias užduotis:

  1. Informuoja Tarybą ir duomenis Taryboje tvarkančius Tarybos darbuotojus apie jų prievoles pagal BDAR ir kitus Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos nuostatas ir konsultuoja juos šiais klausimais.
  2. Stebi, kaip laikomasi BDAR, kitų Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos nuostatų ir Tarybos politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių Tarybos darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius auditus.
  3. Paprašius konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal BDAR 35 straipsnį.
  4. Bendradarbiauja su duomenų apsaugos priežiūros institucija – Valstybine duomenų apsaugos inspekcija.
  5. Atlieka kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant BDAR 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas, ir prireikus konsultuoja visais kitais klausimais.

Daugiau informacijos apie DAP funkcijas galite rasti 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupės  2016 m. gruodžio 13 d. duomenų apsaugos pareigūnų gairėse Nr. WP 243 rev.01.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į DAP visais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal BDAR. DAP privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.

Su Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje aprašu, patvirtintu Tarybos pirmininko 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. O1E-157 galite susipažinti čia.

Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) rekomenduojamą formą rasite čia.


Skundus dėl Tarybos veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai,
jos nustatyta tvarka.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius
Tel.: +370 5 271 2804, +370 5 279 1445
El. p. [email protected]