Įeiti
Publikuoti: 2018-08-30. Atnaujinta: 2021-04-14

Metodinė pagalba elektros sektoriaus klausimais


Skiltyje „Metodinė pagalba“ teikiamos konsultacijos yra rekomendacinio pobūdžio, parengtos esant tam tikroms faktinėms aplinkybėms, ir kiekvienu konkrečiu atveju situacija turėtų būti nagrinėjama individualiai.

​Aktualus klausimas
Dėl sąnaudų
Ar draudžiamų įvykių poliso išlaidos gali būti laikomos pagrįstomis, jei draudžiamasis įvykis įvyko dėl reguliuojamo ūkio subjekto veiksmų ar neveikimo? 
Kokiais atvejais sąnaudos, patiriamos ūkio subjektui tvarkant jam priklausančią teritoriją, gali būti priskiriamos reguliuojamai veiklai? 
Valdymo paslaugų sąnaudos: kokiais atvejais jos pripažįstamos būtinomis reguliuojamai veiklai vykdyti?
Kaip turėtų būti vertinamos ūkio subjekto faktinės sąnaudos, patirtos teikiant tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugą, jei ūkio subjektas laimi aukcioną mažesnei paslaugų apimčiai, lyginant su apimtimi, Tarybos naudota apskaičiuojant kainos viršutinę ribą?
Kaip turėtų būti vertinamas skirtumas, susidaręs dėl mažesnių faktinių pastoviųjų sąnaudų (eliminavus nusidėvėjimo sąnaudų neatitikimą), lyginant su planuotomis?
​Ar privaloma viešai skelbti informaciją apie energetikos įmonių sąnaudas, susijusias su teisės aktų nustatyta tvarka licencijuojama veikla arba veikla, kuriai taikomos valstybės reguliuojamos kainos? 
Kaip reikia deklaruoti gamtinių dujų vartojimo pajėgumus, jeigu, ūkio subjekto vertinimu, tais atvejais, kai veikla vykdoma naudojant tik dalį įrenginio maksimalios techninės galios, atitinkamai privaloma deklaruoti tik šią įrenginio galios dalį atitinkančius vartojimo pajėgumus?
Dėl prijungimo sąlygų / įkainių
Kokios vartotojų grupės prijungimo įkainiai turėtų būti taikomi tais atvejais, kai skydai įrengiami ant kabelių be projekto ir nevykdoma horizontali elektros tinklų plėtra?
Kokios vartotojų grupės įkainiai turėtų būti taikomi tais atvejais, kai nerengiamas projektas, tačiau buvo atlikta horizontali elektros tinklų plėtra, kai kuriais atvejais ne didesnė kaip 1 m?
​Kokiais atvejais elektros energijos skirstymo sistemos operatorius nebuitiniam vartotojui turi taikyti 10 proc. nuolaidą nuo prijungimo įkainio? 
Dėl valstybės reguliuojamų kainų taikymo
Ar vartotojui, perkančiam elektros energiją savo reikmėms nutiesta tiesiogine linija iš vėjo elektrinių parko, taikomas viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) mokestis?
Ar Tarybos nustatyta rezervinės galios paslaugų kainos viršutinė riba gali būti taikoma bendrai visai iš teikėjo užsakomai paslaugos apimčiai, t. y. ar vidutinė svertinė reguliuojamos paslaugos teikėjo kaina turėtų neviršyti kainos viršutinės ribos, o atskirų paslaugos dalių kainos neturėtų būti ribojamos iki kainos viršutinės ribos?
Elektros energetikos sektoriaus ūkio subjektų viešai skelbiamos informacijos sąrašas


Metodinė pagalba dėl Investicijų projektų papildomų reguliacinių paskatų ir rizikų vertinimo metodikos taikymo