Įeiti
Publikuoti: 2019-06-28. Atnaujinta: 2023-02-02

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nuostatai


​  

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1747

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2022 m. gruodžio 29 d. d. nutarimo Nr. 1327

redakcija)                                                                                        

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) yra nepriklausoma valstybės institucija, reguliuojanti energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo, atliekų tvarkymo, alternatyviųjų degalų naudojimo transporto sektorių srityse veikiančių subjektų veiklą bei atliekanti valstybinę energetikos priežiūrą ir kontrolę.

2. Taryba yra biudžetinė įstaiga, atskaitinga Lietuvos Respublikos Seimui. Tarybos juridinio asmens kodas – 188706554. Taryba yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir įstaigos pavadinimu.

3. Taryba finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 18 dalyje numatytų Tarybos gaunamų pajamų, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 251 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

4. Tarybos savininkė yra valstybė. Tarybos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, kuri vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme nustatytas savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos funkcijas.

5. Tarybos vieši pranešimai skelbiami Tarybos interneto svetainėje (www.regula.lt), socialinio bendravimo svetainėse „Facebook“, „LinkedIn ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

6. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nuostatai (toliau – Nuostatai) keičiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

 

II SKYRIUS

TARYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

7. Tarybos veiklos tikslai:

7.1. užtikrinti šilumos, gamtinių dujų, naftos, centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų, elektros energetikos, atliekų tvarkymo, alternatyviųjų degalų naudojimo transporto sektoriuje, atsinaujinančių išteklių energetikos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo reguliuojamosios veiklos vykdymo ir energetikos bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių ir vartotojų teisių ir pareigų tinkamo įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę, atliekant valstybinio reguliavimo funkcijas;

7.2. užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę energetikos sektoriuose;

7.3. užtikrinti energetikos objektų ir įrenginių techninę saugą, atliekant valstybinę kontrolę visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, neatsižvelgiant į jų nuosavybės valdymo formą.

8. Siekdama Nuostatų 7.1 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, Taryba atlieka šias funkcijas:

8.1. priima, tvirtina, derina norminius administracinius aktus, susijusius su valstybinio reguliavimo funkcijų, priežiūros ir kontrolės vykdymu, energetikos, atliekų tvarkymo, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuose;

8.2. nurodytas Energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 1–6, 8, 9, 11, 17, 19, 26–28 ir 30 punktuose;

8.3. nurodytas Atliekų tvarkymo įstatymo 251 straipsnio 1 dalies 1–4 ir 6–12 punktuose;

8.4. derina energetikos įmonių, nurodytų Energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje, geriamojo vandens tiekėjų, garantinio vandens tiekėjų, paviršinių nuotekų tvarkytojų, nurodytų Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 33 straipsnio 5 dalyje, ir regioninių atliekų tvarkymo centrų ir bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojų, nurodytų Atliekų tvarkymo įstatymo 25straipsnio 1 dalies 5 punkte, investicijas;

8.5. nurodytas Energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 7 ir 71 punktuose ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 8 punkte;

8.6. nurodytas Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 3 punkte;

8.7. nurodytas Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 7 punkte;

8.8. nurodytas Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

8.9nurodytas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 38 straipsnio 1 dalyje;

8.10. ne teismo tvarka nagrinėja tarp bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojų ir regioninių atliekų tvarkymo centrų kylančius ginčus;

8.11. nurodytas Energetikos įstatymo 18straipsnio 4 dalies 1 punkte.

9. Siekdama Nuostatų 7.2 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, Taryba atlieka šias funkcijas:

9.1. nurodytas Energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 12–15 ir 18 punktuose;

9.2. nurodytas Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 39straipsnio 1 dalyje;

9.3. nurodytas Energetikos įstatymo 34 straipsnio 4 dalyje.

10. Siekdama Nuostatų 7.3 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, Taryba atlieka šias funkcijas:

10.1. nurodytas Energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 20–25 ir 29 punktuose;

10.2. derina sertifikavimo įstaigų parengtas sertifikavimo schemas;

10.3. nurodytas Energetikos įstatymo 34straipsnio 2 dalyje.

11. Siekdama teisės aktuose numatytų kitų Tarybos veiklos tikslų, Taryba atlieka  Energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalyje, Elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje, Gamtinių dujų įstatymo 7 straipsnyje, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 10 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 10straipsnio 1 dalyje, 20 straipsnio 3 ir 6 dalyse, 21 straipsnio 2 dalyje, 30 straipsnio 2 dalyje, 31 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 32 straipsnio 3 ir 6 dalyse, 7 dalies 1 ir 2 punktuose, 9, 11, 18, 19, 20 dalyse, 33 ir 35 straipsniuose, 37 straipsnio 2 dalyje, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 11 straipsnyje, Alternatyviųjų degalų įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje,  Energijos išteklių rinkos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5 straipsnio 5 dalyje, 10 ir 11 straipsnių 7 dalyje, Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 14 ir 15 straipsniuose, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 8 punkte, 10 dalyje, 271 straipsnio 8 dalyje, 49 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytas funkcijas bei kitas Nuostatų 1 punkte nurodytus sektorius reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

TARYBOS TEISĖS

 

12. Taryba, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisės aktuose, reglamentuojančiuose energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo, atliekų tvarkymo, alternatyviųjų degalų naudojimo transporto sektorių veiklą, nustatytas teises:

12.1. prižiūrėdama asmenų veiklą elektros, gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų, šilumos, naftos, atsinaujinančių išteklių energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, atliekų tvarkymo bei alternatyviųjų degalų naudojimo transporto sektoriuose, priimti Tarybos veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis asmenims privalomus vykdyti sprendimus;

12.2. gauti iš valstybės institucijų, įskaitant ir jų turimą Europos Sąjungos institucijų bei kitų valstybių narių disponuojamą informaciją, ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, įmonių, kurioms kainas ar tarifus nustato (derina) Taryba, visą informaciją, būtiną teisės aktuose, reglamentuojančiuose Tarybos veiklą, nustatytoms pareigoms atlikti;

12.3. nurodytas Energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 10 ir 16 punktuose, 14 dalyje, 26 straipsnio 4 dalyje, 31 straipsnio 3 dalyje;

12.4. nurodytas Atliekų tvarkymo įstatymo 25straipsnio 2 dalyje;

12.5. atlikdama energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo, atliekų tvarkymo, alternatyviųjų degalų sektoriuose veikiančių įmonių veiklos patikrinimus naudotis teisėmis, nurodytomis Energetikos įstatymo 241 straipsnio 1 dalyje, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje ir Atliekų tvarkymo įstatymo 308 straipsnio 1 dalyje;

12.6. sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus, turėti kitokių civilinių teisių ir pareigų, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;

12.7. kitas teises, kurias Tarybai suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

IV SKYRIUS

TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

13. Tarybos sudėtį ir jos narių skyrimą nustato Energetikos įstatymo 8 straipsnio 3 dalis.

14. Tarybos pirmininkas ir jos nariai atleidžiami iš pareigų Energetikos įstatymo
8 straipsnio 7 dalyje numatytais pagrindais.

15. Tarybos nario atleidimo iš pareigų prieš terminą tvarką nustato Energetikos įstatymo 8 straipsnio 8 dalis.

16. Tarybos veikla organizuojama vadovaujantis Tarybos patvirtintu strateginiu veiklos planu, kuris skelbiamas Tarybos interneto svetainėje.

17. Tarybos posėdžių organizavimas ir Tarybos sprendimų priėmimas vykdomas Energetikos įstatymo 8 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka.

18. Taryba konsultuojasi ir glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Konkurencijos taryba, Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba, kitomis valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis, įmonėmis, įstaigomis ir nevyriausybinėmis energijos vartotojams atstovaujančiomis ar jų teises ginančiomis organizacijomis, Europos Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER), taip pat su kitų valstybių narių reguliavimo institucijomis ir Europos Komisija teisės aktų ir bendradarbiavimo susitarimų nustatyta tvarka.

19. Taryba, atlikdama savo funkcijas, yra nepriklausoma. Šiuo tikslu ji veikia pagal Energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 ir 10 dalyse nustatytą tvarką.

20. Tarybos vadovas yra Tarybos pirmininkas, kuris:

20.1. vykdo funkcijas, nurodytas Energetikos įstatymo 8 straipsnio 13 dalyje;

20.2. Tarybos darbo reglamento nustatyta tvarka organizuoja Tarybos posėdžius, viešuosius aptarimus ir jiems vadovauja;

20.3. pasirašo Tarybos priimtus nutarimus;

20.4. tvirtina Tarybos administracijos struktūrą, administracijos padalinių nuostatus, pareigybių sąrašus ir pareigybių aprašymus;

20.5. spręsdamas savo kompetencijai priskirtus klausimus, leidžia įsakymus, kontroliuoja, kaip jie įgyvendinami;

20.6. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, teisinį statusą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia iš pareigų Tarybos administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skatina juos, skiria jiems tarnybines nuobaudas, pašalpas.

21. Tarybos nariai dalyvauja svarstant Tarybos kompetencijai priklausančius klausimus ir priimant sprendimus. Tarybos nariai turi teisę pasiskirstyti kuruojamomis veiklos sritimis. Tarybos narys yra atsakingas už Tarybai pavestų funkcijų vykdymą savo kuruojamos veiklos srityje, formuoja kuruojamos srities strateginį veiklos planą bei prižiūri metinių planų kuruojamoje veiklos srityje vykdymą, užtikrindamas, kad Tarybos metinėje ataskaitoje būtų atspindėti esminiai įvykiai, susiję su jo kuruojami sritimi. Tarybos narys taip pat atlieka kitas Tarybos vidaus administravimo tvarką nustatančiuose teisės aktuose numatytas funkcijas.

22. Tarybos veiklą užtikrina Tarybos administracija, kurios veiklą pagal Tarybos vidaus administravimo tvarką organizuoja Tarybos administracijos direktorius.

23. Tarybos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, didžiausią leistiną pareigybių skaičių nustato Seimo valdyba.

24. Tarybos administracija:

24.1. rengia Tarybai pasiūlymus jos kompetencijai priskirtais klausimais;

24.2. kontroliuoja, kaip įgyvendinami Tarybos priimti nutarimai;

24.3. rengia Tarybos nutarimų projektus;

24.4. atlieka kitas Tarybos administracijos struktūrinių padalinių nuostatuose nustatytas funkcijas.

25. Tarybos vidaus auditą atlieka Tarybos vidaus audito tarnyba.

26Tarybos finansų kontrolę atlieka Tarybos pirmininko paskirti valstybės tarnautojai arba darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

27. Už Tarybos strateginio veiklos plano vykdymą atsakinga Taryba, kaip kolegiali institucija. Tarybos strateginio veiklos plano įgyvendinimą koordinuoja ir įgyvendinimo stebėseną atlieka Tarybos pirmininkas ar Tarybos pirmininko įgaliotas asmuo.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Taryba reorganizuojama arba likviduojama Energetikos įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

 

___________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 696, 2012-06-13, Žin., 2012, Nr. 69-3537 (2012-06-21), i. k. 1121100NUTA00000696

Nr. 558, 2019-06-12, paskelbta TAR 2019-06-18, i. k. 2019-09762

Nr. 1327, 2022-12-29, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27330

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1092, 2003-08-28, Žin., 2003, Nr. 84-3833 (2003-09-03), i. k. 1031100NUTA00001092

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1747 "Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 192, 2007-02-07, Žin., 2007, Nr. 23-877 (2007-02-22), i. k. 1071100NUTA00000192

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1747 "Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 696, 2012-06-13, Žin., 2012, Nr. 69-3537 (2012-06-21), i. k. 1121100NUTA00000696

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1747 "Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 9, 2013-01-09, Žin., 2013, Nr. 4-108 (2013-01-12), i. k. 1131100NUTA00000009

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1747 "Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 843, 2013-09-17, Žin., 2013, Nr. 101-4992 (2013-09-26); Žin., 2013, Nr. 111-0 (2013-10-24), i. k. 1131100NUTA00000843

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1747 "Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1172, 2014-10-22, paskelbta TAR 2014-10-30, i. k. 2014-15172

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1747 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 558, 2019-06-12, paskelbta TAR 2019-06-18, i. k. 2019-09762

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1747 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

​8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1327, 2022-12-29, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27330

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1747 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

 


______________