Įeiti

Ar buitiniam vartotojui neatsiskaičius už elektros energiją gali būti nutrauktas elektros energijos tiekimas?


Elektros energijos tiekimo nutraukimo buitiniams vartotojams atvejus ir tvarką reglamentuoja Elektros energetikos įstatymas ir Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo" (toliau – Taisyklės). Taisyklių 141 punktas ir 141.5 papunktis įtvirtina, jog operatorius ir (ar) tiekėjas, su vartotoju sudaręs elektros energijos pirkimo–pardavimo ar persiuntimo paslaugos sutartį, be Taisyklių 133 punkte nurodytų atvejų, turi teisę nutraukti ir (ar) apriboti elektros energijos persiuntimą ir (ar) tiekimą, kai vartotojas per nustatytą terminą nevisiškai atsiskaito už patiektą elektros energiją, elektros energijos persiuntimą ar už kitas su tuo susijusias paslaugas, reaktyviąją elektros energiją ar nevykdo kitų Taisyklių reikalavimų ar sutartyje nustatytų esminių sąlygų. Prieš apribojant ir (ar) nutraukiant elektros energijos tiekimą ir (ar) persiuntimą atliekamas EAP rodmenų patikrinimas.

Pažymėtina, kad pagal Taisyklių 142 punktą, Taisyklių 141.5–141.8 papunkčiuose nurodytais atvejais operatorius ir (ar) tiekėjas turi teisę nutraukti ar apriboti elektros energijos persiuntimą ir (ar) tiekimą, pasirinktinai paštu, elektroniniu paštu, per kurjerį, faksu, informuojant vartotoją telefonu (skambučiu arba trumpąja žinute) ar kitu sutartyje numatytu būdu įspėjęs buitinį vartotoją ir pažeidžiamą vartotoją ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų, kitus vartotojus – ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų. Šiuos pranešimus operatorius ir (ar) tiekėjas siunčia paskutiniu vartotojo operatoriui ir (ar) tiekėjui pateiktu adresu arba objekto adresu, jeigu nežinomas (vartotojas nepateikė) kitas adresas.

Apibendrinant darytina išvada, kad elektros energijos tiekimas buitiniam vartotojui neatsiskaičius už elektros energiją, elektros energijos tiekimas gali būti nutrauktas prieš tai teisės aktų nustatyta tvarka informavus buitinį vartotoją prieš 15 kalendorinių dienų.