Įeiti

Ar yra nustatyti tiekiamos elektros energijos kokybės reikalavimai?


Elektros energetikos įstatymas 50 straipsnio 2 dalis nustato, kad perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriai privalo laikytis nustatytų elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų.

Elektros energetikos įstatymas Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo" (toliau – Taisyklės), 49.4 papunktyje nustatyta skirstomųjų tinklų operatoriaus pareiga sudaryti sutartis ir teikti vartotojams elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo vietoje kokybišką elektros energijos persiuntimo paslaugą, persiųsti kokybišką elektros energiją. Elektros energijos persiuntimo paslaugos ir elektros energijos kokybė turi atitikti įtampos kokybės standarto LST EN 50160:2010 „Viešųjų skirstomųjų tinklų tiekiamos elektros įtampinės charakteristikos" ir kitų kokybę reglamentuojančių norminių teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Tai reiškia, kad tiekiamos elektros energijos kokybė privalo atitikti reikalavimus įtvirtintus aukščiau nurodytame Standarte.