Įeiti
Publikuoti: 2021-04-19. Atnaujinta: 2021-04-19

Kokia maksimali leistina galia gali būti suteikiama vienfaziam elektros įvadui?


​​​Esamų elektros energijos vartotojų, pageidaujančių didinti ar mažinti elektros įrenginių leistinąją naudoti galią, keisti elektros energijos tiekimo patikimumo kategoriją ar įrengtąjį vienfazį atvadą trifaziu arba trifazį atvadą vienfaziu, tvarką reglamentuoja Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikoje, patvirtintoje Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo" (toliau – Metodika). Metodikoje įtvirtinta, kad tuo atveju, kai vartotojo pasirinkta leistinoji naudoti galia patenka į Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo", (toliau – Taisyklės) 31, 32 lentelėse nurodytos leistinosios naudoti galios verčių intervalą, didinamos leistinosios naudoti galios reikšmė nustatoma kaip atitinkamo intervalo didžiausia reikšmė (vartotojui naujai įrengiama arba didinama leistinoji naudoti galia, atitinkanti intervalo didžiausią reikšmę),  išskyrus atvejus, kai pasirinkta leistinoji naudoti galia yra lygi arba didesnė už 60 kW.

Taisyklių 1 priedo 32 lentelėje (toliau – Vienfazio lentelė) nurodyta ši ĮAS su tiesioginio jungimo skaitikliu vienfazio įvadinio automatinio jungiklio atkabiklio maksimaliosios vardinės srovės priklausomybė nuo leistinosios naudoti galios: 

Eil. Nr.Leistinoji naudoti galia kW, (P)Įvadinio automatinio jungiklio maksimalioji vardinė srovė (Iat), A
1.16
2.210
3.316
4.420
5.525
6.632
7.740

 

Taisyklių 1 priedo 31 lentelėje (toliau – Trifazio lentelė) nurodyta ĮAS su tiesioginio jungimo skaitikliu trifazio įvadinio automatinio jungiklio atkabiklio maksimaliosios vardinės srovės priklausomybė nuo leistinosios naudoti galios:

Eil. Nr.
Leistinoji naudoti galia kW, (P)Įvadinio automatinio jungiklio atkabiklio maksimalioji vardinė srovė (Iat), A*
1.510
2.713
3.916
4.1120
5.1425
6.1832
7.2240
8.2850
9.3563
10.4580
11.60100

Pažymėtina, kad vadovaujantis Taisyklių 159 punktu, ĮAS, ĮASS, su tiesioginio jungimo skaitikliais, įrengiamų automatinių jungiklių maksimali vardinė srovė turi būti ne didesnė kaip 100 A trifazio jungimo atveju ir ne didesnė nei 25 A vienfazio jungimo atveju, išskyrus atvejus, kai komercinės apskaitos įrengiamos gyvenamosios paskirties daugiabučiuose pastatuose, kuriuose įrengiama daugiau kaip 3 komercinės apskaitos, tokiu atveju didžiausia galima automatinio jungiklio vardinė srovė vienfaziu atvadu yra 40 A.

Teisiniu reglamentavimu įtvirtinta, kad nuo pasirinktos leistinosios naudoti galios (kW) priklauso įvadinio automatinio jungiklio maksimalioji vardinė srovė (Iat), A, o ĮAS, ĮASS, su tiesioginio jungimo skaitikliais, įrengiamų automatinių jungiklių maksimali vardinė srovė vienfazio jungimo atveju turi būti ne didesnė nei 25 A. Kaip matyti iš aukščiau pateiktos Vienfazio lentelės, vartotojui, kurio elektros įrenginiai prie operatoriaus elektros tinklų yra prijungti vienfaziu atvadu, pasirinkus 5 kW leistinąją naudoti galią, automatinių jungiklių maksimali vardinė srovė atitiktų 25 A, tačiau pasirinkus 7 kW leistinąją naudoti galią, automatinių jungiklių maksimali vardinė srovė atitiktų 40 A, kas prieštarautų aukščiau nurodytai Taisyklių 159 punkto nuostatai.

Taigi vartotojui, kurio elektros įrenginiai prie Operatoriaus elektros tinklų prijungti vienfaziu atvadu, maksimaliai gali būti suteikta 5 kW leistinoji naudoti galia, kadangi ji atitinka 25 A įvadinio automatinio jungiklio maksimalią vardinę srovę.