Įeiti

Kokiais atvejais prijungimo įmoka apskaičiuojama pagal operatoriaus patirtas faktines išlaidas?


​Prijungimo įmoka apskaičiuojama pagal  operatoriaus patirtas faktines išlaidas kai :

-  vartotojas turimą leistinąją naudoti galią atitinkamoje tiekimo patikimumo kategorijoje keičia į aukštesnės tiekimo patikimumo kategorijos leistinąją naudoti galią kartu didindamas arba nedidindamas esamos leistinosios naudoti galios arba į žemesnės tiekimo patikimumo kategorijos leistinąją naudoti galią kartu didindamas galią;

-  naujai prijungiamų vartotojo elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama prijungtų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia arba suminė leistinoji naudoti galia yra didesnė kaip 500 kW;

- vartotojas dėl jam priklausančio nekilnojamojo turto ar jo dalies perleidimo kitam asmeniui atsisako leistinosios naudoti galios ar jos dalies, ir naujo vartotojo elektros įrenginiai, kurių leistinoji naudoti galia ne didesnė nei atsisakytoji, nepraėjus daugiau nei 1 mėnesiui, jungiami toje pačioje vietoje kaip ir leistinosios naudoti galios atsisakiusio vartotojo buvę įrenginiai arba kartu ir didinama leistinoji naudoti galia;

- vartotojas keičia vienfazį atvadą trifaziu arba trifazį atvadą vienfaziu, nekeisdamas leistinosios naudoti galios, ir tam nereikia keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros linijos;

- vartotojas pageidauja įrengti pirmos (I) ar antros (II) tiekimo patikimumo kategorijos leistinąją naudoti galią ar skirtingų tiekimo patikimumo kategorijų leistinąją naudoti galią (I ir III, II ir III, I ir II kategorijų);

- vartotojas prijungia elektros įrenginius prie tinklų vienkartiniams renginiams ar kitiems trumpalaikiams tikslams, sezoniniams renginiams (kuriems yra išduotas savivaldybės leidimas), taip pat pageidauja prijungti laikinuose statiniuose esančius elektros įrenginius ar elektros įrenginius, esančius ne statiniuose, elektros įrenginius sklypo priežiūrai ir panašiems tikslams, taip pat statybos laikotarpiui;

- vartotojas ar kitas asmuo pageidauja perkelti ar rekonstruoti operatoriui priklausančius energetikos objektus (elektros tinklus ir įrenginius);

-vartotojo elektros įrenginiai jungiami tiesiogiai prie elektros perdavimo tinklo;

- vartotojo šilumos siurbliui, atitinkančiam Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir (ar) jo įgyvendinamuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, įrengiamas atskiras elektros energijos apskaitos prietaisas;

- nebuitinis vartotojas (išskyrus pažeidžiamus vartotojus ir vartotojus, kurių pirmą kartą prie skirstomųjų tinklų prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra ne mažesnė kaip 1 MW ar kurie didina leistinąją naudoti galią ne mažiau kaip 1 MW ir kurie skirstomųjų tinklų operatoriui įsipareigoja 10 metų nuo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų nemažinti leistinosios naudoti galios) turimą elektros įrenginių leistinąją naudoti galią pageidauja mažinti atitinkamoje tiekimo patikimumo kategorijoje ar keisti į žemesnės tiekimo patikimumo kategorijos leistinąją naudoti galią praėjus daugiau nei 3 metams nuo šios leistinosios naudoti galios suteikimo (elektros energijos pirkimo-pardavimo ir (ar) persiuntimo sutarties sudarymo).