Įeiti
Publikuoti: 2020-02-11. Atnaujinta:

Kas turi genėti želdinius, kurie kelia pavojų elektros energijos tiekimo patikimumui ir gyventojų saugumui bei auga elektros tinklų apsaugos zonoje, miesto teritorijoje?


​Elektros tinklų apsaugos taisyklių 26 punkte nurodoma, kad miestuose ir kaimo gyvenamosiose vietovėse, įskaitant sodininkų bendrijų teritorijas ir viensėdžius, kuriuose įrengti elektros tinklai, jų proskynose, užtikrinant saugų atstumą iki elektros tinklų, nustatytą Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėse, vadovaudamiesi miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių želdinių apsaugos taisyklėmis bei kitų teisės aktų reikalavimais, želdinius, želdynus kerta ir geni želdinių, želdynų savininkai ir (ar) valdytojai, suderinę (išskyrus krūmų kirtimo darbus) su tinklų operatoriumi šių darbų atlikimo terminus.

To paties teisės akto 27 punktas nustato, kad jei miestų ar kaimo gyvenamosiose vietovėse, įskaitant sodininkų bendrijų teritorijas ir viensėdžius, esančių želdinių, želdynų savininkai ir (ar) valdytojai nesilaiko Taisyklių 26 punkte nustatytų reikalavimų ir tinklų operatoriaus nurodytais arba tarpusavyje suderintais terminais, bet ne trumpesniais kaip per 30 kalendorinių dienų nuo raštiško įspėjimo gavimo dienos, elektros tinklų proskynose neiškerta ir (ar) neišgeni želdinių, želdynų, šiuos darbus atlieka tinklų operatorius, o želdinių, želdynų savininkai ir (ar) valdytojai sudaro sąlygas tinklų operatoriui tokiems darbams atlikti.