Įeiti

Pranešėjų apsauga. Vidinis kanalas


Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą. 

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

2) pavojaus aplinkai;

3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

4) neteisėtos veiklos finansavimo;

5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

6) neteisėtu būdu įgyto turto;

7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

8) kitų pažeidimų.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

1) įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;
2) kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;
3) viešai.

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo" yra patvirtinti:

1. Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;

2. Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;

3. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

Informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su Valstybine energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT) sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Pranešimą asmuo gali pateikti:

1. Užpildydamas Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo priede nurodytą pranešimo apie pažeidimo formą.

2. Laisvos formos pranešimu (nurodydamas, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Įstatymu), kuriame turi būti pateikta ši informacija:

  • pranešėjo vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, kiti kontaktiniai duomenys;
  • žinomą informaciją: kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi daryti; sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes; ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė; jei pranešė, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas; bet kokius kitus turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą VERT, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

  • VERT vidiniais kanalais: 
  • Elektroniniu paštu:  pranesk@vert.lt,  
  • Tiesiogiai: pateikti informaciją apie pažeidimą galite tiesiogiai kompetentingam subjektui adresu Verkių g. 25C-1, Vilnius, 
  • Paštu: informaciją apie pažeidimą galite atsiųsti paštu adresu Verkių g. 25C-1, Vilnius, ant voko nurodant žymą „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI" (kai kompetentingais subjektais paskirti keli Tarybos darbuotojai, pareiškėjas informaciją apie galimą pažeidimą gali pateikti konkrečiam kompetentingam subjektui, nurodant to kompetentingo subjekto vardą ir pavardę). 

VERT paskirti kompetentingi subjektai – administracijos direktorė Simona Bindoriūtė-Ryliškienė (tel. (8 5) 253 1359), Teisės departamento Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vedėja Aleksandra Prokopjeva (tel. Nr. (8 5) 239 7821), Viešųjų pirkimų ir personalo valdymo skyriaus patarėja, laikinai vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas, Aušra Vaicekauskaitė (tel. (8 5) 213 3462), kurie teikia konsultacijas dėl Įstatymo ir Aprašo nuostatų taikymo, priima informaciją apie galimai padarytą pažeidimą, šią informaciją vertina ir priima Apraše numatytą sprendimą.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;

2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.  

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.