Įeiti

Leidimo eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės, išdavimas


​​PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

pirmininko 2019 m. gruodžio      d.

įsakymu Nr. O1E-

 

 

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

LEIDIMO EKSPORTUOTI ELEKTROS ENERGIJĄ Į VALSTYBES, KURIOS NĖRA VALSTYBĖS NARĖS, IŠDAVIMAS

 

1.Paslaugos pavadinimas Leidimo eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės, išdavimas.
2.Paslaugos gavėjai

Fiziniai asmenys

Juridiniai asmenys

3.Paslaugos tipas: elektroninė / neelektroninė paslaugaNeelektroninė paslauga
3.1.nuoroda į el. paslaugą (jei paslauga elektroninė) 
3.2.Nuoroda į prašymo formą (-as) (jei paslauga neelektroninė)

Prašymo išduoti / pakeisti / patikslinti / pratęsti leidimą vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje forma patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo".

https://bit.ly/32hcw4w

4.Paslaugos teikimo trukmė

Taryba per 30 kalendorinių dienų nuo reikiamų duomenų ir dokumentų gavimo dienos išduoda leidimą arba pateikia rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti leidimą.

Jeigu į tinkamai pateiktą prašymą gauti leidimą neatsakoma per nurodytą terminą, laikoma, kad yra priimtas teigiamas sprendimas išduoti leidimą.

Nustatyta sąlyga dėl leidimo išdavimo termino netaikoma, kai vyksta teisminiai ginčai su trečiaisiais asmenimis dėl leidimais reguliuojamos veiklos sąlygų (teritorijos) ar dėl kitų priežasčių, pateisinamų svarbiais visuomenės interesais, ir prašymą pateikęs asmuo apie tai yra raštu informuotas Tarybos prieš pasibaigiant nurodytam terminui. Šiuo atveju leidimas išduodamas arba rašytinis motyvuotas atsisakymas išduoti leidimą prašymą pateikusiam asmeniui pateikiamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, pasibaigus atitinkamo teisminio ginčo nagrinėjimui ar nelikus kitų priežasčių, pateisinamų svarbiais visuomenės interesais, dėl kurių buvo atidėtas sprendimo dėl leidimo išdavimo priėmimas.

5.Paslaugos kaina

Vadovaujantis Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 200 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo", mokama nustatyto dydžio rinkliava:

Leidimo eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės, išdavimas – 65 Eur;

Leidimo eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės pakeitimas – 50 Eur;

Leidimo eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės, patikslinimas – 50 Eur;

Leidimo eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės, dublikato išdavimas – 10 Eur.           

6.Apmokėjimo už paslaugą būdai ir tvarka (įtraukiant ir apmokėjimo galimybę užsieniečiams)

Valstybės rinkliavą reikia mokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surenkamąsias sąskaitas.

https://www.vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-imoku-kodai

Įmokos kodas 5782.


7.Paslaugos teikimo proceso aprašymas  

Asmuo, norintis gauti leidimą, ar leidimo turėtojas dokumentus, kurių reikia leidimui išduoti, leidimui pakeisti ir (ar) leidime įrašytiems duomenims patikslinti, dublikatui išduoti, leidimo galiojimui sustabdyti, leidimo galiojimo sustabdymui panaikinti, leidimo galiojimui panaikinti, leidimo galiojimo terminui pratęsti, pateikia tiesiogiai Tarybai, per atstumą (siunčiant paštu, per kurjerį, elektroniniu paštu, kitomis saugiomis elektroninių ryšių priemonėmis) arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą.

Pateikti asmens arba leidimo turėtojo dokumentus ir užpildyti prašymą gali asmens arba leidimo turėtojo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti ir pateikęs įgaliojimą.

Teikiant dokumentus ir informaciją elektroninių ryšių priemonėmis, pateikiami elektroniniai dokumentai arba dokumentų skaitmeninės kopijos. Prašymas turi būti pasirašomas prašymą teikiančio asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Pareiškėjas ir leidimo turėtojas informaciją apie Tarybos priimtus sprendimus bei prašymus dėl papildomos informacijos pateikimo turi teisę gauti tiesiogiai iš Tarybos, per atstumą, per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar kitais prašyme nurodytais būdais.

Leidimai eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės, išduodami neterminuotam laikui.

Prašymą gauti naują leidimą su juridinio asmens reorganizavimą patvirtinančiais dokumentais asmuo privalo pateikti  tuo atveju, kai juridinis asmuo yra reorganizuojamas.

Pasikeitus leidime nurodytiems asmens duomenims, kai pasikeičia fizinio asmens vardas ir (ar) pavardė arba juridinio asmens pavadinimas ar kodas, leidimo turėtojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasikeitimų atsiradimo raštu praneša Tarybai apie pasikeitimus, užpildydamas šio aprašymo 12 dalyje nurodytos formos prašymą ir pateikdamas dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis. Per 30 kalendorinių dienų nuo leidimo turėtojo prašymo ir visų reikalingų ir tinkamai įformintų dokumentų Taryboje dienos, išduodamas pakeistas atitinkamas leidimas, kuriame pažymima, kad leidimas išduodamas keičiamo leidimo pagrindu.

8.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo, norintis gauti leidimą eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės, privalo pateikti nustatytos formos prašymą ir šiuos dokumentus:

1.  patvirtinančius, kas asmuo teisės aktų nustatyta tvarka verčiasi nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla ar turi leidimą gaminti elektros energiją;

2. rašytinį paaiškinimą dėl elektros energijos eksporto  valstybėje esančio numatomo pirkėjo, pateikiant atitinkamus įsipareigojimus pirkti elektros energiją pagrindžiančius dokumentus (pvz., preliminarią sutartį, ketinimų protokolą);

3.  rašytinį paaiškinimą dėl numatomo elektros energijos tranzito kelio eksporto galios srautui tarpsisteminiuose tinkluose, nurodant elektros energijos eksporto valstybę ir valstybes, kurių elektros energetikos sistemomis bus naudojamasi elektros energijos tranzitui.

9. Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija (atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, el. paštas, telefono numeris)Tarybos Leidimų skyriaus specialistai. Kontaktinė informacija skelbiama Tarybos internetinėje svetainėje adresu http://www.vert.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai

10.Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarkaTarybos sprendimai skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
11.Organizacijų, kurios paslaugų gavėjams gali teikti reikalingą informacinę ar praktinę pagalbą, kontaktai (jei yra žinoma apie tokias organizacijas) 
12.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas;

3. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas;

4. Veikos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo"​ (toliau – Taisyklės).