Įeiti
Publikuoti: 2021-04-07. Atnaujinta: 2021-04-07

Dėl Geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemų sąnaudų apskaitos


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), siekdama užtikrinti efektyvią reguliuojamų sektorių priežiūrą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 32 straipsniu, teikia viešąjį išaiškinimą dėl nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos sąnaudų paskirstymo tarp reguliuojamų veiklų.

Dėl geriamojo vandens apskaitos prietaisų

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų apraše, patvirtintame Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo", yra nustatyti verslo vienetai ir paslaugos bei įtvirtinti apskaitos atskyrimo principai, iš kurių priežastingumo principas nurodo, kad ūkio subjektas ataskaitinio laikotarpio pajamas, sąnaudas ir ilgalaikį turtą tiesiogiai arba netiesiogiai turi paskirstyti verslo vienetams ir paslaugoms atitinkamai pagal veiklą ar veiklas, kurios nulėmė tų pajamų uždirbimą, sąnaudų atsiradimą (susiformavimą) ar ilgalaikio turto įsigijimą.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2019 m. balandžio 10 d. nutarimo Nr. O3E-101 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo" 2.4 papunktyje nustatyta, kad po 2019 m. gegužės 2 d. teikiant derinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas, jose turi būti įvertintos sąskaitų, mokėjimo pranešimų apie suteiktas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas parengimo ir pateikimo vartotojams ir abonentams, vandens suvartojimo ir mokėjimų apskaitos, vartotojų ir abonentų informavimo bei kitos su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimu susijusios veiklos sąnaudos.

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikoje, patvirtintoje Komisijos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-91 „Dėl Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo", įtvirtinta geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros sąvoka – tai apskaitos prietaisų įsigijimas, įrengimas, tinkamos jų techninės būklės ir nustatyto matavimų tikslumo užtikrinimas, patikros organizavimas.

Vadovaujantis aukščiau išvardintų teisės aktų nuostatomis ir atsižvelgus į nuotolinės duomenų nuskaitymo sistemos paskirtį – surinkti ir apdoroti apskaitos prietaisų rodmenis, vandens sektoriaus ūkio subjektai reguliavimo apskaitoje apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo, tinkamos jų techninės būklės ir nustatyto matavimų tikslumo užtikrinimo, patikros organizavimo sąnaudas turi priskirti geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo verslo vienetui, o nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos sąnaudas priskirti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo verslo vienetams.

Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų apraše, patvirtintame Tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo", yra nustatyti verslo vienetai ir paslaugos bei įtvirtinti apskaitos atskyrimo principai, iš kurių priežastingumo principas nurodo, kad ūkio subjektas ataskaitinio laikotarpio pajamas, sąnaudas ir ilgalaikį turtą tiesiogiai arba netiesiogiai turi paskirstyti verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) atitinkamai pagal veiklą ar veiklas, kurios nulėmė tų pajamų uždirbimą, sąnaudų atsiradimą (susiformavimą) ar ilgalaikio turto įsigijimą.

Karšto vandens kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos" (toliau – Karšto vandens metodika), 3 punkte nustatyta, kad karšto vandens kainos, be kita ko, grindžiamos būtinųjų sąnaudų susigrąžinimo principu. Karšto vandens metodikos 5 punkte nurodyta, kad būtinosios sąnaudos – pagal Karšto vandens metodiką nustatytos karšto vandens ruošimo ir vartotojų mažmeninio aptarnavimo sąnaudos, naudojamos karšto vandens kainų dedamosioms nustatyti. Karšto vandens metodikos 11 punkte paaiškinta, kad karšto vandens vartotojų mažmeninis aptarnavimas – veikla, apimanti sąskaitų, mokėjimo pranešimų už suvartotą karštą vandenį parengimą ir pateikimą vartotojams, karšto vandens suvartojimo bei įmokų apskaitą, vartotojų informavimą ir kitą susijusią veiklą.

Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-105 „Dėl Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos", 7 punkte įtvirtinta atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo sąvoka. Minėtame punkte nurodyta, kad atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas suprantamas kaip atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimas, tinkamos jų techninės būklės ir nustatyto matavimų tikslumo užtikrinimas, patikros organizavimas.

Vadovaujantis aukščiau išvardintų teisės aktų nuostatomis ir atsižvelgus į nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos paskirtį – surinkti, apdoroti ir perduoti apskaitos prietaisų rodmenis, šilumos sektoriaus ūkio subjektai reguliavimo apskaitoje karšto vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo, tinkamos jų techninės būklės ir nustatyto matavimų tikslumo užtikrinimo, patikros organizavimo sąnaudas turi priskirti karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo paslaugai, o nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos sąnaudas priskirti karšto vandens tiekimo (ruošimo ir vartotojų mažmeninio aptarnavimo) paslaugai.