Įeiti
Publikuoti: 2012-05-24. Atnaujinta: 2012-05-24

Dėl energetikos įmonių, kurios verčiasi energijos perdavimo ir (arba) skirstymo veikla, pajamų apskaičiavimo


​Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), reaguodama į energetikos įmonių paklausimus bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) 36³ straipsnį, teikia išaiškinimą dėl energetikos įmonių, kurios verčiasi energijos perdavimo ir (arba) skirstymo veikla, pajamų apskaičiavimo pagal Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) 8 straipsnio 15 dalies nustatytą tvarką gamtinių dujų ir elektros energetikos sektoriuose.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2011, Nr. 87-4186) 2 straipsnio 28 dalimi, gamtinių dujų skirstymas apibrėžiamas kaip gamtinių dujų transportavimas skirstomuoju dujotiekiu, siekiant pristatyti jas gamtinių dujų vartotojams, išskyrus tiekimą. Jeigu įmonė, teisėtai valdanti skirstomąjį dujotiekį, juo skirsto dujas tik savo reikmėms, tokia veikla, vadovaujantis minėta Energetikos įstatymo 2 straipsnio 28 dalimi, nėra laikoma gamtinių dujų skirstymu ir tokiai veiklai gamtinių dujų skirstymo licencija nėra reikalinga. Tokiu atveju skirstymas nėra laikomas reguliuojama veikla. Jeigu įmonė, teisėtais pagrindais valdanti skirstomąjį dujotiekį, dujas juo skirsto ne tik savo reikmėms, bet ir kitiems vartotojams, tokiai įmonei reikalinga gamtinių dujų skirstymo licencija, atitinkamai skirstymo kitiems vartotojams veikla yra reguliuojama.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2012, Nr. 17-752) 2 straipsnio 39 dalimi skirstymas apibrėžiamas kaip elektros energijos persiuntimas skirstomaisiais tinklais, išskyrus tiekimą. Vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 35 straipsnio 1 dalimi skirstomųjų tinklų operatorius yra atsakingas už jam priklausančius skirstomuosius tinklus nuo perdavimo tinklų įrenginių prijungimo taško iki vartotojų ar gamintojų įrenginių prijungimo taško ir už jų saugumą, patikimumą, eksploatavimą, priežiūrą, valdymą bei plėtojimą pagal skirstomųjų tinklų naudotojų poreikius, taip pat už elektros energijos persiuntimą vartotojams skirstomaisiais tinklais, persiunčiamos elektros energijos kokybę bei persiunčiamos elektros energijos apskaitą ir jos diegimą. Jeigu įmonė, teisėtais pagrindais valdanti skirstomąjį tinklą, elektros energiją juo skirsto ne tik savo reikmėms, bet ir kitiems vartotojams, tokiai įmonei reikalinga elektros energijos skirstymo licencija, atitinkamai skirstymo kitiems vartotojams veikla yra reguliuojama.

Energetikos įstatymo 8 straipsnio 15 dalies 1 punktas nustato, kad Komisijos kitų metų pajamos apskaičiuojamos pagal praėjusių metų atskirų energetikos sektorių metines energijos perdavimo ir (ar) skirstymo veiklų pajamas, o energetikos įmonės, kurios verčiasi energijos perdavimo ir (arba) skirstymo veikla, po ketvirtadalį šios dalies 1 punkte nustatyta tvarka apskaičiuotos sumos privalo pervesti į Komisijos sąskaitą kiekvieną kalendorinių metų ketvirtį ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio paskutinės dienos.

Tuo atveju, jeigu įmonė skirsto dujas ar elektros energiją ir vartotojams, ir savo reikmėms, ji uždirba reguliuojamos veiklos pajamas iš skirstymo kitiems vartotojams veiklos. Pažymėtina, kad skirstydama dujas ar elektros energiją savo reikmėms, įmonė patiria sąnaudas, tačiau pajamų neuždirba. Atsižvelgiant į tai, suma, kurią pagal Energetikos įstatyme numatytą įpareigojimą energetikos įmonė privalo pervesti į Komisijos sąskaitą, turėtų būti skaičiuojama tik nuo reguliuojamos veiklos pajamų, t. y. tik nuo įmonės pajamų, gaunamų iš skirstymo kitiems vartotojams veiklos.