Įeiti
Publikuoti: 2012-12-03. Atnaujinta: 2012-12-03

Dėl gamintojų, turinčių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartis arba leidimus gaminti elektros energiją


​Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), reaguodama į energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojų gaunamus paklausimus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36³ straipsniu, atsižvelgiant į tai, kad 2012 m. gegužės 24 d. įsigaliojus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymui (Žin., 2011, Nr. 62-2936; toliau – Įstatymas) ir esant teisiniam neapibrėžtumui, dalis gamintojų tęsė elektrinių prijungimo etapus ir siekiant išvengti nenuoseklaus teisės aktų taikymo bei nepažeisti gamintojų teisėtų lūkesčių, teikia konsultaciją, kokius aukciono dokumentus privalo pateikti energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojai, kurie nuo 2011 m. gegužės 24 d., t. y. nuo Įstatymo įsigaliojimo dienos, iki šio išaiškinimo dienos imtinai yra sudarę su tinklų operatoriumi prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį arba turi leidimą gaminti elektros energiją, ir kuriems netaikomos Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2012, Nr. 81-4239), 8 punkto nuostatos.

Pažymėtina, jog vadovaujantis Įstatymo 2 straipsnio 25 dalimi ir atitinkamai Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų, patvirtintų Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229 (Žin., 2011, Nr. 101-4774; 2012, Nr. 111-5673; toliau - Nuostatai), 3 punktu, skatinimo kvotų paskirstymo aukcionuose turi teisę dalyvauti gamintojai, kurie eksploatuoja atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginį, turi atitinkamą leidimą verstis šia veikla arba ketina plėtoti energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybą. Gamintojai, kurie nuo Įstatymo įsigaliojimo dienos iki šio išaiškinimo dienos imtinai yra sudarę su tinklų operatoriumi prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį arba turi leidimą gaminti elektros energiją, ir kuriems netaikomos Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2012, Nr. 81-4239) 8 punkto nuostatos, ketinantys dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo aukcione, privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą dalyvauti aukcione, kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė (pavadinimas), kodas, (buveinės) adresas, pareigos, vietovė, kur gamintojas planuoja statyti ar yra pastatęs elektros gamybos įrenginius, planuojamų statyti ar pastatytų elektros gamybos įrenginių galia ir aukciono regionas;
2. patvirtinimą, kad nėra Nuostatų 59.4, 59.5, 59.10 ir 59.11 punktuose nurodytų aplinkybių;
3. patvirtinimą apie įrengtus ar ketinamus įrengti gamybos įrenginius, gaminančius energiją iš atsinaujinančių išteklių, bei įsipareigojimą laimėjus aukcioną išnaudoti paskirtą skatinimo kvotą;
4. patvirtinimą, kad gamintojas nėra pasinaudojęs Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo aštuntajame skirsnyje nustatyta paramos schema – nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros finansavimo programa ir (ar) savivaldybių atsinaujinančių energijos išteklių plėtros finansavimo programa;
5. atstovo įgalinimus patvirtinančius dokumentus (kai prašymą pateikia asmens atstovas);
6. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos duomenis apie gamintojo įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymą ar neįvykdymą, išduotus ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki aukciono dokumentų pateikimo dienos;
7. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pažymą, išduotą ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki aukciono dokumentų pateikimo dienos, apie tai, kad asmuo nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondui;
8. jei gamintojas registruotas kitoje Europos Sąjungos šalyje, lygiaverčius dokumentus, išduotus toje šalyje, kurioje jis yra registruotas, patvirtinančius, jog gamintojas yra įvykdęs įsipareigojimus, nurodytus Nuostatų 34.9 ir 34.10 punktuose, pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar Lietuvos Respublikos reikalavimus;
9. prijungimo prie elektros tinklų sutarties tinkamai patvirtintą kopiją;
10. jei gamintojas jau turi išduotą leidimą gaminti elektros energiją – šio leidimo tinkamai patvirtintą kopiją.